Twoje wsparcie w rekrutacji

Szkolenie bhp a umowa zlecenie

Szkolenie bhp a umowa zlecenie
Z przepisów Kodeksu pracy jasno wynikają obowiązki pracodawcy w zakresie konieczności przeprowadzenia szkolenia bhp przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. A co w przypadku, gdy kandydat, który pozytywnie ukończył etap rekrutacji zostaje zatrudniony na umowę zlecenie?

Szkolenie bhp dla osób na umowie zlecenie

Warto pamiętać, że to zainteresowane strony mają prawo uzgodnienia umowy i jej zapisów. W praktyce nie do każdej pracy podmiot zatrudniający jest zobowiązany zatrudnić pracowników w oparciu o umowę o pracę. Z punktu widzenia pracodawcy ważne jest, aby dobrze ocenić przyszłe warunki pracy. Zgodnie z zaleceniami w niektórych sytuacjach przeprowadzanie szkolenia bhp jest konieczne, gdyż wynika bezpośrednio ze specyfiki wykonywanych czynności. I bynajmniej nie zawsze ? odwrotnie niż w przypadku umowy o pracę ? koszt takiego szkolenia musi obciążać zlecającego. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób strony się umówiły i jakie ustalenia znalazły się w umowie.

Umowa zlecenie a bhp - zleceniobiorca szkoli się sam

Zgodnie z art. 3041 Kodeksu pracy, na ?osobach fizycznych, które wykonują pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę? ciąży obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Inaczej mówiąc, cytowany przepis zobowiązuje między innymi zleceniobiorców do zapoznania się i przestrzegania podstawowych zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

O szkoleniu bhp na umowie zlecenie decyduje pracodawca

Choć powyżej wskazano, że każdy zleceniobiorca jest zobowiązany posiadać podstawową wiedzę tak, aby móc świadczyć pracę w bezpiecznych warunkach, to o ewentualnym szkoleniu oraz badaniach profilaktycznych i tak powinien zdecydować zlecający. Dlaczego? Gdyż zapomnieć nie można o art. 304 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią, zlecający jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy ?osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą?. Z drugiej strony, o czym należy pamiętać, aktualnie obowiązujące przepisy nie zobowiązują zlecającego do ponoszenia kosztów badań profilaktycznych, jak i szkolenia.

To Cię powinno też zainteresować: Przepisy bhp - praktyczne zastosowanie

Szkolenie bhp a umowa zlecenie - jak to wygląda w praktyce?

Z punktu widzenia osób zlecających wykonanie pracy istotne może być stanowisko Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który w wyroku z dnia 4 kwietnia 2013 roku (sygn. akt III AUa 935/12) stwierdził, że ? co prawda ? umowa zlecenie umożliwia zlecającemu i wykonawcy ustalenie miejsca i czasu wykonywania pracy, niemniej jednak nakłada na tego pierwszego obowiązki związane z zapewnieniem higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. W związku z powyższym, w praktyce część zleceniodawców decyduje się nie tylko na oddelegowanie zleceniobiorców na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również wysyła ich na wstępne badania. W ten sposób unikają oni ewentualnego oskarżenia o niedopełnienie swoich obowiązków.

Ważne punkty w umowie

Zabezpieczeniem interesów zarówno zlecającego, jak i zleceniobiorcy może być zamieszczenie stosownych punktów w umowie. To właśnie w niej strony powinny określić wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. O takim zapisie powinni pamiętać przede wszystkim pracodawcy. Dlaczego? Jeżeli obowiązek nie będzie realizowany w odpowiedni sposób, to podmiotem odpowiedzialnym będzie właśnie zleceniobiorca. W umowie powinny znaleźć się także stosowane zapisy dotyczące kwestii pokrycia kosztów zarówno szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również badań wstępnych. W tej kwestii strony mają pełną dowolność ? koszt ten może finansować w całości zlecający, zleceniobiorca, choć niewykluczone jest też inne rozłożenie poniesionych kosztów, na przykład po połowie przez każdą z zainteresowanych stron.

Umowa zlecenie a badania lekarskie i szkolenie BHP

Jedną z najważniejszych kwestii, związanych z przyjęciem do pracy nowej osoby, jest badanie lekarskie oraz szkolenie bhp. Umowa zlecenie nakłada ten obowiązek na pracodawcę, tylko w przypadku, gdy na stanowisku, na którym będzie pracować osoba zatrudniona na umowę cywilną, istnieją na tyle duże zagrożenia wynikające z przebiegu pracy lub warunków pracy, że niezbędny jest odpowiedni stan zdrowia oraz przeszkolenie BHP. Pracodawca ma wówczas obowiązek wysłać takiego pracownika na badanie lekarskie oraz zapewnić mu szkolenie BHP. Wynika to m.in. ze stanowiska Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z lipca 2007 roku. Jak więc widać umowa zlecenie a bhp czy umowa zlecenie a badanie lekarskie to kwestie, które są dokładnie uregulowane przepisami prawa.

Ze wspomnianego stanowiska wynika też, że osoby fizyczne, które zatrudnione są na innej podstawie niż stosunek pracy, a także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w danej firmie, muszą poddać się badaniom lekarskim. Dotyczy to zarówno badań wstępnych, jak i okresowych czy kontrolnych, a także w zakresie, który określił pracodawca czy inny podmiot odpowiadający za organizację pracy. Niemniej realizacja tego obowiązku nie oznacza, iż koszty badań lekarskich oraz szkolenia BHP ma ponieść pracodawca. Z Kodeksu pracy nie wynika, iż koszty badań osób, które nie są pracownikami zatrudnianymi na podstawie stosunku pracy, musi ponosić pracodawca.

Wszystkie kwestie dotyczące badań lekarskich oraz szkoleń BHP powinny być uregulowane w treści umowy zlecenia ze wskazaniem, które ze stron ponosi ich koszty. Jeśli takich uregulowań nie ma w umowie cywilnoprawnej, przyjmuje się, że koszt spoczywa na zleceniodawcy, pod warunkiem, iż nałoży on na zleceniobiorcę obowiązek wykonania badań oraz odbycia szkolenia BHP. Podstawę prawną dotyczącą opisywanych kwestii stanowi art. 304§1 Kodeksu pracy, art. 207§2 Kodeksu pracy oraz artykuły 304 i 211 Kodeksu pracy. Przepisy te dotyczą nie tylko obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich, ale również konieczności przeszkolenia zleceniobiorcy w zakresie BHP.

O obowiązkach pracodawcy względem pracownika przeczytasz także w artykule: Jakie obowiązki ma Twój szef?

Oceń ten wpis
Szkolenie bhp a umowa zlecenie
Ocena: 3.8, liczba głosów: 5

Opinie

Krycha
2019-12-05, 10:30
BHP to proste szkolenie i jeżeli jest potrzebne i wymagalne to warto dla własnego spokoju to zrobić, w końcu to mus. Ludzie jednak to bagatelizują a warto wiedzieć jak postępować w pracy by nie było wypadku.
Bart12
2019-05-13, 17:00
Szkolenie to skierowane jest do specjalistów i kadry kierowniczej, którzy szkolą się jako specjaliści ds. Bezpieczeństwa pracy, inżynierowie bezpieczeństwa, lekarze firmowi itp.
szkoła
2019-05-02, 14:02
Placówki edukacyjne powinny mieć jasne wytyczne dotyczące zgłaszania incydentów, które powinny być przekazywane personelowi pierwszego dnia ich zatrudnienia.
Lemon
2019-04-18, 17:48
Dla każdego nowego projektu i zastosowanej technologii wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a także bezpieczeństwa pożarowego.
Magna
2019-04-16, 15:49
Pomimo występowania tych chorób, w większości krajów lekarze i pielęgniarki nie mają odpowiedniego szkolenia w zakresie problemów zdrowotnych związanych z pracą, aw wielu krajach nie ma szkolenia podyplomowego z zakresu bezpieczeństwa pracy.
Franek
2019-04-02, 12:07
Szkolenie BHP przecież nie ma znaczenia czy dla ludzi na takiej czy innej umowie. Logiczne to jest, że powinno być dla wszystkich jeżeli istnieje taka potrzeba. Nawet na kursach tak jest.
Oklahoma
2019-03-30, 17:29
Według mnie szkolenie BHP nie ma znaczenia na jakiej jest umowie. Jeżeli to ważne z punktu widzenia pracodawcy to powinni oni za to zawsze płacić. Odpowiednie zapisy to regulują.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.