Wzór oświadczenia o wysokości podstawy ZUS

Wzór oświadczenia o wysokości podstawy ZUS

Przygotowany przez nas wzór oświadczenia o przekroczeniu wysokości podstawy ZUS pozwoli na szybkie przygotowanie stosownego dokumentu. Dzięki nowoczesnemu i funkcjonalnemu szablonowi otrzymamy przejrzyste i zgodne z normami pismo. Oświadczenie należy samodzielnie edytować za pomocą programu MS Office lub jednej z popularnych, darmowych aplikacji biurowych (Open Office lub Libre Office).

Osoby zatrudnione u kilku pracodawców mają obowiązek samodzielnie przypilnować momentu przekroczenia podstawy ZUS i poinformować wszystkich płatników. Służy temu stosowne oświadczenie o przekroczeniu wysokości podstawy ZUS. Pracodawcy mają obowiązek odprowadzania od wynagrodzenia swoich pracowników składek na poczet podatku dochodowego oraz ubezpieczeń społecznych. W przypadku ubezpieczenia emerytalno-rentowego może dojść do przekroczenia podstawy wymiaru składek, która wynosi 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Co roku jest ustalana odpowiednia kwota. W przypadku, gdy pracownik pracuje u jednego pracodawcy, to moment przekroczenia podstawy wymiaru składek ubezpieczenia emerytalno-rentowego ustala sam pracodawca. Osoby zatrudnione u kilku pracodawców mają obowiązek samodzielnie przypilnować momentu przekroczenia podstawy ZUS i poinformowania wszystkich płatników. Służy temu stosowne oświadczenie o przekroczeniu wysokości podstawy ZUS.

Wzór oświadczenia o przekroczeniu podstawy ZUS

Dokument, jakim jest oświadczenie o wysokości podstawy ZUS, jest niezbędne w przypadku przekroczenia określonej kwoty. Ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłaca się do pewnego progu ustalanego corocznie na podstawie przewidywanego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Próg wynosi jego 30-krotność i po przekroczeniu takiego dochodu z wynagrodzenia pracownika przestaje się pobierać składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Problem pojawia się, gdy pracownik jest zatrudniony także u innych pracodawców. W takiej sytuacji każdy z płatników nie jest w stanie oszacować, kiedy zostanie przekroczona podstawa ubezpieczenia. Obowiązek poinformowania płatników o tym fakcie spoczywa na ubezpieczonym, czyli pracowniku. Musi on sporządzić odpowiednie oświadczenie o wysokości podstawy ZUS i przekazać je wszystkim pracodawcom.

Co powinno zawierać oświadczenie o wysokości podstawy ZUS

Wzór oświadczenia o wysokości podstawy ZUS zawiera potrzebne informacje, które umożliwią dopełnienia obowiązku informacyjnego. W dokumencie muszą się znaleźć dane ubezpieczonego oraz informacje o uzyskanym dochodzie i kiedy przekroczył on podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Powinno się także umieścić w oświadczeniu prośbę o zaprzestanie potrącania składek na rzeczone ubezpieczenie.

Szablon oświadczenia o wysokości podstawy ZUS podlega prostej edycji, należy uzupełnić w nim dane pracownika i pracodawcy oraz wpisać stosowne kwoty. Dzięki standardowemu wzorowi dokumentu ubezpieczony nie pominie żadnych istotnych informacji. Należy pamiętać, że wszelkie konsekwencje wynikające z braku złożenia oświadczenia lub podania niezgodnych ze stanem faktycznym informacji poniesie osoba ubezpieczona.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki