Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 31528        SUBSKRYBUJE: 7306
Tematy, które interesują czytelników:  Kara porządkowa, Wykształcenie w CV, Zwolnienie z pracy

Zwolnienie lekarskie - najważniejsze informacje

Zwolnienie lekarskie - najważniejsze informacje
Zwolnienie lekarskie, czyli popularne L4, to dokument wystawiany wyłącznie przez lekarza. Stwierdza on czasową niezdolność pracownika do wykonywania swoich obowiązków, co usprawiedliwia jego nieobecność. Mimo że zasady wystawiania zwolnień wydają się jasne, wciąż budzą wśród pracowników wątpliwości, m.in. w obszarze wysokości wynagrodzenia, czasu zwolnienia oraz ewentualnych konsekwencji. Sprawdź najważniejsze informacje związane z L4!

Zwolnienie lekarskie - kiedy przysługuje pracownikowi?

Niestety często brak wiedzy skutkuje obawą osób zatrudnionych i unikaniem korzystania z prawa do zwolnień lekarskich, co przekłada się na złą kondycję pracowników. W konsekwencji choroba nie jest dostatecznie wyleczona i może przekładać się na ogólny stan zdrowia, osłabiać samopoczucie i owocować pogorszeniem wydajności w pracy, co z kolei stanowi duży problem z perspektywy strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Pamiętaj, że zwolnienie lekarskie to formalny dokument, a zawarta w nim decyzja, na temat przypadłości i szacunkowej oceny czasu jej leczenia, jest wiążąca. Oznacza to, że pracodawca nie może zarzucić Tobie, że symulujesz i wyciągnąć jakichkolwiek konsekwencji z nieobecności w pracy.

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie


Wysokość wynagrodzenia za czas choroby regulują przepisy kodeksu pracy. Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Obecnie, jeśli niezdolność wynika z choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, pracownikowi przysługuje 80 proc. wynagrodzenia. W przypadku choroby w ciąży, wypadku w drodze do lub z pracy oraz poddaniu się czynnościom medycznym (np. ze względu na kandydowanie na dawcę komórek, tkanek i narządów lub rzeczywistemu zabiegowi ich pobrania), wysokość wynagrodzenia odpowiada 100 proc. podstawowej kwoty wymiaru wynagrodzenia.

Zwolnienie lekarskie wstecz


Jednym z głównych pytań wśród pracowników jest z pewnością przedział dat obejmowanych zwolnieniem. Przyjęto, że zwolnienie lekarskie wystawia lekarz po przeprowadzonym badaniu, przy czym pierwszym dniem obowiązującego zwolnienia jest albo dzień badania włącznie albo dzień następny. Jednak zdarza się, że pracownik nie jest w stanie odwiedzić lekarza natychmiast po pojawieniu się objawów choroby lub diagnozuje, że samodzielnie uda mu się stanąć na nogi bez konieczności zwolnienia. W takich przypadkach zatrudnieni zmuszeni są wykorzystywać swoje pojedyncze dni wolne, co jest uciążliwe zarówno dla nich, jak i dla pracodawcy. Niewielu pracowników wie, że zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecz do 3 dni poprzedzających badanie, ale pod określonym warunkiem. Decyzję o wydaniu wstecznego zwolnienia podejmuje lekarz, tylko i wyłącznie na podstawie możliwości pewnego stwierdzenia, że pacjent faktycznie był w tym okresie niezdolny do pracy.


Trzeba pamiętać, że ten typ zwolnienia jest okolicznością wyjątkową. Wszystko zależy od zaistnienia warunków umożliwiających uzyskanie całkowitej pewności, co do złego stanu zdrowia pracownika we wcześniejszych dniach. Nie mniej jednak, nie każdy diagnostyk jest w stanie podjąć się takiej opinii. Mimo iż pracownik w przypadku choroby zawsze posiada prawo do zasadnego otrzymania zwolnienia lekarskiego, decyzja o przyznaniu zwolnienia wstecznego należy wyłączenia do lekarza.

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie


Częstym pytaniem w kwestii prawa do zwolnień lekarskich jest także zależność od rodzaju umowy.  Najbardziej problematyczna wydaje się umowa zlecenie. Formalne dołączenie do objęcia zasiłkiem chorobowym nie jest w jej przypadku zbyt skomplikowane, jednak to pracownik sam decyduje, czy chce podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Jeśli tak, to powinien złożyć do pracodawcy odpowiedni wniosek o rejestrację w ZUS. Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe potrącana jest z kwoty wynagrodzenia i musi być pobierana nieprzerwanie przez 90 dni. Dopiero po tym czasie pracownik będący zatrudnionym na umowę zlecenie zostanie objęty ubezpieczeniem chorobowym, na podstawowych warunkach zatrudnienia i stosunku pracy.

Zwolnienie lekarskie powyżej 182 dni


Polskie prawo pracy przewiduje, że optymalny okresl, jaki może otrzymać pracownik na leczenie przy zasiłku chorobowym wynosi 6 miesięcy liczone jako 182 dni. Wyjątek stanowi ciąża i gruźlica, które wydłużają dozwolony okres przebywania na nieprzerwanym zwolnieniu lekarskim do 270 dni. Jeśli jednak pół roku nie wystarcza na powrót do zdrowia, możemy ubiegać się o przyznanie dalszego świadczenia rehabilitacyjnego na kolejne 12 miesięcy. Jest ono następstwem wykorzystania całego przysługującego zasiłku chorobowego, a o jego przyznaniu decyduje lekarz orzecznik z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek rehabilitacyjny otrzymuje się pod warunkiem zasadnych rokowań co do poprawy stanu zdrowia pacjenta i możliwości jego powrotu do pracy. Ze względu na długi czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego zaleca składanie wniosku z jak największym wyprzedzeniem. Jeśli opinia lekarza prowadzącego potwierdza przedłużenie niezdolności do pracy, warto kompletować dokumentację nawet kilka tygodni przed zakończeniem zasiłku chorobowego, w celu dochowania ciągłości i ustrzeżenia się od  niedociągnięć formalnych.

Zwolnienie lekarskie w ciąży


Zwolnienie lekarskie dla zatrudnionych spodziewających się dziecka rożni się od ogólnej niedyspozycji chorobowej. Ciężarne pracownice same decydują, do kiedy chcą lub mogą pracować i ustalają to z przełożonym. Nie jest to jednak umowa wiążąca na tyle, by nie móc przesunąć ram czasowych. Nie da się przecież przewidzieć zdolności do pracy oraz samopoczucia. Na korzyść pracy w ciąży przemawiają liczne przywileje, takie jak możliwość wyjścia na badania lekarskie w czasie pracy, zakaz nadgodzin lub  pracy w godzinach nocnych.


Mimo wszystko jednak, jeśli kobieta czuje, że stan zdrowia nie pozwala jej dłużej na należyte i bezpiecznie wykonywanie swoich obowiązków, może ubiegać się o zwolnienie lekarskie opatrzone kodem B. Odmienność chorobowego dla pracownic spodziewających się dziecka dotyczy przede wszystkim czasu zwolnienia, które musi być odpowiednio dłuższe – często obejmuje cały okres ciąży, maksymalnie 270 dni. W tym czasie pracownica otrzymuje 100 proc. swojego wynagrodzenia, obliczonego na podstanie średniej z ostatniego roku.


Mimo, że ciążowe zwolnienie lekarskie rządzi się nieco innymi prawami, aby je otrzymać, należy dopełnić wszelkich formalności, tak jak w przypadku standardowego zwolnienia chorobowego. Przede wszystkim do L4 mają prawo tylko te kobiety, które opłacają składki, przy czym rodzaj umowy nie ma większego znaczenia. Dodatkowo należy przedłożyć pracodawcy zaświadczenie o ciąży. Taki dokument może wystawić zarówno lekarz prowadzący, ginekolog lub lekarz ogólny. Istotnym jest fakt, że choroba w okresie ciąży, wcale nie musi być z nią bezpośrednio związana, a mimo to wysokość świadczenia nie ulegnie zmianie.

Regulacje prawne systematycznie ułatwiają i usprawniają procedurę wydawania i rozpatrywania zwolnień lekarskich. Nie mniej jednak należy pamiętać, że L4 to nie urlop na realizację osobistych planów. Zwolnienia lekarskie w ogólnym zamyśle są stworzone po to, by  realnie pomagać pracownikom w spokojnym odzyskiwaniu zdrowia bez potrzeby martwienia się o dochód lub swoje stanowisko. Są prawem pracowniczym, z którego warto skorzystać w przypadku kwalifikującej się do tego niedyspozycji chorobowej.

Ile czasu na dostarczenie L4?

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może zastanawiać się, czy pomimo złego samopoczucia musi od razu po opuszczeniu gabinetu lekarza pojechać do swojego pracodawcy, aby wręczyć mu L4 czy może z tym poczekać do momentu wyzdrowienia.

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna. W przepisach podano konkretny czas na dostarczenie l4 do zakładu pracy i wynosi on 7 dni kalendarzowych, czyli jeśli zastanawiamy się, ile dni na dostarczenie l4 mamy w trakcie choroby, to należy podkreślić, że najpóźniej 7 dnia liczonego od dnia wystawienia zwolnienia powinniśmy przekazać je do rąk pracodawcy.

Zwolnienie l4 dostarczone po 7 dniach może wiązać się z tym, że pracownik nie otrzyma wynagrodzenia za cały okres usprawiedliwionej nieobecności. Podobna zasada obowiązuje w przypadku zgłaszania urlopu na żądanie. Każdemu pracownikowi przysługują 4 dni takiego urlopu rocznie, które są liczone z ogólnych dni urlopowych przysługujących w skali całego roku (20 lub 26 dni – zależnie od stażu pracy pracownika). Urlop na żądanie należy zgłosić najpóźniej w dniu pracy, w którym nie przychodzimy do firmy. A konkretniej do dwóch godzin od rozpoczęcia zmiany. To znaczy, że osoby rozpoczynające pracę o godzinie 8 rano powinny zgłosić urlop na żądanie swojemu przełożonemu maksymalnie do godziny 10.

Co zrobić w sytuacji, w której nie możemy dostarczyć L4 w terminie?

Pracownik, który jest pewien, że w ciągu 7 dni od wystawienia zwolnienia nie będzie w stanie dostarczyć go osobiście do pracodawcy powinien poprosić kogoś z rodziny o dowiezienie dokumentu do zakładu pracy. Innym rozwiązaniem jest wysłanie zwolnienia pocztą, wtedy za termin dotarcia dokumentu uznaje się dzień wysłania listu. Można też spróbować skontaktować się z pracodawcą telefonicznie i zapytać, czy do momentu powrotu do pracy nie wystarczy wysłanie zwolnienia mailowo w formie skanu, a dopiero potem fizycznego dokumentu. Pracodawca zawsze będzie potrzebował oryginalnego zwolnienia, ponieważ z nim udaje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca tzw. chorobowe.

Zwolnienie na dziecko i rodzica

Pracownicy bardzo często nie są w stanie wywiązać się z obowiązku świadczenia pracy, ponieważ muszą zająć się chorym dzieckiem lub rodzicem. W takiej sytuacji potrzebują usprawiedliwienia nieobecności, aby niestawienie się w pracy nie było przyczyną wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, co mogłoby zajść nawet w trybie dyscyplinarnym.

Najczęstszym tego typu usprawiedliwieniem jest tzw. l4 na dziecko lub rodzica. Jednak tutaj powstaje pytanie, czy każdy pracownik może wziąć zwolnienie na dziecko?

Zwolnienie lekarskie na dziecko zostanie wystawione podczas wizyty u lekarza, który jednoznacznie oceni, że maluch musi pozostać w domu z rodzicem, a nie może np. iść do przedszkola. Taki dokument warto wziąć w każdym przypadku, nawet jeśli nie otrzymamy wynagrodzenia za nieobecność, bo np. rodzaj naszej umowy z pracodawcą tego nie przewiduje.

L4 na dziecko - ile płatne?

Zwolnienie lekarskie na rodzica lub dziecko nie zawsze jest zwolnieniem płatnym. Z wynagrodzenia za czas sprawowania opieki nad bliską osobą może skorzystać tylko taki pracownik, który jest zatrudniony w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie z opłacaną dobrowolną składką chorobową.

Zwolnienie lekarskie na opiekę nad rodzicem lub dzieckiem wiąże się z otrzymaniem mniejszego wynagrodzenia. Nie jest to 100% wypłaty, a jedynie 80%, czyli dokładnie tak samo, jakbyśmy mieli zwolnienie na siebie.

Inne możliwości usprawiedliwienia nieobecności w pracy, dostępne dla rodziców

Rodzice małych dzieci powinni też pamiętać, że przysługują im dwa dodatkowe dni płatnego urlopu na dziecko. Aby skorzystać z tego przywileju należy złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. Tego typu urlop nazywany jest potocznie urlopem na zdrowe dziecko i jest on płatny w 100%.

Zwolnienie na dziecko należy się także w innych przypadkach – nawet wtedy, gdy dziecko jest zdrowe. Można je otrzymać np. w momencie nieplanowanego zamknięcia placówki przedszkolnej lub szkoły. Tego typu zwolnienie stanowi usprawiedliwienie nieobecności pracownika w pracy i nie może być podważone przez przełożonego.

Oceń ten wpis
Zwolnienie lekarskie - najważniejsze informacje
Ocena: 3.6, liczba głosów: 23

Zobacz inne porady

Opinie

Edyta
2019-05-15, 15:54
Wielu rzeczy nie wiedziałam. Ile wypłaty się dostanie jak się choruje np. 10 dni, 40 dni. Ile dni można mieć L/4 jak się jest w ciąży. Takich stron w internecie powinno być więcej.
Olena
2019-05-08, 15:09
Twoje zdrowie powinno być Twoim priorytetem, dlatego ważne jest, aby radzić sobie z tymi sytuacjami z ostrożnością podczas omawiania ich z przełożonym lub współpracownikami.
Władca
2019-05-02, 09:49
W przypadku płatnego zwolnienia chorobowego pracownicy mogą czuć się bardziej komfortowo z perspektywą pozostania w domu, gdy są chorzy, wiedząc, że nie tracą dziennego wynagrodzenia.
Polan
2019-04-16, 10:23
Ogólnie dzisiaj już coraz trudniej jest o wszystko. Z jednej strony dobrze bo nie ma ściem, ale z drugiej strony czasami człowiek niewinny może mieć problemy różne.
L242
2019-04-09, 17:50
Dobrze działać zgodnie z wytycznymi i orientować się w sytuacji by nie było potem z takiego powodu jakiejś niezręcznej sytuacji i skomplikowania sobie życia przez l4.
Ciotka
2019-04-01, 10:36
Teraz jest owszem lepiej dla pacjenta. Szybsza sprawa po wyjściu od lekarza. Ciekawe czy tak wszędzie jest w każdym miejscu bo niby się placówki do tego wcześniej przygotowywały?
Pacjent
2019-03-29, 15:06
Jak dla mnie to ułatwienie, podaje dane NIP, PESEL czy tam nazwę pracodawcy i nie muszę się bawić w donoszenie do kadr czy wysyłanie tego papierka pocztą do firmy.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.