Wzór wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji

Wzór wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji

Wzór wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji przygotowano w gotowej do uzupełnienia postaci sformatowanej zgodnie ze standardami. Aby skorzystać z szablonu dokumentu, należy uzupełnić go danymi zatrudniającego i pracownika oraz niezbędnymi informacjami, na które pozostawiono miejsca we wzorze. Pobranie wzoru wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji w wersji edytowalnej doc. umożliwia jego edycję za pomocą jednego z popularnych programów do pracy z tekstem (MS Word, Open Office lub Libre Office).

Niekiedy wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji nie jest możliwe, jednak w pewnych okolicznościach, jeśli w tej umowie strony ustaliły taką możliwość, strony mogą postarać się o wcześniejsze ustanie ważności umowy. Aby jednak do tego doszło, konieczne jest nie tylko zaistnienie przesłanek dopuszczonych w umowie o zakazie konkurencji, ale również złożenie pisemnego wypowiedzenia. Wzór dokumentu należy uzupełnić o niezbędne informacje. O tym, co powinno się znaleźć w wypowiedzeniu umowy o zakazie konkurencji oraz kiedy można taki dokument złożyć, przeczytasz poniżej.

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji, tak samo jak sama umowa, obligatoryjnie musi zostać zawarte na piśmie. Umowa o zakazie konkurencji, czyli tzw. lojalka, zawarta w czasie trwania zatrudnienia jest ściśle powiązana z umową o pracę i stanowi umowne rozszerzenie obowiązku dbania o dobro pracodawcy. Umowa o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy jest natomiast typową umową terminową. W kodeksie pracy nie przewidziano możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia, ale możliwe jest ustalenie w niej prawa do wypowiedzenia, na zasadzie wolności umów.

co napisać w wypowiedzeniu umowy o zakazie konkurencji

Wcześniejsze wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia jest możliwe w sytuacji, gdy jej strony zawarły w niej możliwość jej wypowiedzenia albo wówczas, gdy umowa określa warunek rozwiązujący, który strona musi spełnić, żeby umowa ustała.

W wypowiedzeniu umowy lojalnościowej należy powołać się na zawarcie takiej możliwości ze wcześniej podpisanej umowie lub na spełnienie warunku wypowiedzenia określonego w tej umowie. Pracodawca, dokonując wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji, ocenia, czy ustały już przyczyny uzasadniające dokonanie zakazu konkurencji. Jest to subiektywna ocena, która nie podlega postępowaniu sądowemu, ponieważ pracodawca dokonuje jej, dbając o ochronę własnych interesów.

Wzór wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy wiąże się z koniecznością wypłaty odszkodowania byłemu pracownikowi. Aby uniknąć konieczności dalszej wypłaty odszkodowania, pracodawca może wypowiedzieć jednostronnie taką umowę, o ile prawo do wypowiedzenia zostało w niej zawarte. Wypowiedzenie będzie skuteczne, jeżeli będzie zawarte na piśmie oraz będzie spełniało wszystkie wymogi formalne. W celu prawidłowego sporządzenia wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji warto skorzystać z bezpłatnego wzoru.

 

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki