Darmowe wzory wypowiedzenia umowy

Umowa o pracę, szczególnie na czas nieokreślony, daje pewne gwarancje trwałości zatrudnienia. Nie oznacza to jednak, że drogi pracownika i pracodawcy nie mogą się rozejść. W takiej sytuacji konieczne jest rozwiązanie umowy. W jaki sposób można zakończyć stosunek pracy? Służy temu wypowiedzenie umowy, ale jego forma oraz tzw. okres wypowiedzenia są już zależne od konkretnego rodzaju umowy.

Pracownicy chcący zakończyć zatrudnienie muszą mieć świadomość, jaka umowa wiąże ich z pracodawcą i w efekcie jakie zasady będą obowiązywały przy składaniu wypowiedzenia. Podobnie sprawa wygląda od strony pracodawcy, który ma konkretne obowiązki przy wypowiadaniu umowy. Szczególnie w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony wypowiedzenie umowy pracownikowi nie jest łatwe i wymaga podania konkretnych powodów.

Jak prawidłowo przygotować wypowiedzenie umowy i co trzeba w nim zawrzeć? Nie wszyscy znają szczegółowe zasady zrywania stosunku pracy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z rozwiązaniem umowy oraz poszczególne wzory wypowiedzeń.

Co powinno zawierać wypowiedzenie?

Sporządzając wypowiedzenie, należy pamiętać o umieszczeniu w dokumencie stosownych informacji, które są konieczne dla jego ważności. Osoba spisująca oświadczenie musi pamiętać o dacie wręczenia, danych obu stron oraz informacji dotyczącej wypowiadanej umowy. Konieczne jest także zawarcie informacji o długości okresu wypowiedzenia.

Pracodawca musi pamiętać o obowiązku pouczenia pracownika o prawie do odwołania w sądzie pracy. W przypadku umowy na czas nieokreślony obowiązkowe jest także podanie przyczyny rozwiązania umowy. Wszystkie elementy zostały uwzględnione w naszych wzorach wypowiedzeń umowy. Dzięki szablonom można sprawnie przygotować stosowne dokumenty.

Wypowiedzenie umowy o pracę – okres wypowiedzenia

Umowy o pracę mają trzy główne formy i są to umowy na okres próbny, czas określony oraz czas nieokreślony. W zależności od rodzaju umowy obowiązują nieco inne zasady ich rozwiązania, a najważniejszą kwestią wydaje się okres wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia pozwoli pracownikowi znaleźć nowe zatrudnienie, a pracodawcy da szansę na uzupełnienie zespołu bez negatywnego wpływu na pracę firmy. W zależności od rodzaju umowy okresy wypowiedzenia prezentują się następująco:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony:

  • 2 tygodnie przy zatrudnieniu poniżej 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc przy zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące przy zatrudnieniu co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny:

  • 3 dni przy zatrudnieniu poniżej 2 tygodni;
  • 1 tydzień przy zatrudnieniu co najmniej 2 tygodni;
  • 2 tygodnie przy zatrudnieniu na 3 miesiące.

Wypowiedzenie umowy o pracę nie rozpoczyna okresu wypowiedzenia w dniu jego złożenia. Zgodnie z Kodeksem pracy okres wypowiedzenia jest naliczany od zakończenia tygodnia lub miesiąca złożenia, w zależności od tego czy okres jest liczony w tygodniach czy miesiącach.

Pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, ale wiąże się to z wypłaceniem pracownikowi wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Wielu pracowników wykorzystuje również dni urlopu w czasie okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika a przez pracodawcę – różnice

Umowę o pracę może wypowiedzieć zarówno pracownik, jak i pracodawca, co oznacza różnice uwzględnione w naszych wzorach wypowiedzenia. Przede wszystkim pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę zawsze i bez wskazania przyczyn swojej decyzji. Wypowiedzenie pełni rolę zakomunikowania decyzji i nie wymaga wcześniejszego konsultowania z pracodawcą.

Pracodawca bez podania przyczyny może wypowiedzieć umowę na okres próbny oraz na czas określony. W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony obowiązkowo należy podać powód takiej decyzji. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w przypadku odwołania przez pracownika, sąd będzie rozpatrywał sprawę jedynie pod kątem podanego w wypowiedzeniu powodu.

Wypowiedzenie stosunku pracy przez każdą ze stron jest oświadczeniem woli i nie wymaga wcześniejszych konsultacji. Jednak obie strony mają możliwość wcześniejszego podjęcia negocjacji co do warunków rozwiązania umowy, na mocy czego podpisuje się wzajemne wypowiedzenie za porozumieniem stron. Tak można uzyskać atrakcyjniejsze warunki rozwiązania umowy, a szablon wypowiedzenia za porozumieniem stron pozwoli spisać wszystkie postanowienia zgodnie z przepisami.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki

Rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia

Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia z winy pracownika, co przyjmuje formę zwolnienia dyscyplinarnego.

Pracodawca ma możliwość natychmiastowego zerwania umowy tylko w trzech konkretnych sytuacjach przewidzianych przez Kodeks pracy:

  • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracownika;
  • popełnienie w czasie trwania umowy przestępstwa przez pracownika, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na danym stanowisku;
  • utrata przez pracownika z winy własnej uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy

Polskie prawo przewiduje wypowiedzenie zmieniające warunki pracy, które można zastosować w szczególnych sytuacjach wymagających zmiany kluczowych warunków zatrudnienia na umowę o pracę. Pracodawca nie może samodzielnie zmienić warunków umowy i takie modyfikacje wymagają obustronnej zgody. Służy temu właśnie wypowiedzenie zmieniające warunki zatrudnienia, które nie ma na celu zakończenia stosunku pracy.

Pracownik może przystać na zmianę warunków umowy o pracę przedstawionych w wypowiedzeniu lub je odrzucić. W drugim wypadku wypowiedzenie zmieniające zostanie potraktowane, jak zwykłe wypowiedzenie. Szablon wypowiedzenia zmieniającego pozwoli na przygotowanie dokumentu zgodnego z przepisami prawa.