Najwięksi pracodawcy na Opolszczyźnie


Według najnowszych raportów statystycznych przestrzeń województwa opolskiego charakteryzuje silne, wewnątrz regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego, rozbudowana sieć przemysłowa oraz trwała i wysoka rentowność przedsiębiorstw. W poniższym artykule przedstawiamy listę firm, które jako największe w regionie, decydują o jego gospodarczym potencjale, dają zatrudnienie największej liczbie pracowników.

Pracodawcy w województwie opolskim. Jakie zmiany na rynku pracy nastąpiły w ostatnim czasie?

W grudniu 2018 roku na terenie województwa opolskiego zarejestrowanych było 100 931 tysięcy podmiotów gospodarczych. Oprócz wzmożonego rozwoju nowych działalności gospodarczych w regionie w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku w sektorze przedsiębiorstw nastąpił znaczący wzrost zatrudnienia – o 5,1%, tj. do poziomu 104,4 tys. osób. Branże, dla których odnotowano wspomniany powyżej wzrost zatrudnienia to przede wszystkim handel i naprawa pojazdów samochodowych – łącznie o 6,9%, transport i gospodarka magazynowa – o 8,5%, zakwaterowanie, hotelarstwo i gastronomia – o 11,8% oraz administrowanie i działalność wspierająca – o 42,8%.

Mimo dotychczasowego, zadowalającego poziomu zatrudnienia, ostatnie lata przyniosły spore zmiany na rynku pracy. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w lutym 2021 r. na Opolszczyźnie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się bowiem na poziomie 105,4 tys. osób i zmniejszyło się w porównaniu do danych sprzed roku, tj. lutego 2020 roku. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. aktualna sytuacja epidemiczna w kraju.

Województwo opolskie uznaje się więc ostatecznie za region o średnim poziomie rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zachowaniu niskiego wskaźnika zatrudnienia, związanego z kolei z niewykorzystywanymi rezerwami podaży pracy, bardzo niską aktywnością ekonomiczną ludności i postępującą depopulacją regionu, wynikającą z niskiego przyrostu naturalnego oraz niekorzystnej sytuacji migracyjnej ludności.

Przyszłościowe branże na Opolszczyźnie. Gdzie warto się zatrudnić?

W gospodarce województwa opolskiego znaczącą rolę odgrywa przemysł. Atutem tego regionu jest wieloletnia tradycja produkcji przemysłowej oraz jego zróżnicowana, stale rozbudowywana struktura. Największy udział w branży przemysłowej na Opolszczyźnie ma przemysł spożywczy, który stanowi 13,2% ogółu produkcji regionalnej. Prym w tej branży wiodą: przetwórstwo warzywno-owocowe, produkcja cukru, a także wyrobów mleczarskich, piekarsko-cukierniczych i ciastkarskich, w których zatrudnionych jest łącznie prawie 8 tysięcy pracowników.

Znaczny wkład w regionalne zasoby produkcyjne wnoszą także ośrodki skupiające pracodawców przemysłu chemicznego. Udział produkcji podstawowych chemikaliów czy wyrobów chemii gospodarczej wynosi ok. 11,7% w skali kraju, a liczba zatrudnionych w tej branży osób skupia ponad 3 tysiące zatrudnionych osób.

Na Opolszczyźnie duże znaczenie gospodarcze przypisuje się ponadto przemysłowi wyrobów wytwarzanych z surowców niemetalicznych, na który składają się przemysł cementowo-wapienniczy – zatrudniający łącznie ok. 1,4 tysiąca osób, przemysł wyrobów betonowych i gipsowych – 1,2 tysiąca pracowników oraz branże związane z produkcją szkła i jego pochodnych – ponad 0,5 tys. pracujących. Wymienione rodzaje przemysłu stanowią blisko 11,1 % produkcji regionalnej i średnio 4,2% w skali kraju.

Znacznie mniejsze udziały w gospodarce województwa opolskiego ma przemysł metalowy – 2,15% produkcji regionalnej. Mimo znaczącego spadku produkcji oraz liczby pracowników Opolszczyzna nadal plasuje się w pierwszej piątce regionów o najwyższym udziale przemysłu metalowego w produkcji ogółem.

O konkurencyjności rynku pracy na Opolszczyźnie decyduje również silnie rozwinięty sektor budownictwa. Region cechuje nie tylko duża ilość przedsiębiorstw prowadzących działalność budowlano-montażową czy związaną z produkcją materiałów budowlanych, ale także rozbudowana sieć naukowo-techniczna, specjalistyczne szkolnictwo zawodowe, obecność uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych skupionych wokół nauk o budownictwie i jego technologii.

Opolszczyzna to region silnie i w różnorodny sposób uprzemysłowiony. Oprócz wymienionych dyscyplin, w województwie opolskim rozwija się także sektor energetyczny (związany głównie z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii). Potencjał rozwojowy posiada także opolskie rolnictwo oraz agroturystyka. Przedsiębiorcy związani więc z wyżej wymienionymi branżami stanowią więc o atrakcyjności Opolszczyzny i należą do grona największych pracodawców regionu.

Najwięksi pracodawcy w województwie opolskim. Najlepsza praca na Opolszczyźnie

Poniżej prezentujemy listę dwudziestu największych pracodawców w województwie opolskim. Przedstawione w zestawieniu przedsiębiorstwa zatrudniają największą liczbę pracowników
w regionie.

Ranking największych pracodawców na Opolszczyźnie:

 • Grupa VELUX w Namysłowie Grupa VELUX – ponad 10 tys. zatrudnionych osób
 • Coroplast w Strzelcach Opolskich / we wsi Dylaki – 7 tys. zatrudnionych osób
 • Marcegaglia Poland w Kluczborku – 6 tys. zatrudnionych osób
 • Nutricia Grupa Danone Polska w Opolu – ponad 3 tys. zatrudnionych osób
 • Multiserwis Sp. z o.o. w Krapkowicach – 2900 zatrudnionych osób
 • Zott Polska w Opolu – 2126 zatrudnionych osób
 • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna w Kędzierzynie-Koźlu – 1570 zatrudnionych osób
 • Diehl Controls Polska w Namysłowie – 1200 zatrudnionych osób
 • Spółki Grupy Górażdże w Choruli – 1200 zatrudnionych osób
 • Keiper Polska w Skarbimierzu – 873 zatrudnione osoby
 • Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. w Otmuchowie – 659 zatrudnionych osób
 • Südzucker Polska w Polskiej Cerekwi – 630 zatrudnionych osób
 • Lhoist Opolwap Sp. z o.o. w Tarnowie Opolskim – 550 zatrudnionych osób
 • Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A. w Brzegu – 420 zatrudnionych osób
 • Warta Glass w Jedlicach k. Ozimka – 300 zatrudnionych osób
 • Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A. w Brzegu – 350 zatrudnionych osób
 • Lesaffre Polska w Wołczynie – 271 zatrudnionych osób
 • Spółdzielnia Pracy Cukry Nyskie w Nysie – 250 zatrudnionych osób
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku – 100 zatrudnionych osób
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głubczycach – 100 zatrudnionych osób