Twoje wsparcie w rekrutacji

Gdy pracownik młodociany się nie sprawdza...

Gdy pracownik młodociany się nie sprawdza...
Wielu pracodawców ceni sobie możliwość zatrudnienia młodocianych. To nie tylko możliwość wsparcia sił firmy w trakcie sezonu, ale również szansa na wyszkolenie pracownika, który znać będzie obowiązki na poszczególnych działach. Często takie rozwiązanie jest znacznie mniej kosztowne niż przeprowadzanie rekrutacji wraz z szeregiem szkoleń. Co jednak robić, gdy młodociany, z którym została podpisana umowa nie sprawdza się?

Czy można zwolnić pracownika młodocianego?

Pracodawca, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania jest zobowiązany z pracownikami młodocianymi podpisywać umowę o pracę. Taka zawarta zostaje na czas nieokreślony (wyjątek zainteresowani pracodawcy znajdą w §9 wyżej wymienionego Rozporządzenia). Ponieważ zawiera ona wszystkie elementy typowe dla klasycznej umowy o pracę, która jest zawierana z dorosłym pracownikiem, musi także wskazywać na możliwości jej rozwiązania. W tym przypadku warto pamiętać, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez podmiot zatrudniający będzie ograniczone pewnymi zapisami. W ten sposób ustawodawca chroni młodocianych, umożliwiając im zarówno ukończenie szkoły, jak i zdobycie doświadczenia zawodowego czy samego przygotowania do zawodu.

 

Co mówią przepisy o zwlonieniu pracownika młodocianego?

W każdym przypadku pracodawca, który chce rozwiązać umowę z pracownikiem młodocianym, powinien odwołać się do przepisów obowiązującego prawa. W Kodeksie pracy i rozporządzeniach znajdzie szczegółowe wytyczne, co do procedur, które go obowiązują. I tak, zgodnie z art. 196 Kodeksu pracy, rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy:

  • młodociany nie wypełnia obowiązków, które wynikają z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,
  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
  • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Poza powyżej wskazanymi ograniczeniami, pracodawcę obowiązują przepisy, które regulują rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

 

Pracownik młodociany zachorował - czy można go zwolnić?

Problemem dla pracodawców może być sytuacja, w której pracownik młodociany przedstawia po raz kolejny zwolnienie lekarskie, zaś dotychczas nie wywiązywał się ze swoich obowiązków w sposób należyty. Co wówczas? Czy zatrudnionego można po prostu zwolnić? Czy może pracownicy młodociani i w tym zakresie podlegają specjalnej ochronie?

W sytuacji, w której pracownik młodociany zachorował, nie można rozwiązać z nim umowy za wypowiedzeniem. W takim przypadku zatrudniającego obowiązują przepisy ogólne, które zawarte zostały w Kodeksie pracy. Te zaś wskazują, że nie można zwolnić pracownika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W takim przypadku, zatrudniony, który zdecydował się na zwolnienie pracownika młodocianego, powinien zaczekać, aż powróci on do pracy. W innym przypadku naraża się na przegranie procesu lub karę, gdy nieprawidłowości odkryje właściwy urząd.

 

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika młodocianego - co jeszcze warto wiedzieć?

Powyżej wskazane ograniczenie nie oznacza, że pracodawca nie może zastosować innych uprawnień, które daje mu ustawodawca. Mowa przede wszystkim o możliwości rozwiązania z pracownikiem młodocianym umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie dyscyplinarnym. Z takiego prawa podmiot zatrudniający będzie mógł skorzystać, jeżeli zajdą przesłanki, które będą uzasadniać to rozwiązanie. W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego mogą to być:

  • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienie przez pracownika młodocianego, w czasie trwania umowy o pracę, przestępstwa, które to uniemożliwia dalsze zatrudnianie go, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub też zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika młodocianego utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W pierwszej kwestii warto zauważyć, że brak przepisów, które określałyby dokładnie, co znaczne zwrot ?ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych?. Wobec powyższego, to sam pracodawca decyduje, czy pracownik młodociany naruszył swoje obowiązki w taki sposób, że istnieje podstawa do jego dyscyplinarnego zwolnienia.

 

Zwolnienie pracownika młodocianego - możliwe rozwiązania

W każdym przypadku, gdy pracodawca zdecyduje się na rozwiązanie z pracownikiem młodocianym umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie dyscyplinarnym, musi pamiętać o szeregu formalności. Podstawową kwestią jest rozwiązanie umowy na piśmie. Ponadto, jest on zobowiązany wskazać przyczynę, która uzasadnia jego decyzję, czyli rozwiązanie umowy o pracę. Dalej, podmiot zatrudniający jest także zobligowany do zawarcia stosownego pouczenia. Mowa o wskazaniu pracownikowi młodocianemu jego praw, czyli przede wszystkim możliwości odwołania się od wypowiedzenia. Do tego prawo ma każdy pracownik w ciągu 14 dni od momentu otrzymania wypowiedzenia. Samo odwołanie nastąpić powinno do właściwego sądu pracy. I to właśnie sąd rozstrzyga, która ze stron ma rację.

 

Zwolnienie dyscyplinarne z praktyk pracownika młodocianego

Jak powinno przebiegać zwolnienie dyscyplinarne pracownika młodocianego, jeśli jest on u nas na praktykach?

Bardzo często pracownicy młodociani nie podchodzą do praktyk w sposób odpowiedzialny, przez co pracodawcy rozważają możliwość rozwiązania z nimi umowy. Zanim jednak przedsiębiorcy podejmą ostatecznie taką decyzję, to powinni przejrzeć kodeks pracy ucznia na praktykach, w którym będzie zawarty szereg istotnych informacji.

Przede wszystkim pracownik młodociany, który nie pojawia się w pracy bez usprawiedliwienia powinien mieć odnotowany stan faktyczny, czyli nieusprawiedliwioną nieobecność. Jeśli sytuacja się powtarza i ilość nieusprawiedliwionych dni jest coraz większa, to można rozważyć zwolnienie praktykanta bez wypowiedzenia, w trybie dyscyplinarnym.

Praktykant, który narusza swój podstawowy obowiązek świadczenia pracy, do którego się zobowiązał w ramach zawartej umowy o przygotowanie zawodowe, musi się liczyć z tym, że takie postępowanie daje pracodawcy możliwość zerwania z nim umowy.

 

Jakie przepisy obowiązują w takim przypadku?

Pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników powinien wiedzieć, że obowiązują go przepisy Kodeksu Pracy odnoszące się do umów o pracę zawieranych na czas nieokreślony (ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196 kp).

 

Mniej radykalne środki w przypadku nierzetelnego młodocianego pracownika

Wielu pracodawców nie chce od razu decydować się na dyscyplinarne zwolnienie pracownika. Mogą też skorzystać z łagodniejszego rozwiązania, jakim jest rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Może mieć ono charakter porozumienia stron. Należy też mieć na uwadze to, że pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników bardzo często chcą postępować z nimi w sposób wychowawczy, dlatego najczęściej decydują się na rozmowę z uczniem, zgłoszenie zaistniałych nieprawidłowości jego rodzicom czy wygłoszenie oficjalnej nagany.

Oceń ten wpis
Gdy pracownik młodociany się nie sprawdza...
Ocena: 4.5, liczba głosów: 13

Zobacz inne porady

Opinie

Janik
2019-05-21, 11:12
Zakłady pracy przyjmują młodocianych. Pragną ich nauczyć zawodu w zakładzie pracy. Mają oni obowiązki, ale też i prawa i przywileje. Niektórym młodocianym wydaje się, że nie można ich zwolnić. Są w błędzie. Każdego pracownika można zwolnic i to nawet dyscyplinarnie. Oczywiście musi to być jakiś poważny powód.
Maria
2019-05-08, 14:25
Jeśli pracownik nie pojawia się w pracy i rozważasz zakończenie zatrudnienia, musisz najpierw wystosować oficjalne ostrzeżenie. W tym liście powinieneś zaprosić pracownika na spotkanie z tobą. Dotyczy to wszystkich.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.