Świadectwo pracy - co warto o nim wiedzieć?

Świadectwo pracy - co warto o nim wiedzieć?
Rozwiązanie umowy o pracę jest równoznaczne z tym, że pracodawca powinien swojemu podwładnemu wręczyć świadectwo pracy. Jakie informacje powinny się w nim znaleźć? Kiedy pracownik może dochodzić sprostowania tego dokumentu?

Szczegółowe informacje na temat treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania czy prostowania znaleźć można zarówno w Kodeksie pracy, jak i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku. Pracodawca, który jest zobowiązany wystawić świadectwo pracy powinien kierować się przepisami zawartymi właśnie w tych dokumentach. Pomocne mogą być też wzory, które ustawodawca dołączył do rozporządzenia, a które określają, w jaki sposób należy prawidłowo wypełnić druk świadectwa pracy. Istotną kwestią jest również to, że wydania tego dokumentu podmiot zatrudniający nie może uzależniać od uprzedniego rozliczenia się pracownika.

Informacje w świadectwie pracy

Zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu pracy w świadectwie pracy pracodawca jest zobowiązany podać szereg informacji. Te dotyczą przede wszystkim:

 • okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
 • zajmowanych przez pracownika stanowisk,
 • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
 • informacji niezbędnych do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego,
 • informacji o ewentualnych zajęciach wynagrodzenia za pracę (w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym).

Również pracownik może zgłosić chęć umieszczenia w dokumencie dodatkowych danych. Te dotyczą wysokości i składników wynagrodzenia czy uzyskanych kwalifikacji. Poza wyżej wymienionymi informacjami, które należy wskazać zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca nie może zapomnieć o konieczności uzupełnienia świadectwa pracy o te dane, które wskazane zostały w wyżej wymienionym rozporządzeniu, czyli:

 • wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • liczbę dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego dodatkowego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 • okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • liczbę dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie przewidziane w art. 92 Kodeksu pracy (za czas niezdolności do pracy) w roku, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystanie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy (zwolnienie od pracy w celu opieki nad dzieckiem),
 • okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 Kodeksu pracy (skrócenie okresu wypowiedzenia w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy).

Choć powyższe informacje są szczegółowe, to wiele pytań wśród pracodawców budzi ewentualne wskazywanie trybu rozwiązania stosunku pracy.

Przyczyna rozwiązania umowy

Co do zasady w świadectwie pracy nie zamieszcza się szczegółowych informacji o przyczynie rozwiązania umowy o pracę, która dotyczy pracownika. Ustawodawca we wspomnianym rozporządzeniu wskazał, że podmiot wystawiający świadectwo pracy powinien wskazać jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy. Te wymienione zostały w art. 30 § 1 Kodeksu pracy ? umowę o pracę rozwiązuje się:

 • na mocy porozumienia stron,
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
 • z upływem czasu, na jaki była zawarta,
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Jeżeli pracodawca postąpi w inny sposób, to jego były już podwładny będzie mógł dochodzić sprostowania dokumentu. Zainteresowane osoby mają na to 7 dni licząc od dnia, w którym otrzymały one świadectwo pracy.

Oceń ten wpis
Świadectwo pracy - co warto o nim wiedzieć?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Edek
2019-12-11, 15:57
No i faktycznie jednym miejscu wszystko co najważniejsze na temat świadectwa pracy. W nim muszą być zawarte konkrety jakie w tym zakresie przewiduje prawo.
Witt
2019-05-22, 10:36
Pracownik sam się zwalniający, albo jak ktoś go zwalnia, to musi otrzymać świadectwo pracy. Zazwyczaj każdy pracownik otrzymujący świadectwo pracy jet pewien, że jest ono prawidłowo wykonane. A są przepisy, które mówią co musi zawierać takie świadectwo.
Wife
2019-05-08, 10:24
To bardzo ważny dokument, który należy przechowywać w odpowiednim miejscu, bo nie wiadomo kiedy się on przyda a istnieje wiele rzeczy gdy jest to niezbędny dokument.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.