Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Uzupełnianie wynagrodzenia - w jakich sytuacjach?

22 grudnia 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 8 głosów

8 głosów

17 komentarzy
Uzupełnianie wynagrodzenia - w jakich sytuacjach?
Każdemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową o pracę. W niektórych sytuacjach pracodawca będzie też zmuszony do uzupełnienia niektórych składników wynagrodzenia. Poniżej wyjaśniamy, kiedy należy wyrównać wynagrodzenie i na jakich zasadach się to robi.

Pracownik ma niezbywalne prawo do wynagrodzenia

Zgodnie z Kodeksem pracy, zainteresowane strony mogą ustalić wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej, stawce godzinowej, akordowej, może też zdarzyć się, że na wynagrodzenie składać będą się różne składniki. Jednocześnie zgodnie z art. 78 § 1: Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Jak wspomniano powyżej, może zdarzyć się, że pracodawca będzie zobowiązany do uzupełnienia wynagrodzenia przysługującego zatrudnionemu. O jakich sytuacjach mowa?

Wyrównanie do poziomu minimalnego

Osoby świadczące pracę w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie mogą zarabiać poniżej kwoty minimalnego wynagrodzenia, które ustalane jest w każdym roku. Na rok 2022 wysokość ustawowego wynagrodzenia minimalnego to 3010 zł brutto. Nawet jeżeli w danym miesiącu z różnych przyczyn nie zostanie osiągnięty ten próg minimalny, prawo chroni w tym zakresie pracownika.

Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia – prawo Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania.
Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu

Sytuacja powyższa może mieć miejsce wówczas, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie składające się z kilku składników, zaś dopiero łączne ich zsumowanie daje płacę w wysokości minimalnej. W takim przypadku niewypłacenie choć jednego ze składników wpływa negatywnie na wysokość wynagrodzenia, które powinien otrzymać pracownik. Wówczas podmiot zatrudniający ma obowiązek dokonać właśnie wyrównania do poziomu minimalnego.

Szukasz pracy?

Główna Księgowa / Główny Księgowy

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Kiedy wypłacać kwotę wyrównującą?

Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest, że wyrównanie powinno zostać wypłacone łącznie z wynagrodzeniem i to za okres przepracowanego miesiąca. Jeżeli pracownikowi przysługuje wynagrodzenie godzinowe, to powinien on otrzymać wyrównanie za każdą godzinę pracy.

Dokładnego wyliczenia zatrudniający powinien dokonać zgodnie z treścią art. 7 ust. 3.: Wyrównanie stanowi różnicę pomiędzy wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, obliczoną zgodnie z art. 6 ust. 4, przeliczoną na godzinę pracy.

Wyrównanie do minimalnego przy chorobie?

Nie w każdej sytuacji pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Trzeba pamiętać, że w miesiącu, w którym wynagrodzenie pracownika było niższe od minimalnego tylko z powodu choroby, zatrudniający nie ma obowiązku wyrównania wynagrodzenia.

Dlaczego nie należy się wyrównanie w razie choroby?
Ustawodawstwa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy wskazał, że pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia w przypadku niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającego odpowiednio:
  • dla osoby poniżej 50 roku życia łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,
  • dla osoby od 50 rok życia łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Oczywiście kwota taka może być także większa niż 80% wynagrodzenia, jeśli obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

Co z dopełnieniem podstawy ekwiwalentu za urlop?

Warto też zauważyć, że pracodawca jest zobowiązany ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Ten ustala się w oparciu o § 15-19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Tak zwane dopełnienie podstawy wynagrodzenia jest tu zależne od czasu, jaki przepracował dany pracownik. W przypadku składników zmiennych, które przysługują zatrudnionemu za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc wypłacone w okresie poprzednich 3 miesięcy, podmiot zatrudniający powinien je uwzględnić w obliczeniu przeciętej wysokości wynagrodzenia z tego okresu. Nieco inaczej jest, gdy pracownik nie przepracował pełnych 3 miesięcy. Wówczas, zgodnie z art. 16 § 2 przywołanego rozporządzenia, wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwała wypłata, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, które pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy według obowiązującego rozkładu czasu pracy.

Video

Składniki uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika

Zgodnie z Kodeksem Pracy każdy pracownik pracujący na umowę o pracę na cały etat powinien otrzymać przynajmniej płacę minimalną, której wysokość jest odgórnie ustalana na każdy rok. Jeśli jednak z obliczeń wynika, że w danym miesiącu jego pensja wychodzi mniejsza, to przysługuje mu tzw. wyrównanie do najniższego wynagrodzenia. Wynagrodzenie pracownika nie może być niższe od ustalonego minimum, chyba że jest to pierwszy rok zatrudnienia pracownika (pierwsza praca), to wtedy może ono wynosić 80%.

Wyrównanie wynagrodzenia oblicza pracodawca i to w jego obowiązkach jest poprawne wyliczenie pensji. Dokonując obliczeń, należy uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia i inne świadczenia stosunku pracy, które są włączane do tzw. wynagrodzeń osobowych.

Jakie elementy uwzględnić w wynagrodzeniu pracownika?
Wspomniane składniki wliczane do średniej wynagrodzenia to przede wszystkim:
  • podstawowe wynagrodzenie (godzinowe, prowizyjne lub miesięczne),
  • dodatki za staż pracy,
  • dodatki funkcyjne,
  • nagrody i premie,
  • wynagrodzenie za urlop,
  • ewentualnie odszkodowanie za zmniejszenie okresu wypowiedzenia,
  • dodatki wyrównawcze ze względu na wypadek przy pracy czy chorobę zawodową pracownika.

W tych składnikach nie uwzględnia się natomiast nagród jubileuszowych, odprawy za przejście na emeryturę lub rentę i wynagrodzenia za nadgodziny. Suma składników powinna dać kwotę brutto wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. Jeżeli wyliczenia nie dają tej kwoty, to pracownikowi należy się tzw. wyrównanie do płacy minimalnej. Wyrównanie należy wypłacić w każdym miesiącu, w momencie wypłaty pensji (razem z pensją).

Dlaczego poprawne wyliczenie wynagrodzenia jest dla pracodawcy tak istotne?

Pracodawca powinien pamiętać, że wypłacenie minimalnego wynagrodzenia jest jego obowiązkiem i niedotrzymanie jego może spowodować różne przykre konsekwencje. Poszkodowany pracownik może zgłosić ten fakt do Inspekcji Pracy lub założyć pracodawcy sprawę w sądzie. Przy czym nie ma konieczności, by informował o zgłoszeniu nieprawidłowości pracodawcy. Może udać się w pierwszej kolejności do niego, ale może też równie dobrze zgłosić naruszenie swoich praw do PIP, a pracodawca dowie się o tym na drodze postępowania inspekcji.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy pracownikowi należy się uzupełnienie wynagrodzenia?

Uzupełnienie, czyli wyrównanie wynagrodzenia należy się pracownikowi, który z różnych przyczyn w danym miesiącu nie uzyskał pensji w wysokości minimalnej kwoty ustawowej. Zdarza się to, gdy wynagrodzenie składa się z różnych składników oprócz podstawy.

Kiedy nie przysługuje wyrównanie wynagrodzenia?

Pracownikowi nie przysługuje uzupełnienie wynagrodzenia, jeśli jego wysokość poniżej minimalnej krajowej wynika z dni opuszczonych z powodu choroby, gdyż w takim okresie przysługuje mu zgodnie z prawem 80% wysokości wynagrodzenia.

Jak wyrównać wynagrodzenie pracownikowi?

Jeżeli pracownik w danym miesiącu uzyskał wynagrodzenie poniżej minimalnej krajowej, np. ze względu na odliczenie części składowych pensji, powinien otrzymać wyrównanie wraz z wynagrodzeniem, które powinno być co najmniej takiej wysokości, by wraz z otrzymaną wypłatą wynosiło minimalną ustawową. Do wyrównania należy obliczyć przeciętne wynagrodzenie, uwzględniając wszystkie jego składniki.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

17 komentarzy

Ewa K.

Ewa K.

Proszę poprawić treść artykułu. Obecnie dodatku za staż nie wlicza się do minimalnego wynagrodzenia.
Aska

Aska

Proszę o informację ile i czy należy się wyrównanie w takiej sytuacji: pracownika ma stawkę miesięczną 3400zł w grudniu nie dostał premii. Chorował 15 dni i jest to 15 dni roboczych (zwolnienia są od poniedziałku do piątku), pracownik przepracował 4 dni na 19 do przepracowania, dodatkowo miał potracone dwie godziny przepustki (44,74zł). System wyliczył płacę zasadniczą w kwocie 1655,26zł i jest to matematycznie poprawnie. Ile powinno wynieść wyrównanie do minimalnego i jak je obliczyć?
Paulina

Paulina

Artykuł przypomina o ważnych obowiązkach pracodawców, ale gospodarka przeszła kryzys i musimy oszczędzać, w tym również na wynagrodzeniach pracowników. Trzeba znaleźć rozwiązania, które będą korzystne dla obu stron.
Filip B.

Filip B.

Nie wiedziałem wcześniej, że wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia może mieć miejsce w przypadku, gdy pensja składa się z kilku składników. Dzięki za informację, na pewno się przyda przy negocjowaniu umowy.
Michał Zając

Michał Zając

Ciekawe informacje na temat wyrównania wynagrodzenia, ale na razie nie mogę z tego skorzystać. Mam nadzieję, że kiedy znajdę pracę, to będę pamiętać o swoich prawach.
Damian

Damian

Bardzo ważne, że artykuł przypomina o moich prawach jako pracownika. Warto mieć na uwadze, że pracodawca ma obowiązek płacić wynagrodzenie na odpowiednim poziomie, a jeśli tego nie robi, to trzeba pamiętać o wyrównaniu do minimalnego wynagrodzenia.
Magdalena

Magdalena

Odpowiedź do radek 2022 r Wszystkie kwoty składek ma Pan naliczone prawidłowo. Kwoty wolne przy potrąceniach obowiązkowych egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych w roku 2022 wynoszą odpowiednio (bez potrąceń na PPK): •2363,56 (dla pracowników, którzy złożyli PIT-2), • 1964,56 (bez PIT-2). Jeżeli jest to Pana jedyna umowa, proponuję złożyć pracodawcy PIT-2, wtedy miesięczne zaliczki podatku będą pomniejszane o kwotę zmniejszającą podatek dochodowy, który w 2022 r. wynosi 5100 zł.-rok/425 zł.-m-ąc.
radek 2022 r

radek 2022 r

Witam. Moja pensja brutto wynosi 4051,50 zł. Mam zajęcie komornicze inne niż alimentacyjne. W styczniu otrzymałem wynagrodzenie netto 1896,36. Pani z księgowości powiedziała mi, że dlatego jest taka kwota bo nie złożyłem u pracodawcy deklaracji PIT-2. Czy ma rację? A może pracodawca powinien mi zwrócić brakującą kwotę "do minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o składkę na PPK"? Poniżej dane z mojego "paska". Podst. emer. i rent. 4051,50, Podst. chor. i wyp. 4051,50, Składka emerytalna 395,43, Składka rentowa 60,77, Składka chorobowa 99,26, Podstawa PPK 4051,50, Wpłata PPK pracodawca 60,77, wpłata pracownik PPK 81,03, Przychód - wpł. PPK 47,87, Podst. składka zdr. 3496,04, składka zdr. pobrana 314,64, Zal. pod. doch. 560,00, Komornik 644,01, Skład. emeryt. zakł. 395,43, Skład. rent. zakł. 263,35, Skład. wypadkowa 43,76, Fundusz pracy 99,26, Netto 1896,36. Co o tym sądzicie? Pozdrawiam, Radek
Róża

Róża

pracownik zostaje zwolniony z art.52 kp w 13-tym dniu miesiąca, na ten czas przypadało 9 dni (72godz) roboczych, pracownik miał 24 godz. NN, a przepracował 48 godzin x 18,5 stawka. Pytanie - czy należy się w tym wypadku wyrównanie do najniższego?
Gama

Gama

Wszystko fajnie opisane - w praktyce oczywiście to wygląda jednak inaczej. Trzeba sprawdzić jak to jest u nas.
Wwwe

Wwwe

Przez jaki okres pracodawca może dopłacać do najniższej krajowej czy to jest stały składnik
Krysia

Krysia

Witam mam pytanie w tym miesiącuprzy 20 dniach pracy nie wyszła nam najniższa krajową tylko 2480 no to prezes musi do płacić do pensji, No postanowił dać 5 %premi wszystkim pracownikom ale nie stary jest większasc pracowników ma większe stawki to im wyszło dobrze a nam gdzie nie wychodziła najniższą krajową i tak musiał by dopłacić to uregulować nam premię to tak jak byśmy nie mieli tej premiery bo i tak by nam musiał dopłacić czy to jest z godne z prawem na godzinę mamy 15,50
Salo

Salo

Zasadnicza stoi w miejscu a dorzucają co miesiąc dodatek wyrównawczy 600 zł z nieba a stażowe z zasadniczej co na to prawo i to w polslim szpitalu
Pracownik sanepidu

Pracownik sanepidu

Wszystko super. Tylko pracodawcy z dodatku zrobili stały składnik wynagrodzenia., który nie wlicza się do podstawy naliczenia jubileuszu, 13-ki lub odpraw emerytalno - rentowych. Poza tym pracownik jest stratny przy naliczeniu dodatku stażowego od zaniżonej stawki wynagrodzenia zasadniczego, które później wyrównuje się co miesiąc dodatkiem. Czy to jest zgodne z prawem ?
Julek

Julek

No i tego akurat nie wiedziałem. Spoko, że do kawy takie coś szybko i skutecznie wpada mi do głowy :) Porady według mnie zawsze powinny być skuteczne, a przedstawione w formie lekkiej co ma znaczenie.
Sława

Sława

Poprawne wynagrodzenie jakie należy się pracownikowi, to obowiązek pracodawcy. Uzupełnianie wynagrodzenia - w jakich sytuacjach - to wszystko fajnie ujęliście. Zainteresowani tym tematem powinni ten wpis przeczytać.
Syrena

Syrena

Przepisy polskiego Kodeksu pracy i innych ustaw dotyczących prawa pracy dotyczą tylko osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Ale przypadki kiedy uzupełnienie jest ok opisane.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.