Wzory innych dokumentów HR

Stosunek pracy nakłada na pracodawcę i pracownika wiele obowiązków, w tym dotrzymania pewnych formalności wymagających sporządzania wielu dokumentów dotyczących różnych aspektów pracy. Regulaminy, umowy, czy wnioski są nieodzownym elementem życia zawodowego.

Najczęściej stosowane dokumentów, dotyczące podstawowych praw oraz obowiązków pracownika i pracodawcy, opisaliśmy w innych sekcjach. Oprócz nich jednak warto poznać inne dokumenty, które napotkamy w miejscu pracy.

Korzystanie z przywilejów pracowniczych wymaga stosowania określonych procedur i dopełniania formalności. W razie konieczności przedłożenia pism, które stosuje się tylko w niektórych okolicznościach, warto wesprzeć się za pomocą wzoru dokumentu sporządzonego przez specjalistów. Poniżej prezentujemy niektóre z zagadnień w ramach rzadziej potrzebnych, ale również wymaganych niekiedy dokumentów pracowniczych.

Dokumentacja pracownicza

Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej uległy zmianie od 1 stycznia 2019 roku, kiedy to narzucono na pracodawców obowiązek gromadzenia i przechowywania dokumentów pracowniczych podzielonych na cztery części. Akta należy przechowywać przez 10 lat od końca roku, w którym zakończył się stosunek pracy, chyba że przepisy mówią o dłuższym okresie.

Dokumentacja pracownicza została podzielona na cztery części:

  • część A – dokumenty gromadzone w związku z ubieganiem się o pracę;
  • część B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia;
  • część C – dokumenty dotyczące zakończenia stosunku pracy;
  • część D – dokumenty związane z ponoszoną przez pracownika odpowiedzialnością porządkową lub odpowiedzialnością zawartą w innych przepisach.

Zawiadomienia od pracodawcy

Niektóre decyzje przełożonych muszą zostać ogłoszone w formie pisemnej i w takim przypadku pracodawcy może się przydać wzór zawiadomienia bądź informacji formalnej przekazywanej pracownikowi. Do takich dokumentów należą zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia  w toku postępowania komorniczego, o wypadku przy pracy, czy o zmianach w funkcjonowaniu firmy, jak np. zawiadomienie o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę. Wszelkie postępowanie, które może mieć mniej lub bardziej bezpośredni wpływ na warunki pracy, powinno zostać zatrudnionym zakomunikowane.

Wśród dokumentów, z którymi rzadko pracownicy mają do czynienia, są te dotyczące różnych procesów lub ustaleń wewnętrznych firmy, jak np. procedura przeciwdziałania mobbingowi, inne dokumenty antymobbingowe i antydyskryminacyjne, rejestr wypadków przy pracy, czy pisma potrzebne przy zatrudnianiu obcokrajowców.

Dokumenty związane ze społecznością pracowników

Do innych dokumentów, które również mogą być potrzebne w toku zatrudnienia, należą także pisma związane ze związkami zawodowymi czy wszelkimi zagadnieniami dotyczącymi pracowników jako zbiorowości.

Do takich dokumentów należą m.in. pisma o sporze zbiorowym, wszelkie wnioski związku zawodowego, porozumienia i deklaracje odnośnie do Pracowniczych Planów Kapitałowych, ubezpieczeń społecznych i wykorzystania środków funduszu socjalnego.