Formy aktywizacji zawodowej pracownika, bezrobotnych, niepełnosprawnych i poszukujących prace: dodatek aktywizacyjny

Formy aktywizacji zawodowej pracownika, bezrobotnych, niepełnosprawnych i poszukujących prace: dodatek aktywizacyjny
Bycie bez pracy przez dłuższy czas negatywnie odbija się zarówno na samopoczuciu danej osoby, jak i domowym budżecie. W wielu przypadkach zasiłek dla bezrobotnych okazuje się niewystarczający, dlatego państwo szuka innych sposobów na zaangażowanie pracodawców i osób niepracujących do wyjścia z tego niekorzystnego dla nikogo impasu. Jednym z takich działań była ustawa o aktywizacji bezrobotnych z 20 kwietnia 2004 roku, jednak działania mające na celu aktywizację zawodową dotyczą również innych grup społecznych (np. niepełnosprawnych czy osób 50+). Pracodawcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby długotrwale bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy, mogą liczyć na szereg form wsparcia. Bezrobotni z kolei są w stanie skorzystać z tzw. dodatku aktywizacyjnego wypłacanego przez państwo. Dowiedz się więcej o formach aktywizacji zawodowej różnych grup społecznych.

Aktywizacja zawodowa dla równowagi na rynku pracy

Dynamicznie rozwijające się sektory gospodarki wymuszają na pracownikach ciągłe poszerzanie swoich kompetencji, a w ostatnich latach na znaczeniu zyskało poradnictwo zawodowe, które skupia się na odkryciu, w czym dana osoba – w odniesieniu do rynku pracy – sprawdzi się najlepiej. Szybko zmieniające się realia i ciągły rozwój technologiczny mają jednak swoją ciemną stronę – bezrobotni i osoby czasowo nieaktywne zawodowo mogą natrafić na trudności przy okazji znalezieniu zatrudnienia.

Problemy ze znalezieniem pracy mogą wynikać z:

 • zbyt niskich kwalifikacji;
 • braku ofert dotyczących wcześniej wyuczonego zawodu;
 • braku doświadczenia (dotyczy przede wszystkim osób młodych, które dopiero zaczynają swoją przygodę na rynku pracy);
 • długotrwałego brak nowych ogłoszeń o prace, płatne staże czy roboty publiczne w danym regionie;
 • długotrwałego pozostawania bezrobotnym.

To oczywiście tylko kilka z wielu przyczyn bycia nieaktywnym zawodowo, jednak pytanie zawsze jest to samo – w jaki sposób pomóc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy? W celu zmniejszenia stopy bezrobocia i pobudzenie do aktywności zawodowej ignorowanych przez pracodawców grup społecznych, 20 kwietnia 2004 przyjęto ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa o aktywizacji bezrobotnych (bo tak popularnie nazywany jest ten dokument) realizowana jest przez Powiatowe Urzędy Pracy (np. Urząd Pracy w Cieszynie) oraz prywatne podmioty (agencje), których zadaniem jest ułatwienie znalezienia zatrudnienia osobom bezrobotnym.

aktywizacja zawodowa

Czym jest aktywizacja zawodowa grup społecznych?

Znalezienie pracy to złożony proces i nie każda osoba wie, w jaki sposób rozpocząć poszukiwanie nowej posady, zwłaszcza jeśli przez dłuższy czas pozostawała bezrobotna. W tym właśnie pomaga aktywizacja zawodowa definiowana, jako działania mające na celu pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy różnym grupom społecznym. Oprócz aktywizacji bezrobotnych Urząd Pracy w Żywcu, inne Powiatowe Urzędy Pracy, a także prywatne agencje zatrudnienia organizują staże, poradnictwo zawodowe oraz korzystają z wielu innych form aktywizacji zawodowej osób 50+ czy niepełnosprawnych.

Wszystko to ma pomóc w odnalezieniu się na rynku pracy wszystkim zainteresowanym podjęciem zatrudnienia, którzy w normalnych warunkach nie mieliby na nie szansy. Przy tej okazji warto podkreślić, że podstawowe formy aktywizacji zawodowej dotyczą zarówno osób poszukujących pracy, jak i pracodawców. Właściciele firm i przedsiębiorstw, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy, mogą liczyć na różne formy wsparcia wypłacane z Funduszu Pracy.

aktywizacja grup zawodowych

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych – konkretne usługi rynku pracy

To, jakie formy aktywizacji zawodowej podjąć w przypadku danej osoby, rozpatruje Powiatowy Urząd Pracy lub wybrana agencja zatrudnienia będąca podmiotem prywatnym. Pierwszym krokiem jest ustalenie, w czym dana osoba się specjalizuje i jak wyglądała jej dotychczasowa ścieżka kariery – pomaga w tym poradnictwo zawodowe. Doradca pomaga stworzyć profil zainteresowanego, wobec którego podejmowane są kolejne kroki w celu znalezienia nowej posady. Warto podkreślić, że Powiatowe Urzędy Pracy pomagają również w przekwalifikowaniu się, głównie poprzez edukację i kursy zawodowe.

Poradnictwo zawodowe ma również na celu sprawdzenie umiejętności psychofizycznych osób poszukujących zatrudnienia. Dotyczy to przede wszystkim aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz aktywizacji zawodowej 50+, co znacząco ułatwia wybranie adekwatnej formy pomocy w znalezieniu pracy.

Przepisy o promocji zatrudnienia przewidują różne formy aktywizacji zawodowej

Wspomniana wcześniej ustawa o aktywizacji bezrobotnych przewiduje szereg form aktywizacji zawodowej, które skierowane są zarówno do przyszłych pracowników, jak i pracodawców.

Formy aktywizacji zawodowej dla pracownika:

 • dodatek aktywizacyjny
 • stypendium
 • szkolenia
 • zwrot kosztów zakwaterowania czy przejazdu
 • bon szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy i na zasiedlenie

Formy aktywizacji zawodowej dla pracodawcy:

 • prace interwencyjne
 • roboty publiczne
 • świadczenia aktywizacyjne

Do kogo kierowane są działania z zakresu aktywizacji zawodowej?

Przytoczone wcześniej formy aktywizacji zawodowej skierowane są przede wszystkim do osób długotrwale bezrobotnych, ale obejmują one również wsparcie dla pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie takie osoby. Ważne by była ona skierowana z Urzędu Pracy w Warszawie, innego Powiatowego Urzędu Pracy lub prywatnej agencji pracy zajmującej się aktywizacją zawodową. Właściciel zakładu pracy czy przedsiębiorstwa może zatrudnić bezrobotnego na staż na określony okres lub zdecydować się na zorganizowanie robót publicznych czy prac społecznie użytecznych. W aktywizacji bezrobotnych stosuje się często prace interwencyjne, w wyniku których pracodawca może liczyć na zwrot części kosztów wynikających z zatrudnienia bezrobotnego.

Warto zauważyć, że działania urzędników mają również na celu aktywizację zawodową 50+ czy osób niepełnosprawnych, które w normalnych warunkach miałyby duże problemy ze znalezieniem posady nie narażając ich na utratę zdrowia. Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy powinny być dostosowane do charakteru niepełnosprawności konkretnej osoby, by jak najlepiej mogła ona dopasować się do charakteru danego zakładu pracy.

Realizacja i finansowanie działań w zakresie aktywizacji

Staże, dodatki aktywizacyjne, prace interwencyjne, roboty publiczne czy inne formy aktywizacji zawodowej realizowane są przez Fundusz Pracy. O tym, jaka kwota zostanie na niego przeznaczona decyduje zarząd danego województwa, zaś o samych formach aktywizacji bezrobotnych czy osób wykluczonych decyduje starosta powiatu.

Kto jeszcze może ubiegać się o zwrot kosztów z tytułu aktywizacji zawodowej?

 • firmy tworzące nowe miejsca pracy
 • przedsiębiorstwa zatrudniające absolwentów
 • bezrobotni, którzy chcieliby założyć własną działalność gospodarczą

Aktywizacja bezrobotnych – na czym polega?

Organizacje państwowe czy prywatne od dawna starają się wdrażać różne metody zmniejszenia stopy bezrobocia w danym regionie czy całym państwie. Działania te przeprowadzane są na dwóch płaszczyznach – pracownicy Urzędu Pracy w Kielcach i innych Powiatowych Urzędów Pracy starają się realizować różne formy aktywizacji bezrobotnych, a przy okazji zapewniają pracodawcom wsparcie po tym, jak zatrudnią taką osobę.

Dzięki dodatkom aktywizacyjnym, szkoleniom przyszłego pracownika (staże lub kursy zawodowe pomagające w przekwalifikowaniu się) czy zwrotom kosztów za dojazd czy zakwaterowanie, bezrobotny ma szansę znaleźć pracę w miejscu i zawodzie, których wcześniej nie brał nawet pod uwagę. Prace interwencyjne, roboty publiczne i prace społecznie użyteczne to z kolei wsparcie dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na zatrudnienie takiego bezrobotnego na określony okres. Popularną formą aktywizacji bezrobotnych są również płatne staże – wówczas umowa zawierana jest na 6 lub 12 miesięcy.

aktywizacja osób bezrobotnych w danym zawodzie

Aktywizacja zawodowa wykluczonych i osób starszych 50+

W wyniku zwolnień w starych, często nierentownych firmach, zatrudnienie tracą również osoby 50+, które mogą natrafić na duże trudności w odnalezieniu się na współczesnym, ciągle zmieniającym się rynku pracy. Omówione wcześniej formy aktywizacji zawodowej dotyczą również osób starszych – poradnictwo zawodowe pomaga określić kompetencje takiej osoby i w razie konieczność skierować ją na kursy doszkalające np. z obsługi komputera. Kluczowe w takich sytuacjach może okazać się również poznanie języka obcego, stając się tym samym atrakcyjniejszym pod względem zawodowym dla potencjalnego pracodawcy.

Ten z kolei może liczyć na szereg ulg w wyniku podjęcia się aktywizacji zawodowej 50+. Mowa przede wszystkim o zwolnieniu z odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Porozumienia w ramach pracy interwencyjnej czy roboty publicznej pozwalają na zatrudnienie osób starszych czy innych wykluczonych z rynku pracy.

praca dla osób starszych

Sposoby aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych

Wspomniana na początku artykułu ustawa o aktywizacji bezrobotnych dotyczy również osób niepełnosprawnych, które ze względu na różnego rodzaju dysfunkcje mają często duże problemy z znalezieniem zatrudnienia. Nie wszystkie niepełnosprawności są znaczącym utrudnieniem w pracy – Powiatowe Urzędy Pracy i prywatne agencje zatrudnienia doskonale o tym wiedzą, dlatego organizują szereg form aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Oprócz poradnictwa zawodowego mającego na celu określenie, w jakich pracach sprawdzi się dana osoba, lokalne urzędy pracy świadczą również usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Zaliczają się do nich:

 • szkolenia;
 • staże;
 • prace interwencyjne;
 • przygotowania zawodowe dorosłych;
 • studia podyplomowe;
 • szkoleń na podstawie umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową;
 • bonu na zasiedlenie, szkoleniowego i stażowego.

Instrumenty aktywizacji zawodowej – dodatek aktywizacyjny

Do podstawowych form aktywizacji zawodowej zalicza się przede wszystkim dodatek aktywizacyjny. Jest to kwota przyznawana bezrobotnemu, który zdecydował się na samodzielne znalezienie pracy lub zdecydował się na posadę zaproponowaną przez Powiatowy Urząd Pracy. Dotyczy to różnych form zatrudnienia, a sama wysokość dodatku aktywizacyjnego nie jest uzależniona od otrzymywanej pensji. Co ważne, ów dodatek pełni rolę uzupełnienia wynagrodzenia i ma na celu zachęcenie świeżo zatrudnionego pracownika do utrzymania posady.

Ważne

 

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest tylko tym bezrobotnym, którzy posiadają prawo do otrzymywania zasiłku. Ustalona kwota wypłacana jest przez połowę okresu, w jakim dana osoba otrzymywałyby zasiłek dla bezrobotnych.

Aktywizacja zawodowa: szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji – gdzie szukać?

Formy aktywizacji zawodowej wdrażane są przede wszystkim przez Urząd Pracy w Tychach oraz inne Powiatowe Urzędy Pracy, a także prywatne agencje zatrudnienia, które zajmują się sprawami związanymi z poradnictwem zawodowym i innymi formami wspierania osób chcących podjąć zatrudnienie. Tam również znaleźć można informacje o aktualnych ofertach pracy z danego regionu – przedsiębiorstwa współpracujące z urzędami czy prywatnymi podmiotami, które zdecydują się na zatrudnienie czy staż osoby bezrobotnej, niepełnosprawnej czy starszej liczyć mogą na różnego rodzaju ulgi i wsparcie finansowe.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może skorzystać z aktywizacji zawodowej?

Różne formy aktywizacji zawodowej przewidziane są dla osób, które: • długotrwale pozostają bezrobotne (z różnych względów); • są niepełnosprawne; • ze względu na wiek mają trudnością z odnalezieniem się na współczesnym rynku pracy.

Do kogo zwrócić się w sprawie aktywizacji bezrobotnych?

Wdrażaniem różnych metod aktywizacji zajmują się Powiatowe Urzędy Pracy oraz agencje zatrudnienia będące podmiotami prywatnymi. Skupiają się one przede wszystkim na poradnictwie zawodowym i pomagają znaleźć staże czy zatrudnienie w firmach, które wyraziły chęć zatrudniania osób bezrobotnych.

Dodatek aktywizacyjny – kto może się o niego ubiegać?

Kwota wypłacana jest osobie bezrobotnej przysługującej zasiłek z tego tytułu, która samodzielnie lub dzięki wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy podjęła się zatrudnienia, Ma ona przede wszystkim charakter zachęty dla świeżo zatrudnionego pracownika, by utrzymał on posadę, a do tego pozwala wyrównać szanse na rynku pracy.
Oceń ten wpis
Formy aktywizacji zawodowej pracownika, bezrobotnych, niepełnosprawnych i poszukujących prace: dodatek aktywizacyjny
Ocena: 3.6, liczba głosów: 16

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.