Pracownik - prawa i obowiązki

List intencyjny i promesa zatrudnienia - czy po przyjęciu oferty pracy można się wycofać?

4 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 4 głosy

4 głosy

9 komentarzy
List intencyjny i promesa zatrudnienia - czy po przyjęciu oferty pracy można się wycofać?
Pracodawca powinien mieć świadomość, że ustawodawca rozróżnia moment podpisania umowy o pracę od dnia nawiązania stosunku pracy. Te dwie daty nie są tożsame, a podpisanie dokumentów może nastąpić przed faktycznym nawiązaniem stosunku pracy. Kiedy więc pracownik może zrezygnować z podjętej pracy i czy grożą mu za to jakieś konsekwencje?

Czym jest stosunek pracy? W Kodeksie Pracy, dokładnie w art. 22 § 1 znaleźć można następującą definicję: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

Od nawiązania stosunku pracy należy odróżnić moment podpisania umowy o pracę. Zasadniczo stosunek pracy może trwać bez podpisania umowy lub przy podpisaniu innego kontraktu, np. umowy zlecenia. Wówczas pracodawca narusza przepisy prawne, a pracownik może dochodzić na drodze sądowej ustalenia stosunku pracy. Są jednak sytuacje, gdy pracownik bez poniesienia większych konsekwencji zrezygnować z podjęcia stanowiska, na które aplikował. Kiedy jest to możliwe i na jakich zasadach?

Promesa zatrudnienia – co to jest?

Promesa zatrudnienia, czyli inaczej umową przedwstępna, jest umową cywilnoprawną. Jej podpisanie stanowi pewien rodzaj zabezpieczenia dla pracownika i pracodawcy. Strony w niej zapewniają, że w przyszłości podpiszą umowę o pracę. Pracodawca zapewnia przyszłego pracownika, że go zatrudni, natomiast pracownik potwierdza pracodawcy, że na pewno podejmie się wykonywania tej pracy.

Jakie informacje powinny zawierać się w promesie? Oczywiste jest, że powinny być to dane obu stron umowy. Dalej, koniecznie wymienione muszą być: miejsce wykonywania obowiązków, wymiar pracy, wysokość wynagrodzenia oraz termin zawarcia umowy. Niektórzy pracodawcy załączają także wzmiankę o wysokości odszkodowania w razie złamania danego w promesie słowa.

W jakich okolicznościach podpisuje się taki dokument? Często przydaje się osobom, które starają o legalny pobyt za granicami swojego ojczystego kraju, ale także osobom, które są jeszcze związane z poprzednim pracodawcą – np. w czasie trwania okresu wypowiedzenia. Promesa jest dobrym sposobem na zapewnienie obu ze stron o uczciwych zamiarach. Pracodawca nie może wtedy bowiem np. w ostatniej chwili oddać rzeczoną posadę komuś innemu, a pracownik nie może zrezygnować z podjęcia się pracy, gdy np. odrzucono już innych kandydatów i zakończono proces rekrutacyjny.

Infografika - czym jest list intencyjny i promesa zatrudnienia

List intencyjny – kiedy można go otrzymać?

Niektórzy pracodawcy podpisują z potencjalnymi pracownikami tzw. list intencyjny. Taki dokument dowodzi, że pracodawca wyraża chęć zatrudnienia tej osoby. Taką propozycję można otrzymać po pozytywnym przejściu przez wszystkie planowane etapy rekrutacji. Czy list intencyjny gwarantuje jednak, że się faktycznie tę pracę dostanie? Niestety niekoniecznie.

Szukasz pracy?

Operator/programista maszyn CNC w Holandii

Fareon Z Nederland B.V.

  • Holandia
Dodana

Pracownik remontowo-budowlany

CezKas sp.z o.o.

  • Warszawa
  • 5 000-8 000 zł / mc
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Zazwyczaj w listach intencyjnych nie precyzuje się podstawowych informacji, takich jak to, na jakich warunkach miałaby zostać zatrudniona osoba. Podaje się jedynie stanowisko opatrzone dość ogólnym wyrażeniem, że „przedsiębiorstwo zamierza/planuje zatrudnić daną osobę”. Nigdzie nie jest napisane wprost, że przedsiębiorstwo zatrudni na pewno – jedynie „zamierza” lub „planuje”. Nie są to zbyt wiążące określenia. Mimo otrzymania listu intencyjnego pracodawca może później odmówić podpisania umowy o pracę.

Rezygnacja z pracy po podpisaniu umowy – konsekwencje

Czasem zdarza się, że tuż po podpisaniu umowy o pracę wyraża się chęć lub jest się zmuszonym z niej zrezygnować. Dzieje się tak często w momencie, gdy dostanie się lepszą ofertę zatrudnienia lub gdy zatrudnienie jest niemożliwe z przyczyn osobistych. W takich sytuacjach ważne jest, czy wcześniej pracownik zawarł z pracodawcą promesę lub list intencyjny. Warto mieć na względzie to, że takie umowy wcale nie muszą zostać zawarte na piśmie.

Do zawarcia takiej przedwstępnej umowy o pracę dochodzi wówczas, gdy obie strony ustalą wszystkie szczegóły przyszłego zatrudnienia – rodzaj umowy, stanowisko, zakres obowiązków, miejsce pracy, wynagrodzenie, termin podpisania umowy itp. Jeśli po takich ustaleniach pracownik z czasem się rozmyśli, przed terminem określonym jasno jako moment podpisania umowy o pracę, pracodawca nie może zmusić go do podjęcia zatrudnienia, ale może pociągnąć pracownika do odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Pracodawca może zażądać odszkodowania za poniesione koszty, które jego zdaniem wiążą się z utratą potencjalnego pracownika. W niektórych przypadkach pracodawcy już podczas zawierania promesy informują pracownika o wysokości potencjalnej kary za niedotrzymanie warunków umowy.

Oczywiście, jeśli nie dokonano takiego zapisu, pracownik można rozwiązać taką umowę bez finansowych konsekwencji za porozumieniem stron, jednak pozostaje faktem, że taka decyzja nie świadczy dobrze o pracowniku i po niej najprawdopodobniej nie otrzyma już szansy pracować w danej firmie w przyszłości. Niestety czasami dochodzi do różnych sytuacji, które zmuszają do rezygnacji mimo szczerych chęci podjęcia pracy. Jak wówczas to zrobić? Na poniższym filmiku omówiono sposoby rozwiązywania umów o pracę w różnych okolicznościach:

Video

Kiedy nawiązuje się stosunek pracy?

Zgodnie z art. 26 Kodeksu pracy stosunek pracy nawiązuje się „w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy”. W praktyce zatem zainteresowane strony mają prawo wyboru: mogą określić dzień nawiązania stosunku pracy w podpisywanym dokumencie lub skorzystać z uregulowania kodeksowego – wówczas stosunek pracy nawiązany zostaje w dniu zawarcia umowy.

Zasadniczo nie ma też przeszkód, by podpisanie umowy o pracę nastąpiło w dzień ustawowo wolny (np. 3 maja). Takie rozwiązanie może być korzystne z punktu widzenia stron, które dzięki temu podpisują jedną umowę po drugiej – między zawarciem poszczególnych umów nie ma dnia wolnego. Z punktu widzenia zatrudnionego jest to o tyle ważne, że przerwy mogą negatywnie wpłynąć na ewentualne przyznanie świadczenia chorobowego.

Podpisanie umowy a rozpoczęcie pracy

Odróżnienie momentu nawiązania stosunku pracy od momentu podpisania umowy o pracę przez zainteresowane strony może mieć zasadnicze znaczenie. Poza wyżej wskazanym zachowaniem ciągłości zatrudnienia, możliwość ustalenia terminu rozpoczęcia stosunku pracy i umieszczenia go w umowie może być istotna z punktu widzenia pracodawcy. Takie rozwiązanie pozwala mu np. na przygotowanie miejsca pracy dla osoby zatrudnionej.

Pracodawca powinien pamiętać, że umowę o pracę należy zawrzeć w formie pisemnej. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem tej formy, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Takie postępowanie jest prawidłowe i pozwala uchronić się pracodawcy od odpowiedzialności z tytułu niedopełnienia obowiązków.

Wypowiedzenie umowy przed nawiązaniem stosunku pracy

Skoro zawarcie umowy nie jest tożsame z nawiązaniem stosunku pracy, pojawia się pytanie, czy zainteresowana strona ma możliwość wypowiedzenia umowy jeszcze przed podjęciem faktycznego wykonywania czynności zawodowych przez pracownika. Odpowiedź na to pytanie może być pozytywna w zależności od ustaleń na umowie oraz daty jej podpisania.

Czy można złożyć wypowiedzenie po podpisaniu umowy o pracę?
Decyduje o tym data rozpoczęcia pracy. W sytuacji, gdy według umowy strony zdecydowały się nawiązać stosunek pracy w inny dzień, niż w dniu jej podpisania i jest to data późniejsza, wypowiedzenie umowy jest możliwe.


Jeśli w dokumencie nie określono terminu rozpoczęcia pracy, według Kodeksu Pracy uznaje się go za dzień zawarcia umowy (art. 26 k.p.). Wówczas oznacza to, że nawiązaliśmy już stosunek pracy i umowa nie może zostać wypowiedziana, a jedynie rozwiązana na innych, stosownych do okoliczności zasadach.

Strony mają zatem możliwość określenia w umowie o pracę późniejszego terminu nawiązania stosunku pracy niż dzień zawarcia umowy i co istotne, bez żadnych ograniczeń w czasie. Jeśli więc strony w umowie wskazały dzień rozpoczęcia pracy późniejszy niż data zawarcia umowy terminy, wówczas wypowiedzenie umowy przed nawiązaniem stosunku pracy jest możliwe. Okres pomiędzy zawarciem umowy a nawiązaniem stosunku pracy nie jest traktowany jako okres zatrudnienia. W okresie tym można natomiast rozwiązać umowę o pracę na ogólnych zasadach, opisanych szczegółowo w kodeksie pracy.

Jeśli podpisałeś z pracodawcą umowę przedwstępną lub umowę, ale nie chcesz lub nie będziesz w stanie jej dotrzymać, wiedz, że możesz się wycofać. Jest do możliwe, jeśli nie nawiązał się między wami jeszcze stosunek pracy, tzn. nie rozpocząłeś jeszcze pracy w terminie określonym w umowie. Nawet z takiej sytuacji można znaleźć wyjście, ale mimo to warto pamiętać, by wszystko rozwiązać z klasą i szacunkiem – nigdy nie wiadomo, czy kiedyś nie zmienisz zdania.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest promesa?

To umowa przedwstępna zatrudnienia. Rodzaj zabezpieczenia dla pracodawcy i pracownika. Obietnica podpisania umowy o pracę.

Co zawiera promesa?

Promesa zawiera podstawowe informacje na temat zatrudnienia. Miejsce wykonywania obowiązków, wymiar czasu pracy, wysokość wynagrodzenia oraz termin zawarcia umowy.

Co to jest list intencyjny?

Jest to dokument, w którym pracodawca wyraża chęć zatrudnienia pracownika w swojej firmie. List intencyjny nie gwarantuje podpisania umowy między pracodawcą a pracownikiem.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

9 komentarzy

Zorro

Zorro

Artykuł jest przydatnym przewodnikiem, jeśli chodzi o formalności związane ze zatrudnieniem. Podobają mi się szczegółowe wyjaśnienia co do promes zatrudnienia oraz listów intencyjnych. Dzięki temu mogę lepiej zrozumieć, jakie dokumenty stanowią dla pracownika i dla mnie zabezpieczenie, a jakie mają charakter bardziej umowny.
Felek

Felek

Podobają mi się porady odnośnie rezygnacji z pracy po podpisaniu umowy o pracę. Często trudno podjąć taką decyzję, ale ważne, żeby wiedzieć, co w takiej sytuacji nas czeka. Artykuł w przystępny sposób wyjaśnia, jakie ryzyka i konsekwencje wiążą się z rezygnacją.
Cezik

Cezik

Artykuł dobrze wyjaśnia, na czym polega promesa zatrudnienia, ale niestety nie precyzuje, jak często taki dokument jest stosowany w praktyce. Czy jest to bardziej popularne w przypadku dużych firm, czy może raczej małych? Byłoby to cenne wyjaśnienie.
Kornel

Kornel

Cieszę się, że artykuł poruszył temat promes zatrudnienia i listów intencyjnych. Zdarza mi się aplikować na różne stanowiska i czasem dostaję tylko propozycję listu intencyjnego. Niestety nigdy nie jest to gwarantem, że faktycznie dostanę pracę, a unieruchomienie innych procesów rekrutacyjnych może być kłopotliwe.
ludwik

ludwik

Każdy ceni sobie konkretne listy intencyjne. W wielu branżach może to być bardzo pomocne.
Jowisz

Jowisz

Zawsze ważne jest utrzymywanie dobrych stosunków. Czasami jak widać nie zawsze wszystko toczy się po naszej myśli co pokazuje wiele sytuacji życiowych.
Mirek

Mirek

Moja żona jest obecnie w sytuacji w której przeszła pozytywnie rozmowe z przyszłym pracodawcą otrzymała zapewnienie zatrudnienia ,co więcej wstępnie została,, wprowadzona w nowe obowiązki, po czym rozwiązała umowę z poprzednim pracodawcą i... nie została zatrudniona ,co zrobić w takiej sytuacji ?
Paweł

Paweł

Promesa zatrudnienia to umowa przedwstępna, która jest zabezpieczeniem zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. To co napisał Oligarcha- zgadzam ie z tym. Warto zapoznać się z artykułem.
Oligarcha

Oligarcha

Dobrze rozwinięty temat, ja szczerze mówiąc wcześniej niż o tym bardziej szczegółowo nie wiedziałam. Teraz to przyswoiłem jednym tchem. Bardzo dobrze opisane.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka