Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Wygaśnięcie Umowy o Pracę: Przyczyny, Rozwiązanie, Odprawa

12 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 26 głosów

26 głosów

3 komentarze
Wygaśnięcie Umowy o Pracę: Przyczyny, Rozwiązanie, Odprawa
Dowiedz się więcej o wygaśnięciu umowy o pracę, przyczynach takiego zakończenia stosunku pracy oraz prawach pracowniczych. Przeczytaj artykuł i poznaj odprawę pracowniczą.

Wygaśnięcie umowy o pracę

Wygaśnięcie umowy o pracę polega przede wszystkim na tym, że stosunek pracy ustaje, czyli umowa o pracę przestaje obowiązywać strony, które ją podpisały. Warto zauważyć, że sam skutek następuje natychmiastowo ? nie mają tu zastosowania żadne okresy wypowiedzenia. Ponieważ ten tryb ustania pracy jest możliwy tylko w niektórych sytuacjach, ustawodawca nie uznaje za istotne choćby momentu, w której jedna ze stron dowiedziała się o wygaśnięciu umowy. To również przekłada się na fakt, że aby mówić o wygaśnięciu umowy o pracę muszą zostać spełnione pewne przesłanki. Zgodnie z art. 63 Kodeksu pracy umowa o pracę może wygasnąć tylko w następujących sytuacjach:

 • gdy nastąpi śmierć pracownika,
 • gdy nastąpi śmierć pracodawcy,
 • upływają 3 miesiące nieobecności pracownika w firmie z uwagi na jego tymczasowe aresztowanie,
 • gdy pracownik nie zgłasza chęci powrotu do pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru u innego pracodawcy.

Warto przy tym wskazać na przepis szczególny, który wskazuje na wygaśnięcie stosunku pracy. Mowa tu o art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku ochrony Rzeczpospolitej Polskiej. Otóż, zgodnie z tym artykułem, brak zachowania 30-dniowego terminu na zgłoszenie powrotu do pracy powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Dodatkowo warto podkreślić, że wspomniany termin jest liczony od dnia zwolnienia ze służby wojskowej.

Śmierć pracownika ? co dalej?

Gdy wygaśnięcie stosunku pracy jest spowodowane śmiercią pracownika, to prawa majątkowe ze stosunku pracy zawsze przechodzą w równych częściach na małżonka i inne osoby, które mają prawo do uzyskania renty rodzinnej. Ponadto, rodzinie zmarłego pracownika przysługuje również pośmiertna odprawa. Jej wysokość jest przy tym zależna od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wynosi ona odpowiednio:

 • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
 • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Pracodawca będzie jednak zwolniony od obowiązku wypłaty takiego świadczenia w sytuacji, gdy ubezpieczył swojego podwładnego na życie.

Śmierć pracodawcy

Także śmierć pracodawcy powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Wyjątkiem od tej zasady może być ewentualne przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, na przykład, w drodze dziedziczenia. Pracownik, którego umowa wygasła jednak z powodu śmierci pracodawcy, może liczyć na odszkodowanie. To powinno wynosić tyle, ile wynosiłoby za okres wypowiedzenia. W każdym przypadku do wypłaty takich środków są zobowiązani spadkobiercy pracodawcy. W praktyce zatem nie zawsze szybko osoba zatrudniona otrzyma przysługujące jej pieniądze.

Tymczasowe aresztowanie pracownika

Sytuacją, w której dochodzi do wygaśnięcia stosunku pracy jest również tymczasowe aresztowanie pracownika na okres dłuższy niż 3 miesiące. Wskazane 3 miesiące pracodawca powinien przy tym liczyć od dnia, w którym dokonano zatrzymania jego podwładnego. Warto przy tym pamiętać, że przed upływem wskazanego okresu podmiot zatrudniający nie ma możliwości rozstać się ze swoim podwładnym za pomocą wypowiedzenia. Ustawodawca chroni przy tym tych pracowników, przeciwko którym postępowanie karne zostało umorzone lub zapadł wyrok uniewinniający. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek ponownie zatrudnić pracownika, jeżeli ten zgłosił chęć swojego powrotu w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.

Zgodnie z Kodeksem pracy, gdyż to w nim należy szukać stosownych artykułów i odpowiedzi, wyróżnić można trzy sytuacje, w których dochodzi do wygaśnięcia stosunku pracy. Są to:

 • śmierć pracownika,
 • śmierć pracodawca (przy czym stosunek pracy wygasa, jeżeli pracownik nie został przyjęty do pracy przez nowego zatrudniającego),
 • upływ 3 miesięcznej nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania.
Szukasz pracy?

Sortowanie paczek**TYGODNIÓWKI**24/h**Bielsko-Biała

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
 • 24-25 zł / h
Dodana
Dodana

Asystent Projektanta drogowego

ROBIMART Sp. z o.o.

 • Pruszków
Dodana

Inżynier ds. Inwestycji Budowlanych

Dijo Baking Sp. z o.o.

 • Wrocław
Dodana

Praca dodatkowa- tygodniówki- Rybitwy - popołudnia godz.15.00-20.00

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Niepołomice
 • 26-26 zł / h
Dodana

W przypadku zaistnienia trzeciej z opisanych powyżej sytuacji, pracodawca musi pamiętać, że jest zobowiązany ponownie zatrudnić pracownika, jeżeli prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne zostało umorzone lub też wtedy, gdy w jego sprawie zapadł wyrok uniewinniający. To będzie miało jednak miejsce tylko wówczas, gdy zatrudniony w terminie 7 dni od uprawomocnienia się stosownego orzeczenia zgłosi swój swoją gotowość do podjęcia obowiązków zawodowych. Pracodawca musi pamiętać, że w takim przypadku nie może odmówić zatrudnionemu. Jeżeli naruszy obowiązujące przepisy prawa, to musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Pracownikowi w takim przypadku przysługuje prawo do odwołania się do sądu pracy, zaś ewentualne postępowanie toczy się w oparciu o przepisy, które dotyczą rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Z drugiej strony, firma nie ma obowiązku przyjąć ponownie do pracy pracownika, jeżeli powodem umorzenia postępowanie przeciwko niemu jest przedawnienie lub też amnestia. Jeżeli stosunek pracy wygasł z uwagi na śmierć pracownika, to zgodnie z art. 63§2 Kodeksu pracy prawa majątkowe przechodzą, w równych częściach, na małżonka i osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl szczegółowych przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku, gdy brak jest takich osób, powyższe prawa wchodzą do spadku.

Rozwiązanie umowy

Sytuacje, w których następuje rozwiązanie umowy o pracę, mają pewną cechę wspólną. Mowa o oświadczeniu, które musi zostać złożone przez jedną ze stron. Samo rozwiązanie może być przy tym rezultatem:

 • porozumienia,
 • oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia,
 • następstwa daty, na jaki była była ona zawarta.

Wypowiedzenie, czy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron? Przeczytaj artykuł: Rozwiązanie umowy - za wypowiedzeniem czy może za porozumieniem stron?

Samo wypowiedzenie również dla celów dowodowych  musi mieć formę pisemną. Jeżeli to pracodawca rozwiązuje zawartą umowę, to musi ono zaopatrzone być w stosowne pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy. W każdym przypadku wypowiedzenie następuje też z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Wygaśnięcie umowy o pracę Zawsze zwracaj uwagę na przyczyny wygaśnięcia umowy o pracę i zabezpieczaj swoje prawa w zależności od okoliczności. Bądź świadomy swoich możliwości i korzystaj z nich zgodnie z przepisami prawa pracy.
Dowiedz się o swoich prawach.

Świadectwo pracy

Niezależnie od powodu, dla którego wygasł stosunek pracy, zatrudniający jest zobowiązany wydać pracownikowi odpowiedni dokument, czyli świadectwo pracy. Zgodnie z art. 97§1 Kodeksu pracy, wydanie tegoż świadectwa powinno odbyć się niezwłocznie i nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się z pracownikiem z pracodawcą. Szczegółowych informacji nie należy przy tym szukać w Kodeksie Pracy, ale Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania, jak i prostowania. W świadectwie pracy zatrudniający musi wpisać szereg informacji, które są niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. I tak, istotne jest zamieszczenie następujących danych:

 • okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
 • zajmowanych stanowisk,
 • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
 • wzmianki o ewentualnym zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym,
 • na żądanie pracownika ? informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia, jak również uzyskanych kwalifikacjach.

Pracodawca zobowiązany jest również umieścić stosowne adnotacje o wykorzystaniu przez pracownika urlopu, w tym też urlopu dodatkowego czy bezpłatnego.

Błędy w umowie

W przypadku, gdy pracownik stwierdzi, że w świadectwie pracy są błędy, może  w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentu wystąpić o jego sprostowanie. Jeżeli zatrudniający uzna, iż roszczenia pracownika są bezpodstawne, musi o odmowie zawiadomić byłego już pracownika na piśmie. Wówczas osoba zainteresowana może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Pracownik, któremu wydano niewłaściwe świadectwo pracy lub też otrzymał dokument po terminie, powinien wiedzieć, że w tym przypadku może wnosić o naprawienie szkody wyrządzonej mu przez byłego zatrudniającego. Zgodnie z art. 99§1 Kodeksu pracy, przysługuje mu wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. Dalej, jeżeli zapadnie orzeczenie na korzyść pracownika, to jest ono także podstawą do zmiany świadectwa. Istotną kwestią  z punktu widzenia każdego pracującego ? jest fakt, iż zatrudniający ma obowiązek przechowywania odpisu świadectwa w aktach osobowych. Dzięki temu, w przypadku choćby zagubienia dokumentu, pracownik może zwrócić się do swojego byłego pracodawcy o wydanie odpisu świadectwa pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Dla pracownika istnieje możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w pewnych okolicznościach. Jest to sytuacja, w której pracownik chce natychmiast zakończyć swoje zatrudnienie i nie jest wymagane przestrzeganie okresu wypowiedzenia. Przyczyny takiego rozwiązania mogą być różne i zależą od indywidualnych okoliczności. W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracownik traci pewne prawa, takie jak prawo do wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Zanim podejmiesz decyzję o takim kroku, warto dobrze zastanowić się nad konsekwencjami i skonsultować się z prawnikiem lub doradcą personalnym.

Odprawa pracownicza

Po wygaśnięciu umowy o pracę, pracownik może mieć prawo do otrzymania odprawy pracowniczej. Odprawa jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym przysługującym pracownikowi w związku z zakończeniem stosunku pracy. Wysokość odprawy zależy od wielu czynników, takich jak czas trwania zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia oraz przepisy obowiązujące w danym kraju. Odprawa pracownicza ma na celu złagodzenie skutków finansowych związanych z utratą pracy i może być pomocna w procesie poszukiwania nowego zatrudnienia.

 

Podstawowa Informacja Wygaśnięcie Umowy o Pracę
Definicja Wygaśnięcie umowy o pracę to zakończenie stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą.
Przyczyny Śmierć pracownika lub pracodawcy, upływ okresu umowy, nieobecność pracownika, zgoda na rozwiązanie umowy.
Rozwiązanie Rozwiązanie umowy może nastąpić za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.
Odprawa Po zakończeniu umowy o pracę pracownik może mieć prawo do odprawy pracowniczej.

