Pracownik - prawa i obowiązki

Urlopy Rodzicielskie: Przepisy, Prawa i Korzyści dla Pracodawcy

8 sierpnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 19 głosów

19 głosów

4 komentarze
Urlopy Rodzicielskie: Przepisy, Prawa i Korzyści dla Pracodawcy
Kompleksowy poradnik dotyczący urlopów związanych z rodzicielstwem, urlopów macierzyńskiego i tacierzyńskiego, praw rodziców i wsparcia dla pracodawców.

Każdemu pracownikowi, który opiekuje się dzieckiem do 14-go roku życia, przysługują w każdym roku kalendarzowym 2 dni zwolnienia od pracy. Wolne dni, co warto podkreślić, są płatne. Oznacza to, że pracownik otrzyma wynagrodzenie za ten dzień. Należy też zauważyć, że, zgodnie z art. 189 Kodeksu pracy, w przypadku gdy oboje rodzice lub też opiekunowie będą zatrudnieni, z tego prawa skorzystać może tylko jedno z nich. Co jeszcze należy wiedzieć o prawach pracowników w tym zakresie?

Wniosek bez uzasadnienia

Żaden rodzic lub opiekun, który chce skorzystać ze swojego prawa nie musi motywować składanego wniosku. W takim przypadku wystarczające jej po prostu jego wypełnienie i określenie dnia lub dni, w których pracownik chce mieć wolne. Należy jednak pamiętać, że rodzic lub też opiekun, który chce korzystać ze swojego prawa, musi złożyć stosowne oświadczenie o zamiarze lub też braku zamiaru korzystania z przysługującego mu uprawniania. Pracodawca, który żąda od zatrudnionego takiej deklaracji,powinien przy tym powołać się na § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku o prowadzeniu przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Co może pracodawca?

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników wychowujących dzieci do 14-go roku życia, może żądać złożenia oświadczenia przez poszczególnych podwładnych. Dzieje się tak dlatego, że sam wymóg poinformowania pracodawcy o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z płatnych dni wolnych powstaje z uwagi na wychowywanie dziecka. W praktyce też, co ważne, pracodawca ma obowiązek przechowywać takie oświadczenie zatrudnionego w jego aktach osobowych. Samo zaś wyegzekwowanie dopełnienia obowiązku pracownika jest możliwe dzięki temu, że ustawodawca dokładnie wskazał informacje, których to podmiot zatrudniający może żądać od pracownika. Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy jest to katalog zamknięty, który obejmuje takie informacje, jak:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • datę urodzenia,
 • miejsce zamieszkania,
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
 • numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL),
 • innych danych osobowych niż określone powyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

 W większości zakładów pracy zatrudniony wypełnia po prostu kwestionariusz osobowy, w którym uzupełnić może poszczególne rubryki.

Dlaczego tak?

Każdy pracownik jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie głównie z uwagi na fakt, iż tylko jeden z pracujących opiekunów może korzystać z pełnopłatnych dni wolnych. W takim przypadku niezbędne jest również dodanie informacji, że drugie z rodziców lub opiekunów nie będzie wykorzystywał przysługującego mu prawa. Ponadto, co należy podkreślić, raz złożone oświadczenie jest ważne do momentu jego odwołania. Nie ma zatem potrzeby składania przez pracownika stosownego pisma w każdym roku. Dzieje się tak dlatego, że osoba zatrudniona po prostu informuje, czy ma zamiar czy też nie ma zamiaru korzystać z przysługującego jej prawa. Inaczej mówiąc, nie ma tu mowy o dniach wolnych, do których prawa nabywa się wraz z 1 styczniem każdego roku.

Pracownik rozpoczyna pracę w trakcie trwania roku kalendarzowego?

Szukasz pracy?
Dodana

MONTER ELEMENTÓW MEBLOWYCH

Beskidzkie Fabryki Mebli Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Z punktu widzenia pracodawcy, który przyjmuje pracownika do pracy w trakcie trwania roku kalendarzowego istotne jest, czy nie wykorzystał on już swojego prawa. Warto podkreślić, że wówczas - w celu zabezpieczenia przestrzegania przepisów - przedsiębiorca powinien otrzymać stosowne oświadczenie od zatrudnionego i to na piśmie. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie nieporozumień, zaś pracodawca zyskuje pewność, co do stanu faktycznego sytuacji osoby zatrudnionej.

To nie ma wpływu!

Warto podkreślić, że sytuacja rodzinna pracownika nie ma wpływu na przysługujące mu prawo do 2 płatnych dni wolnego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Mowa tu o sytuacji, w której potomstwem pracownika opiekuje się niepracujący małżonek. Warto jednak, raz jeszcze, podkreślić, że art. 188 Kodeksu pracy zawiera jedynie przesłankę związaną z wiekiem dziecka: "Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia". Jedyną sytuacją zatem, w której pracownik może stracić prawo do powyżej wskazanych dni wolnych jest taka, w której z prawa tego korzysta już drugi z opiekunów dziecka.

W niektórych przypadkach pracodawca wychodzi na przeciw oczekiwaniom swoich pracowników tworząc żłobek bądź klub dziecięcy. O czym powinien pamiętać pracodawca w takim przypadku? Więcej informacji w artykule: Pracodawca tworzy żłobek.

Rodzice cenią sobie możliwość spędzania czasu z dzieckiem. Ci, którzy byli dotychczas aktywni zawodowo, wcale nie muszą rezygnować z pracy, by zająć się potomkiem. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie rozwiązań w tym zakresie w Kodeksie pracy. Tam też właśnie należy szukać informacji na temat tego, jakie uprawnienia przysługują pracownikom. Urlopów związanych z macierzyństwem jest całkiem sporo.

Urlop macierzyński i tacierzyński

Urlop macierzyński to urlop przysługujący kobiecie przed i po urodzeniu dziecka. W zależności od potrzeb, część tego urlopu może przypadać na okres przed porodem (przewidywaną datą porodu), nie więcej jednak niż 6 tygodni.
W zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, kobieta może liczyć na urlop w wymiarze:

 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Przepisy prawa pracy przejrzyście wskazują, że matka jest zobowiązana wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Z pozostałej części może zrezygnować i wrócić do pracy. Czy ta część niewykorzystanego urlopu przepada? Nie, ponieważ może z niej skorzystać zainteresowany tata. Wówczas mówi się o urlopie „tacierzyńskim”, choć takie pojęcie nie pojawia się w Kodeksie pracy.

Dodatkowy urlop macierzyński

Po urlopie macierzyńskim zarówno pracownica będąca matką, jak i pracownik będący ojcem, mogą zdecydować się na skorzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Warto jednak zauważyć, że – w odróżnieniu od urlopu macierzyńskiego – z tego urlopu może skorzystać tylko jedno z rodziców. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego wynosi:

 • do 6 tygodni – wówczas, gdy przy jednym porodzie urodziło się jedno dziecko,
 • do 8 tygodni – wówczas, gdy przy jednym porodzie urodziło się więcej niż jedno dziecko.

W czasie tego urlopu pracownik może nadal pracować dla swojego dotychczasowego pracodawcy, ale w wymiarze maksymalnie pół etatu. W takiej sytuacji dodatkowy urlop macierzyński obejmuje pozostałą część wymiaru czasu pracy.

Urlop rodzicielski

Pracownicy, którzy wykorzystali dodatkowy urlop macierzyński, mogą kontynuować sprawowanie opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu rodzicielskiego. Wymiar tego urlopu wynosi 26 tygodni. Jeżeli pracownicy chcą, mogą skorzystać z tego urlopu wspólnie. W takim przypadku spędzą jednak z dzieckiem krótszy czas, bo łączny okres tego urlopu musi wynosić również 26 tygodni. Warto przy tym pamiętać, że urlop ten może zostać udzielony jednorazowo, ale może być również rozłożony na kilka części.

Zrozumienie i odpowiednie zarządzanie urlopami związanymi z rodzicielstwem może przyczynić się do zwiększenia zadowolenia i lojalności pracowników, a także do pozytywnego wpływu na firmowy klimat.

Urlop wychowawczy

Kolejnym urlopem, z którego mogą skorzystać rodzice, jest urlop wychowawczy. W odróżnieniu od wyżej wymienionych, jest to urlop bezpłatny. Rodzice decydujący się na takie rozwiązanie, muszą zatem pamiętać o tym, że przez ten okres pozostaną bez wynagrodzenia za pracę, nie będzie też przysługiwał im zasiłek. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy.

Typ urlopu Czas trwania Dla kogo Wymagania / Uwagi
Urlop macierzyński 20-37 tygodni Matka Minimum 14 tygodni obowiązkowo dla matki
Urlop tacierzyński Zależy od sytuacji Ojciec Z niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego
Dodatkowy urlop macierzyński 6-8 tygodni Rodzice Jeden z rodziców
Urlop wychowawczy Do 36 miesięcy Rodzice Bezpłatny

Wsparcie dla pracownika rodzica

Wsparcie dla pracownika rodzica jest kluczowym aspektem w budowaniu pozytywnych relacji z zespołem. Jest to nie tylko kwestia zgodności z prawem, ale także strategiczna inwestycja w zdrowie i dobrostan pracowników. Wprowadzenie jasnych zasad dotyczących urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego, jak również dodatkowego urlopu macierzyńskiego, może ułatwić proces planowania i wspierać równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym pracowników. Jako pracodawca, warto zastanowić się nad dodatkowymi środkami wsparcia, takimi jak elastyczne godziny pracy czy wsparcie w zakresie opieki nad dzieckiem.

Korzyści dla firmy

Przemyślane i dobrze zorganizowane urlopy związane z rodzicielstwem oraz prawa rodziców mogą przynieść korzyści nie tylko pracownikom, ale i samej firmie. Znalezienie odpowiednich rozwiązań, które będą zgodne z przepisami prawa, a jednocześnie dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników, może przyczynić się do zwiększenia lojalności, zadowolenia i produktywności. To z kolei przekłada się na pozytywny wpływ na firmowy klimat i kulturę pracy, tworząc silniejsze i bardziej zintegrowane zespoły.

To może Cię również zainteresować

Praca na urlopie macierzyńskim - poradnik

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są uprawnienia dla rodziców w przypadku urlopów macierzyńskiego i tacierzyńskiego?

Rodzice mają prawo do urlopu macierzyńskiego, tacierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego. Warunki i czas trwania różnią się w zależności od sytuacji.

Czy pracownik rodzic ma prawo do dodatkowych dni wolnego?

Tak, pracownik wychowujący dziecko może korzystać z dodatkowych dni wolnych zgodnie z przepisami prawa i polityką firmy.

Jak długo trwa dodatkowy urlop macierzyński?

Dodatkowy urlop macierzyński wynosi od 6 do 8 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Czy urlop macierzyński i tacierzyński są płatne?

Tak, urlopy macierzyński i tacierzyński są zwykle płatne, ale warto sprawdzić szczegóły w swoim miejscu pracy.

Czy mogę jako pracodawca wspierać pracowników rodziców?

Tak, jako pracodawca, można wprowadzić dodatkowe środki wsparcia, takie jak elastyczne godziny pracy czy wsparcie w zakresie opieki nad dzieckiem.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Albert Turza

Stażysta

Jestem copywriterem w serwisie Aplikuj.pl. Copywritingiem zajmuje się już kilka lat i od zawsze mnie to pasjonowało.

4 komentarze

Nill

Nill

Wszystkie prawa i obowiązki są tutaj bezbłędnie opisane. Jak dla mnie nic więcej nie potrzeba dodawać do tematu.
Koz45

Koz45

To zawsze musi być zagwarantowane i w związku z tym firmy muszą działać jak należy. Szczególnie jest to sprecyzowane w przypadku urlopów, zwolnień i innych profitów.
ojciec

ojciec

Każdy pracownik, który jednocześnie jest rodzicem ma określone prawa. Jakie- to ujęte jest w tym artykule.
Lechia

Lechia

Prawa i obowiązki pracownika, który jest rodzicem są uwzględnione we wszystkich przepisach. Jeżeli to wszystko jest ustalone to tylko należy się z tym zapoznać.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka