Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Wzór wniosku o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego należy samodzielnie edytować z pomocą popularnych programów biurowych. Należy uzupełnić dane w pozostawionych miejscach, kierując się opisem i treścią wniosku. Dokument jest kompatybilny z programem MS Office oraz z darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office) dlatego jego edycja nie powinna stanowić problemu.

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę powinni zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, którzy nie posiadają własnego tytułu do ubezpieczenia. W ten sposób można zapewnić swoim bliskim pozbawionym pracy lub niepełnoletnim dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. W tym celu należy wypełnić stosowny dokument z prośbą o objęcie wskazanej osoby prawem do świadczeń opieki zdrowotnej przysługującym pracownikowi z tytułu zatrudnienia.  Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego należy przekazać pracodawcy, który ma obowiązek zgłoszenia go do ZUS. Przygotowaliśmy odpowiedni wzór wniosku cechujący się funkcjonalnym szablonem zapewniającym przejrzystość treści oraz prostotę w wypełnieniu.

Wzór wniosku o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia

Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego należy sporządzić i zgłosić do ZUS w terminie do 7 dni od zaistnienia okoliczności uprawniających do zgłoszenia. Warto podkreślić, że zgłoszenie bliskiej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego nie powoduje podniesienia wysokości składki. Za członków rodziny w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, których na prośbę pracownika może ono objąć, uznaje się:

  • dziecko własne lub dziecko, nad którym sprawuje się opiekę do ukończenia przez nie 18 roku życia. Jeżeli dziecko kontynuuje naukę, to limit wieku jest przedłużany do ukończenia 26 roku życia. W przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności nie występuje ograniczenie wiekowe;
  • małżonka;
  • pozostali wstępni zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym.

Co podać w zgłoszeniu członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Należy pamiętać, aby w dokumencie znalazły się dane osoby zgłaszającej oraz zgłaszanej, w szczególności numery PESEL. Wniosek musi także zawierać stopień pokrewieństwa oraz dodatkowe informacje, które uwzględniliśmy we wzorze wniosku o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. O obowiązku zgłoszenia bliskich do ubezpieczenia zdrowotnego należy pamiętać. Niedopełnienie tej formalności może mieć fatalne skutki w przypadku konieczności skorzystania z usług opieki zdrowotnej.

Warto wiedzieć, że osoba zarejestrowana jako bezrobotna bez względu na to czy przysługuje jej prawo do zasiłku, czy nie, zostaje zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez Urząd Pracy. W takiej sytuacji osoba pracująca nie musi zgłaszać swojego bliskiego do ubezpieczenia zdrowotnego.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki