Twoje wsparcie w rekrutacji

Błąd w świadectwie pracy może być kosztowny

Błąd w świadectwie pracy może być kosztowny
Świadectwo pracy to jedyny dokument, jaki pracodawca powinien wręczyć swojemu podwładnemu w dniu zakończenia współpracy. Wadliwe pismo może być przy tym początkiem sporych problemów, choć tylko wówczas, gdy były pracownik udowodni związek między błędem w dokumencie a poniesioną szkodą.

Błąd w świadectwie pracy a Kodeks pracy

Wydawanie świadectwa pracy zostało uregulowane w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 97 § 1: ?W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą?. Ponieważ od tej zasady pracodawca nie przewidział żadnych odstępstw, istotne jest, aby podmiot zatrudniający zwrócił uwagę również na detale i wystawił dokument zgodny ze stanem faktycznym. Ewentualne błędy mogą być bardzo kosztowe ? źle wydane świadectwo pracy może spowodować, że były pracownik nie otrzyma posady i zażąda odszkodowania.

Informacje w świadectwie pracy

Dane, jakie powinny znaleźć się w świadectwie pracy zostały wymienione m.in. w Kodeksie pracy. Warto wskazać, że w dokumencie tym pracodawca musi zawrzeć wszelkie informacje, które są ważne dla ustalenia choćby uprawnień pracowniczych. Ponadto, istotnym elementem świadectwa pracy jest informacja, czy wynagrodzenie pracownika było zajęte przez komornika sądowego. Pracodawca będzie też zobowiązany do zamieszczenia innych danych, o które poprosi pracownik, np. o wysokości wynagrodzenia i jego składnikach czy uzyskanych kwalifikacjach.

Sprostowanie świadectwa - ważny jest termin

W świadectwie pracy wydanym przez pracodawcę mogą znaleźć się błędy. Wówczas jednak ma on obowiązek je sprostować. Warto zauważyć, że osoba zatrudniona ma 7 dni ? od momentu otrzymania dokumentu ? na wystąpienie z wnioskiem o jego sprostowanie. Przyjmuje się, że wniosek powinien zostać przygotowany w formie pisemnej (dla celów dowodowych). Problem rodzi się jednak wówczas, gdy pracodawca nie ustosunkował się do wniosku ? pozostaje wówczas jedynie droga sądowa, na której były pracownik może dochodzić swoich roszczeń.

W przypadku wniesienia sprawy do sądu pracy, pracownik może również wystąpić z roszczeniem o naprawienie szkody. Jest to możliwe zgodnie z art. 99 § 1 Kodeksu pracy: ?Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy?.

Pracodawca nie wydał świadectwa pracy - pracownik może dochodzić swoich roszczeń

Były pracownik, który wysuwa roszczenie o naprawienie szkody, musi udowodnić związek między wadą świadectwa pracy a szkodą. W praktyce, choć nie jest to proste, nie jest też niemożliwe. Najczęściej pracownicy wskazują na niemożność otrzymania pracy i rzeczywiście jest to najbardziej uzasadniony powód otrzymania odszkodowania. Innym jednak przykładem, w którym brak świadectwa może być przeszkodą do uzyskania uprawnień, wiąże się z niemożnością zarejestrowania się w urzędzie pracy czy otrzymania zasiłku dla osób bezrobotnych.

Samo odszkodowanie, co warto podkreślić, nie jest wysokie ? maksymalna kwota jaka należy się pracownikowi dotyczy czasu pozostawania bez pracy przez czas nie dłuższy niż sześć tygodni. Odszkodowanie liczy się przy tym od wynagrodzenia, choć przepisy są tu nieprecyzyjne ? ustawodawca nie wskazał, czy chodzi o wynagrodzenie, które pracownik otrzymywał od poprzedniego pracodawcy, czy też o to, które mógłby otrzymać, gdyby dysponował prawidłowo wystawionym świadectwem pracy.

Wadliwe świadectwo pracy

Poza błędami w świadectwie może zdarzyć się tak, że cały dokument nie będzie oddawał stanu faktycznego. Jeżeli bowiem z orzeczenia sądu pracy będzie wynikać, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów (o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę), pracodawca będzie zobowiązany zamieścić w dokumencie informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

Jak sprostować świadectwo pracy?

Pracodawca musi się liczyć z tym, że były pracownik, który maksymalnie tydzień temu otrzymał świadectwo pracy, może zgłosić się ponownie w celu sprostowania dokumentu. Najczęściej takie zgłoszenie nie ma formy ustnej, a pisemną, więc możliwe jest, że pracodawca otrzyma podanie o sprostowanie świadectwa pracy.

Korekta świadectwa pracy ze strony pracodawcy powinna nastąpić jak najszybciej. Jeśli jednak pracodawca uznaje, że w wystawionym dokumencie nie ma żadnych błędów, to jednak i tak musi się ustosunkować do wniosku pracownika. Powinien po prostu wydać odpowiedź mówiącą, że rozpatrzenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy jest negatywne. Najlepiej, aby taka odpowiedź miała formę pisemną, ze względów dowodowych. Jest to szczególnie istotne, ponieważ pracownik, któremu odmówiono sprostowania świadectwa pracy ma prawo udać się z tą sprawą do sądu. I jak pokazuje praktyka, bardzo często pracownicy podejmują właśnie taką decyzję.

Pracodawca, który rzeczywiście zauważył, że na świadectwie pracy są pewne błędy, powinien niezwłocznie (a konkretniej w terminie 7 dni) wydać pracownikowi nowe, już poprawnie wystawione, świadectwo pracy.

Błędy w świadectwie pracy i związane z nimi wystawienie nowego dokumentu, powoduje, że pracodawca ma też obowiązek zniszczenia poprzedniego świadectwa pracy i usunięcia z akt osobowych pracownika pierwotnego dokumentu.

Czasami może się zdarzyć także tak, że błąd w świadectwie pracy został zauważony przez pracodawcę. Czy w tym przypadku też obowiązują jakieś terminy na stworzenie sprostowania? Pod względem prawnych, nie ma takich terminów, nawet można powiedzieć, że w tej kwestii jest luka prawna. Mimo to, pracodawca powinien zrobić to niezwłocznie, czyli jak najszybciej wręczyć byłemu pracownikowi nowe świadectwo, najlepiej z pokwitowaniem odbioru. Nowe świadectwo w tym przypadku także należy umieścić w aktach pracowniczych, a stare wyciągnąć i zniszczyć.

Oceń ten wpis
Błąd w świadectwie pracy może być kosztowny
Ocena: nan, liczba głosów: 15

Opinie

Karny
2019-12-11, 22:25
Błędy mogą się zdarzyć w każdej dziedzinie. Z pewnością błąd w świadectwie pracy może być kosztowny. Należy czym prędzej sprostować świadectwo pracy (poprawić ten błąd)... Należy nowe świadectwo pracy wydać pracownikowi a tamto wywalić.
Ula
2019-05-21, 06:49
Błąd w świadectwie pracy nie powinien mieć miejsca. W końcu go wystawia pracownikowi fachowiec. Obecnie świadectwa pracy wydawane różnią się od tych wydawanych np 10 lat temu. Co powinno się znaleźć na świadectwie pracy jest ujęte w odpowiednich zarządzeniach. Człowiek jet omylny. Jeśli nastąpił błąd w świadectwie pracy, to należy ten błąd usunąć.
Alojzja
2019-05-08, 13:10
Pracownik pracuje w niepełnym wymiarze godzin, w pełnym wymiarze godzin lub jest tymczasowo zatrudniony. Takie błędne napisane tego może skutkować wielkimi karami.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.