Pracodawca - prawa i obowiązki

Zasady zwolnienia dyscyplinarnego - kluczowe informacje

26 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 6 głosów

6 głosów

3 komentarze
Zasady zwolnienia dyscyplinarnego - kluczowe informacje
Zrozum zwolnienie dyscyplinarne - warunki, konsekwencje i prawo odwołania się. Informacje w pigułce dla pracowników i pracodawców.

Przesłanki do zwolnienia dyscyplinarnego

Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo rozwiązać nawiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia w winy pracownika w razie:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia jego dalsze zatrudnienie na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W praktyce oznacza to, że nie każde zachowanie czy niedopełnienie obowiązków będzie równoznaczne z podstawą do rozwiązania zawartej z pracownikiem umowy bez wypowiedzenia. Jednocześnie należy pamiętać, że jednym z podstawowych obowiązków każdej osoby zatrudnionej jest świadczenie pracy w sposób staranny i sumienny. Pracownicy powinni więc bezwzględnie przestrzegać regulaminów, które obowiązują w zakładzie pracy oraz czasu pracy czy przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ciężkie, czyli jakie?

Ustawodawca w Kodeksie pracy nie sprecyzował pojęcia ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Pracodawca, w tym zakresie, powinien wesprzeć się praktyką i orzecznictwem. Przyjmuje się, że o takim naruszeniu obowiązków mówi się wówczas, gdy pracownik działał lub zaniechał swoich obowiązków w sposób umyślny. Przykładem może być spożywanie alkoholu w miejscu pracy lub kradzież, której pracownik dokonał na szkodę swojego pracodawcy.

Znacznie mniej kontrowersji wywołuje drugi punkt. W tym przypadku, aby uznać, że wina leży po stronie pracownika, musi on przestępstwo popełnić w trakcie trwania stosunku pracy. Przestępstwo, aby nie było nieporozumień, powinno zostać stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Ważne jest też, aby fakt popełnienia przestępstwa i przede wszystkim jego charakter dyskwalifikował zatrudnionego z dalszego wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Wiadomość dociera do pracodawcy

Zgodnie z zapisami, które znajdują się w Kodeksie pracy, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca po uzyskaniu przez pracodawcę wiadomości o okolicznościach uzasadniających rozwiązanie umowy. Warto zauważyć, że tę zasadę odnosi się zarówno do pracodawcy, który jest osobą fizyczną, jak i takiego, który nie wykonuje czynności osobiście, ale zatrudnia kadrę zarządzającą zakładem pracy w jego imieniu.

Szukasz pracy?

Praca przy drzewkach ozdobnych w Holandii!

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Pracownik sali zabaw

TMJ Beata Zajic

 • Czechowice-Dziedzice
Dodana

Manager ds. windykacji

PROFI CREDIT Polska S.A.

 • Łódź
Dodana

Manager ds. windykacji

PROFI CREDIT Polska S.A.

 • Gdańsk
Dodana

Manager ds. windykacji

PROFI CREDIT Polska S.A.

 • Kraków
Dodana

Problem upływu 1 miesiąca jest bardziej skomplikowany w sytuacji, gdy przepisy naruszył pracownik zajmujący kierownicze stanowisko. Wówczas również zastosowanie ma wyżej cytowany art. 52 § 2 Kodeksu pracy. Termin liczy się zaś od daty, w której osoba decyzyjna i upoważniona do podpisywania oraz rozwiązywania umów uzyskała wiadomość o nagannym zachowaniu pracownika.

Jeszcze inaczej kwestia ta wygląda wówczas, gdy mowa o wieloosobowych organach zarządzających jednostką organizacyjną. W takiej sytuacji termin biegnie od momentu, w którym o nadużyciu pracownika dowiedział się jeden z członków tego organu. Warto przy tym dodać, że ewentualna zmiana w składzie osobowym organu zarządzającego nie wpływa na bieg terminu - nie rozpoczyna się on od nowa.

Decyzja bez wątpliwości

Z punktu widzenia zainteresowanych stron, zwłaszcza zaś pracodawcy, istotne jest to, aby przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika została ustalona w taki sposób, aby nie budziła żadnych wątpliwości. W ten sposób podmiot zatrudniający może uniknąć oskarżenia o kierowanie się niepełnymi informacjami przy podejmowaniu decyzji. Fakt ten wielokrotnie podkreślał w uzasadnieniach do wyroków Sąd Najwyższy (np. w wyroku z dnia 26 stycznia 2011 roku, sygn. II PK 236/10). Aby pracodawca nie podejmował decyzji w pośpiechu, ustawodawca przewidział kilka zasad, które odnoszą się do wyżej wymienionych powodów uzasadniających natychmiastowe rozstanie się z podwładnym:

 • jeżeli pracownik nie wypełniał swoich obowiązków wielokrotnie (mowa wówczas o ciągu zdarzeń), to termin 1 miesiąca liczy się od ostatniego zdarzenia,
 • przy przestępstwie popełnionym przez pracownika termin liczy się od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o nim,
 • bieg terminu 1 miesiąca liczy się również od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o tym, że jego podwładny z własnej winy utracił uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań służbowych (np. utrata prawa jazdy z uwagi na jazdę pod wpływem alkoholu).

W każdym z tych przypadków ustanowienie takiego terminu pozwala pracodawcy na dokładne zapoznanie się ze sprawą i wysłuchanie swojego podwładnego. Na podstawie zgromadzonych informacji podmiot zatrudniający może podjąć decyzję o formie rozstania się z pracownikiem.

O formie rozstania się z pracownikiem decyduje pracodawca, choć nie ma on zupełnej dowolności w tej kwestii. W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, muszą zachodzić przesłanki, które będą uzasadniały pożegnanie się z podwładnym w taki właśnie sposób. W praktyce oznacza to, że pracodawca powinien dokładnie zapoznać się z wytycznymi, które znajdują się w Kodeksie pracy. Ustawodawca bowiem bardzo dokładnie wskazał, kiedy rozwiązanie umowy o pracę w takim trybie będzie w pełni uzasadnione.

Aspekt Opis
Ciężkie naruszenie obowiązków Pracownik działał lub zaniechał swoich obowiązków w sposób umyślny, na przykład spożywając alkohol w miejscu pracy lub dokonując kradzieży.
Zawiniona utrata uprawnień Pracownik doprowadził do utraty uprawnień, które są mu niezbędne do wykonywania pracy, na przykład prawo jazdy zawodowego kierowcy.
Proces odwoławczy Pracownik może odwołać się od decyzji o zwolnieniu dyscyplinarnym, jeżeli pracodawca nie dotrzymał określonych warunków.

Zawiniona utrata uprawnień

Dyscyplinarnie z pracownikiem można rozstać się również wówczas, gdy doprowadził on do utraty uprawnień, które są mu niezbędne, aby wykonywać swoją pracę w sposób rzetelny. Dobrym przykładem jest utrata prawa jazdy z uwagi na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu przez zawodowego kierowcę. W takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku dalej go zatrudniać, gdyż kierowcaprzez swoje niedbalstwo – doprowadził do sytuacji, w której nie może dalej w sposób prawidłowy wykonywać swojej pracy.

Pamiętaj, że jako pracownik masz prawo odwołać się od decyzji o zwolnieniu dyscyplinarnym, jeśli uważasz, że pracodawca nie dotrzymał określonych warunków.

Pracodawca, który zamierza rozwiązać ze swoim podwładnym umowę o pracę bez wypowiedzenia i to niezależnie od powodu, powinien swoją decyzję skonsultować z reprezentujące osobę zatrudnioną zakładową organizacją związkową.

Kiedy i jak może odwołać się pracownik?

Ustawodawca przyznaje każdemu zatrudnionemu prawa, a jednym z nich jest możliwość odwołania się od decyzji pracodawcy w zakresie otrzymania zwolnienia dyscyplinarnego. Warto przy tym wskazać, że takie odwołanie będzie uznane tylko wówczas, jeżeli pracodawca nie dotrzymał powyższych warunków. W takiej sytuacji pracownik powinien dochodzić swoich praw przed sądem.

Zgodnie z zapisami, które znajdują się w Kodeksie pracy, osoba zatrudniona może wnioskować o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub wnieść o przyznanie jej odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. O słuszności zarzutów i ewentualnym przyznaniu odszkodowania decyduje sąd.

5 ciekawostek i dodatkowych informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym

 • Zwolnienie dyscyplinarne jest najcięższą sankcją, jaką pracodawca może nałożyć na pracownika. Nie tylko kończy stosunek pracy, ale również może wpłynąć na przyszłe możliwości zatrudnienia pracownika.
 • Zwolnienie dyscyplinarne nie wymaga okresu wypowiedzenia i następuje natychmiast po decyzji pracodawcy.
 • Zwolnienie dyscyplinarne może nastąpić nawet wobec pracownika, który jest na urlopie lub na zwolnieniu lekarskim.
 • Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, zwolnienia dyscyplinarne stanowią mniej niż 1% wszystkich zakończonych umów o pracę w Polsce.
 • Badania pokazują, że około 30% zwolnień dyscyplinarnych kończy się skutecznym odwołaniem przez pracownika i przywróceniem go do pracy.

To może Cię również zainteresować

Zwolnienie dyscyplinarne - Kodeks Pracy art. 52

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

3 komentarze

Marian

Marian

Dyscyplinarka to coś najgorszego. Musi być poważna jakaś przyczyna, że pracodawca zwalnia dyscyplinarnie (KP art-52). Musi mieć 100% uzasadnienie i być pewnym, że robi to zgodnie z przepisami.
Jaś

Jaś

Jak pracodawca zwalnia pracownika dyscyplinarnie, to musi na ten fakt naprawdę zasłużyć pracownik. Przecież nie można zwolnić dyscyplinarnie pracownika za "byle co". Może pracownik odwołać się do zw. zawodowych, sądu....
Monsun

Monsun

Pracownik zwolniony z pracy otrzymuje wynagrodzenie za wykonanie pełnej pracy w ciągu tak wielu godzin, jak jest to konieczne do jego wykonania. Trzeba wiedzieć jak zwalniać.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka