Wyjątkowa sytuacja - przestój

Wyjątkowa sytuacja - przestój
Przestój to zjawisko wyjątkowe i w praktyce stosunkowo rzadko spotykane. Z punktu widzenia pracownika i pracodawcy ważne jest jednak to, że za przestój osobie zatrudnionej należy się wynagrodzenie. Jak wygląda kwestia czasu pracy właśnie podczas przestoju?

Kwestia przestoju została uregulowana w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 81 § 1: ?Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia ? 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów?. Czy czas przestoju należy liczyć do czasu pracy? Jak wygląda w tym zakresie polskie ustawodawstwo na tle unijnych uregulowań?

Kiedy mowa o przestoju?

Przestój może być wywołany różnymi czynnikami. Dobrym przykładem jest sytuacja, w której w zakładzie pracy następuje przerwa w dostawie energii lub brakuje surowców, które są niezbędne do uruchomienia linii produkcyjnych. Specjaliści wskazują przy tym, że czynniki wywołujące przestój można podzielić na techniczne i organizacyjne. Niezależnie od tego, co wywołuje niemożność wykonywania przez pracowników ich obowiązków, należy wskazać, że ryzyko wystąpienia takiej sytuacji ponoszą właśnie przedsiębiorcy, czyli podmioty zatrudniające. Z tego też względu czasu przestoju nie można pracownikom kazać np. odrobić po godzinach pracy.

To Cię powinno też zainteresować: Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Wytyczne Unii Europejskiej

Istotną kwestią, gdy mowa o przestoju, są przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie. Wystarczy wskazać choćby na Dyrektywę 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku. To właśnie do tych przepisów konieczne było dostosowanie Kodeksu pracy i innych ustaw regulujących stosunek pracy. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami czas przestoju pracodawca powinien zaliczyć do czasu pracy swojego podwładnego. Taki pogląd zaprezentował również Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z dnia 27 stycznia 2009 roku (sygn. akt II PK 140/08). Warto przy tym podkreślić, że wynika to z kilku faktów. Po pierwsze, przestój jest zjawiskiem wyjątkowym, które ma miejsce stosunkowo rzadko. Po drugie, jeżeli istnieje taka możliwość, pracodawca powinien zlecić swojemu podwładnemu wykonywanie innej pracy. Za świadczenie innych zadań służbowych osoba zatrudniona powinna przy tym otrzymać wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie zasadnicze.

To już nadgodziny

Jeżeli przestój jest zaliczany do czasu pracy, to warto zauważyć, że po godzinach pracy pracownicy również mogą świadczyć pracę, ale wyłącznie w nadgodzinach. Oznacza to, że pracodawca, który poleca swoim podwładnym pozostanie po godzinach i powołuje się na swoje szczególne potrzeby (art. 151 § 1 Kodeksu pracy), musi liczyć się z koniecznością wypłaty dodatkowych pieniędzy. W zależności od tego, w jaki dzień tygodnia nadgodziny mają miejsce, dodatek wynosi:

  • 100% wynagrodzenia ? za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy (zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy) i w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • 50% wynagrodzenia ? za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdy inny dzień niż określone powyżej.

Jeżeli pracodawca nie dostosuje się do tych wytycznych, to łamie on prawa zatrudnionych i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności lub ukarany grzywną.

Oceń ten wpis
Wyjątkowa sytuacja - przestój
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Zimko
2019-12-12, 07:42
Przestój w zakładzie pracy to rzadkie zjawisko. U mnie w pracy jest zawsze planowany przestój w miesiącu lipcu i wtedy większość pracowników bierze urlop. Ci co nie biorą to są potrzebni w pracy, do wykonywania prac remontowych... Wytyczne Unii Europejskiej dokładnie mówią o przestoju nieplanowanym...
Jola
2019-05-21, 07:21
Przestój nieplanowany to bardzo rzadko się zdarza w zakładzie pracy. U nas w pracy od rana nie było prądu. Dowiedzieliśmy się, że prąd będzie za 10 godzin. Nie dało się wykonywać pracy przy komputerze. Uporządkowaliśmy dokumenty i poszliśmy do domu. Za ten dzień mieliśmy płacone, bo nie było nasza winą, że nie było prądu. Przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie(Dyrektywa 2003/88/WE) zajmuj się tym zagadnieniem.
HR11
2019-05-08, 13:25
Chociaż nie istnieje żadna nakazowa i gwarantowana metoda, aby stać się „najlepszym liderem w historii”, istnieje wiele rzeczy, które można zrobić, aby zapewnić swoim pracownikom ciągłe podążanie we właściwym kierunku.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.