Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Umowa o pracę i umowa zlecenie u jednego pracodawcy

12 grudnia 2019

3 z 5

Ocena: 3 z 5 | 28 głosów

28 głosów

27 komentarzy
Umowa o pracę i umowa zlecenie u jednego pracodawcy
Aktualnie obowiązujące przepisy prawa pracy sugerują dopuszczalność zawierania z pracownikiem tylko jednej umowy o pracę. W niektórych przypadkach istnieje jednak możliwość zawarcia z zatrudnionym drugiej umowy. Sprawdźmy, o jakich sytuacjach mowa.

Umowa o pracę jest specyficzną formą umowy, gdyż chroni interesy pracownika w najszerszy sposób. Mowa tu między innymi o tym, że pracodawca jest zobowiązany przestrzegać norm dobowych, średniotygodniowych i zagwarantować pracownikowi odpoczynek w określonej liczbie godzin.

Niemniej, zatrudnienie nie musi mieć charakteru pracowniczego, a praca może być świadczona także na podstawie umów cywilnoprawnych. Pracodawcy w związku z rozwojem firmy albo wyjątkowymi potrzebami mogą zlecać pracownikom wykonywanie dodatkowych zadań. Wówczas nierzadko decydują się na zatrudnienie ich w ramach umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia. Każdy taki przypadek, gdy pracodawca chce dać zatrudnionemu obie formy umów jednocześnie, powinien być indywidualnie rozpatrywany. Pozwoli to uniknąć niepożądanych nadużyć i zapewni bezpieczeństwo obu stronom. Sprawdź, co musisz wiedzieć o umowie o pracę i umowie zlecenie u jednego pracodawcy.

Umowa o pracę i umowa zlecenie jednocześnie

Obowiązujące prawo nie zabrania zatrudniania pracownika na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie jednocześnie. Oznacza to, że pracownik posiadający umowę o pracę może świadczyć pracę dla tego samego pracodawcy dodatkowo na podstawie umowy zlecenie. Taka umowa powinna jednak spełniać pewne warunki – przede wszystkim nie może dotyczyć tych samych czynności, które są już wskazane w umowie o pracę.

Ponadto umowa-zlecenie zawarta z pracodawcą, z którym zatrudniony pozostaje już w stosunku pracy, będzie podlegała wszystkim składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne wlicza się przychód osiągnięty z tytułu takiej umowy. Tym samym, wynagrodzenia z umowy o pracę i umowy zlecenie u jednego pracodawcy stanowią jedną podstawę do odprowadzenia składek ZUS - emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych. Umowa o pracę i umowa zlecenie u jednego pracodawcy mają swoje konsekwencje w ustalaniu podstawy zasiłku, gdy u zatrudnionego wystąpi niezdolność do wykonywania pracy.

Jak ustalić podstawę zasiłku chorobowego?
Pracownik otrzymuje dwa wynagrodzenia z dwóch różnych stosunków pracy i oba z nich podlegają oskładkowaniu ZUS, a więc podstawę zasiłku chorobowego ustala się według przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia za okres ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym stwierdzono niezdolność do wykonywania pracy.

Szukasz pracy?
Dodana

KURIER Kierowca DHL

Grimp Logistics Sp. Z o.o.

  • Zielona Góra
  • 4 000-5 700 zł / mc
Dodana
Dodana

W związku z tym, że z każdego stosunku pracy, niezależnie, czy zawarty jest z innym, czy z tym samym pracodawcą, przysługują odrębne koszty uzyskania przychodów. Jeśli więc pracownik ma umowę o pracę i umowę zlecenie jednocześnie w jednym zakładzie pracy, to pracodawca przy wyliczeniu podatku może odliczyć koszty uzyskania przychodu z każdego stosunku pracy osobno.

Umowa uzupełniająca

Umowa uzupełniająca do umowy o pracę to rozwiązanie, które cieszy się coraz większą popularnością wśród pracodawców. Zgodnie z uchwałą z dnia 12 kwietnia 1994 roku (sygn. akt I PZP 13/94), Sąd Najwyższy wskazał, że: „Umowa zlecenia, zawarta przez zakład pracy z sanitariuszem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, przewidująca wykonywanie przez niego po godzinach pracy, za ustalonym w niej wynagrodzeniem, pracy tego samego rodzaju, co określona w umowie o pracę, stanowi umowę uzupełniającą umowę o pracę”.

Tym samym, pracodawca może zawrzeć z pracownikiem dodatkową umowę o pracę (drugą) tylko wtedy, kiedy jej przedmiotem jest inny rodzaj pracy niż ten, którego dotyczy dotychczasowa umowa. Służy to potrzebie dopełniania ochrony interesów pracownika, która polega między innymi na ustaleniu limitów w przedłużaniu dobowego, tygodniowego i rocznego czasu pracy.

Umowa o pracę i umowa zlecenie u jednego pracodawcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawarcie drugiej umowy zlecenie z własnym pracownikiem, gdy rodzaj pracy wykonywanej na podstawie tej umowy będzie inny niż w ramach pierwszego stosunku pracy. W takim przypadku podmiot zatrudniający musi jednak pamiętać o tym, aby nie naruszyć przepisów o czasie pracy oraz o wynagrodzeniu w godzinach nadliczbowych. Przyjmuje się, że zatrudniony, który wykonywałby po godzinach pracy czynności takie same jak w godzinach pracy, de facto pracowałby w nadgodzinach i pracodawca byłby zobowiązany wypłacić mu wynagrodzenie właśnie jak za nadgodziny. Od takiego obowiązku podmiot zatrudniający będzie zwolniony tylko wówczas, gdy druga podpisana umowa będzie dotyczyła rodzajowo innych czynności.

Tym samym umowa zlecenie z własnym pracownikiem jest możliwa wtedy, kiedy zakres obowiązków zatrudnionego będzie inny, niż ten ujęty w umowie o pracę. Takie stanowisko prezentowane przez Sąd Najwyższy w wyrokach ma zapobiec nadużyciom ze strony pracodawców. Tym samym, chcąc zawrzeć umowę zlecenie z własnym pracownikiem, niezbędne jest dokonanie specyfikacji stanowiska, ze szczególnym określeniem zakresu obowiązków. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pracodawca naraża się na kary finansowe ze strony izb kontrolnych.

Warto wiedzieć!
Pracodawca nie zawsze musi podpisywać z pracownikiem dwie odrębne umowy. Przyjmuje się, że w ramach jednej może określić dwa stanowiska pracy, jakie będzie obsadzał zatrudniony. Takie rozwiązanie z punktu widzenia podmiotu zatrudniającego jest korzystniejsze. Dzieje się tak dlatego, że ma on mniej obowiązków niż w sytuacji, w której zdecydowałby się na zawarcie umowy o pracę i umowy zlecenie równocześnie.

Z drugiej strony, co warto podkreślić, podpisanie dwóch umów będzie niezbędne wówczas, gdy na obsadzonych przez pracownika stanowiskach obowiązują różne przepisy o czasie pracy lub wówczas, gdy dochodzi do przekroczenia pełnego etatu. W takim wypadku, pracodawca będzie też zobowiązany do przekazania kolejnej informacji o warunkach zatrudnieni, zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy.

Dodatkowe obowiązki

Zawarcie dwóch umów z jednym pracownikiem to również konieczność określenia czasu pracy i prowadzenia dwóch ewidencji. Ponadto, zatrudniony ma prawo do urlopu wypoczynkowego, które wynika bezpośrednio z nawiązanych stosunków pracy. Podmiot zatrudniający musi również pamiętać, że pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia i to z gwarancją wynagrodzenia minimalnego stosownie do wymiaru czasu pracy. Z punktu widzenia przepisów bhp, zatrudniony powinien także odbyć szkolenie bhp i badania profilaktyczne.

Dzieje się tak dlatego, że co do zasady nie jest możliwe dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, które stwierdzałoby brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Trzeba również pamiętać, że zgodnie z art. 149 § 1 K.p., jeśli strony zawarły drugą umowę o równoległe świadczenie pracy, pracodawca musi odrębnie ustalić wymiar czasu pracy dla każdej z nich i odrębnie go rozliczać. Nie należy jednak zapominać o tym, że pracownikowi przysługuje prawo do odpoczynku, w związku z czym czas pracy na umowę zlecenie i czas pracy na etat nie mogą ze sobą kolidować. Umowa zlecenie a umowa o pracę powinny więc różnić się zakresem obowiązków, jakie będzie wykonywał pracownik oraz mieć odrębne ewidencje czasu pracy. Szczegółowo o tych najważniejszych różnicach opowiedziano w poniższym materiale wideo:

Video

Dodajmy, że pracownikowi posiadającemu umowę o pracę i umowę zlecenie u jednego pracodawcy przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego z każdego z tych stosunków oddzielnie. Zgodnie z art. 154 § 2 K.p., takiemu zatrudnionemu  przysługuje urlop proporcjonalny do wymiaru czasu pracy, w jakim wykonuje on swoją pracę.

W Polsce możliwe jest posiadanie umowy o pracę i umowy zlecenie jednocześnie z tym samym pracodawcą. Niemniej, niezbędnym jest dostosowanie warunków zatrudnienia do regulacji prawnych, o których mowa w artykule. To korzystne rozwiązanie dla dwóch stron, jednak tylko wtedy, kiedy następuje w sposób zgodny z prawem.

Umowa zlecenie z innym pracodawcą

Jeśli wiąże Cię stosunek pracy z jednym pracodawcą, ale chciałbyś podjąć inne zatrudnienie, najlepszym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy zlecenie. Umowa zlecenie z innym pracodawcą to częsta praktyka. Warto pamiętać, że w tym przypadku składki emerytalne i rentowne nie są obowiązkowe – mają charakter dobrowolny. Istotne jest to, że pracownik powinien donieść kolejnemu pracodawcy dokument potwierdzający zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Umowę zlecenie z innym pracodawcą można zawrzeć, również będąc na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym.

Podsumowanie:
  • Obowiązujące prawo nie zabrania zatrudniania pracownika na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie jednocześnie, ale umowa zlecenie musi dotyczyć innych czynności niż wskazane w umowie o pracę.
  • Wynagrodzenia z umowy o pracę i umowy zlecenie u jednego pracodawcy stanowią jedną podstawę do odprowadzenia składek ZUS emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych.
  • Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem dodatkową umowę o pracę (umowę uzupełniającą) tylko wtedy, gdy jej przedmiotem jest inny rodzaj pracy niż ten, którego dotyczy dotychczasowa umowa, aby nie naruszyć przepisów o czasie pracy oraz o wynagrodzeniu w godzinach nadliczbowych.

Najczęściej zadawane pytania

Czy można pracować na umowie o pracę i zleceniu u jednego pracodawcy?

Tak, można jednocześnie pracować na tych dwóch umowach. Pracownik zatrudniony na umowie o pracę może wykonywać zadania dodatkowo na podstawie umowy zlecenia, podpisanej z tym samym lub innym pracodawcą.

Jak odprowadza się składki przy pracy na umowie o pracę i umowie zleceniu jednocześnie?

Według prawa wynagrodzenie z umowy o pracę oraz umowy-zlecenia u tego samego pracodawcy łącznie stanowią jedną podstawę do odprowadzania składek przez ZUS. Pracodawca natomiast może odliczać od podatku koszty uzyskania przychodu z każdego stosunku pracy osobno.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

27 komentarzy

Agata

Agata

Wykorzystywanie ludzi jeden zrobi za pięciu i w świetle prawa jest to ok ? Chory kraj !
Aro

Aro

Pracuję na umowę o pracę i umowę zlecenie u jednego pracodawcy , który powiedział że od 01.01.2024 r nie można więcej pracować jak 200 godz miesięcznie jeszcze w nie wszystkie miesiące dodając że nie wolno mojej osobie dorabiać u innego pracodawcy na zlecenie bo będą duże problemy i nie chodzi tu o konkurencje czy tajemnicy służbową Nie wolno i koniec bo pracownik ma być wypoczęty . Jestem w takim szoku że to zostało zatwierdzone podobno przez poprzedni rząd w lipcu a teraz szokuje
Dwie

Dwie

Czy jak są dwie umowy jedna o pracę a druga zlecenie. To na zleceniu ten podatek jest obowiązkowy?
Gienek

Gienek

Słaby artykuł, pisanie o czymś o czym nie ma się wiedzy mija się z celem. Ba może wprowadzić czytelników tylko w błąd.
Nigeria

Nigeria

Artykuł pokazuje, że zatrudnienie pracownika na dwie umowy to złożone zagadnienie. Trzeba pamiętać o wielu aspektach, żeby uniknąć nieporozumień.
Kazimierz

Kazimierz

W przypadku poszukiwania pracy na dwie umowy trzeba wiedzieć o różnicach między nimi. Artykuł dobrze to wyjaśnia.
xxx78

xxx78

Przydatny artykuł, szczególnie dla osób poszukujących pracy. Dzięki niemu można lepiej zrozumieć zasady zatrudnienia na dwie umowy.
Zadzior

Zadzior

Artykuł przypomniał mi o moich prawach jako pracownika. To ważne, żeby wiedzieć, jakie są ograniczenia w zatrudnieniu na dwie umowy.
Mariola

Mariola

Ciekawy artykuł omawiający różne aspekty zatrudnienia pracowników na dwie umowy. To dobra wskazówka, że powinniśmy dokładnie określić zakres obowiązków w drugiej umowie zlecenie, żeby uniknąć problemów.
Zertu

Zertu

Warto wiedzieć, jakie prawa przysługują pracownikom przy zatrudnieniu na dwie umowy. Dzięki temu łatwiej jest negocjować warunki z pracodawcą.
Kowalski

Kowalski

Artykuł jest cenny, ponieważ pomaga zrozumieć różnice między umową o pracę a umową zlecenie. Dzięki temu łatwiej jest podejmować decyzje w trakcie poszukiwania pracy.
Rew

Rew

Cieszę się, że artykuł omawia zagadnienia, które dotyczą mnie jako pracownika. Dobrze wiedzieć, jakie są możliwości i ograniczenia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę i umowę zlecenie.
Bernadetta

Bernadetta

Przez sześć lat pracowałam na umowę zlecenie u tego samego pracodawcy .Zkscono mi pracę przez sześć lat w tym samym miejscu,i i tych samych obowiąxkach.Umiwa zawsze była co roku nowa..Odprowadzane były wszystkie skladkit chorobowe,emerytalo rentowe i ubezpieczenie społeczne. Zaznaczam ,że moim pracodawcą jest nadal ta sama instytucja państwowa (samorządowa).Od 2006 roku dostałam umowę o pracę. Za dwa lata przechodzę na emeryturę. Czy ta 6 letnia umowa zlecenie zaliczy się do mojego stażu. Proszę o odpowiedź
Dwie umowy plus status studenta

Dwie umowy plus status studenta

A co w przypadku kiedy mam umowę o pracę i umowę zlecenie w jednej firmie i posiadam również status studenta. Czy w takim przypadku jestem zwolniona z opłacania składek z umowy zlecenie?
Rybcia

Rybcia

Dostałam umowę o pracę na 9 miesięcy czy pracodawca może mi dać na czas wakacji umowę zlecenie a potem znów umowę o pracę
Nati

Nati

Cześć, może ktoś zna podobny przypadek: Pracuję u jednego pracodawcy na umowę o pracę a nadgodziny rozpisuje mi na comiesięczne umowy zlecenia. Było tak przez cały 2021 rok. W Styczniu 2022 roku poszłam na zwolnienie ciążowe więc nie miałam już nadgodzin i co za tym idzie nie miałam w tym miesiącu umowy zlecenia. Wypłacono mi tylko zasiłek z tytułu umowy o pracę a z umowy zlecenia już nie pomimo tego że od umowy zlecenia odprowadzane były pełne składki do ZUS. Czy należy mi się zasiłek za umowy zlecenia mimo że w miesiącu w którym poszłam na L4 nie miałam umowy zlecenia tylko umowę o pracę? pozdrawiam
czyste intencje

czyste intencje

Gdyby były kontrakty zamiast tych komunistycznych tworów, byłby porządek jeden kontrakt od każdego takie same składkii, urlopy. Zakres obowiązków itd zapisane w kontrakcie i tyle.
Zosia

Zosia

Przepraszam ale ja już cztery lata pracuję na umowę zlecenie za 700zl i to jest chore bo już mogli by mi dać normalna umowę ale nie bo przyjmują rencistki bo nie trzeba opłacać bo składek ale to niesprawiedliwe
OLGA

OLGA

Mam zawartą umowę o pracę za wynagrodzeniem wyższym niż minimalne. Chcę zawrzeć zlecenie z innym pracodawcą. Czy muszę go informować o UoP czy mogę mieć zdublowane składki emerytalno-rentowe, wypadkowe e.c.
RobKam

RobKam

Jeśli mam umowę o pracę i gdy zawieram umowę zlecenia to pracodawca od umowy zlecenia nie płaci za mnie składek ZUS?
Weronika

Weronika

a jakie składki odprowadzimy (umowa zlecenie) w przypadku osoby 25 lat (nie student) zatrudniony na umowę o pracę w wynagrodzeniem niższym niż minimalne ale chce się dobrowolnie ubezpieczyć?
Wwr

Wwr

@Jolka Z tego co mi wiadomo umowa o pracę daje ci urlop z urzędu. Umowa zlecenie jest płatna zazwyczaj za ilość przepracowanych na zleceniu godzin i za stawkę godzinową. Przy zleceniu nie ma czegoś takiego jak urlop pracowniczy, bo jesteś zleceniobiorcą. W związku z tym, pieniądze za urlop dostaniesz za umowę o pracę a nie za zlecenie, jeżeli w czasie godzin zlecenia byłaś na urlopie - no chyba że pracodawca ci wypłaci za zlecenie spędzone na urlopie :)
jolka

jolka

jak rozlicza się urlop będąc na urlopie 20 dni czy otrzymam taką samą pensję jak pracując mam umowę stałą i umowę zlecenie u jednego pracodawcy?
Ludwik

Ludwik

Bardzo ciekawe opisanie tematu związanego z taką sytuacją. W sumie różne rzeczy mogą być i np. ktoś pracuje na etacie a dostaje np. poza tym do domu inne zlecenie?
Paweł

Paweł

Ciekawe rozwiązania w tym zakresie. Można przecież różne umowy mieć podpisane. Czasami korzystne dla obu stron z jakichś powodów jest zatrudnienie na umowę zlecenie. Różne są formy do skorzystania.
Franek

Franek

Mało kiedy tak się zdarza, ale może być. Umowa o pracę i umowa zlecenie jednocześnie, jak ktoś sobie poradzi, to ok. Więcej zarobi.
Love2

Love2

Pracownicy zatrudnieni na czas określony korzystają ze wszystkich tych samych praw i świadczeń, co w przypadku każdej innej umowy stałej, chociaż czynniki takie jak prawo do urlopu będą zależeć od długości umowy.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.