Szkolenia i rozwój

Instruktaże i szkolenia: cel, etapy i korzyści dla firm

7 sierpnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 4 głosy

4 głosy

5 komentarzy
Instruktaże i szkolenia: cel, etapy i korzyści dla firm
Odkryj istotę szkoleń w Twojej firmie. Dowiedz się, jakie cele spełnia i jakie są etapy przeprowadzenia instruktażu. Szkolenia BHP dla nowych pracowników.

Dwa rodzaje szkoleń

Szkolenia, w których uczestniczyć muszą osoby świadczące prace można podzielić na dwa rodzaje. Z jednej strony to instruktaż ogólny, z drugiej zaś stanowiskowy. Należy przy tym podkreślić, że pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie posiada stosownych kwalifikacji lub też umiejętności. Ponadto, każdy pracownik powinien też być odpowiednio zaznajomiony z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie zatrudnionego w tym zakresie musi odbyć się przed dopuszczeniem go do wykonywania powierzonych mu obowiązków. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym samym pracodawcą stosunku umowy o pracę.

Kiedy instruktaż ogólny?

Najprościej mówiąc ten rodzaj szkolenia powinien umożliwić wszystkim nowo zatrudnionym osobom zapoznanie się zarówno z podstawowymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, jak i zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadku. Obejmuje on pracowników, z którymi pracodawca nawiązał umowę o pracę, jak i studentów, którzy odbywają u zatrudniającego praktykę studencką. Instruktaż ogólny będzie musiał też przejść każdy uczeń szkoły zawodowej, który zatrudniony zostanie w celu praktycznej nauki zawodu.

Klucz do sukcesu Twojej firmy
Pamiętaj, że zapewnienie odpowiedniego szkolenia to nie tylko wymaganie prawne, ale strategiczny krok w kierunku rozwoju i prosperowania Twojej firmy.

Kto przeprowadza szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy, szkolenie zarówno wstępne, jak i okresowe może być prowadzone zarówno przez pracodawcę, jak i jednostki, które są do tego uprawnione. W drugim przypadku dzieje się tak na wyraźne zlecenie podmiotu zatrudniającego, który nawiązuje w tym zakresie stosowną umowę z jednostką. Z drugiej strony warto wskazać, że ,,szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby BHP oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne".

Jak często?

Szukasz pracy?
Dodana

Praca dodatkowa- tygodniówki- Czestochowa- zmiany nocno-poranne

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Częstochowa
 • 27-27 zł / h
Dodana

OPERATOR MASZYN - produkcja śrub

BULTEN POLSKA S.A.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Operator wózków widłowych

Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o. o.

 • Strumień
Dodana
Dodana

Częstotliwość szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy również zostały określone w powyżej wymienionym Rozporządzeniu. I tak, szkolenie okresowe pracowników, którzy zatrudnieni są na stanowiskach robotniczych pracodawca ma obowiązek przeprowadzać w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata. Jeżeli na stanowiskach tych występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia zatrudnionych, niezbędne jest przeprowadzanie szkoleń nie rzadziej niż raz w roku. Pozostali pracownicy, jak i pracodawcy powinni odbywać szkolenia w formie kursu, seminarium lub też samokształcenia przynajmniej raz na 5 lat. Wyjątkiem są tu pracownicy administracyjno-biurowi, którzy mogą szkolenie odbywać raz na 6 lat.

Instruktaż stanowiskowy

Jak sama nazwa wskazuje, ta forma szkolenia ma zapoznać pracownika z jego podstawowymi obowiązkami na danym stanowisku pracy. Pracodawca powinien go przeprowadzić przed dopuszczeniem zatrudnionego do pracy i musi być on dostosowany do stanowiska, które obejmie pracownik. Zgodnie z §11.1 instruktaż ten przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

 • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
 • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa powyżej,
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Jeżeli pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach, to powinien on odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. Takie szkolenie należy również przeprowadzić w przypadku istotnych zmian. Mowa choćby o sytuacji, w której na dane stanowisko wprowadza się substancje o działaniu szkodliwym dla zdrowia lub też niebezpiecznym. Wówczas odpowiednio przeprowadzone szkolenie pozwoli zatrudnionemu wykonywać obowiązki w sposób bezpieczny.

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jak długo powinien trwać instruktaż stanowiskowy. Czas jego trwania powinien być uzależniony od kilku czynników. Ważne jest dotychczasowe doświadczenie zatrudnionego, jak również jego staż pracy. Pracodawca powinien wziąć pod uwagę również rodzaj dotychczas wykonywanej przez zatrudnionego pracy, jak również zagrożenia, na które był on narażony. Instruktaż szkoleniowy, zgodnie z §11. 5 powyżej przywołanego Rozporządzenia, przeprowadza pracodawca lub też osoba przez niego wyznaczona. W drugim przypadku powinna ona posiadać odpowiednie kwalifikacje, jak również doświadczenie zawodowe i być też właściwie przeszkolona w zakresie przeprowadzania instruktażu stanowiskowego.

Etapy przeprowadzania instruktażu stanowiskowego

Proces instruktażu stanowiskowego obejmuje kilka etapów, z których każdy przyczynia się do wszechstronnego rozwoju pracownika. Przeanalizujmy kluczowe etapy:

 1. Planowanie - na tym etapie pracodawca lub wyznaczony personel szkoleniowy identyfikuje konkretne potrzeby szkoleniowe pracowników na podstawie ich ról i odpowiedzialności. Tworzą strukturalny plan, aby skutecznie sprostać tym potrzebom.
 2. Przygotowanie - przed rozpoczęciem szkolenia przygotowywane są niezbędne materiały, dokumenty i środki szkoleniowe. Może to obejmować pisemne wytyczne, protokoły bezpieczeństwa i inne materiały istotne dla procesu szkoleniowego.
 3. Przeprowadzenie szkolenia - w tym etapie odbywa się właściwe szkolenie. Pracownicy otrzymują praktyczne wskazówki dotyczące swoich zadań, procedur bezpieczeństwa oraz innych istotnych informacji związanych z ich stanowiskami.
 4. Ocena - po zakończeniu szkolenia oceniana jest wiedza i umiejętności pracowników, aby upewnić się, że opanowali wymaganą wiedzę i umiejętności. W razie potrzeby dostarczana jest informacja zwrotna w celu uzupełnienia ewentualnych braków lub poprawy wyników.
 5. Dokumentacja - dokładna dokumentacja jest kluczowym aspektem instruktażu stanowiskowego. Zachowuje się zapisy ze szkoleń, wyniki ocen pracowników oraz wszelkie uzyskane certyfikaty w celu przyszłego odwołania się i wypełnienia wymogów związanych z przepisami.

Cele i korzyści prowadzenia instruktażu

Główne cele instruktażu stanowiskowego to rozwijanie umiejętności i wiedzy pracowników, zapoznanie ich z procedurami firmy oraz wzbudzenie pewności siebie w wykonywaniu obowiązków. Dzięki wszechstronnemu szkoleniu można stworzyć kompetentną i samodzielnie działającą załogę, która pozytywnie wpływa na rozwój Twojej firmy.

Korzyści płynące z przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego są liczne. Po pierwsze, minimalizuje ryzyko wypadków i urazów w miejscu pracy, promując świadomość bezpieczeństwa wśród pracowników. Po drugie, zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędów i poprawia efektywność operacyjną, co przekłada się na ogólną produktywność. Po trzecie, dobrze przeszkoleni pracownicy są bardziej zmotywowani i zadowoleni z pracy, co prowadzi do wyższych wskaźników retencji i lepszego morale.

Instruktaż stanowiskowy
Cele Zapoznanie z zadaniami i procedurami pracy, rozwijanie umiejętności, budowanie pewności siebie, poprawa efektywności i produktywności.
Etapy 1. Planowanie - identyfikacja potrzeb szkoleniowych. 2. Przygotowanie - materiały i dokumenty. 3. Przeprowadzenie - konkretne szkolenie. 4. Ocena - sprawdzenie wyników.
Korzyści Minimalizacja ryzyka wypadków, redukcja błędów, zwiększenie produktywności, motywacja pracowników i lepsze morale.
Zgodność i bezpieczeństwo Przestrzeganie przepisów, tworzenie bezpiecznego środowiska pracy, pozytywny wizerunek firmy.

Inwestując w wszechstronne i dopasowane szkolenia, tworzysz wykwalifikowaną i świadomą bezpieczeństwa kadrę pracowniczą. Pamiętaj, że zapewnienie odpowiedniego szkolenia to nie tylko wymaganie prawne, ale strategiczny krok w kierunku rozwoju i prosperowania Twojej firmy.  Postaw więc na szkolenia wstępne dla nowoprzyjętych pracowników i instruktaż stanowiskowy dla sukcesu i wzrostu Twojego przedsiębiorstwa!

To może Cię również zainteresować

Rozwijaj swoją firmę przez szkolenia pracowników

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy to szkolenie, które zapoznaje pracownika z jego konkretnymi obowiązkami i procedurami na danym stanowisku pracy.

Jakie są cele przeprowadzania instruktażu stanowiskowego?

Cele instruktażu stanowiskowego to rozwijanie umiejętności, budowanie pewności siebie, poprawa efektywności pracy i minimalizacja ryzyka wypadków.

Jakie są etapy przeprowadzania instruktażu stanowiskowego?

Etapami instruktażu stanowiskowego są: planowanie, przygotowanie, przeprowadzenie szkolenia, ocena wyników oraz odpowiednia dokumentacja.

Dlaczego instruktaż stanowiskowy jest ważny w firmie?

Instruktaż stanowiskowy jest istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa w pracy, efektywności działania pracowników i podnoszenia poziomu zaangażowania w wykonywanie obowiązków.

Czy instruktaż stanowiskowy jest wymagany prawem?

Tak, zgodnie z przepisami prawnymi, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego dla nowo zatrudnionych pracowników.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Julia Gryglak

Stażysta

Autorka artykułów dla Aplikuj.pl, copywriter

5 komentarzy

nauczyc. PO

nauczyc. PO

U mnie w zakładzie pracy (szkolnictwo), co pewien czas jesteśmy szkoleni pod punktem BHP i potem piszemy test ze szkolenia BHP.
BHP-owiec

BHP-owiec

Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić stosowne szkolenie z BHP. jest to obowiązkiem pracodawcy, który musi wiedzieć, kiedy pracownicy muszą skorzystać z kursu BHP. To bardzo ważne szkolenie.
JeruJeri

JeruJeri

Firma gdyby nie miała z tego tytułu korzyści nie robiłaby tego. W ogóle inwestowanie w kadrę i zapewnienie im warunków do rozwoju ma wpływ na to, że pracownicy czują się korzystniej wewnątrz firmy.
Irga

Irga

Szkolenie w miejscu pracy nie wymaga dużych inwestycji finansowych. Ale ciągłość procesu pozwoli firmie na rozwój zawodowy pracowników i utrzymanie wysokiej konkurencyjności. Przeczytaj artykuł na temat organizacji szkoleń w miejscu pracy..
Sobieraj

Sobieraj

Czasami rzeczywiście dane szkolenie zupełnie nie jest potrzebne dla pracowników. Sa jednak ciekawe sdzkolenia, gdzie liczy się zdanie egzaminu czy uczestnictwo. Takie najbardziej lubimy u nas w firmie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka