Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Umowa zlecenie - jakie składki należy odprowadzić?

5 stycznia 2020

3 z 5

Ocena: 3 z 5 | 14 głosów

14 głosów

21 komentarzy
Umowa zlecenie - jakie składki należy odprowadzić?
Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie może być dla pracodawcy korzystne pod wieloma względami. Musi on jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach może być konieczne odprowadzanie stosownych składek. O jakich przypadkach mowa?

Pracodawcy chętnie podpisują z przyjmowanymi do pracy osobami umowy zlecenie. W ten sposób bowiem możliwe jest zoptymalizowanie kosztów zatrudnienia. Z drugiej strony, choć zleceniobiorcy nie trzeba udzielać urlopu lub kierować go na badania wstępne, nie można zapomnieć, że w niektórych przypadkach konieczne będzie odprowadzanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach i jakie składki trzeba odprowadzać od umowy zlecenie.

Umowa zlecenie a składki ZUS

Jeszcze kilkanaście lat temu umowy cywilnoprawne były wykorzystywane przez pracodawców sporadycznie. Dziś sytuacja wygląda jednak inaczej. Umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych umów, które do podpisania kandydatom podsuwa wielu pracodawców. W sieci znajdziemy też wiele kalkulatorów umowy zlecenie, które wyliczają kwoty netto i brutto oraz stawki godzinowe. Warto jednak wiedzieć dokładnie, jakie zasady obowiązują na tej umowie i jakie obowiązki nakłada ona na pracodawcę zwłaszcza, że rząd od lat walczy z tzw. śmieciówkami i wprowadza coraz więcej obostrzeń.

Video

Zawierając  z pracownikiem umowę zlecenie, należy pamiętać, aby pozyskać od niego oświadczenie, w którym zawarte są informacje potrzebne do ustalenia przyszłych zobowiązań wobec ZUS. Warto zauważyć, że ustawodawca nie wymaga, aby zleceniodawca otrzymał informację w tej kwestii na piśmie, ale dla względów dowodowych warto przyjętego kandydata poprosić o napisanie takiego oświadczenia. W ten sposób pracodawca może łatwo odeprzeć zarzut nielegalnego postępowania.

Szukasz pracy?

Łatwa praca na produkcji (GK)

SGP GROUP

  • Bieruń
  • 4 500-5 500 zł / mc
Dodana

Księgowa/Księgowy Bielsko-Biała

MEAT-PROS Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Asystent ds. handlowych Fruitful Investment Sp. z o. o.

Fruitful Investment Sp. z o. o.

  • Słomniki
Dodana

Specjalista ds. sprzedaży Fruitful Investment Sp. z o. o.

Fruitful Investment Sp. z o. o.

  • Słomniki
Dodana

Elektryk utrzymania ruchu

Alfa Poland Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

To, czy umowa będzie „oZUSowana”, czy nie, zależy od tego, na jaką kwotę opiewa i z kim została podpisana. Dzieje się tak dlatego, że ustawodawca chroni w ten sposób słabszą stronę umowy, czyli zleceniobiorcę. Choć nie ma w tym niczego złego, warto wiedzieć, że każdy podmiot zatrudniający ma obowiązek ustalić, czy właśnie ta umowa jest jedynym tytułem ubezpieczenia. Jeżeli pracodawca uzyska odpowiedź pozytywną, musi liczyć się z koniecznością odprowadzania szeregu składek.

Jakie składki od umowy zlecenie?

Zgłoszenia do składek ZUS należy dokonać w ciągu 7 dni od daty uznanej jako data rozpoczęcia umowy zlecenie, używając do tego formularza zgłoszeniowego ZUS-ZUA. Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić zleceniobiorcę do wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Należy pamiętać, że odprowadzanie składek do ZUS dotyczy głównie sytuacji, gdy zleceniobiorca nie posiada innego tytułu ubezpieczenia (nie jest zatrudniony w innej firmie, np. w oparciu o umowę o pracę), dlatego właśnie tak ważne jest mieć świadomość tego, czym zajmuje się jeszcze nasz pracownik.

Omówmy najpierw przypadek z jedynym tytułem ubezpieczenia, bo to on jest najbardziej problematyczny dla zleceniodawcy. A zatem w sytuacji, gdy umowa zlecenie jest dla pracownika jedynym tytułem ubezpieczenia, czyli pracownik jest zatrudniony tylko w jednym miejscu pracy, zleceniodawca musi liczyć się z koniecznością odprowadzenia składek podstawowych ubezpieczeń społecznych.

Składki odprowadzane od umowy zlecenie
Gdy ta umowa stanowi jedyny tytuł ubezpieczenia pracownika, pracodawca musi odprowadzać od niej składki:
  • rentową,
  • emerytalną,
  • wypadkową,
  • zdrowotną.

W przypadku odprowadzania składki wypadkowej warto wiedzieć, że dotyczy to tylko takiej sytuacji, gdy zleceniobiorca wykonuje zlecenie w siedzibie lub na terenie firmy. Pracodawca ma bowiem obowiązek zapewnić swoim pracownikom korzystne i bezpieczne warunki do pracy. Skoro oddaje im do użytku pewne wnętrza lub teren, musi o nich zadbać i otoczyć odpowiednią opieką.

Jeśli zastanawiasz się, od kiedy składki zaczynają obowiązywać, czyli od jakiego momentu pracownik zostaje objęty ochroną – podpowiadamy! W przypadku społecznych ubezpieczeń obowiązkowych następuje to od razu, czyli w dniu zawarcia umowy ze zleceniodawcą i od momentu rozwiązania umowy trwa jeszcze przez 30 dni.

Niektórych może jednak zdziwić, że wśród wymienionych składek nie została wymieniona składka chorobowa. Jest tak, ponieważ ubezpieczenie to jest dobrowolne, czyli o przystąpieniu do niego decyduje zleceniobiorca i koszt składki przejmuje na siebie. Czy warto jest się na nią zdecydować? Jak najbardziej. W razie stanu tzw. niezdolności do pracy uzyskuje się bowiem prawo do zasiłków z ZUS-u, takich jak zasiłek chorobowy, macierzyński czy opiekuńczy. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego pracownika zgłasza jego zleceniodawca, dlatego w przypadku wyrażenia chęci przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego należy zgłosić swoje potrzeby, najlepiej na piśmie, do pracodawcy.

Warto wiedzieć!
Do ubezpieczenia chorobowego można przystąpić wyłącznie, gdy podlega się już obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Ponadto zleceniobiorca może zgłosić taką chęć w dowolnym momencie trwania umowy – nie musi podejmować tej decyzji od razu przy jej podpisywaniu.

Gdy pracownik podpisał umowę o pracę...

Inaczej kwestia składek wygląda wówczas, gdy zleceniobiorca jest również pracownikiem zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę u innego pracodawcy lub pracodawców. Taka sytuacja, wbrew pozorom, zdarza się bardzo często. Wówczas o tym, czy i jakie składki należy odprowadzać, decyduje wysokość pensji zatrudnionego. Jeżeli pracownik osiąga wynagrodzenie minimalne (chodzi tu o wynagrodzenie przewidziane przez ustawodawcę za świadczenie pracy na pełen etat), konieczne jest odprowadzenie wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego, a od umowy zlecenie nie będą potrącane składki ZUS. Oznacza to zatem, że w przypadku pracy na umowie o pracę o minimalnym wynagrodzeniu oraz jednocześnie na zleceniu ubezpieczenie emerytalne i chorobowe jest dobrowolne. Wówczas to zleceniobiorca decyduje, czy jest mu potrzebne.

Jeżeli natomiast miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę jest wyższe niż minimalna krajowa, umowa zlecenie będzie obciążona składkami ZUS niezależnie od tego, na jaką kwotę opiewa. A co jeżeli z osobą zatrudnioną na umowie o pracę zostało podpisanych kilka umów zlecenie? Wtedy oZUSowana będzie umowa o pracę oraz taka liczba umów zlecenie, by w danym miesiącu osiągnięty został próg minimalnego wynagrodzenia.

Kilka umów zlecenie

Jeszcze inaczej sytuacja wygląda wówczas, gdy pracownik-zleceniobiorca świadczy zlecenia dla kilku różnych zleceniodawców, nie będąc jednocześnie zatrudnionym na umowie o pracę. Składki ZUS będą wówczas odprowadzane tylko od wybranych umów – tak, aby łączna kwota wynagrodzenia w danym miesiącu nie przekroczyła kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym celu przydatne okazują się kalkulatory wynagrodzeń i umów, które po wpisaniu pensji w odpowiednie pola wskażą faktyczny zarobek miesięczny.

Obliczanie wynagrodzenia z umów
Ustalenie podstawy składek ZUS odbywa się na podstawie umów w kolejności, w jakiej były one kolejno podpisywane przez pracownika. Wówczas podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu tylko u jednego z pracodawców.

Warto przy tym podkreślić, że odprowadzanie składek od pozostałych umów jest dobrowolne. Pracownik może zostać objęty nimi z jednej, z wybranych lub ze wszystkich umów. Jeżeli zleceniobiorca się na to zdecyduje, powinien koniecznie poinformować o tym zleceniodawcę (dla celów dowodowych powinien złożyć wniosek na piśmie). Jednocześnie od wszystkich pozostałych umów zlecenie konieczne jest odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Umowa zlecenie na rencie lub emeryturze

Osoby, które otrzymują świadczenie rentowe lub emerytalne, mogą dorabiać i bardzo często to robią. Pracodawcy najchętniej zatrudniają wówczas takich pracowników w oparciu o umowę cywilnoprawną. Jeżeli zleceniobiorca ma ustalone prawo do świadczenia emerytalnego lub rentowego, zaś podpisana przez niego umowa zlecenie jest jedynym tytułem ubezpieczenia, niezbędne jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Ponownie trzeba jednak pamiętać, że ubezpieczenie wypadkowe dotyczy tylko sytuacji, w której osoba zatrudniona wykonuje zlecenie w siedzibie lub na terenie firmy, a nie poza nią.

Video

W przypadku, gdy pracownik rencista lub emeryt zawarł kilka umów zlecenie, obowiązują wcześniej opisane zasady dotyczące kwoty minimalnego wynagrodzenia – składki będą odprowadzone od tylu wybranych umów, by kwota wynagrodzenia wynosiła równowartość kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Kiedy pracodawca nie płaci składek ZUS

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne jest wymagany od pracodawcy. Oznacza to, że od kwoty brutto wynagrodzenia pracownika musi odjąć kwoty przeznaczone na składki na poszczególne ubezpieczenia. Pracodawca jest zwolniony obowiązku oprowadzania składek wyłącznie w sytuacji, gdy zleceniobiorcą jest uczeń lub student poniżej 26. roku życia, objęty już ubezpieczeniem przez szkołę, uczelnię lub rodziców czy opiekunów. We wszystkich innych przypadkach musi tego dopilnować. Pracownicy powinni mieć więc świadomość tego, które składki im przysługują, a które są dobrowolne i na bieżąco informować pracodawców o zmieniającej się sytuacji.

Najczęściej zadawane pytania

Czy trzeba odprowadzać składki od umowy zlecenie?

Umowa zlecenie zobowiązuje pracodawcę do opłacania składek: zdrowotnej (jeśli zleceniobiorca jest już zatrudniony na umowie o pracę i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości minimalnego krajowego), a także wszystkich składek ZUS, jeśli umowa zlecenie jest jedynym tytułem ubezpieczenia pracownika lub jego pensja na umowie o pracę przekracza wynagrodzenie minimalne.

Jakie składki odprowadza się od umowy zlecenie?

W przypadku, gdy umowa zlecenie jest jedynym tytułem ubezpieczenia, odprowadza się składki: rentową, emerytalną, zdrowotną i wypadkową (tę ostatnią jedynie, gdy zlecenie wykonywane jest w siedzibie firmy lub na jej terenie).

Kto jest zwolniony z opłacania składek ZUS?

Pracodawca nie ma obowiązku odprowadzać składek ZUS tylko w przypadku, gdy zatrudnia ucznia lub studenta poniżej 26. roku życia, objętego ubezpieczeniem przez szkołę, uczelnię bądź opiekunów/rodziców.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

21 komentarzy

Ciekawski

Ciekawski

Dzień dobry mam takie pytanie?. Pracuję jako pracownik ochrony osób i mienia i podpisałem trzy umowy zlecenia w tej samej siedzibie ,ale z innymi pracodawcami, oczywiście tak naprawdę to jest jedna firma ,pod innymi nazwami ,moje pytanie brzmi następująco ,czy w takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek odprowadzenia składki ZUS, dodam jeszcze że jest to jedyny mój dochód? Bardzo proszę o odpowiedź
Karolina

Karolina

Jestem ubezpieczona w KRUS tam płace wszystkie składki. Zatrudniłam się na umowie zlecenie i pracodawca odprowadza składki do ZUS. Czy tak się to robi
Karolina

Karolina

Jestem ubezpieczona w KRUS tam płace wszystkie składki. Zatrudniłam się na umowie zlecenie i pracodawca odprowadza składki do ZUS. Czy tak się to robi
Beata

Beata

Czy na umowie zlecenie trzeba płacić składki rentowe i emerytalne , wiedząc że nie wlicza się mi do emerytury i renty dla mnie szkoda mojej wypłaty na tę składki A tylko chcę płacić zdrowotną ZUS aby być ubezpieczonym w razie jakiejś choroby , czy szpitala
Fox

Fox

Artykuł dobrze podsumowuje obowiązki pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na umowie zlecenie. Ważne jest, aby znać te zasady, aby uniknąć problemów z ZUS-em.
renata

renata

Mnie ten artykuł nie dotyczy, bo niestety nie mam pracy, a zlecenia to dla mnie na razie nieosiągalne możliwości.
urban

urban

Artykuł rzeczywiście przydał mi się do wiedzy na temat umów zlecenie. Mam nadzieję, że dzięki temu będą łatwiej poruszać się na rynku pracy.
rolnik

rolnik

Czuję się lekko zmieszany tym artykułem. Owszem, warto wiedzieć jakie zasady obowiązują na umowach zlecenie, ale nie zapominajmy o tym, że często jest to jedyna możliwość znalezienia pracy. Wiele osób decyduje się na taką formę zatrudnienia z braku innych opcji.
Karolina

Karolina

W takiej firmie jak X-kom na umowę zlecenie tymczasowe wszystkie składki potrącane są z zarobionych przez pracownika pieniędzy.To strasznie wkurzające bo nie jest to mówione przy podpisywaniu umowy.W innych mniejszych firmach pracodawcy też przyjmują na czarno ,chyba że wyrazimy zgodę na 1/2 etatu to sami musimy sobie opłacać ZUS.Rozumię mogłabym sobie opłacać ZUS gdybym chociaż dobrze zarobiła a nie z marnego akordu oddawać ciężko zarobione pieniądze.
Majka

Majka

Dlaczego emeryt na Umowie-zlecenie musi jeszcze płacić składkę rentową skoro na rencie nigdy już nie będzie
Oszukany

Oszukany

Czemu w umowie zlecenie się płaci składki emerytalne i rentowe skoro to do emerytury się nie liczy wcale? Nie powinno być w umowie zlecenie tego pobierane...
jg

jg

"Jeżeli natomiast miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę jest wyższe niż minimalna krajowa, umowa zlecenie będzie obciążona składkami ZUS niezależnie od tego, na jaką kwotę opiewa." na pewno wyższe? raczej niższe
Jacek

Jacek

Beznadziejne wyjaśnienie. Przypomina "kopiuj-wklej" z innych opracowań. Nadal nie wiem co znaczy "umowa zlecenie jest jedynym tytułem ubezpieczenia pracownika". Czy umowa zlecenie zawarta przez emeryta jest też "jedynym tytułem ubezpieczenia pracownika". Czy wtedy (emerytowi) pracodawca odprowadza składkę emerytalną? Z tego artykułu - nie wiadomo.
Sunrise

Sunrise

W artkule znajduje się poważny błąd merytoryczny. "Jeżeli natomiast miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę jest wyższe niż minimalna krajowa, umowa zlecenie będzie obciążona składkami ZUS niezależnie od tego, na jaką kwotę opiewa." Tymczasem dzieje się tak gdy wynagrodzenie z tytułu UOP jest NIŻSZE niż minimalna krajowa.
Binio

Binio

A co ze składkami - Funduszem Pracy i FGSP - też są obowiązkowe
Anna Krawiec

Anna Krawiec

Super, wreszcie zrozumiałam , oby więcej takich merytorycznych i przystępnie napisanych informacji.
Bajbus

Bajbus

Przejrzyście przedstawione przepisy.W przepisach nie wzięto pod uwagę ubezpieczenia chorobowego gdzie i tak zleceniodawca nie ponosi kosztów tylko zleceniobiorca i nie wszyscy pracodawcy maja chęć przyjmowania dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego tylko dlaczego?przecież to tylko ludzie mogą być chorzy iść do szpitala na zabieg a pracodawcy odbierają im ten przywilej myśląc ze ci ludzie nie maja prawa chorować tylko nabijać cwaniakom kieszenie.Po trupach i do kieszeni
Lewis

Lewis

To bardziej interesuje pracodawcę gdyż z punktu widzenia pracownika liczy się tylko realny zarobek jak nic więcej nie zyskuje na takiej umowie.
Adelka

Adelka

Jednak często stosuje się również formy umów gdzie jest niby umowa zlecenie, a człowiek musi zarejestrować swoją działalność gospodarczą. To jest bardzo zmiksowany rodzaj umowy.
Wdward

Wdward

W niektórych przypadkach umowa zlecenie będzie objęta składkami ZUS, w innych nie. Ciekawe i przydatne informacje są w tym artykule.
Dragon

Dragon

W picie potem to wychodzi podobnie jak w umowie o dzieło. Zależy też jak zakwalifikowana jest umowa cywilno-prawna w tym zakresie. To dość proste odliczenie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka