Stanowisko Urzędnicze w Wydziale Rozliczeń

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 


OGŁOSZENIE O NABORZE

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 47

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Wydziale Rozliczeń

liczba etatów:  3 etaty

Termin składania ofert upływa w dniu 7 maja 2021 r.

WAŻNE:

Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Dokumenty można przesłać na adres: scp@scp-slask.pl

W treści ogłoszenia zostały wymienione dokumenty  potrzebne do złożenia kompletnej oferty. 

Zakres obowiązków:

 • Zakres wykonywanych zadań:

A)     udział w opracowywaniu nowych procedur w zakresie zadań Wydziału, a także usprawnianie i aktualizacja istniejących;

B)     opracowywanie treści merytorycznych w zakresie zadań Wydziału (materiały informacyjne, informacje zamieszczane na stronach internetowych, itp.);

C)     przygotowywanie aneksów do umów o dofinansowanie z beneficjentami;

D)     przyjmowanie, weryfikowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów
o dofinansowanie w związku ze zmianami wprowadzanymi po podpisaniu umów o dofinansowanie;

E)     wydawanie i niszczenie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów
o dofinansowanie;

F)     nadzór nad realizacją zapisów umów o dofinansowanie projektów lub decyzji
o dofinansowaniu;

G)     przeprowadzanie weryfikacji, poświadczanie i zatwierdzanie wniosków beneficjentów o płatność, w szczególności pod kątem ich prawidłowości formalno - merytorycznej i formalno - rachunkowej, w tym kwalifikowalności poniesionych wydatków oraz informowanie beneficjentów o brakach lub błędach i konieczności dokonania korekt;

H)   zbieranie i weryfikacja sprawozdań z realizacji projektów otrzymanych od beneficjentów zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej;

I)    monitorowanie zaistniałych nieprawidłowości i przekazywanie informacji do Wydziału Kontroli;

J)    sporządzanie i przekazywanie Instytucji Zarządzającej poświadczeń
i deklaracji wydatków dotyczących poszczególnych Działań/Poddziałań wdrażanych przez Centrum;

K)   przygotowywanie korespondencji wychodzącej w zakresie merytorycznym Wydziału;

L)    wprowadzanie danych do systemów informatycznych;

M)   prowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie
z wytycznymi IZ w tym zakresie;

N)   wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora/Kierownika Wydziału.

 • Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagania:

 • Wymagania
 • Niezbędne

A)   obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

B)   wykształcenie średnie;

C)   znajomość regulacji dotyczących Funduszy Strukturalnych na lata 2014-2020;

D)   znajomość regulacji dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

E)   znajomość zagadnień związanych z udzielaniem dotacji dla przedsiębiorstw;

F)    znajomość programów komputerowych w zakresie pakietu MS Office;

G)   brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

H)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadania pełni praw publicznych;

 

 • Dodatkowe

A)   znajomość ustaw i rozporządzeń wykonawczych, w tym:

- ustawy o samorządzie województwa;

- ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

- ustawy - Kodeks cywilny;

B)   doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z rozliczaniem projektów współfinansowanych z funduszy UE;

C)   sprawna obsługa komputera, w tym pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem elementów EXCEL i WORD;

D)   szybkie nabywanie umiejętności w zakresie obsługi systemów informatycznych;

E)   umiejętność redagowania tekstów, w tym korespondencji skierowanej do przedsiębiorców i innych instytucji;

F)    dobra organizacja pracy;

G)   rzetelność;

H)   umiejętność analizy dokumentacji oraz szybkiego wyciągania i formułowania wniosków na jej podstawie;

I)    umiejętność pracy w zespole;

J)    komunikatywność.

 • Wymagane dokumenty:

A)   list motywacyjny;

B)   życiorys – CV;

C)   kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

D)   kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;

E)   zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych
w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;

F)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

G)   oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

H)   w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozliczeń
w  Śląskim Centrum Przedsiębiorczości”.

 

na adres:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną, które muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Termin składania ofert upływa w dniu 7 maja 2021 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 •  Aplikacje, które wpłyną do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości po terminie, nie będą rozpatrywane. Ofertę przekazaną za pośrednictwem poczty uważa się za złożoną w terminie, jeżeli została nadana w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym  w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego).
 • Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje
  z poprzednich miejsc pracy.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości http://bip.scp-slask.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, ul. Katowicka 47 niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

Inne informacje

Dokumenty do pobrania:

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości,

Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

Wzór oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze (dotyczące skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych).

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu po upływie 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia naboru.

 

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pełny etat
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Zobacz wszystkie oferty pracy firmy:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Województwo Śląskie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 41-500 Chorzów ul. Katowicka 47, NIP: 9542770064. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
  ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 71 60, e-maila: scp@scp-slask.pl.
 2. Z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych  można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@scp-slask.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora

w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji  wynikający z:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz ewentualna zgoda kandydata (zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie).
 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z procesem rekrutacji.
 2. Podanie danych osobowych w dokumencie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie” nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z kandydatem i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.
 3. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydatów innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Kandydat ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane osobowe kandydata nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Chorzów
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wymiar pracy:
pełny etat
Oferta dodana w dniu:
07-05-2021
Oferta wygasa w dniu:
07-05-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent ds. egzekucji administracyjnej

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik
Bielsko-Biała
28-04-2021

Referent ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik
Myszków
28-04-2021

Referent ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik
Pszczyna
28-04-2021

Referent ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik
Tychy
28-04-2021

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik
Częstochowa
28-04-2021

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik
Jastrzębie-Zdrój
28-04-2021

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik
Bielsko-Biała
28-04-2021

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik
Racibórz
28-04-2021

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik
Jastrzębie-Zdrój
28-04-2021

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik
Częstochowa
28-04-2021

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik
Bielsko-Biała
28-04-2021

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik
Lubliniec
28-04-2021

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik
Bielsko-Biała
28-04-2021

Referent ds. kontroli celno-skarbowych i postępowań podatkowych

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik
Bielsko-Biała
28-04-2021

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik
Sosnowiec
28-04-2021

Referent ds. wierzycielskich

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik
Sosnowiec
28-04-2021

Referent ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik
Mikołów
28-04-2021

Starszy referent

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
Urzędnik
Racibórz
28-04-2021

Referent ds. egzekucji administracyjnej

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik
Bielsko-Biała
24-04-2021

SAMODZIELNY KONTROLER

4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Urzędnik umowa o pracę pełny etat
od 3300 zł
UoP brutto/mies.
Gliwice
21-04-2021
od 3300 zł
UoP brutto/mies.