Twoje wsparcie w rekrutacji

Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania

Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania
Stosunek pracy najczęściej jest zawierany przez pracownika i pracodawcę przez podpisanie umowy o pracę. W praktyce istnieją też inne podstawy jego powstania, a jedną z nich jest powołanie. To pozaumowna podstawa zatrudnienia. Czym się charakteryzuje i co warto o niej wiedzieć?

Powołanie na stanowisko

Z formalnoprawnego punktu widzenia powołanie jest aktem administracyjnym jednostronnym, choć ? zgodnie z art. 11 Kodeksu pracy: ?Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika?. Oznacza to, że dla powstania stosunku pracy z powołania, niezbędna jest zgoda osoby powoływanej. Trzeba przy tym wiedzieć, że na podstawie powołania zatrudnia się pracowników tylko w tych sytuacjach, które określone zostały w odrębnych przepisach.

Kiedy stosuje się powołanie?

Stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się przede wszystkim wtedy, gdy mowa o stanowiskach kierowniczych czy dyrektorskich ? czyli tych, które ze swojej natury są najbardziej nietrwałe. Jednocześnie w praktyce o powołaniu na stanowisko mówi się bardzo często. Tymczasem nie zawsze chodzi o nawiązanie stosunku pracy, a wyłącznie o powierzenie funkcji. W takiej sytuacji wykonywanie pracy odbywa się na innych podstawach prawnych. Z uwagi na ten problem, niezbędne jest prawidłowe rozróżnianie powołań ? z jednej strony może to być źródło nawiązania stosunku pracy, z drugiej zaś akt inwestytury.

Zgodnie z art. 68 § 1 Kodeksu pracy: ?Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach?. Powoływanymi w rozumieniu zacytowanego przepisu będą:

  • dyrektor i jego zastępca w przedsiębiorstwie państwowym,
  • dyrektorzy instytucji kulturalnych,
  • sekretarz i skarbnik gminy (powiatu),
  • dyrektor parku narodowego.

Umowa powołania? Przed powołaniem najpierw konkurs

Do stosunku pracy, który nawiązany został na podstawie powołania stosuje się art. 68-72 Kodeksu pracy. Jednocześnie, o czym należy pamiętać, powołanie może poprzedzać konkurs. Ten pracownik, który zostanie powołany na stanowisko właśnie w wyniku konkursu, ma prawo rozwiązać stosunek pracy, jaki łączy go z dotychczasowym pracodawcą za skróconym, jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

To Cię powinno też zainteresować: Rodzaje umów o pracę

Konkurs organizowany jest najczęściej po to, aby wybrać wśród grona osób starających się o posadę tego kandydata, który posiada najbardziej odpowiednie kwalifikacje do wykonywania określonej pracy. Taka forma jest również uznawana za najbardziej przejrzystą.

Powołanie na stanowisko = mniejsza ochrona

Z punktu widzenia pracownika, który nawiązał stosunek pracy na podstawie powołania istotne jest, że taka sytuacja daje pracodawcy większą dowolność w rozwiązywaniu stosunku pracy. Oznacza to, że osoba powołana jest w znacznie mniejszym stopniu chroniona niż osoba pracująca w oparciu o umowę o pracę. Zgodnie z art. 70 Kodeksu pracy: ?Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie ? niezwłocznie lub w określonym terminie ? odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy to również pracownika, który na podstawie przepisów szczególnych został powołany na stanowisko na czas określony?.

Akt odwołania - rozwiązanie stosunku pracy na podstawie powołania

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem powołanym następuje na podstawie aktu odwołania. Nazwa ta nie jest przypadkowa ? z punktu widzenia prawa administracyjnego taka decyzja prowadzi do pozbawienia stanowiska, zaś z punktu widzenia prawa pracy do rozwiązania stosunku pracy. Jednocześnie, co istotne, akt odwołania:

  • musi być dokonany w formie pisemnej (ewentualne niedostosowanie się do tego wymogu sprawia, że odwołanie nie będzie wywoływało skutku ? art. 70 §11 Kodeksu pracy),
  • nie musi precyzować przyczyny odwołania.

Do niedawna w orzecznictwie Sądu Najwyższego panował pogląd, według którego akt odwołania nie musiał być konsultowany ze związkami zawodowymi. Aktualne stanowisko Sądu Najwyższego wygląda jednak odwrotnie i jest to wynik odmiennego sformułowania przepisów ustaw wprowadzających ochronę przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy.

Kodeks pracy a powołanie

Kodeks pracy w artykule 68 porusza ważne kwestie dotyczące powołania na stanowisko. Mowa jest tutaj między innymi o tym, że stosunek pracy z powołania dotyczy przede wszystkim stanowisk kierowniczych. Określany jest również jako najbardziej nietrwała forma stosunku pracy, gdyż powołany na stanowisko może zostać w każdej chwili z niego odwołany bez podania konkretnej przyczyny przez organ, który go powołał. Co istotne, jeżeli taka osoba zostanie odwołana ze swojego stanowiska, nie ma prawa do roszczenia o przywrócenie do pracy. Zatrudnienie na podstawie powołania ma bowiem brak ochrony trwałości. Kodeks określa, że przy tego rodzaju stosunku pracy stosowane są przepisy analogicznie, jak do umowy o pracę na czas nieokreślony za wyjątkiem tych, które regulują tryb rozwiązania umowy o pracę oraz dotyczą rozwiązywania sporów wynikających ze stosunku pracy. A także wyżej wspomnianego przywracania do pracy na konkretne stanowisko.

Powołanie na stanowisko zazwyczaj jest na czas nieokreślony. W wyjątkowych przypadkach opisanych w Kodeksie pracy może nastąpić powołanie na czas określony. To musi być wyraźnie zaznaczone w akcie powołania. W akcie tym muszą być również zawarte takie informacje jak: stanowisko, na jakie zostaje powołana dana osoba, termin rozpoczęcia pracy na tym stanowisku, a także jej wynagrodzenie. Do aktu często sporządzane są załączniki, w których umieszczane są dodatkowe informacje.

Stosunek pracy na podstawie powołania jest rozwiązywany również po podpisaniu odpowiedniego aktu. W okresie odwołania, jeżeli pracownikowi przysługuje wypowiedzenie, może być zatrudniony przy wykonywaniu innych prac, które będą zgodne z jego kwalifikacjami. Po tym, jak wypowiedzenie się skończy taka osoba, może być zatrudniona do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków na nowych warunkach i z dokładnie określonym wynagrodzeniem.

Kodeks pracy określa również dokładnie sposób postępowania w sytuacji, gdy osoba powołana na stanowisko jest zatrudniona u innego pracodawcy. Jeżeli obowiązuje ją trzymiesięczny okres wypowiedzenia, to stosunek pracy może zostać rozwiązany z zachowaniem jednomiesięcznego wypowiedzenia.

Oceń ten wpis
Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania
Ocena: 3.6, liczba głosów: 13

Zobacz inne porady

Opinie

Digidug
2019-05-07, 15:47
Umowy o określonym celu są umowami zawieranymi w celu zrealizowania specjalnego projektu lub specjalnego celu. Każda zawarta umowa prawnie obowiązuje.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.