Wzory formularzy i zaświadczeń

Życie zawodowe to nie tylko wykonywanie swojej pracy, ale także liczne formalności związane z wypełnianiem różnych formularzy oraz zaświadczeń. Przepisy prawa wymagają, aby pracownik zapoznał się z procedurami i regulaminami miejsca pracy. Konieczne jest pisemne potwierdzenie odbycia szkoleń oraz przedłożenie różnorodnych zaświadczeń. Pracodawcy mają obowiązek sporządzenia i wydania odchodzącym pracownikom świadectwa pracy. Bardzo często w zakładach szkoli się praktykantów, co również należy udokumentować.

Wszystkie formularze i zaświadczenia muszą posiadać odpowiednią formę i zawierać konkretne informacje. Właśnie dlatego, prowadząc aktywne życie zawodowe, warto się zapoznać z dokumentami, z jakimi najczęściej przyjdzie nam obcować w miejscu pracy. Poniżej znajdziecie informacje oraz wzory formularzy i zaświadczeń, które stały się nieodzownym elementem życia zawodowego.

Zaświadczenia dla pracodawcy I pracownika

Do formularzy, których wystawienie jest obowiązkiem pracownika, należy m.in. świadectwo pracy – powinno się je wydać pracownikowi wraz z zakończeniem stosunku pracy. Od września 2019 roku świadectwo pracy należy wystawić w ostatnim dniu trwania umowy i niezwłocznie przekazać je pracownikowi lub osobie upoważnionej do odbioru.

W przypadku zatrudnienia w różnych nietypowych lub niebezpiecznych okolicznościach pracy pracownik może potrzebować również stosowanego zaświadczenia o pracy w warunkach szczególnych. Na prośbę osoby uprzednio zatrudnionej pracodawca wystawia także pisemne referencje czy też zaświadczenia o zarobkach.

Z kolei od pracownika pracodawca może wymagać np. zaświadczenia o niekaralności. W przypadku określonych zawodów konieczne jest przedstawienie takiego dokumentu, który należy uzyskać z Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać osobiście w punktach informacyjnych KRK, przez internet lub listownie.

Formularze, zgody i orzeczenia w toku zatrudnienia

Jednym z rodzajów dokumentów, które być potrzebne w toku zatrudnienia, są wszelkiego rodzaju orzeczenia lekarskie, jak np. orzeczenie o niepełnosprawności stanowi podstawę do skorzystania z dodatkowych uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Dotyczą one np. ograniczenia czasu pracy do 7 godzin na dobę oraz 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie musi jednak korzystać z przywilejów i może pozostać w stosunku pracy na zasadach ogólnych.

Do oświadczeń przedkładanych przez pracownika należą też te związane z RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych), a także te dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Odbycie i ukończenie szkolenia BHP przez pracowników powinno nastąpić przed rozpoczęciem pracy i zostać odnotowane w dokumentacji pracowniczej. Służą temu dwa dokumenty przewidziane przez przepisy:

  • karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP;
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP.

Dokumenty wystawia komórka organizująca szkolenie, czyli firma zewnętrzna lub pracodawca, jeżeli posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP.

Informacje i pisma dotyczące pracownika

Innym rodzajem formularzy, które wchodzą w skład dokumentów pracowniczych, są te związane ze stanowiskiem i pełnionymi obowiązkami. Mowa tu o wydawanych przez pracodawcę pismach takich jak opinia o pracowniku, ocena okresowa pracownika czy informacja o ryzyku zawodowym lub informacja o nałożeniu kary porządkowej.

Do tej grupy dokumentów można też włączyć wszelkie formularze wypełniane jeszcze przed podpisaniem umowy, jak np. kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy.