Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Przygotowany przez nas wzór wypowiedzenia umowy przez pracodawcę został stworzony w przejrzysty sposób w schludnej i funkcjonalnej formie. Wzór wypowiedzenia wymaga samodzielnej edycji w programie MS Word lub w jednym z darmowych pakietów biurowych (Open Office lub Libre Office), uzupełnienia niezbędnych informacji i danych firmy. Prosta i intuicyjna edycja nie przysporzy trudności.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę pozwoli na sprawne stworzenie zgodnego z przepisami dokumentu. Jest to szczególnie istotne w przypadku umów na czas nieokreślony. W ich przypadku pracodawca musi podać przyczynę zwolnienia, która przy ewentualnym konflikcie z pracownikiem stanie się przedmiotem badań sądu pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę może zostać wystawione zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Ten drugi przypadek jest dla wielu osób spełnieniem koszmarów, ale takie sytuacje się zdarzają z różnych powodów. Pracodawcy muszą jednak przestrzegać większej liczby zasad, decydując się na zwolnienie pracowników. Wypowiedzenie przygotowane przez pracodawcę musi też być znacznie bardziej szczegółowe - w poniższym materiale zamieściliśmy dodatkowe informacje na temat rozwiązywania umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Zerwanie stosunku pracy musi być przeprowadzone z uwzględnieniem niezbędnych formalności. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest stosowane w sytuacji, w której pracodawca decyduje się zrezygnować z zatrudniania pracownika. Stosowne oświadczenie powinno zostać wręczone zwalnianej osobie w formie pisemnej. Pracodawcy muszą pamiętać, aby w wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony zawrzeć informacje o powodzie takiej decyzji. Jest to niezwykle istotne, ponieważ w razie konfliktu kończącego się pozwem, powód zwolnienia będzie szczegółowo badany przez sąd. Z tego powodu uzasadnienie musi być bardzo szczegółowe i precyzyjne. Powinno być także zrozumiałe dla pracownika. W razie finału w sądzie pracodawca będzie mógł podpierać swoją decyzję tylko uzasadnieniem wpisanym na wypowiedzeniu i inne przesłanki przemawiające za zwolnieniem pracownika nie będą brane pod uwagę.

wypowiedzenie umowy o pracę – dokumenty

Gotowy wzór wypowiedzenia pozwoli pamiętać o wszystkich danych, jakie powinny się znaleźć w oświadczeniu. W dokumencie należy uwzględnić poza powodem zwolnienia w przypadku umowy na czas nieokreślony także datę wręczenia oświadczenia, dane pracodawcy i pracownika oraz informacje o wypowiadanej umowie i długości okresu wypowiedzenia. Bardzo ważne jest umieszczenie pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy.

Pracownik może odmówić podpisania wypowiedzenia, ale nie oznacza to, że jest ono nieważne. W takiej sytuacji należy sporządzić notatkę o zaistniałej sytuacji oraz wydać zwalnianemu pracownikowi jego kopię wypowiedzenia. W przypadku umów o pracę na czas określony pracodawca nie musi uzasadniać swojej decyzji. Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony jest już obwarowane obowiązkiem podania powodów, choć te nie zostały określone jasno w przepisach.

Najczęstsze powody rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony:

  • nadużycie zaufania związane z zachowaniem pracownika;
  • prowadzenie działalności konkurencyjnej;
  • odmowa podpisania przez pracownika umowy o zakazie konkurencji;
  • długotrwała nieobecność pracownika dezorganizująca pracę;
  • likwidacja stanowiska pracy;
  • zmniejszenie stanu zatrudnienia.

Wypowiedzenie umowy o pracę w porozumieniu ze związkiem zawodowym

Działalność na terenie firmy organizacji związkowej komplikuje nieco wręczenie wypowiedzenia. Przede wszystkim pracodawca najpierw musi się dowiedzieć, czy dany pracownik jest członkiem związku, a jeżeli nie jest to czy organizacja chce go wziąć pod obronę. Następnie musi się odbyć konsultacja. Pracodawca składa zawiadomienie w organizacji związkowej o planie zwolnienia pracownika, a ta w terminie 5 dni może się ustosunkować do decyzji pracodawcy. Opinia organizacji związkowej nie jest wiążąca i pracodawca może samodzielnie podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę a okres wypowiedzenia

Zanim zdecydujesz się skorzystać ze wzoru wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, sprawdź, jakie obowiązują warunki zależnie od stażu pracy i rodzaju zawartej umowy. Warto wiedzieć, jaki okres wypowiedzenia należy zastosować w przypadku pracowników, którym wypowiada się umowę. Okres ten jest zależny od rodzaju umowy oraz stażu pracy i może trwać od 2 tygodni do nawet 3 miesięcy. Okresy wypowiedzenia, w zależności od ich długości, rozpoczynają się wraz z końcem tygodnia bądź miesiąca. Pracodawca ma też prawo do zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, ale musi mu wypłacić wynagrodzenie za ten czas. Popularną praktyką jest także wybieranie urlopu w czasie okresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia również może mieć miejsce, ale w tym wypadku pracodawca musi posiadać bardzo konkretne przesłanki do natychmiastowego wypowiedzenia umowy. Głównym powodem może być ciężkie naruszenie przez pracownika swoich podstawowych obowiązków. Uzasadnieniem takiej sytuacji może też być popełnienie przestępstwa przez pracownika bądź utrata przez niego uprawnień do wykonywania zawodu. Pracodawcy mogą także zwolnić pracownika z powodu długiej nieuzasadnionej nieobecności w pracy.

Bardzo korzystną formą rozwiązania umowy jest wypowiedzenie za porozumieniem stron. Wymaga ono negocjacji między pracownikiem i pracodawcą na temat warunków zakończenia stosunku pracy, ale w wielu sytuacjach może ono być najwygodniejsze dla obu stron.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki