!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Zwolnienie z pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 7 głosów

7 głosów

10 komentarzy

Wypowiedzenie umowy o pracę
Według Kodeksu pracy, rozwiązanie umowy może nastąpić poprzez oświadczenie jednej stron na kilka sposobów – z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez okresu wypowiedzenia, za porozumieniem stron lub w trybie natychmiastowym. Sprawdź, z czym wiążą się poszczególne wypowiedzenia umowy o pracę, oraz jak napisać pismo wypowiadające w każdym z tych przypadków!

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Kiedy chcesz zrezygnować z pracy lub jesteś pracodawcą, który chce wypowiedzieć umowę pracownikowi, z pewnością zastanawiasz się, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, aby miało odpowiednią formę i było skuteczne. Sprawdź zatem, jakie elementy powinno zawierać takie pismo. W dokumencie należy zawrzeć następujące dane:
 

 • miejscowość i data – w prawym górnym rogu;
 • dane pracownika – po lewej stronie imię, nazwisko, adres;
 • dane pracodawcy – po prawej stronie nazwa oraz adres siedziby firmy;
 • nagłówek, np. „wypowiedzenie umowy o pracę”;
 • dane odnośnie rozwiązania umowy z określeniem daty zawarcia umowy, numeru umowy, strony między którymi została zawarta oraz czasu wypowiedzenia;
 • po prawej stronie czytelny podpis pracownika;
 • po lewej stronie miejsce na datę oraz podpis odbiorcy wypowiedzenia.

Należy pamiętać, że pracownik nie musi, ale może zawrzeć przyczynę złożenia wypowiedzenia. W przypadku pracodawcy – informacja o przyczynie wypowiedzenia jest koniecznością.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Jednym z kodeksowym sposobów wypowiedzenia umowy jest rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie to narzędzie, przewidzane przez prawo, służące do rozwiązania stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem. Warto pamiętać, że można je zastosować wyłącznie spełniając wszystkie warunki omówione w Kodeksie pracy, szczególnie te dotyczące czasu trwania umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem można użyć w przypadku umowy na:

 • czas określony;
 • bezterminowej;
 • okres próbny.

W tego rodzaju umowach pracodawca musi podać powód wypowiedzenia umowy pracownikowi, np. nieprzestrzeganie swoich obowiązków, konfliktowość czy nieuzasadnione nieobecności. Pracownik wypowiadający umowę nie musi podawać przyczyny. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca może zwolnić pracownika ze świadczenia pracy na jego rzecz, aż do upływu ustalonego wcześniej okresu wypowiedzenia. Niemniej, w czasie tego okresu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie – chyba, że strony postanowią inaczej. Czasem zdarza się, że pracownik zwraca się z prośbą o skrócenie okresu wypowiedzenia, aby móc szybciej podjąć pracę u innego pracodawcy – wówczas niezbędne jest sporządzenie odpowiedniego aneksu do umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Kolejnym sposobem zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Do tego rodzaju rozwiązania może dojść w sytuacji, kiedy pracownik posiada orzeczenie lekarskie, udowadniające szkodliwy wpływ pracy na stan zdrowia zatrudnionego lub gdy pracodawca dopuszcza się naruszenia najważniejszych i podstawowych obowiązków oraz praw pracownika. Pracownik ma możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia wyłącznie w formie pisemnej i musi złożyć je w terminie miesiąca od czasu uzyskania informacji o okolicznościach uzasadniających rozwiązanie umowy w ten sposób.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może zastosować także pracodawca, w przypadku, gdy pracownik znacząco narusza powierzone mu obowiązki. Rezultatem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia jest natychmiastowe zakończenie stosunku pracy. Pracownik może jednak odwołać się od decyzji pracodawcy do sądu pracy, a jeżeli sąd zgodzi się z jego odwołaniem, przywróci pracownika na stracone stanowisko pracy, a za czas bez pracy przysługuje mu należne wynagrodzenie, które winien będzie uiścić pracodawca w określonym terminie.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić także z inicjatywy obydwu stron. Jeżeli zarówno pracownik, jak i pracodawca wyrażają zgodę na rozwiązanie stosunku pracy, mogą zakończyć go poprzez wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. W tej sytuacji podczas rozwiązania umowy nie trzeba podawać przyczyny zakończenia współpracy. W przypadku tej metody, wypowiedzenie może nastąpić w kilku formach:

 • pracownik i pracodawca składają podpisy pod wspólnym dokumentem, który zawiera porozumienie o rozwiązaniu umowy;
 • pracownik przedstawia propozycję zakończenia umowy, a pracodawca się na nią zgadza;
 • pracodawca przedstawia ofertę wypowiedzenia umowy, a pracownik ją przyjmuje.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron można uzgodnić i zastosować ustnie lub potwierdzić poprzez dokument pisemny. Zalecana jest druga forma, która stanowi potwierdzenie dla obu stron. Należy pamiętać, że w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron nie trzeba przedstawiać obowiązującego okresu wypowiedzenia, ponieważ nie jest on w tej sytuacji istotny. Dwie strony mogą uzgodnić dowolny termin, który im odpowiada. Umowę można także zakończyć w terminie natychmiastowym.

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron możliwe jest tylko, jeżeli zarówno pracownik, jak i pracodawca wyrażą zgodę na takie rozwiązanie. Jeśli jedna ze stron nie wyrazi zgody, wówczas tego rodzaju porozumienie uznaje się za nieważne. Należy również pamiętać, że milczenie i brak jakiejkolwiek odpowiedzi, oznacza brak zgody na porozumienie.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym

Rozwiązanie umowy bez żadnego okresu wypowiedzenia może także skutkować wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym. Jest to forma zakończenia stosunku pracy, którą może zastosować zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, każdy pracownik ma możliwość wypowiedzenia umowy o pracę w trybie natychmiastowym, jeśli dostanie orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że obecne stanowisko pracy ma negatywny wpływ na jego zdrowie. Po otrzymaniu takiego oświadczenia, pracodawca może skierować pracownika na inne stanowisko (pozbawione szkodliwych czynników). Jeśli tego nie uczyni, pracownik może odejść w trybie natychmiastowym. Drugą możliwością jest naruszenie przez pracodawcę podstawowych praw pracownika oraz nieprzestrzeganie swoich obowiązków wobec niego.

Należy jednak pamiętać, że wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym, musi być udokumentowane pisemnie oraz odpowiednio uargumentowane. Nie można złożyć takiego oświadczenia bez podania przyczyny.

W przypadku, kiedy przyczyną rozwiązania umowy przez pracownika było ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę, pracownik może się ubiegać o odszkodowanie. Ma ono charakter ryczałtowy i nie jest wymierne do rzeczywistej szkody, której doświadczył pracownik. Wysokość odszkodowania odpowiada zazwyczaj kwocie wynagrodzenia pracownika za czas wypowiedzenia lub na okres 2 tygodni (jeśli umowa jest na czas określony).

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Do wypowiedzenia umowy o pracę ma prawo także pracodawca. W tym celu powinien przedstawić pracownikowi wypowiedzenie, które zawiera określoną długość okresu wypowiedzenia oraz datę rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli umowa ta była uzgodniona na czas nieokreślony, wówczas pracodawca musi także przedstawić prawdziwą, uzasadnioną oraz konkretną przyczynę wypowiedzenia.

Zgodnie z przepisami wypowiedzenie przez pracodawcę powinno być dostarczone listownie lub osobiście w formie pisemnej. Dopuszczalna jest także forma cyfrowa, ale musi zawierać potwierdzony urzędowo podpis elektroniczny. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w formie ustnej, ponieważ jest to niezgodne z przepisami i może nieść ze sobą konsekwencje finansowe i prawne. W takiej sytuacji pracownik może na drodze sądowej wyegzekwować odszkodowanie materialne lub nawet przywrócenie na utracone stanowisko.

Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę nie będzie zawierało stwierdzenia winy pracownika, wówczas zwolniony może liczyć na różne możliwości zabezpieczenia finansowego. Jego rodzaj oraz kwota zależy od formy umowy oraz okresu wypowiedzeniowego. Wszelkie podstawy prawne, do których powinien w tym przypadku zastosować się pracodawca, znajdują się w Kodeksie pracy w artykułach od 30 do 36 z dnia 26 czerwca 1974 roku.

Podsumowując, warto pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić zarówno z wypowiedzeniem, jak i bez wypowiedzenia. Niezależnie od rodzaju wypowiedzenia umowy o pracę, warto skrupulatnie przestrzegać zasad Kodeksu pracy. W innym przypadku może to grozić poważnymi konsekwencjami finansowymi lub prawnymi, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Podziel się

10 komentarzy

Astra

Astra

Natychmiast po wypowiedzeniu można doświadczać szeregu emocji: paniki po pożegnaniu z regularną wypłatą, radości itp.
Alina

Alina

Każdemu może się zdarzyć taka sytuacja więc dobrze jest wiedzieć co w takim przypadku robić i na co wykorzystać czas podczas ubiegania się o nową posadę. Świat się przecież nie kończy na stracie stanowiska.
Hanry

Hanry

Wypowiedzenie umowy o pracę. Artykuł na poziomie napisany. Wypowiedzieć umowę o pracę może pracodawca, ale i też może pracownik. wszystko musi się odbyć zgodnie z przepisami prawa i KP.
programista

programista

Wypowiedzenie umowy o pracę może się odbyć z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez okresu wypowiedzenia, za porozumieniem stron lub w trybie natychmiastowym. Ja pracuję w pewnym zakładzie pracy i mam załatwioną już pracę od 1 kwietnia 2020 roku. Dzięki informacjom umieszczonych w tym artykule wiem, co mam zrobić, kiedy i jak napisać prawidłowo wypowiedzenie umowy o pracę.
Urbański

Urbański

Wszystkie sprawy związane ze zwolnieniami pracowników, są ujęte w odpowiednich przepisach. Pracowałem jako nauczyciel i mogłem iść na wcześniejszą emeryturę, ale nie musiałem. Niestety szkoła nie była w stanie mi zapewnić etatu. Otrzymałem wypowiedzenie w maju i zdecydowałem, że od 1 września pójdę na emeryturę. Otrzymałem 9 odpraw - o 3 więcej, gdybym sam się zdecydował i poszedł na wcześniejsza emeryturę.
Irmina

Irmina

To zrozumiałe, ale nie w porządku! To nie tak działa. Istnieją zadania, których nie powinieneś delegować jako menedżera. Są zadania, które są częścią twojej roli jako lidera i obejmuje to rozmowę kwalifikacyjną.
Demian

Demian

Jeśli więc zrezygnujesz lub zostałeś zwolniony, zazwyczaj nie kwalifikujesz się do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Jednak kwalifikowanie się do ubezpieczenia zdrowotnego może zostać wybrane osobiście. Firma prywatna lub firma małżonka.
Edek

Edek

To niby normalna sytuacja i są tego różne przyczyny- czasami taka jest polityka firmy czy też osoba nie spasowało w grupie. Wiadomo tylko, że wiele słąbych firm tak robi rotacją zwolnieniami.
Adam

Adam

Dobrze, że można wybrać godziny. Jednak wiele ludzi na wypowiedzeniu pracuje do końca gdy jest mowa o większych płacach. Potem jeszcze przeważnie gołe 3miesiące płacą.
Kamil

Kamil

Jak mnie zwalniali z pracy miałem możliwość wybrania godzin nadliczbowych by nie chodzić już do pracy. Może to nie było korzystne finansowo, ale niemusiałem już patrzeć na tego kto doprowadził do takiej sytuacji.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.