Wzór porozumienia między pracodawcą a organizacjami związkowymi

Wzór porozumienia między pracodawcą a organizacjami związkowymi

Szablon dokumentu udostępniamy do pobrania za darmo w dwóch formatach. Plik DOC ze wzorem porozumienia pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi w sprawie zwolnień grupowych można samodzielnie edytować za pomocą popularnych aplikacji biurowych – jest kompatybilny z programem MS Office oraz z darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office).

Wzór porozumienia pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi jest przydatny w sytuacji, gdy pracodawca chce dokonać zwolnień grupowych. Jeżeli w jego zakładzie pracy są związki zawodowe, musi w pierwszej kolejności powiadomić jej przedstawicieli o planowanych zwolnieniach grupowych i ich przyczynach. Następnie pracodawca ma 20 dni na skonstultowanie się w tej sprawie ze związkami i podpisanie porozumienia, określąjącego zasady postępowania wobec pracowników, którzy zostaną zwolnieni oraz obowiązki zatrudniającego (kwestię wypłacania odpraw itp.).

Porozumienie między pracodawcą a organizacjami związkowymi

Pracodawca, który planuje przeprowadzić w swojej firmie zwolnienia grupowe, jest zobligowany w terminie 20 dni od powiadomienia o tym fakcie organizacji związkowych zawrzeć z nimi stosowne porozumienie. Dokument ten określa tryb i zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników planowanymi zwolnieniami grupowymi. W sytuacji, gdy niemożliwe jest zawarcie porozumienia ze wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi w firmie, pracodawca podpisuje porozumienie ze związkami reprezentatywnymi, tzn z tymi, które zrzeszają przynajmniej 5% ogółem zatrudnionych.

Co zawrzeć w porozumieniu pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi dotyczącym zwolnień grupowych?

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015r., poz. 192) w porozumieniu określone zostają nie tylko zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, ale również obowiązki pracodawcy w zakresie niezbędnym do rozstrzygania innych spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem. W dokumencie określa się m. in.:

  • liczbę zwalnianych pracowników,
  • kryteria doboru pracowników do zwolnienia,
  • kolejność zwolnień,
  • terminy dokonywania wypowiedzeń,
  • wysokości odpraw przysługujących zwalnianym pracownikom.

Wzór porozumienia pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi dotyczącego zwolnień grupowych

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, a sporządzenie dokumentu porozumienia jest jego istotnym elementem, który może zaważyć na prawidłowości planowanej redukcji etatów. W polskim prawie pracy nie ma określonego konkretnego szablonu dokumentu porozumienia. Warto jednak skorzystać z darmowego wzoru, co znacznie ułatwi sporządzenie pisma oraz sprawi, że będzie ono kompletne i zgodne z obowiązującymi wymaganiami.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki