Wzór wniosku o zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem

Wzór wniosku o zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem

Szablon dokumentu przygotowano dla pracowników, którzy chcą z korzystać z przysługujących im dni wolnych na opiekę nad dziecko. Do pobrania w dwóch formatach proponujemy gotową treść, którą należy uzupełnić indywidualnymi danymi i podpisać przed złożeniem pracodawcy.

Wzór wniosku o zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w formacie doc. można edytować w programie MS Office lub innych darmowych edytorach tekstu. Wprowadzanie zmian we wniosku jest proste i nie wymaga specjalistycznych umiejętności.

Dokument, jakim jest wniosek o zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem przydaje się w razie choroby bądź innych sytuacji, w których konieczne jest pozostanie przy dziecku, skutkujące nieobecnością w pracy. Zatrudniony nie jest zobowiązany do podawania konkretnego powodu, a pracodawca nie może odmówić swojej zgody na takie zwolnienie, choć ma możliwość wskazania innego terminu skorzystania z uprawnienia. Każdy pracownik będący rodzicem może w ciągu roku wykorzystać do dwóch dni wolnego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14. Uzyskanie zwolnienia od pracy z tego tytułu wymaga przedłożenia wniosku wskazującego termin nieobecności. W tym samym dokumencie zawiera się zwykle oświadczenie o niekorzystaniu drugiego rodzica z przywileju zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.

Wzór wniosku o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem

Według obowiązującego prawa rodzice zatrudnieni na podstawie stosunku pracy są uprawnieni do wolnego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Zwolnienie od pracy z tego tytułu można uzyskać na opiekę nad dzieckiem do lat 14 w razie jego choroby lub z innych przyczyn (nie jest konieczne dokładne ich określenie). Co ważne, z tego przywileju może skorzystać tylko jedno z dwojga pracujących rodziców. Oświadczenie o tym, który rodzic korzysta z uprawnienia, można złożyć na początku zatrudnienia lub razem z wnioskiem o zwolnienie na opiekę nad chorym dzieckiem. Można uzyskać maksymalnie 2 dni wolnego z tego tytułu.

Kiedy złożyć wniosek o wolne na opiekę

Pracownik ma obowiązek powiadomienia o chęci skorzystania w danym dniu ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem przed rozpoczęciem pracy, aby pracodawca był uprzedzony o jego nieobecności. W wyjątkowych, nieprzewidzianych okolicznościach można poinformować o tym pracodawcę oraz złożyć stosowny wniosek najpóźniej w drugim dniu nieobecności. Warto pamiętać, że w pierwszym składanym w danym roku wniosku o zwolnienie na opiekę pracownik deklaruje, czy chce korzystać w wolnego w wymiarze dni czy godzin. Jeśli wybierze wymiar godzinowy, przy ponownym składaniu takiego wniosku również określa nieobecność w liczbie godzin.

Jak wygląda wniosek o zwolnienie na opiekę nad dzieckiem

Przyznanie takiego zwolnienia wymaga złożenia odpowiedniego pisma, które wchodzi w skład dokumentacji pracowniczej. Aby złożyć wniosek, możesz skorzystać z proponowanego przez nas gotowego wzoru i uzupełnić go swoimi danymi. Dokument taki musi się składać ze standardowych elementów, bez których nie będzie ważny. Wniosek o zwolnienie na opiekę nad dzieckiem powinien zawierać przede wszystkim:

  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu
  • podstawowe dane pracownika i pracodawcy
  • prośba o zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14 na podstawie 188 art. Kodeksu pracy
  • wymiar dni wolnych (1 lub 2) ze wskazaniem dokładnej daty
  • oświadczenie o niekorzystaniu z uprawnień do zwolnienia przez drugiego rodzica
  • podpis wniosku

Wniosek o zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem powinien być wydrukowany i złożony na piśmie, chyba że w zakładzie pracy dokumentacja jest przechowywana w formie elektronicznej, a wnioskujący ma tzw. podpis kwalifikowany – wówczas może dostarczyć jedynie skan dokumentu opatrzony elektronicznym podpisem.

Zwolnienie od pracy na opiekę a zwolnienie lekarskie na dziecko

Warto podkreślić, że czymś innym jest wniosek o wolne na opiekę nad dzieckiem, a czymś innym potoczne „L4 na dziecko”, które wystawia lekarz. Choć efekt jest ten sam – jedno z rodziców pozostaje w domu i zajmuje się dzieckiem, w przypadku zwolnienia lekarskiego przyznawany jest zasiłek opiekuńczy wypłacany przez ZUS na czas niezdolności do pracy. Przebywanie na takim zasiłku, w zależności od decyzji lekarza, może trwać znacznie dłużej, niż w przypadku zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem. W ciągu roku rodzic może wziąć od 14 do 60 dni wolnych w ramach zasiłku opiekuńczego w zależności od wieku dziecka (nie obowiązuje warunek do 14 lat).

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki