Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Umowa o Dzieło czy Umowa Zlecenie: Wybór i Różnice dla Pracodawców

7 sierpnia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 19 głosów

19 głosów

4 komentarze
Umowa o Dzieło czy Umowa Zlecenie: Wybór i Różnice dla Pracodawców
Rozróżnij różnice między umową o dzieło a zleceniem. Dowiedz się, kiedy wybrać umowę o dzieło a kiedy zlecenie, i zoptymalizuj koszty zatrudnienia.

Zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło są regulowane przez Kodeks cywilny, nie zaś przez Kodeks pracy. Różnica ta tylko laikowi może wydawać się niewielka. W praktyce każdy świadczący pracę na podstawie wyżej wymienionych form nie będzie pracownikiem w kodeksowym tego znaczeniu, zatem nie będzie korzystał z ochrony i wielu świadczeń socjalnych, które przysługują się osobom pracującym na etat. I choć umowa zlecenie od umowy o dzieło różni się pod wieloma względami, wielu pracodawców wciąż nie rozróżnia tych dwóch form. O czym pamiętać zawierając... No właśnie, którą umową?

Umowa o dzieło czy umowa zlecenie

Decyzja między umową o dzieło czy umową zlecenie może wpłynąć na sposób prowadzenia działalności firmy oraz na koszty związane z zatrudnieniem. W przypadku umowy o dzieło, pracodawca płaci za konkretny projekt, a nie za czas pracy. Z kolei umowa zlecenie jest bardziej elastyczna i może być stosowana do różnych zadań. Zrozumienie różnic między tymi dwoma typami umów jest kluczowe dla zapewnienia zgodności z prawem i efektywności kosztów, dlatego warto skonsultować się z ekspertem w dziedzinie prawa pracy.

Kiedy wybrać umowę o dzieło a kiedy zlecenie

Dla pracodawcy, wybór między umową o dzieło a zleceniem zależy od potrzeb firmy i charakteru pracy. Umowa o dzieło jest idealna, gdy potrzebujesz wykonania określonego projektu, z jasno zdefiniowanym rezultatem. Umowa zlecenie jest bardziej wszechstronna i może być używana, gdy praca jest bardziej stała i regularna. Rozważanie tych aspektów pomoże zrozumieć, kiedy wybrać umowę o dzieło a kiedy zlecenie, co z kolei pozwoli na optymalizację procesów i kosztów związanych z zatrudnieniem.

Typ umowy Zastosowanie Koszty Zgodność z prawem
Umowa o dzieło Dla konkretnego projektu Płatność za projekt Wymaga jasnej definicji
Umowa zlecenie Dla regularnych zadań Elastyczne koszty Bardziej wszechstronna

 

Przedmiot umowy

Pierwszorzędną kwestią jest określenie, co ma być przedmiotem umowy. Od tego praktycznie zależy, jaka umowa zostanie pomiędzy stronami podpisana. W przypadku umowy o dzieło, rezultatem prac podjętych przez osobę świadczącą pracę, jest określone dzieło. Zazwyczaj odpowiada ono osobistym potrzebom zamawiającego, może być wytworem materialnym lub przeciwnie - niematerialnym, dla przykładu, rysunkiem czy zdjęciem. Ponadto, dzieło to musi być samoistne i obiektywnie pewne co do osiągnięcia, powstania. Samą istotą umowy o dzieło, zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego, jest to, co przez nią rozumiemy, zaś w tym wypadku: Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana

Sortowanie paczek - zmiana nocna - tygodniówki

TWG Polska Sp. z o.o.

  • Czechowice-Dziedzice
Dodana
Dodana
Dodana

Zupełnie inaczej jest w przypadku umowy zlecenie. Tutaj przedmiotem jest podjęcie określonych, zleconych działań wraz z realizowaniem wskazanych czynności. Owe czynności nie muszą jednak skutkować uzyskaniem konkretnego efektu, czyli dzieła. I tak, zgodnie z art. 734 Kodeksu cywilnego: Przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Zgodnie z przywołanym przypisem, każda osoba, która będzie zastanawiała się, którą umowę podpisać, powinna wyczerpująco przedstawić przedmiot umowy. Jego dokładne zdefiniowanie i wskazanie ewentualnych obowiązków drugiej strony, pozwoli na wyeliminowanie błędu w tym zakresie.

 

Jak długo?

Przy rozróżnianiu umowy o dzieło od umowy zlecenia warto również wziąć pod uwagę kwestię czasowości. Ta druga może być zarówno terminowa, jak i bezterminowa. W każdym przypadku każda ze stron ma możliwość wypowiedzenia umowy, choć należy wówczas wskazać podstawę, czyli przyczynę. Nieco inaczej jest w przypadku umowy o dzieło.

Umowa na działo charakteryzuje się swoistego rodzaju jednorazowością. Oznacza to tyle, że powinna zostać zawarta na stosowny okres, zaś termin powinien przypadać na dzień skończenia dzieła. Przy tej formie cywilnoprawnej nie można też mówić o wypowiedzeniu. Zgodnie z art. 644 Kodeksu cywilnego, zamawiający może w każdej chwili odstąpić od umowy, jeżeli dzieło nie zostało ukończone.

 

Wynagradzanie za świadczoną pracę

Co do zasady, za każde dzieło, które jest wynikiem zawartej umowy o dzieło, wytwórcy należy się wynagrodzenie. Przy umowie zlecenie nie jest to już takie oczywiste. Otóż, zgodnie z art. 735§1 Kodeksu pracy: Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Więcej, przy umowie o dzieło - w przypadku, gdy strony nie umówiły się na konkretną kwotę - płaci się jak za zwykłe dzieło tego rodzaju lub ewentualnie według uzasadnionych nakładów pracy. Samo zatem wynagrodzenie może być ustalone metodą ryczałtową lub też kosztorysową - zależy to przede wszystkim od samych ustaleń, jakie zawarły pomiędzy sobą strony umowy.

 

Osobiste wykonanie

Również i ten aspekt różnicuje omawiane umowy. Co do zasady, umowa zlecenie jest umową, która wymaga osobistego udziału zleceniobiorcy. I choć przyjmujący może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej, to jednak - zgodnie z art. 738§1 Kodeksu pracy - tylko za zgodą zleceniodawcy, czyli wówczas, gdy w umowie znajdzie się stosowny zapis.

Umowa o dzieło w tej kwestii to przeciwne stanowisko - uznaje się, że co do zasady nie zobowiązuje ona tego, kto ją podpisuje do osobistego świadczenia pracy. Wyjątkiem jest oczywiście sytuacja, gdy stosowny zapis znalazł się w umowie, którą podpisały strony. Wówczas zleceniobiorca może odstąpić od tej zasady wyłącznie za zgodą tego, kto zlecił mu wykonanie prac.

 

Podsumowanie - dlaczego to takie ważne?

Poprawne rozstrzyganie w zakresie umów cywilnoprawnych może mieć kluczowe znaczenie dla finansów firmy. W takim przypadku warto bowiem pamiętać, że każda z umów niesie za sobą określone konsekwencje. Umowa o dzieło ze swej istoty wymaga, aby powstał rezultat w postaci określonego dzieła, zaś umowa zlecenie nie akcentuje tej kwestii jako konieczności, ostatecznego punktu.

Z punktu widzenia osoby zlecającej, najistotniejszą sprawą - jak się wydaje - jest konieczność opłacenia stosownych składek na ubezpieczenie społeczne przy umowie zlecenie, gdyż umowa o dzieło jest z nich zwolniona. I właśnie z tego choćby względu - aby nie narażać się na konieczność płacenia ewentualnych odsetek - warto zapoznać się z różnicami pomiędzy omawianymi powyżej umowami.

Warto zauważyć, że przedsiębiorca może poszukiwać kogoś, kto będzie pracował przez 8 godzin w biurze, prowadząc korespondencję i rozmawiając z kontrahentami lub też osoby, która będzie wykonywać konkretne, sporadyczne zlecenia. Druga wersja jest idealna dla właścicieli niewielkich firm, którzy potrzebują po prostu doraźnej pomocy w prowadzeniu swojego biznesu. I właśnie oni - w pierwszej kolejności - powinni rozważyć możliwość zatrudnienia wybranego przez siebie kandydata w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Dzięki temu zaoszczędzą również na kosztach, jakie będą musieli ponieść.

Zalety umów cywilnoprawnych

Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie należą do umów cywilnoprawnych. Są one uregulowane przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym, zaś wszelkie spory pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą są rozstrzygane na drodze procesu cywilnego. Ogromną zaletą tych właśnie umów jest fakt, iż przedsiębiorca jest zwolniony z szeregu obowiązków, które musiałby wypełnić nawiązując umowę o pracę. Decydując się na podpisanie umowy zlecenie lub też umowy o dzieło, nie musi martwić się o następujące kwestie:

Zrozumienie różnic między umową o dzieło a zleceniem oraz świadome wybranie odpowiedniej formy zatrudnienia może znacząco zoptymalizować koszty i procesy w Twojej firmie.

Warto zauważyć, że zwłaszcza ostatni punkt może być bardzo korzystny dla początkującego pracownika. Nie mając doświadczenia w rekrutowaniu, może on nie wiedzieć, na co zwracać uwagę. W takim przypadku - zakładając, że zatrudnia na umowę o pracę - musi liczyć się z koniecznością okresu wypowiedzenia. Inaczej jest w przypadku umowy zlecenie lub umowy o pracę - wówczas nie musi martwić się tą kwestią, gdyż umowę może wypowiedzieć w trybie natychmiastowym. Warto również zauważyć, że umowy cywilnoprawne umożliwiają dochodzenie odszkodowania od zleceniobiorcy - dla przykładu - za utracone korzyści. W przypadku zatrudnienia pracownika na umowę o pracę, może on dochodzić jedynie odpowiedzialności za szkodę do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Aby nie popełnić wykroczenia...

Jak widać z powyższego, decyzja o wyborze odpowiedniej firmy zatrudnienia, powinna być dokładnie przemyślana przez przedsiębiorcę. Z drugiej strony, warto pamiętać, że – niezależnie od tego, na jaką umowę zdecyduje się on – ma również szereg obowiązków. W takim przypadku mowa zwłaszcza o konieczności zapewnienia zleceniobiorcy odpowiednich warunków pracy, czyli takich, które będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP. Dodatkowo – wówczas, gdy praca będzie wykonywana przez zleceniobiorcę w szkodliwych warunkach, przedsiębiorca powinien skierować go na właściwe badania lekarskie. Warto jednak zauważyć, że taka sytuacja zdarza się w praktyce stosunkowo rzadko. Początkujący właściciel firmy powinien również zadbać o to, aby nie popełnić wykroczenia. Niestety, w przypadku umowy zlecenie czyha na przedsiębiorców pułapka. W przypadku, gdy pracownik będzie wykonywał swoją pracę:

  • zgodnie z poleceniami,
  • w stałym miejscu i w ściśle określonych godzinach,
  • bez możliwości skorzystania z zastępstwa,
  • za wynagrodzeniem

może popełnić wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W takim wypadku zatrudniona przez niego osoba ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej i walczyć o uznanie danej umowy za umowę o pracę. W takim przypadku pracodawca będzie musiał liczyć się z szeregiem i innych konsekwencji, w tym również finansowych.

To może Cię również zainteresować

Umowa o dzieło - co powinieneś o niej wiedzieć?

Najczęściej zadawane pytania

Jak odróżnić dzieło od zlecenia?

Dzieło odnosi się do konkretnej pracy, zlecenie do regularnych zadań. Wybór zależy od charakteru pracy.

Czy umowa o dzieło czy umowa zlecenie są lepsze dla pracodawcy?

Wybór zależy od potrzeb firmy. Umowa o dzieło dla projektów, umowa zlecenie dla stałej pracy.

Kiedy wybrać umowę o dzieło a kiedy zlecenie?

Umowę o dzieło wybierasz dla określonego projektu, a zlecenie dla regularnych zadań.

Jakie są główne różnice między umową o dzieło a zleceniem?

Umowa o dzieło płaci za projekt, zlecenie jest bardziej elastyczne. Zrozumienie różnic jest kluczowe dla zgodności z prawem.

Czy mogę przejść z umowy o dzieło na zlecenie?

Tak, ale ważne jest, aby zrozumieć różnice i dostosować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Albert Turza

Stażysta

Jestem copywriterem w serwisie Aplikuj.pl. Copywritingiem zajmuje się już kilka lat i od zawsze mnie to pasjonowało.

4 komentarze

Tomek

Tomek

Różne są tematy z tym powiązane i opinie ludzi bezpośrednio w tym siedzących. Tym niemniej wiele ludzi na tej podstawie pracuje w wielu firmach i na wielu różnych stanowiskach.
Balia

Balia

Ludzie różnie patrzą na te dwa rodzaje umów i w obecnej formie są bardzo słabe. Powinny być konkretne zmiany ale także takie by nie niszczyć pracodawców.
Dorota

Dorota

Jedną ze stron umowy o pracę jest pracodawca, który jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną przez pracownika. UMowy wspomniane wyżej są bardzo podobne.
Zeta

Zeta

Na umowie zleceniu jest trochę inaczej. Dzieło w moim przypadku zrozumiałe jest, że wykonuje coś od a do zet. Zlecenie to konkretne zlecenie jakie wiąże się z realizacją czasową projektu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka