Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1108        SUBSKRYBUJE: 7289
Tematy, które interesują czytelników:  Rozmowa kwalifikacyjna pytania, Praca w szczególnych warunkach, Umowa zlecenie składki, Mobilność zawodowa, Wypowiedzenie umowy

Szkolenie bhp a umowa zlecenie

Szkolenie bhp a umowa zlecenie
Z przepisów Kodeksu pracy jasno wynikają obowiązki pracodawcy w zakresie konieczności przeprowadzenia szkolenia bhp przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. A co w przypadku, gdy kandydat, który pozytywnie ukończył etap rekrutacji zostaje zatrudniony na umowę zlecenie?

Warto pamiętać, że to zainteresowane strony mają prawo uzgodnienia umowy i jej zapisów. W praktyce nie do każdej pracy podmiot zatrudniający jest zobowiązany zatrudnić pracowników w oparciu o umowę o pracę. Z punktu widzenia pracodawcy ważne jest, aby dobrze ocenić przyszłe warunki pracy. Zgodnie z zaleceniami w niektórych sytuacjach przeprowadzanie szkolenia bhp jest konieczne, gdyż wynika bezpośrednio ze specyfiki wykonywanych czynności. I bynajmniej nie zawsze ? odwrotnie niż w przypadku umowy o pracę ? koszt takiego szkolenia musi obciążać zlecającego. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób strony się umówiły i jakie ustalenia znalazły się w umowie.

Zleceniobiorca szkoli się sam

Zgodnie z art. 3041 Kodeksu pracy, na ?osobach fizycznych, które wykonują pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę? ciąży obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Inaczej mówiąc, cytowany przepis zobowiązuje między innymi zleceniobiorców do zapoznania się i przestrzegania podstawowych zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Decyduje pracodawca

Choć powyżej wskazano, że każdy zleceniobiorca jest zobowiązany posiadać podstawową wiedzę tak, aby móc świadczyć pracę w bezpiecznych warunkach, to o ewentualnym szkoleniu oraz badaniach profilaktycznych i tak powinien zdecydować zlecający. Dlaczego? Gdyż zapomnieć nie można o art. 304 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią, zlecający jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy ?osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą?. Z drugiej strony, o czym należy pamiętać, aktualnie obowiązujące przepisy nie zobowiązują zlecającego do ponoszenia kosztów badań profilaktycznych, jak i szkolenia.

Jak to wygląda w praktyce?

Z punktu widzenia osób zlecających wykonanie pracy istotne może być stanowisko Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który w wyroku z dnia 4 kwietnia 2013 roku (sygn. akt III AUa 935/12) stwierdził, że ? co prawda ? umowa zlecenie umożliwia zlecającemu i wykonawcy ustalenie miejsca i czasu wykonywania pracy, niemniej jednak nakłada na tego pierwszego obowiązki związane z zapewnieniem higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. W związku z powyższym, w praktyce część zleceniodawców decyduje się nie tylko na oddelegowanie zleceniobiorców na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również wysyła ich na wstępne badania. W ten sposób unikają oni ewentualnego oskarżenia o niedopełnienie swoich obowiązków.

To Cię powinno też zainteresować: Przepisy bhp - praktyczne zastosowanie

Ważne punkty w umowie

Zabezpieczeniem interesów zarówno zlecającego, jak i zleceniobiorcy może być zamieszczenie stosownych punktów w umowie. To właśnie w niej strony powinny określić wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. O takim zapisie powinni pamiętać przede wszystkim pracodawcy. Dlaczego? Jeżeli obowiązek nie będzie realizowany w odpowiedni sposób, to podmiotem odpowiedzialnym będzie właśnie zleceniobiorca. W umowie powinny znaleźć się także stosowane zapisy dotyczące kwestii pokrycia kosztów zarówno szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również badań wstępnych. W tej kwestii strony mają pełną dowolność ? koszt ten może finansować w całości zlecający, zleceniobiorca, choć niewykluczone jest też inne rozłożenie poniesionych kosztów, na przykład po połowie przez każdą z zainteresowanych stron.

O obowiązkach pracodawcy względem pracownika przeczytasz także w artykule: Jakie obowiązki ma Twój szef?

Oceń ten wpis
Szkolenie bhp a umowa zlecenie
Ocena: 3.5, liczba głosów: 4

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.