Wzory umów cywilnoprawnych

Ostatnie lata przyniosły dużą popularność umowom cywilnoprawnym, które stały się zarówno dla pracodawców, jak i pracowników ciekawą alternatywą dla umów o pracę. Zatrudnienie na mocy umowy o dzieło lub zlecenie mimo pewnych minusów niesie za sobą wiele korzyści dla obu stron stosunku pracy.

Jakie są zalety umów cywilnoprawnych? Przede wszystkim oznaczają one niższe koszty uzyskania pracownika, ponieważ nie są one objęte takimi obciążeniami, jak umowa o pracę. Umowy zlecenie podpisywane ze studentami do 26 roku życia nie wymagają opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, podobnie jak umowy o dzieło będące całkowicie zwolnione z tego obowiązku.

Umowy cywilnoprawne podpisuje się w konkretnych sytuacjach i dotyczą one specyficznych prac. Umowa zlecenie ma zastosowanie, gdy potrzebne jest wykonanie konkretnej czynności, która staje się przedmiotem umowy. W przypadku umowy o dzieło to nie sama praca, ale jej efekt, czyli rzeczone dzieło staje się przedmiotem umowy. W efekcie bardzo ważne jest odpowiednie sformułowanie dokumentu, w czym pomogą wzory umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Poniżej możecie zapoznać się bliżej z konstrukcją umów cywilnoprawnych, a także pobrać konkretne wzory umowy zlecenie i umowy o dzieło.

Szczegółowe informacje o tym, co powinno się zawierać w tych dwóch rodzajach umów cywilnoprawnych, znajdziesz w omówieniach poszczególnych wzorów. Praca na zleceniu różni się nieco od pracy nad wykonaniem określonego dzieła, a zatem również umowy te mają określone, uwzględniające tę specyfikę formy.

Umowa zlecenie, a umowa o dzieło – główne różnice

Kiedy podpisać umowę zlecenie, a kiedy umowę o dzieło? To bardzo dobre pytanie, ponieważ przed sporządzeniem dokumentów należy precyzyjnie określić przedmiot umowy. W przypadku umowy zlecenie osoba przyjmująca zlecenie zobowiązuje się do osobistego wykonania określonej czynności i nie jest ostatecznie odpowiedzialna za efekt tych czynności.

Umowa o dzieło dotyczy wykonania rzeczonego dzieła będącego namacalnym efektem pracy. Wykonawca nie musi wykonać przedmiotu umowy samodzielnie i nie jest ograniczony miejscem pracy, za to musi przestrzegać określonego w umowie terminu.

Jakie są różnice między umową zlecenie a umową o dzieło? Główną różnicą jest odpowiedzialność wykonawcy, który w przypadku umowy zlecenie ma jedynie wykonać sumiennie zleconą czynność i nie odpowiada za efekty pracy. Umowa o dzieło nakłada już odpowiedzialność za rezultat wykonywanej pracy i daje zleceniodawcy szerokie możliwości reklamacji oddanego dzieła. Warto pamiętać, że w przypadku umowy zlecenie obowiązuje co najmniej stawka minimalna, zaś wynagrodzenie w przypadku umowy o dzieło nie jest w żaden sposób odgórnie regulowane.

Duże różnice zachodzą także w kwestii składek ZUS. W ramach umowy o dzieło nie przysługuje prawo do ubezpieczeń społecznych, a więc od tej umowy nie są odprowadzane żadne składki ZUS. Od umowy zlecenie odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne, ale występują wyjątki określone przepisami prawa.

Wypowiadanie umów cywilnoprawnych

Wypowiedzenie umowy jest ważną kwestią zarówno dla zleceniobiorców, jak i zleceniodawców. W przypadku umowy zlecenie sprawa jest dość prosta, ponieważ obie strony mogą wypowiedzieć umowę w każdym momencie bez podania przyczyny. Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie za przepracowany czas.

Umowa o dzieło daje możliwość odstąpienia od umowy, ale jest ono możliwe tylko w konkretnych sytuacjach, np. gdy dzieło ma niemożliwe do usunięcia wady, jest stworzone w sposób niezgodny z ustaleniami bądź wykonawca celowo opóźnia pracę nad dziełem.

W przypadku odstąpienia od umowy konieczne jest wypłacenie wynagrodzenia, które może zostać obniżone o koszty, jakie poniesie zleceniodawca, aby ukończyć bądź naprawić dzieło.