Wzór wypowiedzenia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego został przygotowany zgodnie z aktualnymi normami. Gotowy szablon należy uzupełnić o niezbędne dane osobowe i informacje, łącznie z przyczyną wypowiedzenia umowy. Aby edytować treść, pobierz umowę w wersji edytowalnej doc. i skorzystaj z jednego z popularnych programów do pracy z tekstem (MS Word, Open Office lub Libre Office).

Niepełnoletnie osoby mogą zostać zatrudnione na umowę o pracę w przypadku ukończenia 16-go roku życia, zakończenia nauki w gimnazjum lub ósmej klasie szkoły podstawowej oraz przedstawienia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dana praca nie zagraża zdrowiu małoletniego pracownika. Jak jednak wygląda kwestia wypowiedzenia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego? Taką procedurę możemy zastosować w czterech przypadkach. Pierwszym z nich jest niewypełnienie obowiązków wynikających z umowy bądź obowiązku dokształcania się, drugim ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy - reorganizacja przedsiębiorstwa, która uniemożliwi dalsze kontynuowanie nauki zawodu. Ostatnim powodem, w którym może dojść do takiego wypowiedzenia, jest stwierdzenie nieprzydatności młodego pracownika. Sprawdź, co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i kiedy je złożyć.

Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Ponieważ umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego jest szczególna, ustawodawca również określił, w jaki sposób możliwe jest jej rozwiązanie. Zgodnie z art. 196 Kodeksu pracy rozwiązanie takiej umowy jest możliwe tylko w razie:

  • sytuacji, gdy pracownik młodociany nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z zawartej umowy lub obowiązku dokształcania się, choć zastosowano środki wychowawcze,
  • ogłoszenia likwidacji lub upadłości pracodawcy,
  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
  • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

W stosunku do „zwykłych” umów o pracę jest to spora różnica – ustawodawca dokładnie wskazał katalog powodów, dla których pracodawca może rozwiązać z uczniem stosunek pracy, a zatem jest to kolejny przejaw ochrony prawnej pracowników młodocianych w pracy.

Co napisać w wypowiedzeniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego?

W przypadku sytuacji omówionych wyżej, w celu rozwiązania umowy o pracę z młodocianym pracownikiem pracodawca powinien zawrzeć w tym piśmie:

  • nazwę pracodawcy i jego adres,
  • dane zawartej umowy (data jej podpisania, forma przygotowania zawodowego),
  • okres wypowiedzenia,
  • przyczynę wypowiedzenia,
  • podpis osoby niepełnoletniej,
  • podpis pracodawcy.

Należy pamiętać, że taki dokument należy dostarczyć nie tylko do nieletniego pracownika, ale także jego opiekuna prawnego.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Artykuł 196 kodeksu pracy szczegółowo określa jakie elementy należy umieścić we wzorze wypowiedzenia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Pominięcie jakiegokolwiek punktu sprawi, że dokument może nie zostać uznany za ważny. Jeśli chcesz się przed tym uchronić, wystarczy, że pobierzesz gotowy szablon dokumentu.

 

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki