Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Nienormowany czas pracy - kadra kierownicza i inne zawody

15 stycznia 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 29 głosów

29 głosów

5 komentarzy
Nienormowany czas pracy - kadra kierownicza i inne zawody
Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie pracy, za czas pracy uznajemy czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy – może to mieć miejsce zarówno w zakładzie prac, jak i w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania obowiązków służbowych. Jednakże istnieje wyjątek. Jest nim określanie czasu pracy poprzez wymiar zadań. Wówczas mamy do czynienia z zadaniowym systemem czasu pracy, potocznie zwanym nienormowanym czasem pracy, spotykanym na stanowiskach kierowniczych, np. dyrektora. Jakie są zasady i specyfika nienormowanego czasu pracy?

Nienormowany czas pracy – kogo obowiązuje?

To, w jakim wymiarze czasu pracuje osoba zatrudniona na umowie o pracę, reguluje prawo pracy. W praktyce często można spotkać się z sytuacją, w której kadra kierownicza świadczy pracę w systemie zadaniowym, czyli ma nienormowany czas pracy.

W wielu przypadkach jest to znacznie bardziej adekwatny i korzystny układ zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i samego pracownika. W takim przypadku strony muszą jednak pamiętać o art. 140 Kodeksu pracy: „W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129”. W przypadku kadry kierowniczej, przesłanki zawarte w przywołanym przepisie są spełnione.

Z punktu widzenia samego zainteresowanego, jak i kadrowca, ważne jest, o jakim pracowniku mowa.

Kto należy do kadry kierowniczej?
Zgodnie z przepisami, wyróżnia się dwie grupy pracowników, które należą do kadry kierowniczej. Mowa tu o:
  • pracownikach, którzy zarządzają w imieniu pracodawcy zakładem pracy (np. prezesi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością),
  • pracownikach wyodrębnionych jednostek organizacyjnych (np. członek zarządu spółki akcyjnej).

Wcześniej wskazany wyjątek, zgodnie z art. 151 § 2 Kodeksu pracy, odnosi się jednak wyłącznie do kierowników wyodrębnionych jednostek organizacyjnych: „Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali dnia wolnego od pracy”.

Zadaniowy czas pracy a nadgodziny

Zadaniowy czas pracy jest specyficzny. Jeśli pracodawca decyduje się na taką formę zatrudnienia, musi odpowiednio ustalić czas pracy. Osoba świadcząca pracę w systemie zadaniowym, bez względu na to, czy pełni funkcję kierowniczą, czy też nie, musi być w stanie wykonywać swoje służbowe obowiązki bez przekraczania norm czasu pracy.

Właściwe ustalenie zakresu obowiązków i zadań ogranicza ryzyko wykonywania przez zatrudnionego pracy w godzinach liczbowych, a co za tym idzie – konieczność wypłaty dodatkowego nagrodzenia z tego właśnie tytułu. Tak więc każdy pracodawca powinien dokładnie obmyślać to, jak dokona podziału obowiązków.

Ważne!
Powierzone pracownikowi zadania muszą być możliwe do wykonania w czasie wynikającym z ogólnie przyjętych norm czasu pracy, tj. 8 godzin na dobę, a zarazem 40 godzin w tygodniu, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Szukasz pracy?

Monter klimatyzacji

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

  • Niemcy
Dodana

Operator maszyn pakujących

Dijo Baking Sp. z o.o.

  • Wrocław
Dodana

Monter wentylacji i klimatyzacji- Niemcy

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

  • Niemcy
Dodana

WSK - Pracownik produkcji

PRW Consulting

  • Rzeszów
  • 3 800-4 500 PLN / mies.
Dodana

Monter wentylacji i klimatyzacji- Niemcy

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

  • Niemcy
Dodana

Niemniej, w związku z nagłymi potrzebami zakładu pracy, zdarzyć się może, że wykonanie zadań w normalnym czasie pracy jest niemożliwe. Wówczas niezbędne jest zlecenie pracy w nadgodzinach. W sytuacji, kiedy praca w nadliczbowych godzinach jest wynikiem błędnego ustalenia przez pracodawcę zakresu obowiązków, a tym samym dochodzi do niemożności ich wykonania w normalnym czasie pracy, zatrudniony może dochodzić rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych w ustalonym systemie zadaniowym. 

Należy również podkreślić, że zadaniowy system czasu pracy w żadnym wypadku nie może służyć do ukrywania faktu częstego przekraczania norm czasu pracy w zakładzie pracy. W przypadku wykrycia przez PIP takiego zdarzenia, wobec pracodawcy będą wyciągnięte poważne konsekwencje.

Inaczej jest w przypadku kadry kierowniczej. Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie czasu pracy są mniej korzystne dla kadry kierowniczej niż dla pozostałych pracowników. I tak, osobom zatrudnionym stanowiskach kierowniczych i zarządzających nie przysługują dodatkowe świadczenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Co jeszcze warto wiedzieć? Kadra kierownicza nie tylko decyduje o czasie pracy pozostałych pracowników, ale również o swoim. W związku z powyższym rodzi się problem z kontrolą ich rzeczywistego czasu pracy. W wielu firmach prowadzi się więc listę obecności pracowników zatrudnionych w systemie zadaniowym.

Poza wyżej wspomnianą regułą, że pracownikom kadry kierowniczej i zarządzającej nie przysługują dodatkowe świadczenia za pracę w godzinach nadliczbowych, trzeba pamiętać też o wyjątku. W tym przypadku mowa o kierownikach, którzy powinni otrzymać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta, niemniej jednak tylko wówczas, gdy nie odebrali za ten termin dnia wolnego.

Zadaniowy czas pracy a ewidencja czasu pracy

Wobec zatrudnionych objętych zadaniowym systemem czasu pracy nie wykonuje się ewidencjonowania godzin pracy. Niemniej, nie oznacza to dla pracodawców, że nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji  czasu pracy. Jak więc sprawdzać czas pracy dyrektora czy kierownika? Otóż należy założyć dla każdego pracownika pracującego w  nienormowanym czasie pracy odrębną kartę ewidencji czasu pracy i systematycznie ją prowadzić. Wygląda to jednak nieco inaczej. W takim systemie osoba odpowiedzialna za ewidencję winna jest odnotować m.in. urlopy, zwolnienia lekarskie, dyżury, delegacje, zwolnienia od pracy i inne usprawiedliwione oraz nieusprawiedliwione nieobecności.

Zapamiętaj!
Podobnie jak w standardowym systemie czasu pracy, pracodawca zatrudniający osobę w systemie nienormowanego czasu pracy ma obowiązek zapewnić, zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i podległych, minimalne, nieprzerwane odpoczynki:
  • dobowy (minimum 11 godzin czasu wolnego między zakończeniem pracy a jej ponownym rozpoczęciem),
  • tygodniowy (minimum 35-godzinny nieprzerwany odpoczynek).

Niezbędne jest również respektowanie przepisów o czasie pracy w niedziele i święta, czyli zakazów pracy w te dni oraz dopuszczalności jej zlecania. Jeśli chodzi o urlop w nienormowanym czasie pracy, to przysługuje on pracownikowi na takich samych zasadach jak innym pracownikom i jego wymiar jest uzależniony od stażu pracy. Niemniej, w tym wypadku naturalnym jest, że w sytuacji korzystania z urlopu niezbędne jest zmniejszenie zakresu zadań do wykonania w danym miesiącu.

Trzeba też pamiętać, że każdy pracodawca odpowiada za ustalenie zadań. Jeśli dokona tego niewłaściwie, a pracownik zatrudniony w nienormowanym czasie pracy będzie w celu ich wykonania musiał przekraczać ustawowe normy, to dochodzi do naruszenia przepisów o czasie prac. To z kolei oznacza popełnienie wykroczenia przeciwko prawom pracownika, za co może grozić grzywna od 1 tys. zł do nawet 30 tys. zł.

Co z niepełnosprawnym kierownikiem?

Nieco inaczej jest w przypadku, gdy kierownikiem jest osoba niepełnosprawna. Warto przy tym nadmienić, że nie ma tu znaczenia stopień niepełnosprawności, zaś sama zasada jest prosta – pracownik niepełnosprawny nie powinien świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych. Jeżeli jednak był zobowiązany wykonywać pracę po godzinach, to pracodawca ma obowiązek nie tylko wypłacić mu wynagrodzenie, ale i dodatek za pracę nadliczbową. Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyższy (dla przykładu wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2008 roku, I P 64/08).

W praktyce nierzadko można spotkać się z taką sytuacją, w której to pracownicy kadry kierowniczej świadczą pracę regularnie w nadgodzinach. Jeśli nie otrzymają należnego wynagrodzenia, mogą skorzystać z przysługujących im roszczeń wobec pracodawcy. Sąd Najwyższy, który rozpatrywał takie sprawy, wypowiadał się w wyrokach, że roszczenie pracownika w takiej właśnie sytuacji jest uzasadnione (dla przykładu wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2004 roku, II P 106/04).

Dyżury i praca w porze nocnej

Zgodnie z art. 1517 § 1 k.p., pora nocna obejmuje 8 godzin między godziną 21.00 a 7.00. Osobie zatrudnionej wykonującej pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezależnie od tego, w jakim systemie czasu pracy jest zatrudniona. Obowiązek ten istnieje nawet wtedy, gdy praca w porze nocnej ma charakter wyjątkowy czy incydentalny.

Video

Wobec pracowników zadaniowych możliwe jest też wprowadzenie dyżurów. Wówczas warunki byłyby takie same jak wobec zatrudnionych w pozostałych systemach czasu pracy. Niemniej, niezbędne jest uzasadnienie potrzeby dyżuru. Może ona na przykład pojawić się w sytuacji, kiedy występuje prawdopodobieństwo wykonania określonego zadania w czasie pozostawania na dyżurze. Trzeba jednak pamiętać, że czasu dyżuru pracownika nie można wliczyć do czasu pracy, jeśli podczas dyżuru nie została wykonana żadna praca. Niemniej, pracownikowi przysługuje odpowiedni czas wolny od pracy. Przy dyżurach istotne jest to, że czas ich pełnienia nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku.

Nienormowany czas pracy to specyficzna forma zatrudnienia, która jednak ma wiele zalet i czasem okazuje się być jedynym możliwym do zrealizowania trybem pracy. Zarówno zatrudniający, jak i pracobiorca, musi wiedzieć, jak w przypadku zadaniowego czasu pracy prezentuje się kwestia nadgodzin, ewidencji czasu pracy, czy rozliczania czasu pracy. Przestrzeganie prawa w tym wypadku jest kluczowe i zapewnia skuteczne funkcjonowanie nienormowanego czasu pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest nienormowany czas pracy?

System nienormowanego czasu pracy lub inaczej zadaniowy system czasu pracy, jak wskazuje nazwa, polega na określaniu wymiaru czasu pracy według czasu potrzebnego do wykonania określonych zadań i jest to indywidualnie ustalane z pracownikiem. Taki system pracy dotyczy zwykle kadry kierowniczej. Co ważne, służbowe obowiązki pracownik taki musi wypełnić bez przekraczania norm czasu pracy określonych w Kodeksie pracy.

Czy kierownicy otrzymują świadczenia za pracę w nadgodzinach?

Osobom zatrudnionym na stanowiskach zarządzających czy kierowniczych nie przysługują dodatkowe świadczenia za pracę w godzinach nadliczbowych, chyba że praca wykonywana była w niedzielę lub święta i pracownik nie odebrał przysługujących dni wolnych z tego tytułu.

5 komentarzy

taktylko

taktylko

Nienormowany czas pracy i brak wynagrodzenia z tytułu nadgodzin nie oznacza, że taki Kierownik ma pracować ponad 40 godzin tygodniowo. Pamiętajcie o tym. Mogą Wam nie płacić za to, ze zostaliście w pracy, mogą was ściągać do firmy po nockach....ale nie dajcie się dymać. PRZECIĘTNIE 40 godzin tygodniowo obowiązuje każdego! W związku z tym w jednym okresie rozliczeniowym nie powinniście mieć przekroczeń normy czasu pracy! Mają oddać czas wolny.
Lucek

Lucek

Jak widać w wielu branżach i na stanowiskach pracy są różne rodzaje przepisów. Wcześniej na ten temat nic mi nie było wiadomo.
Michał

Michał

Wiele jest takich zawodów i jest to bardzo ciekawa rzecz dla ludzi pracujących chociażby jako freelancerzy w oparciu o jakieś umowy i ustalenia z firmami. Jak dla mnie bardzo ważna opcja dla zorganizowanych.
Kazik

Kazik

Nienormowany czas pracy - kadra kierownicza i inne zawody. Warto przeczytać ten artykuł. w jakich zawodach jest nienormowany czas pracy.
kierownik

kierownik

Jest to prawdopodobnie najbardziej popularny rodzaj umowy o pracę. Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy są często podstawą biznesu, a wielu pracodawców jest bardzo zależnych od tego typu pracowników.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka