Co warto wiedzieć o RMUA

Wielu pracowników wie, że powinni otrzymać druk RMUA, ale nie ma wystarczającej wiedzy na temat tego, jak często ich przełożony ma obowiązek wręczać im taki dokument. Czym właściwie jest ten dokument i czy należy złożyć stosowny wniosek, gdy chce się odwiedzić lekarza?

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2020.

Problem z RMUA ma wielu pracowników, którzy po prostu nie są odpowiednio doinformowani w tym zakresie. Od 1 stycznia 2012 roku, na mocy art. 11 pkt 2 i 24 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, zmianie uległy między innymi zasady wydawania pracownikom tego właśnie dokumentu. Na podmioty, które zatrudniają pracowników, nałożony jest rzeczywiście obowiązek wręczania im RMUA, ale raz do roku, konkretniej zaś do dnia 28 lutego danego roku za rok poprzedni. Wyjątkiem jest przy tym sytuacja, gdy pracownik złoży stosowny wniosek do pracodawcy o wydanie mu takiego dokumentu. Wówczas zatrudniający powinien wydać RMUA za miesiąc poprzedni.

Co to jest RMUA?

Skrót RMUA oznacza Raport Miesięczny dla ubezpieczonego, potocznie nazywany odcinkiem płacowym. Taki imienny raport podaje dane na temat składek co miesiąc przekazywanych przez płatnika (pracodawcę) do ZUS-u. Druk RMUA służy udokumentowaniu, że pracownik podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, a tym samym upoważnia do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej oraz uprawnia do otrzymywania świadczeń zdrowotnych.

Wniosek i co dalej?

Z punktu widzenia pracownika, który chce otrzymywać RMUA co miesiąc, istotne mogą być kwestie tego, ile dni pracodawca ma na wydanie takiego dokumentu. Otóż w praktyce przyjmuje się, że pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi RMUA w miesiącu, w którym ten złożył o niego wniosek. W przepisach bowiem nie wskazano, ile dni pracodawca ma na ustosunkowanie się do podania. Z drugiej strony, przyjąć można, że – z uwagi na konieczność opłacania składek w ścisłych terminach – pracodawca powinien wydawać pracownikowi druk RMUA 5. lub 15. dnia każdego miesiąca w zależności od tego, jakiego rodzaju jest płatnikiem.

Warto widzieć!

Wydawanie druku RMUA 5. lub 15. dnia miesiąca jest zwyczajowe, nie wynika z przepisów, ale z praktyki. Oznacza to, że również dobrze podmiot zatrudniający może wręczać RMUA w innym, dogodnym dla siebie dniu miesiąca.

Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego

Ewentualne opóźnienia wynikające z przekazania przez pracodawcę RMUA pracownikowi mogą wpływać na fakt, że zatrudniony nie będzie mógł korzystać w sposób pełny z opieki zdrowotnej. Z tego też względu tak ważne jest stanowisko wyrażone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W wydanym komunikacie stwierdził on, że w przypadku braku dokumentu, który potwierdzałby posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej pacjent, zanim skorzysta z pomocy lekarskiej, powinien złożyć na piśmie stosowne oświadczenie o tym, że został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego. Powinien przy tym na piśmie zawrzeć takie dane, jak swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL czy podmiot, który zgłosił go do ubezpieczenia.

Gdy pracodawca nie wydaje RMUA

Jeżeli pracodawca nie wydał pracownikowi RMUA, zaś osoba zatrudniona była zobowiązana przedłożyć taki dokument w placówce leczniczej, warto pamiętać, że ewentualne koszty leczenia rzeczywiście będzie zobowiązany pokryć pracownik. Z drugiej strony w takiej sytuacji będzie mu przysługiwało roszczenie do pracodawcy o naprawienie szkody, jaką poniósł. Bo choć ustawy nie precyzują, w jakim terminie podmiot zatrudniający powinien wydać pracownikowi dokument, to zignorowanie wniosku podwładnego traktować można jako naruszenie obowiązku prowadzenia dokumentacji, która związana jest ze stosunkiem pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy art. 94 § 9a Kodeksu pracy, to właśnie na pracodawcy – jako na podmiocie, który zatrudnia pracowników – spoczywa obowiązek prowadzenia takiej dokumentacji.

Pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, odpisy lub kopie dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika, poświadczone przez pracodawcę lub osobę upoważnioną (…). Pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (…) 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Pracownik, który ma problem z ewentualnym uzyskaniem od pracodawcy RMUA, może również zwrócić się bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W takim przypadku wniosek powinien dotyczyć zapytania, czy pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. W wyjątkowych sytuacjach, gdy rzeczywiście uzyskanie od pracodawcy dokumentu jest niemożliwe z uwagi na notoryczne ignorowanie wniosków pracownika, osoba zatrudniona może też zwrócić się o interwencję właśnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Państwowej Inspekcji Pracy.

Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 1,44 Liczba głosów: 27
Loading...
Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki