Wzór zwolnienia dyscyplinarnego

Wzór zwolnienia dyscyplinarnego

Dostępny do pobrania wzór zwolnienia dyscyplinarnego został przygotowany w formacie PDF oraz w formacie edytowalnym DOC. Szablon wypowiedzenia cechuje się nowoczesną i funkcjonalną formą oraz podlega prostej edycji. Modyfikacje wzoru można przeprowadzić za pomocą programu MS Office lub innych popularnych, darmowych aplikacji biurowych (Open Office lub Libre Office).

Kodeks pracy jasno precyzuje dopuszczalne formy i zasady wypowiedzenia umowy o pracę. Jedną z możliwości jest złożenie przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Zerwanie stosunku pracy w ten sposób następuje z inicjatywy pracodawcy i mamy wówczas do czynienia z tak zwanym zwolnieniem dyscyplinarnym. W takim przypadku zakończenie współpracy następuje rzeczywiście z chwilą przedłożenia pracownikowi dokumentu, jednak takiego wypowiedzenia nie można zastosować w każdym przypadku. Zwolnienie dyscyplinarne jest obwarowane pewnymi konkretnymi warunkami, jakie muszą zaistnieć. W celu zakończenia stosunku pracy w ten sposób należy wręczyć pracownikowi stosowne wypowiedzenie. Przygotowaliśmy specjalny wzór wypowiedzenia umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym, który pozwoli zgodnie z przepisami przeprowadzić proces zerwania umowy.

Zwolnienie dyscyplinarne

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę ze skutkiem natychmiastowym, inaczej nazywane jest zwolnieniem dyscyplinarnym lub wypowiedzeniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Taka forma zerwania stosunku pracy może dotyczyć każdego rodzaju umowy o pracę, ale należy pamiętać, że muszą zostać spełnione określone przesłanki.

Przede wszystkim pracodawca ma prawo dokonania tak zwanego zwolnienia dyscyplinarnego w sytuacji, gdy:

  • pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (np. naruszenie regulaminu pracy, przepisów BHP czy niezachowanie tajemnicy służbowej);
  • pracownik popełnił przestępstwo w czasie trwania umowy o pracę, które uniemożliwi dalsze jego zatrudnienie na danym stanowisku. Przestępstwo musi być oczywiste lub potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym;
  • pracownik z własnej winy utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (np. prawo jazdy).

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym?

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym, który udostępniamy do pobrania, jest opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, co pozwoli na poprawne przygotowanie dokumentu. Pracodawca przygotowujący takie wypowiedzenie powinien pamiętać, aby oprócz danych swoich oraz zwalnianego pracownika umieścić opis umowy i konkretny powód zwolnienia dyscyplinarnego. Określenie powodu jest szczególnie ważne, ponieważ w przypadku konfliktu w razie pozwu byłego pracownika sąd pracy będzie się opierał w pierwszej kolejności na dokumentacji, a więc informacjach zawartych w wypowiedzeniu. Należy także pamiętać o pouczeniu odnośnie prawa złożenia odwołania w sądzie pracy przez pracownika.

Warto mieć na uwadze, że nie tylko pracodawca ma prawo złożyć wypowiedzenie umowy o prace ze skutkiem natychmiastowym. W określonych w Kodeksie pracy okolicznościach rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia jest możliwe również z inicjatywy pracownika, np. gdy pracodawca nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z ustalonych warunków pracy i płacy. Na naszym portalu znajdziesz również wzór takiego wypowiedzenia umowy składanego przez pracownika.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki