Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Umowa zlecenie - tylko obowiązki czy też prawa?

16 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 17 głosów

17 głosów

39 komentarzy

Umowa zlecenie - tylko obowiązki czy też prawa?
Zdecydowana większość pracodawców w dzisiejszych czasach zamiast proponować pracownikowi podpisanie umowy o pracę zachęca do zawierania umów cywilnoprawnych, np. w formie umowy zlecenia. Pracodawcy zapewniają, że takie porozumienie ma być dla pracownika korzystniejsze. Warto jednak zwrócić uwagę podczas podpisywania takiej umowy, jakie prawa i obowiązki wynikają z niej oraz co gwarantuje ów dokument.

Pod względem formalnym umowa zlecenie występuje jako jedna zumów cywilnoprawnych w związku z czym nie obowiązują tu żadne przepisy, które zawiera obowiązujący Kodeks Pracy. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest fakt, że zleceniobiorca nie jest tak naprawdę pracownikiem firmy, a co za tym idzie najczęściej nie otrzymuje żadnych świadczeń, ani uprawnień z tego tytułu. Warto wiedzieć, kiedy umowa zlecenie może być dla ciebie korzystna i na co zwrócić uwagę, aby nie narazić się na straty z tytułu jej zawarcia.

Jakie konsekwencje niesie za sobą zawarcie umowy zlecenie zamiast umowy o pracę?

Powodem, dla którego pracodawcy wybierają formę umowy zlecenia zamiast umowy o pracę są niewątpliwie korzyści, jakie zleceniodawcy osiągają podpisując taką umowę. Główną zaletą dla zleceniodawców jest możliwość uniknięcia dużych kosztów, jakie byłyby związane z zatrudnieniem na umowę o pracę. Zleceniobiorcy natomiast cenią ją przede wszystkim za ogromną elastyczność.

Zleceniobiorca

Zleceniobiorcą określa się stronę, która podejmuje się wykonania danego zlecenia. Może nim być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Podpisując umowę, zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać określone czynności z dochowaniem należytej staranności, za co otrzymuje od zleceniodawcy ustalone wcześniej wynagrodzenie. Nie odpowiada on jednak za finalny efekt zlecenia. Trzeba wiedzieć, że zleceniobiorcy nie łączy ze zleceniodawcą stosunek pracy, a co za tym idzie – nie jest on wobec niego podległy i nie grożą mu sankcje przewidziane prawem pracy. Zleceniobiorca nie ma ustalonych norm czasu pracy,a jego powinnością jest po prostu wykonanie określonego umową zlecenia.

Zleceniodawca

Zleceniodawcą może być zarówno osoba fizyczna, jaki osoba prawna. Jest stroną w umowie zlecenie, która zleca drugiej stronie wykonanie danych czynności, które mogą lecz nie muszą kończyć się danym efektem. Jest to także strona płacąca zleceniobiorcy za wykonaną przez niego pracę. W jego zakresie leży dbałość o prawidłowe sformułowanie umowy. Musi to uczynić w taki sposób, aby nie została uznana za umowę o pracę. Tym samym, musi zagwarantować zleceniobiorcy swobodę realizowania zamówienia, nie może wyznaczać mu norm czasu pracy, ani też wymagać jakiejkolwiek podległości. W przypadku umowy zlecenia obie strony są równorzędnymi podmiotami stosunku cywilnoprawnego.

Umowa zlecenie a prawa pracownika

Jeżeli jesteś zleceniobiorcą, który zgodził się na podpisanie umowy w formie umowy zlecenia, to musisz zdawać sobie sprawę, że wybierając tę formę zatrudnienia zgodziłeś się na konkretne warunki ze zleceniodawcą. Podpisałeś umowę, według której masz za zadanie wykonanie danej czynności w ściśle określonym czasie. Jakie prawa posiada pracownik na umowie zlecenie?

Nie masz w związku z tym obowiązku przychodzenia do miejsca pracy codziennie i spędzania w niej 8 godzin. Swoje zadania możesz zrealizować w dowolnie wybranym przez siebie czasie, a także w wybranym miejscu. Najważniejsze, abyś w pełni i rzetelnie wykonał swoje zadanie w umówionym terminie. Zleceniodawca w żaden sposób nie może od Ciebie żądać codziennego przychodzenia do pracy, egzekwować spędzonych w niej godzin. Dla niego najważniejszy jest osiągnięty cel.

Dla kogo umowa zlecenie jest najkorzystniejsza?
Taka forma zatrudnienia jest niewątpliwie bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie są zwolennikami całodziennego przebywania w miejscu pracy, nie lubią 8 godzinnego przesiadywania w niej i cenią sobie przede wszystkim elastyczność.

Co więcej, zleceniobiorca ma również prawo wykonywania zadań jednocześnie dla kilku zleceniodawców. Jeżeli ściśle trzyma się terminów i realizuje zadania na czas, pracodawca nie ma prawa zabraniać pracy dla innego zleceniodawcy.

Szukasz pracy?
Dodana

Pracownik produkcji

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Jelcz-Laskowice
Dodana
Polecana

Pracownik produkcji

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Tychy
Dodana
Polecana

Komisjoner – magazyn w Niemczech

GRUPA CONTRAIN

  • Dolnośląskie
Dodana

Lokalizacja: region Eindhoven – Holandia.

Derksen Polska Sp. z o.o.

  • Holandia
Dodana
Polecana

Umowa zlecenie – obowiązki pracodawcy

Mimo dużej popularności umowy zlecenia, zdecydowana większość osób ma negatywny stosunek do tej formy zatrudnienia. Zleceniobiorca bowiem ma bardzo ograniczony dostęp do wszelkiego rodzaju świadczeń i zaplecza socjalnego. W porównaniu z zatrudnionymi na umowę o pracę, często czuje się pokrzywdzony.

Warto wiedzieć, iż zleceniodawca, mimo że osiąga wiele korzyści z tytułu ograniczenia kosztów, musi jednak odprowadzać w imieniu pracownika przynajmniej część należnych składek do ZUS. Z tego właśnie względu pracodawcy niejednokrotnie wolą zatrudniać uczniów i studentów, którzy nie osiągnęli jeszcze 26-go roku życia, ponieważ w tym przypadku nie mają obowiązku odprowadzania składek. Mowa tu o składce na ubezpieczenie zdrowotne, składce emerytalnej, a także rentowej. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie wypadkowe zleceniodawca ma obowiązek odprowadzać składkę tylko wtedy, kiedy zleceniobiorca wykonuje zlecone mu zadania i obowiązki w siedzibie firmy. Jeżeli chodzi o składki zdrowotne, mogą one być odprowadzane dobrowolnie.

Pracownik zatrudniony na umowę zlecenie nie może zapomnieć, aby poinformować dotychczasowego pracodawcę o każdej nowo podpisanej umowie. Jest to bardzo ważne, ponieważ wiąże się bezpośrednio z koniecznością i sposobem odprowadzania poszczególnych składek. Każdy zleceniodawca powinien wiedzieć, że ubezpieczenie zdrowotne ma być potrącane od każdej podpisanej umowy, natomiast składki emerytalne i rentowe mogą być odprowadzane tylko od jednej, wybranej przez zleceniobiorcę umowy.

Umowa zlecenie a świadectwo pracy

Kodeks pracy nie nakłada obowiązku wydawania świadectwa pracy osobom świadczących pracę na umowę zlecenie. Kwestia ta dotyczy wyłącznie osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Tym samym, nie ma ani konieczności, ani tym bardziej zasadności wydawania takiego dokumentu zleceniobiorcom. Niemniej, istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu. Trzeba jednak pamiętać, że jest to jednie potwierdzenie pracy na rzecz danej firmy i nie jest uwzględniane chociażby przy ustalaniu stażu urlopowego. Czasem warto jednak zatroszczyć się o taki dokument – z tego względu, że zaświadczenie może stanowić solidny argument chociażby w staraniach o kolejne zlecenia albo nawet o pracę.

Laptop na biurku w biurze

Czy umowa zlecenie może być zawarta na czas nieokreślony

Najczęściej umowa zlecenia ma charakter doraźny, czyli jest zawierana przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę wówczas, kiedy zaistnieje taka potrzeba i okoliczność. Niemniej, istnieją takie sytuacje, gdy zlecenie nie ma charakteru jednorazowego czy sporadycznego. Może bowiem dojść do stałego powierzania wykonywania określonych czynności. Wtedy właśnie dochodzi do zawarcia umowy ze zleceniobiorcą na czas nieokreślony. Jest to prawnie dopuszczalne, niemniej dość ryzykowne. Nie może bowiem stać się tak, że umowa cywilnoprawna zacznie przypominać umowę o pracę – czyli jedna strona będzie podległa drugiej, zaczną być określane godziny czy miejsce pracy.

Elastyczność – kosztem czego?

Trudno się zgodzić z tym, że zatrudnienie na umowę zlecenie jest korzystniejsze niż zawarcie umowy o pracę. Zleceniobiorcy, którzy do tej pory zawsze pracowali w ten sposób nie są w stanie dostrzec różnic i zauważyć niewątpliwie znaczących różnic między jedną, a drugą formą zatrudnienia. Występują tu ogromne różnice jeżeli chodzi o dostępność świadczeń socjalnych przysługujących pracownikowi. Niżej wyjaśniamy więcej szczegółów, którzych dotyczy umowa zlecenie a nieobecność.

Umowa zlecenie a nieobecność
Przy umowie zlecenie trzeba się liczyć z tym, że nie otrzymamy płatnego urlopu wypoczynkowego ani wychowawczego. W przypadku choroby dziecka nie można korzystać z opieki nad nim. Pracownikowi zatrudnionemu na umowę zlecenie nie przysługują kontrolne badania lekarskie.

Nieciekawie wygląda sposób rozwiązania umowy, ponieważ pracodawca nie zapewnia wynagrodzenia w postaci odprawy. W związku z tym, że czas pracy jest nienormowany, co z jednej strony jest korzystne, ponieważ to pracownik sam ustala sobie czas i miejsce wykonania zadania, to jednak nie przysługują mu żadne dodatki za pracę w godzinach nocnych.

Trzeba też wspomnieć, że zatrudnienia na umowę zlecenie nie podlegają przepisom o charakterze organizacyjno-porządkowym. Wynika z tego wiele problemów, związanych na przykład z terminowością otrzymywania wynagrodzenia. Zleceniodawca rzadko trzyma się ustalonych dat i często wypłaca uposażenie wtedy, kiedy mu wygodnie, często zaspakajając najpierw potrzeby firmy, a potem dopiero pracownika. Duże problemy sprawia również brak możliwości usprawiedliwienia się zleceniobiorcy z powodu niewykonania zleconego zadania. Wynika to z tego, że umowa jest zbyt mało szczegółowa i nie ma w niej informacji jak pracownik powinien załatwić ten temat.

Podpisujesz umowę zlecenie? Sprawdź, czy wszystko jest!

Mimo że umowa zlecenie nie stanowi dobrego zabezpieczenia pracownika jeżeli chodzi o fundusz świadczeń socjalnych, to jednak jest bardzo ważnym dokumentem, którego zapisy podlegają określonym skutkom prawnym. Pracownik powinien doskonale znać swoje prawa wynikające z podpisanej umowy, a pracodawca również musi zdawać sobie sprawę z tego, że powinien respektować wszelkie jej zapisy. Zatem bardzo ważne jest aby decydując się na zawarcie tego rodzaju umowy, dokładnie ustalić z pracodawcą co ma ona zawierać oraz zakres praw i obowiązków z niej wynikających. Jednymi z najbardziej istotnych są te punkty umowy, które dotyczą wynagrodzenia, jego wysokości oraz terminu wykonania zlecenia.

Nasze państwo daje dużą swobodę stronom umowy w kwestii ich konstrukcji i zapisów. Zleceniodawca może do ogólnie przyjętych szablonów dodawać dowolnie uzgodnione z pracownikiem zapisy. Bardzo często pracodawca nadaje zatrudnionemu na umowę zlecenie wiele uprawnień, które zwykle posiadają pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Dlatego tak ważne jest, aby obie strony umowy jasno określiły zakres czynności, jakie powinien wykonywać zatrudniony. Nadanie pracownikowi zatrudnionemu na umowę zlecenie uprawnień należnych zatrudnionym na umowę o pracę może jednak wpłynąć na zakwestionowanie przez niego cywilnoprawnego charakteru zatrudnienia, a to z kolei może nieść poważne konsekwencje prawne!

Okiem ustawodawcy

Chociaż według pomysłu ustawodawcy umowa zlecenie, podobnie jak umowa o dzieło, miały być nowatorskimi i wyjątkowo elastycznymi formami zatrudnienia, a także zostały wymyślone jako reakcja na szereg zmian pojawiających się na rynku pracy, to jednak wielu pracodawców nadużywa tej formy. Dlaczego? Otóż dlatego, że liczy na korzyści, jakie wynikają z tego tytułu. Przede wszystkim oszczędności polegające na niezapewnianiu zleceniobiorcom wielu świadczeń socjalnych czy szkoleń. Pracownicy zawierający umowę zlecenie tracą w związku z tym na przykład prawa do opieki nad chorym dzieckiem czy prawa do płatnych urlopów.

Video

Według ustawy wprowadzone na rynek umowy zlecenia są niezwykle elastyczne i wygodne zwłaszcza dla zleceniodawców. Dają im swobodę konstruowania zapisów w sposób najbardziej dla nich wygodny i korzystny. Ustawodawca dał jednak też pracownikowi możliwość dochodzenia swoich praw w sytuacjach, kiedy pod tą umową kryje się umowa o pracę. Wówczas zleceniobiorca bez problemu może udać się do sądu pracy po to, aby dochodzić tam ustalenia stosunku pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną zawieraną między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie nie obejmuje Kodeks Pracy.

Kim jest zleceniobiorca?

Zleceniobiorca to osoba fizyczna lub prawna, która podejmuje się wykonania zlecenia na podstawie umowy zlecenie. Zleceniobiorca nie ma określonych norm czasu pracy, jest zobowiązany jedynie do wykonanego zlecenia za wynagrodzeniem przewidzianym w dokumencie.

Kim jest zleceniodawca?

Zleceniodawca to osoba fizyczna lub prawna, która zleca wykonanie pracy na podstawie umowy zlecenie. Odpowiada za prawidłowe skonstruowanie umowy.

Czy pracownik na umowie zlecenie ma prawo do urlopu?

Zleceniobiorca, który zawarł ze zleceniodawcą umowę zlecenie nie posiada prawa do urlopu wypoczynkowego ani wychowawczego – nie może skorzystać z opieki nad dzieckiem lub rodzicem w przypadku choroby.

Podziel się

39 komentarzy

Ciekawa

Ciekawa

Moja ciocia ma 57 lat i sie martw i że ją zwolnią a do ewerytury bakuje Jej tylko 3 lata Ma umowe na zlecenie a pracuje już 5 miesięcy.
Zlecenuodawca

Zlecenuodawca

Witam. Czy zleceniobiorca może z dnia na dzień może nie przyjść na tydzień do pracy. Tłumacząc się chorobą bez przedstawienia dokumentu od lekarza o mniemanej chorobie. Dzieje się tak kiedy zbliżają się święta, sylwester itp. Mam podejrzenia że choroba wcale nie istnieje, ale brak mi dowodów A ja z dnia na dzień zostaję bez pracownika w najbardziej newralgicznych dniach jakimi są święta i wzmożona jest praca
xxx

xxx

Czy pracownik na umowie zlecenie musi byc uczniem/studentem?
Iwona

Iwona

Zleceniobiorca ma podpisaną umowę do 28 lutego 2022 roku, obecnie jest na zwolnieniu, Czy zleceniodawca ma obowiązek przedłużyć umowę zlecenia na kolejny miesiąc?
Anna

Anna

Witam, czy pracodawca ma prawo żądać ode mnie zapłaty e wysokości 80 zł za wydanie zaświadczenia dotyczącego pracy na umowę zlecenie i wysokości odprowadzanych składek do ZUS?
Ela

Ela

Umowę mam podpisana do 31 stycznia , 14 stycznia skończyło mi się L4 .15 stycznia miałam ranna zmianę .czy pracodawca ma prawo odmówić mi przyjścia do pracy nie podając powodu ?
Monika

Monika

Witam, czy jeżeli pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenie to czy pracodawca może wymagać obecności na obowiązkowym spotkaniu pracowniczym w dniu wolnym pracownika? bez zapłaty za spędzony czas na spotkaniu.
Tomek

Tomek

witam czy przy umowie zleceniu moze być tylko system kar ,bez systemu nagród
Anonim P

Anonim P

Czy zleceniodawca może z twojej wypłaty odjąć część kwoty za uszkodzony towar? Skoro nie podpisywało się niczego związango z odpowiedzialnością za towar?
Czarnecka

Czarnecka

Mam pytanie czy może być zawarte w umowie zlecenie. Odpowiedzialno#ć pieniężna do 100 000.przy pracowniku fizycznym zarabiającym najniższą krajową? Pracodawca zastrzega sobie możliwość odszkodowania za zniszczony sprzęt
Nikt_nie_jest_sam

Nikt_nie_jest_sam

Informacja dla wszystkich! Polecam się skontaktować z radcą prawnym. Jeśli kogoś nie jest stać na prywatnego, to są też darmowi radcy prawni. Oni naprawdę pomagają! Tylko poszukajcie dobrze w internecie, poproście znajomych o pomoc w szukaniu, a na pewno znajdziecie. Np. na stronie np.ms.gov.pl Pozdrawiam P.S. Mi bardzo pomogli
Bolek

Bolek

Pracuje w ochronie 4 lata na zleceniu na obiekcie w którym jest miejsc na 5 osób koordynator sprowadza7 A mi karze jeść na bezpłatny na miesiąc bez wcześniejszego powiadomienia 3 dni przed nowym miesiącem
Esmeralda

Esmeralda

Czy zleceniodawca ma prawo wyrzucenia pracownika na umowie zlecenie z pracy z powodu spóźnienia się po czasie
Kost

Kost

Dzień dobry, ja mam 1 .pytanie. Ja mam umowa zlecenia. Czy ja muszę jeszcze pracować 2 tygodnia...? Pozdrawiam serdecznie, Lena Kost
Pracownik

Pracownik

U mnie w firmie daje brygadzista umowę zlecenie na rok. Czas pracy ośmiogodzinny czy to nie powinno być traktowane jak umowa o prace
Gruszka

Gruszka

Witam serdecznie, mam pytanie czy pracodawca może wyciągnąć konsekwencje z "tytułu porzucenia pracy "? * Osoba na stanowisku Brygadzistka została poinformowana o wyjściu 2 h wcześniej przed zakończeniem pracy . Uzyskałam komentarz o nie jasnym przekazie * Przepracowane 6,5 z 8,5 Bardzo proszę o odpowiedź .
kora

kora

Przykre że osoby zatrudnione przez agencję są tak źle traktowani
Gruba20

Gruba20

Czy pracownik ma obowiązek wykonywać polecenia, które dają inne pracownice?
Tadeusz

Tadeusz

Nie chcę podpisać umowy zlecenie czy mam z tego powodu jakąš karę
ochroniarz

ochroniarz

Polskie prawo szkoda pisać
Ika

Ika

Jeszcze raz pytam czy pracownik ochrony - zleceniobiorca ma obowiązek przejąć godziny pracy za pracownika etatowego. Podejście zleceniodawcy jest bezwzgledne. Musimy wziąć godziny etatowca co wiąże się z codzienną pracę po 12 godzin przez pełne 2 tygodnie. Pracownik etatowy twierdzi że jego to nie interesuje bo on ma prawo do urlopu , a zleceniodawcy mają wypełniać jego nieobecności bez uzgadniania. Zasada etatowca BO MI SIĘ TO NALEŻY.
Rozczarowany

Rozczarowany

Jeszcze można dodać że są emeryci którzy pracują w ochronie raz na tym obiekcie raz na tym żeby tylko więcej więcej zarobić ....szkoda gadać o służbie zdrowia w tym kraju.
Zmęczony

Zmęczony

Pytanie brzmi jak zrobić te umowy o pracę żeby ci co mają zlecenia jej później nie stracili ja nie mam grupy inwalidzkiej ani licencji..licencji właśnie jedni ja mają zarabiają więcej .. drudzy nie mają i są wypierani z pracy w ochronie przez emerytów których łatwo zastąpić ..do tego ludzie z grupą inwalidzką ich gdzie nie ogłoszenia to zawsze jest mile widziane i Okey niechaj mają pracę tylko poci dawać ich na obiekty gdzie nie podają?w imię pełnej obsady osób na obiekcie,!? I czy społeczeństwo rozumie że ochrona nieprofesjonalna to też ludzie!! I chcą żyć..tylko przepisy w tym kraju nie są dla nich dla mnie bez konkretnego zawodu..
Zmęczony

Zmęczony

Kredyty miało być
Zmęczony

Zmęczony

Pracuje w ochronie wszyscy starsi odemnie emeryci... Od 14 lat już tak pracuje kredytu brak wsparcia rodziny... Już ledwo daje radę a wiadomo im więcej godzin tym lepiej.. od lutego miałem 216 godzin ..i było okey do tej pory.. właśnie się dowiedziałem że znowu to samo mam iść w środę jak zwykle 24godziny..potem , w piątek na 24godziny .. emeryci nie dają rady a firma nie myśli o ludziach tylko jak zabezpieczyć obiekt pełną obsadą osób Polska ... kolejne ciekawe lato i nie wolne mi narzekać nie mam komu .. dlatego piszę tu ile jeszcze czy nikt nie w tym kraju nie może zrobić porządku z umowami czy tu dalej ma być wschód? Czy zachód,? Echh.... pewnie się dowiem dopiero na tamtym świecie..
Ika

Ika

Pracuję w ochronie na umowę zlecenie. Czy mam prawo odmówić przejęcia godzin za osobę która zatrudniona jest na umowę o pracę i pracodawca podpisał urlop na dwa tygodnie. Z mojego grafiku zabezpieczam cały miesiąc zgodnie z przyjętą zasadą 12,12 wolne. Moim zdaniem kierownik obiektu powinien wyznaczyć osobę na zastępstwo wg. KP.
Jerzy 7777

Jerzy 7777

Te umowy zlecenia to jedne wielkie bagno Rząd ma nas wszystkich w d a ci złodzieje to wykorzystują Nic nie podpisujcie za nim dokładnie nie przeczytacie Lepiej na czarno pracować i niech te wszystkie k się gonią
Mario

Mario

To idz do TRW tam jest pieklo 7 dni w pracy i umowa smieciowa
Niestety

Niestety

wydaje się, że często umowy zlecenia czy dzieło to tymczasowe do niczego nie prowadzące umowy ... zdarzają się rzetelni i nie pracodawcy , pandemia pokazała iż rząd raczej dba o pracodawców niz o pracowników lub bezrobotnych...
Magdalena

Magdalena

Pracuje dla firmy jako opieka na umowe zlecenie. Za liepiec pomimo wezwan o zaplate nie dostalam jeszcze wynagrodzenia. Na ostatnim zleceniu wydazyl mi sie wypadek, poinformowalam firme i prosilam o przeslanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia ( umowa juz od 15.04.2020) oswiadczyli ze jeszcze jej nie maja, poszlam do lekarz prywatnie, z bolu nie bylam w stanie pracowac poiformowalam fime „ sytuacja jest nam znana ale my nie mozemy pomoc“ taka reakcja firmy po pary telefonatach firma zabronila dalszych kontaktow. Po paru dnia zdrcydowalam sie na powrot do domu, firme o tym poinformowalam grozili konsenkwencjami. 24.09.20 dostalam pismo od adwokata firmy o karze 10.000zl za opuszczenie miejsca pracy z data uiszczenia zaplaty do 02.10.20 On wliczyl do kary moje zalegle wynagrodzenie a reszte do 02.10.20 do zaplacenia. 1. firma od 15.04.2020 jeszcze nie dostarczyla Europejskiej Karty Ubezpieczenia 2. zalegle wynagrodzenie + zwrot kosztow dojazdu ( 2 wezwania o zaplaceni 3. wypadek przy pracy Prosze o pomoc i wyjasnienie! Pozdrawiam Magdalena
Nat99

Nat99

Jak to wygląda? Pracowałam na umowę zlecenie od wrzesnia do lutego tego roku pracodawca mnie zwolnił przed sama pandemia (powód: zatrudnili za duzo ludzi i teraz nie wiedza co zrobic) zatrudnił mnie ponownie w maju (prosil zebym wrocila) i teraz 3 dni przed koncem miesiaca znowu zwalnia. Da sie coś z tym zrobic?
Zimowska

Zimowska

Na umowę zlecenie. Nie pobrał mnie bus. W związku wyszła ustaw rządową. Pandemia. Wyjazd nie odbył się. Bo kara dla przewoźnika. Czy kwalifikuje się do postojowego.straszyli że zrobią pod górę. Medali. A tu,, siedź w domu domu,, też rządową ustawa
Marcysia

Marcysia

Opisana umowa o dzieło pokazuje jak to wszystko dokładnie wygląda. Dzięki temu człowiek wie na czym stoi.
Płock

Płock

Czy jest określony czas w którym zleceniodawca może ukarać Zleceniobiorce. Czy może ukarać po 4 miesiacach chodzi tu tylko o jeden dzień usługi
Esmeralda

Esmeralda

Tak to już jest że pracownik i pracodawca są przez umowę zobowiązani do przestrzegania warunków umowy o pracę do momentu jej wygaśnięcia lub zmiany warunków umowy.
Gienek

Gienek

Jestem zatrudniony na zlecenie zleceniodawca obiecywal po 3miesiacach umowe o prace na rok a stalo sie inaczej bo wmanewrowal mnie w kolejne zlecenie na kolejne 3miesiace. Mialem byc pomocnikiem a wykonuje obowiazki jak etatowy pracownik.zalezy mi na umowie o prace bo teraz nie mam zadnych swiadczen.podsuncie prosze pomysl co zrobic w tej sytuacji pozdr.
Gumini

Gumini

Firma nie wypłacona mi wszystkich pieniędzy . Twierdząc że podopieczne była 4tyg w szpitalu I mi się nie należy mi się za ten czas wynagrodzenie . Praca wykonywane na terenie Niemiec jako opiekunka osób starszych . Po rozmowie z rodziną dowiedziałem się ze oni zapłacili całą fakt że muszę od firmy zadać zapłaty . Firma kręci . Raz mówię że rodzinna nie zapłaciła raz ze nie należy się bo była podopieczne w szpitalu Umowa była podpisana na kwotę na która się zgodziłem . Nie dotrzymali co do wypłacenia . Kłamią I mówię że nie mają takiego obowiązku do wypłacenia określonej kwoty. Poptostu horror . Wyzysk. Złodziejstwo. Firma z Bytomia
Marcin

Marcin

Prawo chroni pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin na zleceniu przed niekorzystnym traktowaniem ze względu na zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin itp.
WIRTUALNE PIENIAZDE

WIRTUALNE PIENIAZDE

FIRMA NIE CHE WYPŁACIC MI PIENIĘDZY ZA WYKONANĄ PRACĘ TWIERZDĄC ŻE WYSLALA PRZELEW NA KONTO ,A PIENIEZDY NIE MA I NIE BYLO ,HORROR

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka