Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Przepisy Kodeksu Pracy dotyczące pracy młodocianych

5 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 6 głosów

6 głosów

5 komentarzy
Przepisy Kodeksu Pracy dotyczące pracy młodocianych
Rozumienie praw młodocianych w miejscu pracy jest kluczowe. Dowiedz się więcej o roli PIP, zasadach złożenia wniosku do inspektora i kontroli wykonywania pracy

Praca dla dziecka

Co do zasady zatrudnianie osób młodocianych do 16-go roku życia jest niedozwolone. Z drugiej strony, trzeba wskazać, że ustawodawca przewidział od tej reguły odstępstwa. Powołać należy się na art. 3045 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym: Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16. roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Inaczej mówiąc, dziecko może odpłatnie tańczyć czy też występować właśnie w reklamach. Zainteresowani rodzice i opiekunowie muszą jednak pamiętać też o dopełnieniu szeregu formalności.

Zgoda na pracę małoletniego - decydują rodzice

W pierwszej kolejności na pracę dziecka zgodę muszą wyrazić opiekunowie lub rodzice dziecka. W drugiej kolejności niezbędne jest zdobycie zgody właściwego inspektora pracy. Warto przy tym zauważyć, że o taką zgodę nie występują rodzice dziecka, gdyż leży to w gestii podmiotu prowadzącego wyżej wymienioną działalność. Do przygotowanego wniosku pracownicy takiego podmiotu muszą dołączyć określone dokumenty. Zgodnie z art. 3045  § 4 mowa tu o:

 • pisemnej zgodzie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

 • opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

 • orzeczenia lekarza stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

 • jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu ? opinii dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotyczącej możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Przed zatrudnieniem młodocianego zgłoś to do Państwowej Inspekcji Pracy, aby zapewnić przestrzeganie praw i bezpieczeństwo dziecka.

Dopiero tak przygotowany wniosek wraz z załącznikami rozpatruje właściwy inspektor pracy. To również on wydaje decyzje. Trzeba przy tym pamiętać, że ta nie zawsze musi być pozytywna.

Praca małoletnigo - odmowa inspektora

Szukasz pracy?
Dodana
Aplikuj bez CV
Dodana
Dodana

Magazynier z UDT

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Spawacz MAG / TIG - Niemcy

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

 • Niemcy
Dodana

Kodeks pracy przewiduje sytuacje, w których inspektor pracy jest zobowiązany odmówić wydania zezwolenia na pracę dziecka. Mowa tu o tym o takich sytuacjach, które:

 • powodują zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka,

 • zagrażają wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko.

W drugim przypadku ma to miejsce wówczas, gdy dziecko poświęcałoby na wykonywanie pracy tak dużo pracy, że nie miałoby możliwości realizowania obowiązku szkolnego.

Co powinno zawierać zezwolenie na pracę nieletniego?

Jeżeli nie zachodzą przesłanki do tego, aby odmówić wydanie pozytywnej decyzji, właściwy inspektor pracy wydaje ją. Decyzja taka musi jednak zawierać określone elementy. Zgodnie z przepisami w zezwoleniu znaleźć muszą się takie informacje, jak:

 • dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna,

 • oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność artystyczną, sportową, reklamową lub kulturalną,

 • określenie rodzaju pracy lub innych zajęć zarobkowych, które może wykonywać dziecko,

 • określenie dopuszczalnego okresu wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

 • określenie dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy lub innych zajęć zarobkowych,

 • inne niezbędne ustalenia, wymagane ze względu na dobro dziecka lub rodzaj, charakter albo warunki wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko.

Czy można cofnąć zezwolenie na pracę dziecka?

Z punktu widzenia opiekunów czy też rodziców dziecka istotną informacją jest ta, która odnosi się do możliwości cofnięcia zezwolenia. Ustawodawca przewidział taką możliwość w Kodeksie pracy. I tak, zgodnie z art. 3045 § 7, właściwy inspektor może cofnąć zezwolenie na prośbę opiekuna dziecka lub też wówczas, gdy stwierdzi on, że warunki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom określonym w wydanym zezwoleniu.

Od, którego roku życia można pracować?

Kwestie tego, od którego roku życia można pracować, określone są przez Kodeks pracy. Zgodnie z nim dzieci, które nie osiągnęły 16. roku życia, mogą pracować, ale nie w każdej firmie. Dopuszczalne jest zatrudnianie ich w podmiotach, które prowadzą działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Oznacza to, że dziecko do 16. roku życia może pracować m.in. w kinie, teatrze, domu kultury, klubie sportowym, agencji aktorskiej lub reklamowej, a także na planach filmów producenckich z branży filmowej. Oczywiście, jak już wspomniano, aby dziecko mogło podjąć pracę, niezbędna jest pisemna zgoda jego przedstawiciela ustawowego oraz zgoda właściwego inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.

Praca dzieci w Polsce jest dopuszczalna, lecz w przepisach nie określono formy prawnej, która byłaby wymagana przy zatrudnianiu takich osób. Stąd też dziecko można zatrudnić zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej, np. umowy o dzieło. Praca nieletnich podlega dużym ograniczeniom. Przede wszystkim obowiązuje inny wymiar pracy niż w przypadku pracowników młodocianych czy dorosłych – dziecko nie może pracować dłużej niż 6 godzin na dobę. Ponadto zarówno okres wykonywania pracy, jak i dobowy wymiar wykonywanej pracy, należy zawrzeć w zezwoleniu. W dokumencie tym muszą się znaleźć także wszelkie inne warunki związane z wykonywaniem zajęć zarobkowych przez dziecko.

Zdecydowanie najłatwiejsza do znalezienia jest praca przez internet dla młodzieży. Niestety często jest ona wykonywana bez żadnej umowy, dlatego należy uważnie sprawdzić potencjalnego pracodawcę, aby dziecko nie zostało oszukane. Jednym ze sposobów na zarabianie w sieci jest prowadzenie własnego bloga, na którym zamieszczane będą linki i banery różnych firm. Nie zarabia się na tym dużo, ale taka praca jest lekka i nie wymaga poświęcania zbyt wiele czasu. Warto też wypróbować programy partnerskie. Praca polega na promowaniu tego, co sprzedaje ktoś inny, np. na swoim blogu czy tablicy w serwisie społecznościowym. Wówczas zarabia się na prowizji ze sprzedaży. Nieco trudniejszą metodą jest pisanie tekstów na zamówienie – tutaj trzeba poświęcić sporo czasu i uważnie dobierać zleceniodawców, aby nie paść ofiarą oszustów.

Rola Państwowej Inspekcji Pracy w regulacji pracy młodocianych

Pierwszym i kluczowym aspektem, który musi być zrozumiany w kontekście praw i obowiązków związanych z zatrudnianiem młodocianych, jest rola Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). PIP ma za zadanie kontrolować i monitorować przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy, w tym tych dotyczących zatrudniania osób poniżej 16. roku życia. Istotne jest, aby rodzice i opiekunowie zdawali sobie sprawę z obowiązku zgłoszenia do PIP wszelkiego rodzaju pracy, którą ma wykonywać ich podopieczny. Zgoda inspektora pracy jest nieodzowna do legalnego zatrudnienia dziecka.

Kompetencje i obowiązki inspektora PIP

Inspektor PIP pełni istotną rolę w procesie zatrudniania młodocianych. To na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za ocenę, czy rodzaj wykonywanej pracy jest odpowiedni dla dziecka, czy warunki wykonywania pracy są bezpieczne i nie zagrażają jego zdrowiu oraz rozwojowi. Inspektor ma prawo do wglądu w dokumentację dotyczącą zatrudnienia, co obejmuje umowy, zgody opiekunów oraz stosunku pracy, i może interweniować, jeśli stwierdzi, że prawa pracy są naruszane.

Jak złożyć wniosek do inspektora pracy?

Jeśli rodzic lub opiekun planuje podjęcie przez dziecko jakiejkolwiek formy zatrudnienia, pierwszym krokiem powinno być złożenie odpowiedniego wniosku do inspektora pracy. Wniosek taki powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i warunków wykonywania pracy, a także dowody na spełnienie przez dziecko wymogów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Inspektor po otrzymaniu wniosku dokonuje oceny i podejmuje decyzję o wydaniu zgody na zatrudnienie dziecka lub jej odmowie.

Temat Szczegóły
Rola PIP Monitorowanie i kontrola przestrzegania przepisów pracy, w tym zatrudniania młodocianych.
Obowiązki inspektora Ocena warunków i rodzaju pracy wykonywanej przez młodocianych, weryfikacja dokumentacji zatrudnienia.
Złożenie wniosku do inspektora Wymóg zgłoszenia rodzaju i warunków wykonywania pracy, dowodów na spełnienie przez dziecko wymogów kodeksu pracy.
Kontrola pracy młodocianych Regularne kontrole PIP, zastosowanie sankcji w przypadku stwierdzenia naruszeń.

Kontrola wykonywania pracy przez młodocianych

Kolejnym kluczowym aspektem, o którym warto pamiętać, jest fakt, że PIP prowadzi regularne kontrole w miejscach, gdzie zatrudniane są dzieci. Kontrole te mają na celu sprawdzenie, czy przestrzegane są przepisy dotyczące pracy młodocianych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, PIP ma prawo zastosować szereg sankcji, które mogą prowadzić do natychmiastowego wstrzymania pracy dziecka. W przypadku pracy zdalnej, kontrola ta może odbywać się w sposób zdalny, przez weryfikację dokumentów oraz rozmowy z opiekunami i dzieckiem.

To może Cię również zainteresować

A może zatrudnisz pracownika młodocianego?

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są obowiązki inspektora PIP?

Inspektor PIP ocenia czy rodzaj wykonywanej pracy jest odpowiedni dla dziecka, czy warunki pracy są bezpieczne i nie zagrażają jego zdrowiu oraz rozwojowi. Inspektor ma również prawo do wglądu w dokumentację dotyczącą zatrudnienia i może interweniować, jeśli stwierdzi, że prawa pracy są naruszane.

Jak złożyć wniosek do inspektora pracy?

Wniosek do inspektora pracy powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i warunków wykonywania pracy, a także dowody na spełnienie przez dziecko wymogów przewidzianych w Kodeksie Pracy.

Co robi Państwowa Inspekcja Pracy w kontekście pracy młodocianych?

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje, czy prawa młodocianych są przestrzegane w miejscu pracy. Inspektorzy mogą przeprowadzać kontrole i interweniować, jeśli stwierdzą, że dziecko jest wykorzystywane lub jego prawa są naruszane.

Czy PIP kontroluje pracę zdalną młodocianych?

Tak, Państwowa Inspekcja Pracy również kontroluje pracę zdalną młodocianych. Kontrola ta może odbywać się w sposób zdalny, przez weryfikację dokumentów oraz rozmowy z opiekunami i dzieckiem.

Czy rodzaj wykonywanej pracy młodocianych jest regulowany przez prawo?

Tak, rodzaj wykonywanej pracy przez młodocianych jest regulowany przez Kodeks Pracy. Przepisy te mają na celu zapewnić, że praca nie zagraża zdrowiu i rozwojowi dziecka oraz nie przeszkadza w jego edukacji.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

5 komentarzy

Adam

Adam

To jest przykład jak Państwo ogranicza wolę i decyzje rodziców dziecka. Niepotrzebny formalizm, który i tak niczego nie gwarantuje..., a zabiera tylko czas...
Marika

Marika

Zależy jak do tego podchodzić. Przecież istnieją ochotnicze hufce pracy i po prostu są jasno określone zasady zatrudniania takich osób.
rodzic

rodzic

Proponuje wszystkim przeczytać ten artykuł- Praca dziecka? Zadecyduje inspektor PIP
Jóźwiak

Jóźwiak

Zgoda musi być w takim układzie dana by wszystko było legalne. Często dotyczy to prac sezonowych przy na przykład zbieraniu owoców i plonów rolnych. Dobra rzecz.
Toms

Toms

Ciekawe jak to wygląda realnie? Ktoś ma 17 lat i chce np. pracować jako mechanik. Wtedy decyzja z państwowej inspekcji pracy będzie opłacalna rzeczą. Tak to wygląda.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka