Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza koszty

24 stycznia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 18 głosów

18 głosów

8 komentarzy

Działalność gospodarcza koszty
Prowadzenie własnej firmy daje niezależność, satysfakcję i mnóstwo innych, pozytywnych doznań. Każdy przedsiębiorca jednak wie, że wiąże się to również z szeregiem obowiązków, których należy dopełnić. Aby wszystko funkcjonowało tak, jak należy, niezbędne jest wykonanie rzetelnego biznesplanu, uwzględnienie wszelkich kosztów działalności gospodarczej, a także uregulowanie takich kwestii jak podatki. Sprawdź, co musisz wiedzieć na temat zagadnienia działalność gospodarcza koszty!

Każdy przedsiębiorca na początku swojej drogi musi zastanowić się, jaki rodzaj działalności zamierza prowadzić, a także czy chce ją wykonywać samodzielnie czy też z innymi. Do wyboru ma zatem następujące formy prawne prowadzenia działalności, których wybór będzie wpływał na koszty, jakie się z tym wiążą – od rejestracji, po dochód, aż po opodatkowanie.

Oto rodzaje działalności gospodarczej:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna.

Jak widzimy można zdecydować się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, a także jednej z wielu rodzajów spółek, m.in. jawnej, z.o.o, komandytowej itd. Od tego, na jaką formę się zdecyduje, zależą jego zobowiązania – sposób rejestracji, wysokość opłat VAT, ZUS i inne kwestie. Sprawdź, co musisz wiedzieć o prowadzeniu działalności gospodarczej, kto może otrzymać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, a także jak wygląda oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej!

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, stanowi jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Uznawana jest ona za najprostszą organizacyjnie i polega na tym, że osoba fizyczna uzyskuje status przedsiębiorcy jednoosobowego poprzez uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Osoba fizyczna, która chce prowadzić swój biznes, musi więc złożyć wniosek CEIDG-1 – osobiście w urzędzie gminy bądź wysłać elektronicznie, z tym, że niezbędny będzie podpis elektroniczny, zaufany profil lub odręczny podpis osobiście w urzędzie. Ponadto rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga zgłoszenia się do obowiązkowych ubezpieczeń. Uczynić to można składając formularz ZUA lub ZZA (jeśli będzie opłacana wyłącznie składka zdrowotna). Nie ma natomiast konieczności zgłaszania się osobiście w urzędzie skarbowym ani w GUS, co jest wymagane w przypadku spółek. Wszelkie odpowiednie informacje i wnioski są tam dostarczane poprzez Urząd Gminy.

Kiedy osoba fizyczna zostaje płatnikiem VAT, musi dokonać rejestracji w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym wypełniając w tym celu formularz VAT-R. Warto również pamiętać, że w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, czasem niezbędne bywa pozyskanie koncesji czy zezwoleń.

Wszystkie rodzaje działalności gospodarczej

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

W polskim prawie wyróżnia się trzy podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej –  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby cywilne, a także spółki prawa handlowego. Tak więc każdy przedsiębiorca na początku swojej drogi musi podjąć decyzję o tym, jaką formę wybiera i w jaki sposób będzie firma prowadzona. To istotna decyzja, ponieważ niesie ze sobą konsekwencje własnościowe, podatkowe, a także te związane z odpowiedzialnością ponoszoną za zobowiązania.

Video

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Pierwszym rodzajem jest indywidualna działalność gospodarcza, czyli przedsiębiorstwo prowadzone i reprezentowane przez jednego właściciela będącego osobą fizyczną. To on osobiście odpowiada za wszelkie zobowiązania swojej firmy – zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak i majątkiem osobistym i ma pełnię kompetencji decyzyjnych, co szerzej przybliżyliśmy w pierwszym akapicie.

Spółka cywilna

Drugi rodzaj stanowi spółka cywilna, która powstaje na mocy umowy wspólników. Ci zobowiązują się do dążenia w celu osiągnięcia założonego celu gospodarczego, m.in. poprzez wniesienie odpowiednich wkładów, które co do zasady mają jednakową wartość. W tego typu działalność za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie – są uprawnieni i zobowiązani do prowadzenia jej spraw. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach, ale też uczestniczy w równym stosunku w stratach. Obwarowaniem prowadzenia działalności gospodarczej w postaci spółki cywilnej jest to, że roczny przychód z jej działalności nie może przekroczyć 400 000 euro. W sytuacji, gdy to nastąpi, spółka cywilna powinna zostać przekształcona w jedną ze spółek handlowych.

Szukasz pracy?

PRACOWNIK BIUROWY DZIAŁU SERWISU

KH-KIPPER Sp. z o.o.

 • Kajetanów
Dodana

Pracownik produkcyjny

Serwis Personalny Poland

 • Skórzewo
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana

Pracownik Hali - Dział Tradycja

Schiever Polska

 • Rzeszów
Dodana

Spółka jawna

Jest to rodzaj spółki osobowej, która nie jest osobą prawną. Majątek spółki jawnej stanowią wkłady wniesione do niej, a także mienie nabyte w czasie jej funkcjonowania. Prawo i obowiązek do reprezentowania spółki zyskuje każdy ze wspólników i każdy z nich odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Spółka partnerska

To kolejny rodzaj spółki osobowej, utworzonej przez wspólników (w tym przypadku zwanych partnerami), w celu wykonywania wolnego zawodu.  Dotyczy to takich zawodów jak: lekarze, inżynierowie, brokerzy ubezpieczeniowi, architekci, aptekarze, maklerzy, księgowi, rzeczoznawcy majątkowi, tłumacze przysięgli itp. W przypadku spółki partnerskiej, wszyscy partnerzy solidarnie odpowiadają za zaciągnięte przez spółkę zobowiązania związane z jej funkcjonowaniem (np. kredyty). Nie ponoszą jednak odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem zawodu przez pozostałych partnerów oraz te powstałe w wyniku działań lub zaniedbań osób zatrudnionych przez spółkę, podlegających kierownictwu innego partnera.

Spółka komandytowa

Kolejna spółka osobowa. W tej przynajmniej jeden ze wspólników odpowiada całym swoim majątkiem wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, a także przynajmniej jeden ze wspólników musi mieć ograniczoną odpowiedzialność. Spółka komandytowa rodzi się wraz z momentem wpisu jej do rejestru, co musi zostać poprzedzone zawarciem umowy spółki w formie aktu notarialnego.

Spółka komandytowo – akcyjna

To specyficzny rodzaj spółki, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W niej przynajmniej jeden ze wspólników odpowiada bez ograniczenia wobec wierzycieli za powstałe zobowiązania spółki oraz przynajmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Ta forma działalności wymaga kapitału zakładowego w minimalnej wysokości 50 000 zł. Tego typu spółka może we własnym imieniu nabywać prawa – m.in. własność nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe, a także zaciągać zobowiązania, pozywać czy być pozywana.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

To rodzaj spółki kapitałowej, co wiąże się z koniecznością zgromadzenia kapitału spółki, który musi wynosić minimum 5 000 zł. Spółka z o.o. może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami. Odpowiadają one za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie – te są nabywane lub nadawane na mocy np. umów. Z chwilą wpisu do KRS, spółka zyskuje osobowość prawną.

Spółka akcyjna

Jest to forma działalności gospodarczej, gdzie podstawę stanowi kapitał akcyjny. Ten dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Minimalnym kapitałem spółki akcyjnej jest równowartość 500 000 złotych, a wartość jednej akcji nie może być niższa niż 1zł. Akcje należą do akcjonariuszy, jednak ci nie odpowiadają osobiście za powstałe zobowiązania spółki, jednak ponoszą ryzyko odnośnie wysokości wniesionego kapitału – który może rosnąć, bądź maleć.

koszt prowadzenia działalnosci

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Jak wynika z art. 373 Prawa upadłościowego i naprawczego (pr. up. i n.), sąd ma możliwość zawyrokowania pozbawienia prawa prowadzenia własnej działalności gospodarczej na własny rachunek, a także sprawowania funkcji członka rady nadzorczej, przedstawiciela, rzecznika bądź reprezentanta w spółce handlowej na okres od 3 do 10 lat.

Aby uniknąć zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, istnieje możliwość złożenia w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o taką upadłość. Osoby, które zdecydują się na taki krok, zyskają prawo do dalszej działalności na własny rachunek.

Podczas składania takiego wniosku, niezbędne jest wydanie wszystkich dokumentów. Zabronione jest wprowadzanie zmian, niszczenie czy zatajanie majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej. Jeśli do tego dojdzie, sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wobec osoby fizycznej. Tak się stanie wówczas, gdy uzna że jego niewypłacalność zaistniała wskutek celowego działania albo rażącego niedbalstwa danej osoby.

Koszty działalności gospodarczej

Na początku koszty działalności gospodarczej to przede wszystkim koszt związany z jej rejestracją, składkami ZUS, a także sumą potrzebną na rozkręcenie biznesu – założenie rachunku bankowego, zakup sprzętów, materiałów, wynajem biura, marketing itp. Te drugie czynniki uzależnione są przede wszystkim od specyfiki działalności i rodzaju branży, pierwsze z kolei zależą od decyzji, jaką podjął przedsiębiorca zakładając firmę.

Koszty działalności gospodarczej obejmują także wydatki ponoszone przez firmę na bieżąco. Do tych najczęściej można zaliczyć:

 • opłaty związane z utrzymaniem biura - czynsz, rachunki za media, opłaty za Internet, telefon, telewizję, koszty prowadzenia strony internetowej, a także materiały marketingowe (reklamy, wizytówki, ulotki itp.);
 • koszty związane z zatrudnianiem pracowników – od tych związanych z wypłaceniem wynagrodzenia za pracę, po środki przeznaczone na składki ZUS, premie czy dodatki;
 • księgowość – opłaty za skorzystanie z usług biura rachunkowego, księgowości online albo związane z zatrudnieniem księgowej;
 • koszty finansowe – na przykład odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów czy koszty ściśle związane z windykacją długów.

Założenie działalności gospodarczej koszty

Przybliżamy informacje odnośnie do tego, jakie są koszty założenia działalności gospodarczej. Przede wszystkim jest to uzależnione od formy prawnej, jaką się wybierze.

1. Złożenie wniosku w przypadku:

 • Jednoosobowej działalności gospodarczej do CEIDG – 0 zł. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej polega na wypełnieniu formularza elektronicznego i jest to bezpłatne. Niezbędne będzie natomiast złożenie podpisu – może być on osobisty w urzędzie gminy, elektroniczny albo przy użyciu tzw. „profilu zaufanego”.
 • Spółek – tutaj niezbędne jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, co wiąże się z kosztem 500 zł opłaty sądowej i wymaga złożenia wniosku powodującego automatyczne nadanie spółce numerów NIP i Regon. Do tego dochodzi opłata 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. Zgłoszenie działalności do VAT – 0 zł

Do niedawna przedsiębiorcy zobowiązani byli uiszczać opłatę skarbową w wysokości 170 zł z racji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Dziś decydując się na podatek VAT, muszą wprawdzie złożyć do naczelnika właściwego US zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R, jednak nie ponoszą za to opłaty. Wyjątek stanowi potwierdzenie zarejestrowania podatnika, za które opłata skarbowa wynosi 21 zł.

3. Zgłoszenie firmy do ZUS. Koszt 0 zł

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, zgłoszenia do ZUS dokonać należy najpóźniej w terminie 7 dni od daty zarejestrowania jej. Spółki natomiast nie muszą zgłaszać firmy do ZUS, bowiem następuje to automatycznie poprzez pobranie danych z KRS. Wyjątek stanowią wspólnicy zarejestrowanych w KRS spółek, którzy mają obowiązek zgłosić w ZUS siebie jako płatnika składek oraz do ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń (dotyczy wspólników spółek komandytowych, jawnych i partnerskich oraz jednoosobowych spółek z o.o.).

Video

4. Założenie firmowego rachunku bankowego – w zależności od banku koszt to od 0 do około 250 zł miesięcznie

W dzisiejszych czasach posiadanie firmowego konta jest niezbędne w wielu przypadkach – służy m.in. do rozliczeń z US czy ZUS. Koszt jego założenia i prowadzenia zależy od oferty banku.

5. Składki ZUS – uzależnione od formy prawnej działalności

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają możliwość opłacania przez dwa pierwsze lata jej funkcjonowania niższych składek ZUS, a często przez pierwszych 6 miesięcy zupełnie mogą uniknąć ich płacenia. W przypadku spółek możliwe jest prowadzenie firmy bez opłacania ZUS, co jednak nie dotyczy wspólników – ci traktowani są przez ZUS jak przedsiębiorcy, co zobowiązuje ich do odprowadzania comiesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od podstawy wymiaru.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Jak wynika z art. 373 Prawa upadłościowego i naprawczego (pr. up. i n.), sąd ma możliwość zawyrokowania pozbawienia prawa prowadzenia własnej działalności gospodarczej na własny rachunek, a także sprawowania funkcji członka rady nadzorczej, przedstawiciela, rzecznika bądź reprezentanta w spółce handlowej na okres od 3 do 10 lat.

Aby uniknąć zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, istnieje możliwość złożenia w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o taką upadłość. Osoby, które zdecydują się na taki krok, zyskają prawo do dalszej działalności na własny rachunek.

Podczas składania takiego wniosku, niezbędne jest wydanie wszystkich dokumentów. Zabronione jest wprowadzanie zmian, niszczenie czy zatajanie majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej. Jeśli do tego dojdzie, sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wobec osoby fizycznej. Tak się stanie wówczas, gdy uznaz że jego niewypłacalność zaistniała wskutek celowego działania albo rażącego niedbalstwa danej osoby.

zakładanie działalnosci koszty

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 31 i 33 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, niektórzy pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, doradców i asystentów są zobowiązani do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wzór oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej

……………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………………..

……………………………………..
(dane pracownika)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o prowadzeniu działalności gospodarczej


 

Niniejszym oświadczam, że prowadzę/nie prowadzę* działalności gospodarczej.

Charakter prowadzonej działalności gospodarczej: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

……………………………………..

                                                                                                                                   (podpis)

 

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy wielu ważnych decyzji – począwszy od wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, przez jej rejestrację, stworzenie biznesplanu, aż po dążenie do prężnego rozwoju. Warto więc znać wszelkie prawa i obowiązki, jakie się z tym wiążą, aby nie narazić się na straty i konsekwencje prawne.

Koszty uzyskania przychodu działalność gospodarcza

Istnieje grupa podatników, która może pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodu. Zaliczają się do niej ci, którzy wybrali jako formę rozliczania się z urzędem skarbowym z podatku dochodowego na zasadach ogólnych bądź podatek liniowy.

Jakie wydatki można uznać za koszt podatkowy? Otóż definicję kosztów uzyskania przychodów możesz znaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 22 ust. 1: „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.”. Wyjątki te stanowią m.in.: wydatki na reprezentację, odsetki za nieterminową spłatę zobowiązań podatkowych i budżetowych, wydatki na spłatę rat pożyczek i kredytów, odpisy amortyzacyjne przekraczające wartość 150 000 zł w przypadku samochodów osobowych.

Tym samym, aby wydatek mógł być kosztem firmowym musi mieścić się w definicji kosztu uzyskania przychodu. Ale na tym nie koniec. W celu ujęcia wydatku w KPiR, niezbędne jest dopełnienie wymogów odnośnie prawidłowego jego udokumentowania. Dokładne przepisy regulujące to, w jaki sposób dokumentować koszty ujęte są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Tak więc zgodnie z § 12 ust. 3 podstawę zapisów w księgach stanowią dowody księgowe w postaci faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych, a także inne dowody zawarte w § 13 i 14 rozporządzenia, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej faktycznym przebiegiem.

Które z wydatków przedsiębiorcy najczęściej uznają za koszty uzyskania przychodów? Na pierwszym miejscu ulokować można zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych, ale również wydatki w postaci pieczęci firmowej, strony internetowej, wynajmu i wyposażenia lokalu, telefonu, samochodu czy odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.

jak szybko założyć działalność

W sytuacji, gdy mamy wątpliwości odnośnie tego, czy określony wydatek może zostać zaliczony do kosztu uzyskania przychodu, istnieje możliwości zwrócenia się do urzędu skarbowego. Wówczas należy złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów. Jego złożenie wiąże się z opłatą w wysokości 40 zł, a czas oczekiwania na opinię wynosi do 3 miesięcy.

Koszty założenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Wystarczy uzupełnić wniosek online z CEIDG, a następnie potwierdzić go podpisem, co jest możliwe poprzez profil zaufany, podpis elektroniczny albo jednorazową wizytę w urzędzie gminy. Przy wyborze tej formy prawnej działalności nie występują żadne wymagania kapitałowe. Zatem koszty jednoosobowej działalności gospodarczej na początku nie są duże – nie trzeba mieć np. określonej sumy, jaką trzeba dysponować, aby zarejestrować firmę (co ma miejsce przy spółkach).

Trzeba jednak pamiętać, że po rejestracji powstają różnego typu wydatki, uzależnione od rodzaju branży, zakresu usług czy rozwoju firmy. Mogą to być koszty związane z wynajmem i wyposażeniem biura, działaniami marketingowymi, zakupem towaru, zdobyciem koncesji i pozwoleń itd. Koszty jednoosobowej działalności gospodarczej obejmują więc wydatki potrzebne na start, ale też bieżące wydatki firmy i obowiązkowe opłaty administracyjno-skarbowe. Te ostatnie należy uiszczać regularnie – są to podatki, składki na ubezpieczenia społeczne czy wpłaty na PFRON.

Podsumowując, działalność gospodarcza koszty to obszerne zagadnienie. Opłaty, jakie ponoszą przedsiębiorcy związane są z formą prawą firmy, ale też bieżącymi wydatkami, które uzależnia się od rodzaju działalności i specyfiki branży. Warto więc znać wszelkie kwestie związane z rejestracją firmy, ale też liczyć się ze zobowiązaniami, jakie później będą z tego faktu wynikały.

To może Cię również zainteresować

Centralna ewidencja działalności gospodarczej

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są wady i zalety prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

Do zalet bez wątpienia można zaliczyć niski koszt założenia firmy, krótki czas od chwili rejestracji do funkcjonowania biznesu, niewiele formalności, możliwość korzystania z uproszczonej księgowości oraz ulg – np. mały ZUS. Jako wady uznaje się m.in. odpowiedzialność właściciela firmy za jej zobowiązania, gdzie gorsze chwile firmy często odbijają się na osobistym koncie przedsiębiorcy, a także formalności w postaci opłacania składek ZUS.

Koszty jednoosobowej działalności gospodarczej

Zakładanie własnej działalności w ostatnich latach zyskuje na popularności. Trzeba jednak pamiętać, że jej prowadzenie wiąże się z różnymi obowiązkami, również finansowymi. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezpłatna i stosunkowo prosta.

Podziel się

8 komentarzy

Poland

Poland

Koszty są zbyt wielkie, takie promocyjne dla nowych powinny być dla wszystkich, a dla nowych praktycznie nic plus większe odliczenie kwoty wolnej.
Arkadiusz j.

Arkadiusz j.

Z pewnością jak zawsze do teraz koszty działalności są zbyt duże dla przedsiębiorców. To jest negatywna rzecz by prowadzić u nas firmę.
Jan23

Jan23

Przestudiuj biznesplany swojego pomysłu, można znaleźć analogiczne w sieci i na tej podstawie obliczyć wszystkie koszty jakie potrzebne są do prowadzenia firmy.
Alek

Alek

Są różne rodzaje działalności gospodarczej. Ja prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zarejestrowałem moją działalność i za to nic nie płaciłem. Wiadomo, musiałem dużo potrzebnych "rzeczy" kupić. Płacę ZUS - ub. społeczne, zdrowotne..... Myślę, że zysk zacznie się po pewnym czasie. Na razie sama strata....
Komputer

Komputer

W zależności od charakteru pracy wiele jest jak piszecie różnic i to w kosztach także się przeradza. W Polsce to bardzo trudno jest prowdzić jednoosobową działalność gospodarczą.
Zontek

Zontek

Do kosztów zusu trzeba doliczyć gdy się zarabia koszty podatków oraz wszystko co się inwestuje w towar i reklamy usług i firmy, paliwo i całą game innych spraw.
orchidea

orchidea

Dofinansowanie firmy jest dobre. W praktyce trzeba jednak miec szczęście i zarabiać na składki i całą resztę. To jest chore. Nowy przedsiębiorca nie powinien w ogóle płacić.
Zeman

Zeman

Nawet promocyjna pożyczka dla nowych przedsiębiorców to zbyt duży koszt. Po dwóch latach człowiek może mieć problem z płąceniem ZUSu, a co dopiero 3x większą kwotę. Masakra!

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka