Wzory dokumentów - organizacja pracy

Organizacja pracy jest niezwykle ważna, aby całe przedsiębiorstwo sprawnie funkcjonowało. Pod tym pojęciem kryje się jednak nie tylko odpowiednie przygotowanie stanowisk pracy, czy ustalenie zadań. To także dokumenty określające najważniejsze kwestie funkcjonowania firmy.

W każdym zakładzie powininien się znaleźć precyzyjnie napisany regulamin pracy oraz wynagradzania. Wszyscy pracownicy powinni posiadać orzeczenia lekarskie dopuszczające ich do pracy, a co za tym idzie pracodawca powinien wystawiać odpowiednio skomponowane skierowania lekarskie. Niezwykle ważne jest również odpowiednie udokumentowanie podróży służbowych czy postanowień układu zbiorowego pracy. Warto zapoznać się bliżej z dokumentami składającymi się na pojęcie organizacji pracy.

Dokumenty związane z organizacją pracy

Ustalenia wewnątrzzakładowe i wszelkie kwestie porządkowe danego miejsca pracy pracodawca zatrudniający wielu pracowników ma obowiązek określić na piśmie. Z tego powodu tworzone są regulaminy określające zasady funkcjonowania w zakładzie pracy, bezpiecznego wykonywania obowiązków czy przyznawania wynagrodzeń.

Warto także pamiętać o dokumentach związanych z zatrudnianiem pracowników, również obcokrajowców. Zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy, musi przejść badania lekarskie i szkolenie BHP, a to także należy potwierdzić na piśmie.

Regulamin pracy i wynagradzania

Regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania to dokumenty określające podstawowe prawa i obowiązki pracowników oraz zasady wynagradzania za pracę. Obowiązek stworzenia stosownych regulaminów określa Kodeks pracy.

Przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy mają obowiązek stworzenia regulaminów. Przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy nie muszą tworzyć regulaminów, chyba że wystąpi o nie zakładowa organizacja związkowa.

Pracodawcy zatrudniający poniżej 20 pracowników nie muszą tworzyć regulaminu pracy i wynagradzania, choć mogą to zrobić. Co ważne w przypadku działalności na terenie zakładu organizacji związkowej konieczne jest konsultowanie treści regulaminów z jej przedstawicielami.

Układ zbiorowy pracy

Układem zbiorowym pracy określamy akt normatywny o charakterze wewnętrznym, który określa prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Taki dokument powstaje na mocy porozumienia zakładowej lub ponadzakładowej organizacji związkowej z pracodawcą.

Najczęściej przedmiotem regulowanym przez układ zbiorowy pracy staje się wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia na rzecz pracownika i jego rodziny. W ramach układu zbiorowego pracy można określić inne sprawy nieuregulowane w przepisach prawa pracy.

Inne dokumenty organizacyjne

Każdy pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, a co za tym idzie, ma obowiązek skierowania pracowników na badania lekarskie w medycynie pracy, a następnie przeszkolenia ich z zasad BHP obowiązujących w miejscu pracy. Już w trakcie zatrudnienia, w zależności od rodzaju pracy konieczne może okazać się też prowadzenie dokumentacji związanej z podróżami służbowymi. Kodeks Pracy nakazuje udokumentowanie delegacji pracownika, co najczęściej dokonuje się przez polecenie wyjazdu w formie pisemnej.

Niekiedy pracodawcy wykorzystują również wzór zakresu obowiązków pracownika i uzupełniają tego rodzaju pisma, by udokumentować, jaki jest obszar zadań osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.