Podsumowanie

Wygaśnięcie umowy o pracę to natychmiastowe ustanie stosunku pracy bez okresu wypowiedzenia. Może ono nastąpić w następujących sytuacjach: śmierć pracownika, śmierć pracodawcy, 3-miesięczna nieobecność pracownika z powodu aresztowania, lub brak zgłoszenia chęci powrotu do pracy przez pracownika w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z innym pracodawcą. W razie śmierci pracownika, prawa majątkowe przechodzą na małżonka i osoby uprawnione do renty rodzinnej, a rodzinie przysługuje pośmiertna odprawa. Śmierć pracodawcy również powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, ale pracownik może otrzymać odszkodowanie. Jeżeli pracownik został tymczasowo aresztowany na więcej niż 3 miesiące, stosunek pracy wygasa, jednak pracodawca ma obowiązek ponownie go zatrudnić, jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub wydano wyrok uniewinniający. W każdym przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy.

O ile rozwiązanie umowy o pracę wymaga oświadczenia jednej ze strony, czyli pracownika lub pracodawcy, o tyle stosunek pracy wygasa z mocy samego prawa. Inaczej mówiąc, nie jest konieczne składanie oświadczenia. Taki stan rzeczy wynika również z faktu, iż o wygaśnięciu stosunku pracy mowa w szczególnych przypadkach. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce przy śmierci pracownika lub pracodawcy i przy tymczasowym aresztowaniu pracownika.

Śmierć pracownika

Zgodnie z art. 631 § 1 Kodeksu pracy: ?Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa?. Trzeba zauważyć, że wraz z wygaśnięciem stosunku pracy, po zmarłym pracowniku pozostają jednak prawa majątkowe. Mowa tu między innymi o wypracowanym wynagrodzeniu czy też ekwiwalencie za niewykorzystany urlop. Taką sytuację przewidział ustawodawca i w myśl obowiązującego prawa, pozostałe po zmarłym pracowniku prawa majątkowe przechodzą albo na członków rodziny pracownika, albo też ? gdy tych brak ? wchodzą do masy spadkowej.
Do dziedziczenia praw, które pozostawił po sobie zmarły pracownik uprawnieni są zarówno małżonek, jak i osoby, którym przysługuje renta rodzinna po zmarłym. Trzeba pamiętać, że wszelkie osoby uprawnione zawsze dziedziczą wspomniane prawa majątkowe w równych częściach.
W związku ze śmiercią pracownika obowiązki ma też pracodawca. Mowa tu o tym, że powinien on sporządzić świadectwo pracy. Takie złożone powinno być do akt osobowych prowadzonych dla pracownika i to w części C. Trzeba przy tym pamiętać, że z wnioskiem o wydanie takiego świadectwa może wystąpić członek rodziny zmarłego lub też osoba, która jest spadkobiercą.

Śmierć pracodawcy

Umowa o pracę wygasa również z dniem śmierci pracodawcy. Warto jednak zauważyć, że w tym przypadku sytuacja nie jest tak prosta, jakby się pozornie mogło wydawać. Z całą pewnością taki stan rzeczy będzie miał miejsce wówczas, gdy firma prowadzona jest przez osobę fizyczną. Stosunek pracy nie wygaśnie jednak wtedy, gdy mowa ? dla przykładu ? o spółkach prawa handlowego. Inną sytuacja, w której umowa o pracę będzie kontynuowana ma miejsce wówczas, gdy dochodzi do przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy.
Ze śmiercią pracodawcy łączy się też pewne uprawnienie dla pracowników. Mowa tu o konieczności wypłacenia odszkodowania tym zatrudnionym, których umowy wygasły w związku ze śmiercią pracodawcy. Na taki stan wskazuje art. 632 § 2 Kodeksu pracy: ?Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła [?] przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy ? w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni?. Do wypłaty odszkodowania zobowiązani są spadkobiercy zmarłego pracodawcy.

Tymczasowe aresztowanie

Inną możliwością, w której dochodzi do wygaśnięcia stosunku pracy jest tymczasowe aresztowanie pracownika. Zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu pracy: ?Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika?. Trzeba przy tym wskazać, że sam fakt tymczasowego aresztowania nie może być podstawą do rozwiązania z zatrudnionym umowy o pracę. Z drugiej jednak strony, podmiot zatrudniający może dyscyplinarnie zwolnić pracownika tymczasowo aresztowanego, jeżeli przez swoje zachowanie naruszył on art. 52 Kodeksu pracy.
Z tymczasowym aresztowaniem wiąże się też kwestia ewentualnego, ponownego zatrudnienia pracownika. Mowa tu o takiej sytuacji, w której postępowanie karne zostało umorzone lub też gdy zapadł wyrok uniewinniający. W takim jednak przypadku pracownik musi dopełnić swojego obowiązku i w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia zgłosić swój powrót do pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Wygaśnięcie umowy o pracę

Wygaśnięcie umowy o pracę polega na ustaniu stosunku pracy bez zastosowania okresu wypowiedzenia. Może nastąpić w przypadku śmierci pracownika lub pracodawcy, trzymiesięcznej nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania lub gdy pracownik nie zgłasza chęci powrotu do pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru u innego pracodawcy.

Śmierć pracownika - co dalej?

W przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z powodu śmierci pracownika, prawa majątkowe przechodzą na małżonka i inne osoby uprawnione do renty rodzinnej. Rodzinie przysługuje również pośmiertna odprawa w zależności od okresu zatrudnienia pracownika.

Śmierć pracodawcy

Śmierć pracodawcy powoduje wygaśnięcie umowy o pracę. W przypadku śmierci pracodawcy, pracownik może otrzymać odszkodowanie równe okresowi wypowiedzenia. Odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania ponoszą spadkobiercy pracodawcy.

Tymczasowe aresztowanie pracownika

Tymczasowe aresztowanie pracownika na okres dłuższy niż 3 miesiące powoduje wygaśnięcie umowy o pracę. Pracodawca ma obowiązek przyjąć pracownika z powrotem, jeśli postępowanie karne przeciwko niemu zostało umorzone lub zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił chęć powrotu w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.

Świadectwo pracy

Pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, które zawiera informacje o okresie i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowiskach, okolicznościach wygaśnięcia stosunku pracy oraz innych istotnych danych. Świadectwo pracy powinno być wydane niezwłocznie po zakończeniu zatrudnienia.

Błędy w umowie

Jeśli pracownik stwierdzi błędy w świadectwie pracy, może wystąpić o ich sprostowanie w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentu. Jeżeli pracodawca odmówi sprostowania, pracownik może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Jeśli świadectwo pracy zostało wydane niewłaściwie lub po terminie, pracownik może również żądać naprawienia szkody wyrządzonej przez pracodawcę.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w określonych okolicznościach. W takim przypadku traci on jednak niektóre prawa, takie jak wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. Przed podjęciem takiej decyzji warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą personalnym.

Odprawa pracownicza

Po wygaśnięciu umowy o pracę pracownik może mieć prawo do otrzymania odprawy pracowniczej. Odprawa to jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z zakończeniem zatrudnienia. Wysokość odprawy zależy od różnych czynników, takich jak czas trwania zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

3 komentarze

Irenka

Irenka

Jak zbliża się termin trzeba według mnie reagować by to wszystko ogarnąć lub po prostu po ludzku wiedzieć na czym się stoi.
Volvo

Volvo

Ja jak się kończy umowa wcześniej idę się spytać jakie są rokowania, bo przecież najgorsza jest niewiedza i ostatni dzień kiedy nie wiadomo jest co z pracą. Dlatego zawsze wszystkim takie kroki radzę.
Dogma

Dogma

Jeżeli umowa o pracę wygasła i nikt się z nami nie skontaktował to według prawa jest koniec pracy. Trzeba wyjść z pracy i tyle. To coś jak zwolnienie, nie przedłużenie umowy.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka