Kiedy aneks do umowy o pracę?

Kiedy aneks do umowy o pracę?
Podpisanie umowy o pracę to dokonanie pewnych wiążących ustaleń między zainteresowanymi stronami. Każda ich zmiana wymaga podpisania stosownego dokumentu, czyli właśnie aneksu. Co warto wiedzieć o stosowaniu aneksu do umowy o pracę?

Pracodawca i pracownik, którzy podpisują umowę o pracę, muszą zadbać o to, aby ustalić konkretne warunki pracy. Ewentualne zmiany do tych ustaleń są możliwe na podstawie oświadczenia woli jednej ze stron. Najczęściej zmianie ulegają najistotniejsze elementy umowy, w tym np. wysokość wynagrodzenia pracownika. Zmiany mogą zostać dokonane za pomocą wypowiedzenia zmieniającego lub w trybie porozumienia, które będzie zapisane właśnie w formie aneksu. Stanowi on pisemne potwierdzenie wszelkich modyfikacji.

Co musi znaleźć się w umowie?

Umowy o pracę często są długoterminowe, przez co znacznie rozciągają się w czasie. Może więc pojawić się konieczność zmiany treści umowy. Nie trzeba jednak wtedy zrywać jej i sporządzać nowej – wystarczy aneks do umowy o pracę. Aby wskazać, czego powinien dotyczyć aneks, należy odnieść się do podstawowych elementów, które znaleźć muszą się na każdej umowie o pracę. Ustawodawca bowiem wskazał, jakie składniki dokumentu podpisywanego przez zainteresowane strony są konieczne. Mowa tu o tym, że każda umowa o pracę musi określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce świadczenia pracy przez pracownika,
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Skoro wyżej wymienione składniki są kluczowe dla każdej umowy o pracę, sporządzenie aneksu będzie konieczne zawsze przy ich zmianie. Dotyczy to jednak tylko takiej sytuacji, gdy obie strony zgadzają się na zmianę treści umowy. W przeciwnym razie pracodawca będzie zobowiązany przygotować porozumienie zmieniające i wręczyć je pracownikowi.

Kiedy aneks do umowy?

Zgodnie z przepisami, aneks do umowy o pracę musi zostać sporządzony w taki sam sposób, w jaki określono to w zmienianej umowie. Jeśli więc umowa została zawarta pisemnie, aneks musi również zostać sporządzony jako dokument pisemny. Są także przypadki, gdy umowa była podpisana notarialnie. Wtedy również należy wiedzieć, że trzeba w takiej sytuacji podpisać aneks do umowy w sposób notarialny.

Aneks do umowy w większości przypadków powinien więc zostać przygotowany w formie pisemnej. Choć kwestia ta nie jest stricte uregulowana w Kodeksie pracy, w orzecznictwie przyjęto, że postępować należy analogicznie, jak przy przygotowywaniu umów o pracę. Aneks powinien przy tym zawierać pewne elementy, czyli: datę i miejsce zawarcia porozumienia, oznaczenie dokumentu, oznaczenie umowy, do której jest on sporządzany, wskazanie stron porozumienia (pracownik i pracodawca), oznaczenie zmienianego punktu umowy i wskazanie daty wejścia w życie dokonanych ustaleń. Bardzo ważne jest też zastrzeżenie, że pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. Aneks traktowany jest jak oświadczenie woli obu stron, zgodnych ze sobą, dlatego cała procedura wprowadzenia zmian do postanowień umowy o pracę wymaga złożenia podpisów przez obie strony na dokumencie.

Warto wiedzieć!Aneks można wprowadzić zmiany do umowy o pracę w każdym czasie, w tym: w trakcie zwolnienia lekarskiego, nieobecności w pracy czy urlopu. Dotyczy także wszystkich pracowników, nawet z tzw. chronionych grup, czyli kobiet w ciąży, osób starszych, itp.

Aneks do umowy o pracę – zmiana wynagrodzenia

Wynagrodzenie jest chyba jedną z najbardziej zmiennych kwestii, jeśli chodzi o umowy o pracę. Nic dziwnego więc, że najczęściej pracodawcy ze swoimi podwładnymi podpisują aneksy, w których mowa jest o zmianie wysokości wynagrodzenia. Jak wskazano powyżej, aneks stosuje się wówczas, gdy strony uzgodnią wspólnie warunki i zdecydują się na jego podpisanie. Warto doprecyzować przy tym, że aneks stosuje się zarówno, zmniejszając wysokość wynagrodzenia, jak i zwiększając. Oznacza to, że strony mają dowolność w kształtowaniu wysokości pensji pracownika na każdym etapie jego zatrudnienia, wyłączając wynagrodzenie minimalne. Należy pamiętać, iż kwota wynagrodzenia nie może być niższa niż kwota wynagrodzenia minimalnego, określona w odrębnych przepisach.

Co jednak w przypadku umów o pracę, przewidujących właśnie dokładnie minimalną płacę, gdy ta może się zmienić w danym roku? Czy wtedy konieczne jest sporządzenie aneksu do umowy o pracę w sprawie zmiany wynagrodzenia? Zazwyczaj postępowanie określone jest już w umowie. Jeżeli wynagrodzenie jest określone jako konkretna kwota, wówczas, gdy nastąpi zmiana wysokości płacy minimalnej, pracodawca jest zobowiązany przygotować aneks zmieniający kwotę wynagrodzenia.

Niekiedy zamiast aneksu zastosowanie znajduje porozumienie zmieniające. Dokument taki pracodawca wystawia za zgodą pracownika, gdy strony decydują się wprowadzić istotne zmiany dotyczące warunków pracy i płacy lub rodzaju umowy o pracę. Więcej o tym w poniższym materiale wideo:

Jeśli jednak w umowie występuje zapis, który opisuje wynagrodzenie pracownika słownie jako „płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia”, bez podania konkretnej kwoty – wtedy pracodawca musi jedynie poinformować swojego pracownika o zmianie jego wynagrodzenia. Nie musi sporządzać osobnego aneksu. Najczęściej jednak do takiej sytuacji dochodzi wtedy, gdy podwładny awansuje. Z tego najczęściej wynika potrzeba sporządzenia i podpisania takiego aneksu.

Aneks do umowy o pracę – zmiana stanowiska

Tak jak w omówionym wyżej przypadku aneksu do umowy o pracę o zmianę wynagrodzenia, w podobny sposób przebiega sporządzenie i składanie aneksu o zmianie stanowiska pracownika. Zmiana stanowiska pracy w drodze porozumienia jest najprostszym i najszybszym sposobem zmiany umowy o pracę. Aneks można sporządzić i zastosować bez względu na rodzaj umowy. Tak jak zostało wspomniane wcześniej, porozumienie zmieniające powinno zostać zawarte na piśmie. Kodeks pracy nie zastrzega jednak tej formy pod rygorem nieważności, więc w ostateczności ustne porozumienie w sprawie zmiany stanowiska pracy będzie ważne. Porozumienie pisemne jest jednak niewątpliwie bezpieczniejszym i rozsądniejszym rozwiązaniem.

Co musi zawierać aneks do umowy o pracę związany ze zmianą stanowiska?W takim aneksie należy wskazać i opisać wszystkie elementy dotychczasowego stosunku pracy i wykonywanego stanowiska, a także wskazać, które z nich ulegają zmianie. Obowiązkowo należy podać także datę, z którą zmiany wchodzą w życie.

W przypadku podpisania aneksu do umowy o pracę o zmianę stanowiska nie ma potrzeby wydawania świadectwa pracy, gdyż umowa nie zostaje zerwana, a jest jedynie zmieniona. Obie strony muszą wyrazić zgodę na proponowane zmiany i złożyć podpisy na dokumencie.

Aneks do umowy – czego nie można zmienić?

Aneks do umowy o pracę nie wszystko może jednak zmienić. Za porozumieniem można zmienić rodzaj umowy, warunki płacy i pracy, na korzyść lub niekorzyść pracownika, jeżeli obie strony wyrażą zgodę. Zmiany wnoszone przez aneks nie mogą jednak doprowadzić do pogorszenia sytuacji podwładnego, przekraczając zagwarantowane minimum i opisane w postanowieniach prawa pracy.

  • Aneks do umowy o pracę na czas określony

Niedozwolone jest również dokładanie pracownikowi dodatkowych obowiązków czy nakładanie sankcji, które nie są opisane w przepisach prawa pracy. Nie można na przykład skrócić okresu wypowiedzenia na krótszy niż ustawowy. Pracodawcy często próbują napisać aneks do umowy o pracę na czas określony, aby uniknąć obowiązku zawarcia umowy na czas nieokreślony. Aneks wydłużający czas trwania umowy na czas określony jest jednak traktowany jako zawarcie kolejnej umowy, a nie jej przedłużenie. Aneksy niezgodne z przepisami prawa pracy są nieważne z mocy prawa i nie ma znaczenia, że zostały wprowadzone na podstawie porozumienia.

  • Aneks do umowy na okres próbny

Aneks do umowy na okres próbny oznacza zmianę umowy, nie wiąże się jednak z zawarciem nowej – jest konieczny w przypadku wprowadzenia zmian do istniejącego dokumentu. Warto jednak pamiętać, że według przepisów Kodeksu Pracy, umowa na okres próbny może zostać zawarta na okres maksymalnie 3 miesięcy, więc po upływie tego czasu nie można już jej przedłużyć. Można dodać aneks do umowy na okres próbny przewidujący jej wydłużenie, jeśli została zawarta na mniej niż 3 miesiące. Warunkiem jest też zgoda obu stron – w tym przypadku chodzi o zgodę pracownika oraz pracodawcy.

Uzupełnienie umowy o pracę

Strony podpisujące umowę o pracę mają dużą dowolność w zakresie modyfikowania poszczególnych punktów. Zdarza się jednak, że pracodawca chce jedynie doprecyzować niektóre postanowienia. Inną możliwością losowych zmian treści umowy, jest przypadkowe pominięcie istotnego elementu umowy. W celu skorygowania błędu lub dopisania do umowy punktu, również możliwe jest posłużenie się aneksem do umowy. Taki pogląd wyraził również Sąd Najwyższy w uzasadnieniach do wydawanych przez siebie wyroków. Jest to bardzo wygodne, ponieważ ponownie unika się konieczności sporządzania nowej umowy.

Aneks do umowy o pracę traktowany jest jako wygodny sposób zmiany wszystkich możliwych warunków zatrudnienia. Przyjmuje się bowiem, że aneks podpisywany za porozumieniem stron, może zmienić wszystkie elementy umowy, unikając dodatkowego zachodu i pomijając przepisy ochronne.

Najczęściej zadawane pytania

Co musi zawierać umowa o pracę?

Umowa o pracę musi zawierać stanowisko oraz miejsce świadczenia pracy przez pracownika, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy oraz datę rozpoczęcia pracy.

Kiedy do umowy należy dołączyć aneks?

Aneks do umowy o pracę należy dołączyć w przypadku potrzeby wprowadzenia zmian w dokumencie, na przykład zmiany wysokości wynagrodzenia lub przeniesienia na inne stanowisko.

Czy można napisać aneks do umowy na okres próbny?

Umowa na okres próbny może zostać zmieniona aneksem, warto jednak pamiętać, że czas okresu próbnego według Kodeksu Pracy nie może przekroczyć 3 miesięcy.
Oceń ten wpis
Kiedy aneks do umowy o pracę?
Ocena: 4.9, liczba głosów: 22

Opinie

Fibka
2019-12-17, 10:43
W każdej umowie aneks ma znaczenie jeżeli obie strony go podpiszą. Zasady są ściśle pod tym względem określone.
Jonasz
2019-12-05, 11:06
Taki podstawowy aneks do umowy ma moc prawną, która chroni interesy obu stron i reguluje sposób wykonywania ich obowiązków. Zawsze trzeba wiedzieć jak to zrealizować. To bardzo ciekawa opcja.
akt. kierownik
2019-05-29, 07:13
Ze mną podpisali aneks do umowy, bo dali mi lepsze stanowisko i bardziej płatne.
Dionizos
2019-05-07, 14:10
Bywa, że trzeba podpisać aneks. Inne szczegóły zawarte w umowie w pełnym wymiarze godzin obejmują uprawnienia urlopowe, świadczenia emerytalne, dodatki na urlop rodzicielski oraz szczegóły dotyczące ustawowego wynagrodzenia chorobowego.
Gosia
2015-11-20, 19:54
Co w sytuacji jeśli pracodawca dał mi aneks na niekorzystnych warunkach i pod wpływem impulsu strachu i nie wiedzy ze mogę się na to nie zgodzić podpisałam go ? i ma ten aneks obowiązywać od 1 stycznia 2016 ? Zaznaczam iz podpisany został z data wstecz z dnia którego byłam w samolocie a z szoku nie sprawdziłam nawet daty. I jest jeszcze błąd w aneksie bo pisze że zmianie ulegają warunki umowy z dnia 10 lipca a rzeczywiście umowa była podpisana 10 września. Czy taki dokument można uznać za nieważny ?
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.