Wzór świadectwa pracy

Wzór świadectwa pracy

Dokument został przygotowany zgodnie z obowiązującymi normami, należy uzupełnić go niezbędnymi informacjami dotyczącymi konkretnego pracownika i jego pracy. Wzór świadectwa pracy samodzielnie edytujesz za pomocą popularnych programów, jak np. MS Word. Szablon jest także kompatybilny z darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office), dlatego przekształcenie go na własne potrzeby nie powinien sprawiać problemu.

Pracownik po zakończeniu stosunku pracy powinien otrzymać od pracodawcy świadectwo pracy. Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek wystawienia stosownego dokumentu natychmiast po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu umowy.

Świadectwo pracy jest niezwykle ważnym dokumentem, a zasady jego wydawania oraz sporządzania szczegółowo określają przepisy prawa pracy. Pracodawcy muszą poprawnie sporządzić świadectwo pracy, w czym pomoże przygotowany przez nas wzór. Dzięki funkcjonalnemu i nowoczesnemu szablonowi, dokument zachowa pełną przejrzystość.

Wzór świadectwa pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem będącym podsumowaniem stosunku pracy między pracownikiem i pracodawcą. Przepisy nakładają obowiązek wystawienia świadectwa pracy przez pracodawcę w momencie zakończenia stosunku pracy, czyli w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Dlatego każdy w firmach niejednokrotnie przydaje się stały szablon świadectwa pracy, który uzupełniany jest zgodnie z indywidualnymi informacjami, gdy pracownik odchodzi z pracy. Wiele osób jest mylnie przekonanych, że świadectwo pracy można wystawić do 7 dni po zakończeniu stosunku pracy. Jest to błędne przekonanie, a przepisy jasno mówią o niezwłocznym wypełnieniu świadectwa pracy oraz przekazania go pracownikowi lub osobie upoważnionej do odbioru. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości osobistego wręczenia świadectwa pracy, to może to zrobić drogą pocztową w terminie do 7 dni od zakończenia stosunku pracy. Tak czy inaczej, niewydanie takiego pisma pracownikowi według prawa grozi nałożeniem na pracodawcę kary grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

Treść świadectwa pracy

Przepisy prawa pracy jasno określają, co musi się znaleźć w świadectwie pracy. Właśnie dlatego warto skorzystać ze stosownego wzoru świadectwa pracy, aby nie popełnić błędu mogącego przynieść problemy w przyszłości. Treść świadectwa pracy musi zawierać:

  • okres i rodzaj wykonywanej pracy;
  • informację o okolicznościach zakończenia stosunku pracy;
  • stanowisko zajmowane przez pracownika;
  • informację o wymiarze czasu pracy pracownika;
  • informację odnośnie wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w roku ustania stosunku pracy;
  • informację odnośnie wykorzystania pozostałych urlopów;
  • wszystkie informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i wynikających z ubezpieczenia społecznego.

Należy wiedzieć, że w świadectwie pracy musi się znaleźć wzmianka o zajęciu wynagrodzenia za pracę w ramach postępowania egzekucyjnego jeżeli taka sytuacja nastąpi. Pracownik ma także prawo do zażądania umieszczenia w świadectwie pracy informacji o wysokości oraz składowych wynagrodzenia i uzyskanych kwalifikacjach. Wszystkie ewentualności uwzględniono w szablonie świadectwa pracy zapewniającym intuicyjną edycję.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki