Wzór oświadczenia o zapoznaniu się pracownika z oceną ryzyka zawodowego

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się pracownika z oceną ryzyka zawodowego

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego został przygotowany według ogólnych standardów. Aby skorzystać z szablonu dokumentu, należy po wydrukowaniu go lub za pomocą oprogramowania uzupełnić informacje wykropkowane. Wzór możesz pobrać w pliku .doc i edytować w MS Office lub innym pakiecie biurowym. Przejrzysty i odpowiednio sformatowany wzór dokumentu możesz w ten sposób dopasować do swoich potrzeb.

Oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym pracownika jest potwierdzeniem otrzymania stosownych informacji od pracodawcy wymaganych prawnie. Podczas wykonywania pracy pracownik jest narażony na wpływ czynników niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych, które w negatywny sposób mogą wpłynąć na jego zdrowie czy doprowadzić do wypadku. Przed przystąpieniem zatrudnionego do wykonywania pracy, pracodawca zobowiązany jest do powiadomienia pracownika o zagrożeniach, jakie występują na określonych stanowiskach.

Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z oceną ryzyka zawodowego

Dokument, jakim jest oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z oceną ryzyka zawodowego, jest jednym z pism, które pracownik może otrzymać do podpisania, zanim przystąpi do wykonywania swoich obowiązków. Według Ministerstwa Pracy ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, które mogą powodować straty oraz ich skutki dla zdrowia i życia pracownika w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy. Ocena ryzyka i podanie jej do informacji zatrudnionemu służy nie tylko do zapewnienia bezpieczeństwa pracownika podczas świadczenia pracy, ale także do zapobiegania wypadkom przy pracy lub chorobom zawodowym. Każdy pracodawca zobowiązany jest także do stosowania niezbędnych środków profilaktycznych w celu zminimalizowania zagrożeń.

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się pracownika z oceną ryzyka zawodowego

Przepisy nie regulują sposobu zapoznania się pracownika z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, może to być więc informacja ustna lub pisemna od pracodawcy. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków pracowniczych przez pracownika i zaznajomieniem się z wiadomościami o ryzyku zawodowym, pracodawca może przedstawić pracownikowi do podpisania oświadczenie w celu potwierdzenia, że pracownik został  o tym poinformowany. Ułatwienie sporządzenia takiego oświadczenia umożliwia pracodawcy skorzystanie z bezpłatnego wzoru.

Co zawiera oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym?

Opisywane oświadczenie nie ma wzoru sprecyzowanego przez Kodeks pracy, ale powinno zawierać pewne obligatoryjne elementy, takie jak:

  • imię i nazwisko pracownika wraz z adresem,
  • nazwę zakładu pracy,
  • stanowisko pracy,
  • informację, w której pracownik potwierdza, że w wyznaczonym dniu został poinformowany przez pracodawcę o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą na wyznaczonym stanowisku,
  • data oraz podpis pracownika.

Pracownik zawsze powinien z uwagą przyjąć informację o ryzyku zawodowym – czy to wypowiedzianą na głos, czy pisemną – bowiem wiedza o tym, na jakie niebezpieczeństwa będzie narażony podczas pracy, może znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadku przy pracy czy rozwoju choroby zawodowej.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki