Pracownik - prawa i obowiązki

Dofinansowanie studiów przez pracodawcę: wydatki pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i konsekwencje podatkowe

15 grudnia 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 10 głosów

10 głosów

7 komentarzy
Dofinansowanie studiów przez pracodawcę: wydatki pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i konsekwencje podatkowe
Podnoszenie kwalifikacji oraz wzrost kompetencji zazwyczaj wiąże się z koniecznością poniesienia dość wysokich kosztów. Warto wiedzieć o tym, że jednym z uprawnień pracodawców jest dofinansowywanie studiów swoich pracowników. Na jakich zasadach pracodawca może sfinansować nasze studia? Na to oraz wiele innych pytań udzielamy odpowiedzi w poniższym artykule. Zapraszamy do wnikliwej lektury.

Dofinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę i z urzędu pracy - najważniejsze informacje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, polscy obywatele mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania studiów podyplomowych zarówno u pracodawców jak i w urzędach pracy. Studia podyplomowe to forma kształcenia, na którą przyjmuje się kandydatów posiadających kwalifikacje uzyskane na studiach pierwszego stopnia, które zakończyły się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera bądź otrzymaniem odpowiedniego dyplomu.

To Cię powinno też zainteresować: Dofinansowanie nauki do zwrotu?

Studia podyplomowe mogą być prowadzone na uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk bądź Centrum Kształcenia podyplomowego. Studia podyplomowe trwają minimum dwa semestry oraz kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.

Uzyskanie dofinansowania studiów podyplomowych pozwala na zwiększenie zasobu wiedzy oraz zdobycie nowych, cennych umiejętności. Dzięki studiom podyplomowym dana osoba może znacznie zwiększyć swoje szanse na rynku pracy bądź uzyskać argument do uzyskania podwyżki od swojego dotychczasowego pracodawcy. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych w urzędzie pracy należy być osobą bezrobotną.

Czy szef może dopłacić do Twoich studiów?

Pracodawcy w Polsce mają pełne prawo, aby sfinansować zatrudnianym przez siebie pracownikom studia. Zwiększanie kompetencji i kwalifikacji pracowników powinno być celem każdego przedsiębiorcy, któremu zależy na tym, aby osiągnąć sukces w swojej branży. Dzięki zatrudnianiu doświadczonych, dobrych specjalistów, firma może wydajniej pozyskiwać nowych klientów a także kontrahentów.

Video

Szukasz pracy?

MONTER WIĄZEK ELEKTRYCZNYCH

Aptiv Services Poland S.A./ Jeleśnia

 • Jeleśnia
Dodana

Młodsza księgowa/Młodszy księgowy

Coral Travel Poland

 • Warszawa
Dodana

Mechanik / Elektromechanik

Aptiv Services Poland S.A./ Jeleśnia

 • Jeleśnia
Dodana

Regionalny Koordynator Windykacji_Szczecin

PROFI CREDIT Polska S.A.

 • Szczecin
Dodana

To Cię powinno też zainteresować: A czy Ty podnosisz swoje kwalifikacje?

Warto wiedzieć, że ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom jest jednym z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy. Może to mieć formę np. udzielenia urlopu szkoleniowego. Jednocześnie, dofinansowanie studiów jest wyłącznie dodatkowym uprawnieniem przysługującym pracodawcom. Oznacza to, że fakt dofinansowania studiów pracownikowi zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Regulują to artykuły 17 i 94 Kodeksu pracy.

Jak udokumentować koszty dofinansowania studiów

Koszty dofinansowania studiów można udokumentować poprzez:

 • umowę szkoleniową,
 • potwierdzenie przelewów zrealizowanych na konto uczelni bądź na konto pracownika lub,
 • fakturę VAT dokumentującą wysokość kwot wynikających z podnoszenia kwalifikacji przez pracownika w związku z pójściem na studia.

Jak uzyskać od szefa dofinansowanie na studia

Przydzielenie dofinansowania na studia pracownikowi to wyłącznie przywilej pracodawców, a nie obowiązek. Aby pracodawca wyraził zgodę na dofinansowanie naszej edukacji, trzeba go jakoś przekonać. Jak to zrobić?

Przede wszystkim, należy uświadomić pracodawcy, jak bardzo zależy nam na podnoszeniu swoich kwalifikacji. Nie wszyscy pracownicy chcą poszerzać swoją wiedzę, ponieważ wystarcza im to stanowisko pracy, które zajmują obecnie. Pracodawca musi wiedzieć, że chcemy iść do przodu, a dzięki nowym kompetencjom jakość pracy znacząco wzrośnie.

To Cię powinno też zainteresować: Studia dla pracownika z Twojej kieszeni

Ponadto, zanim poprosimy szefa o dofinansowanie naszych studiów, warto dokładnie zastanowić się, jakie studia pomogą nam poszerzyć kompetencje w codziennej pracy. Kierunek studiów powinien być powiązany z branżą, w której działa nasza firma. Tylko wtedy uzyskane w ramach studiów kompetencje będą cenne zarówno dla nas jak i dla firmy.

Dofinansowanie do studiów z pracy

Finansowanie nauki - przychód pracownika ze stosunku pracy

Czy sfinansowanie nauki przez pracodawcę może być uznane za przychód pracownika? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuł 10 tego aktu prawnego wskazuje, że za źródła przychodów uznaje się:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy (w tym także spółdzielczy stosunek pracy), członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej bądź innej spółdzielni specjalizującej się w produkcji rolnej, praca nakładcza, renta, emerytura,
 • inne rodzaje źródeł.

Artykuł 12 ustawy o PIT wskazuje, że przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy to wszystkie rodzaje wypłat pieniężnych a także wartość pieniężna świadczeń w naturze lub ich ekwiwalentów, bez względu na źródło finansowania tych świadczeń i wypłat, a przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za wykonywanie godzin nadliczbowych, dodatki specjalne, nagrody, ekwiwalenty z tytułu niewykorzystanego urlopu oraz inne kwoty bez względu na to, czy ich wysokość ustalono z góry. Oprócz tego, zalicza się także świadczenia pieniężne ponoszone przez pracownika oraz wartość innych nieodpłatnych świadczeń bądź świadczeń odpłatnych częściowo.

To Cię powinno też zainteresować: Podnoszenie kwalifikacji pracowników - sięgnij po środki

Czy biorąc pod uwagę powyżej wskazane regulacje prawne fakt sfinansowania studiów przez pracodawcę może być kwalifikowany jako przychód pracownika? W przywołanym wcześniej artykule 12 ustawy o PIT znajduje się zwrot "w szczególności" - oznacza to, że kategorie akceptowalnych przychodów nie są katalogiem zamkniętym, dlatego mogą ulec rozszerzeniu.

Za przychód ze stosunku pracy oraz stosunków pokrewnych można uważać wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, które ma źródło w tym, iż pracownika łączy z pracodawcą stosunek pracy bądź stosunek pokrewny. W omawianym przepisie znajduje się zasada mówiąca o tym, że do przychodów pracownika trzeba zaliczyć wszystkie świadczenia, które otrzymał on od pracodawcy. Zalicza się do nich świadczenia nie tylko wynikające z zapisów zawartej umowy o pracę, ale także szereg innych świadczeń bez względu na to, jaka jest podstawa ich wypłaty. Co ważne, przychody te muszą w jakikolwiek sposób być związane z wykonywaniem obowiązków przez danego pracownika.

W myśl tych przepisów możemy dojść do wniosku, że na przychody pracownika składają się nie tylko pieniądze, ale także wartość wszelkiego rodzaju świadczeń w naturze oraz świadczeń nieodpłatnych, które uzyskał on od pracodawcy. Oznacza to, że sfinansowanie studiów przez pracodawcę powinno być uznane za przychód pracownika.

Praca i studia razem

Powyższą zasadę potwierdziła także linia orzecznicza polskich sądów. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku wydanym 11 lipca 2018 roku (II FSK 1956/16) wskazał, że "Przychodem ze stosunku pracy, w myśl art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., jest każda wypłata i świadczenie, powodujące przysporzenie majątkowe po stronie pracownika, a mające swoje źródło w łączącym podatnika z pracodawcą stosunku pracy lub pokrewnego".

Czy koszt dofinansowania studiów pracownika może zostać wyłączony z oskładkowania?

Tak. Wyłączenie kwoty dofinansowania studiów pracownika może być wyłączony z oskładkowania składkami ZUS wtedy, gdy pracodawca wyraża zgodę na jego dokształcanie. Zgodnie z prawem, za zgodę uznaje się fakt przekazania dofinansowania pracownikowi przez pracodawcę.

Wydatki na sfinansowanie nauki – koszty uzyskania przychodu pracodawcy

Czy wydatki związane z przekazaniem dofinansowania studiów pracownikowi mogą być zaliczone jako koszty uzyskania przychodu pracodawcy? Niestety, kwestia ta nie została określona w ustawach o podatku PIT i CIT. Oznacza to, że przedsiębiorcy chcący odliczyć koszty uzyskania przychodu, muszą za każdym razem analizować, czy dany wydatek odpowiada ogólnej definicji kosztu uzyskania przychodu, która została omówiona w artykule 15 ustawy CIT.

Podstawowa definicja kosztu uzyskania przychodu mówi, że są to koszty poniesione w celu uzyskania przychodów bądź zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem niektórych enumeratywnie wymienionych kosztów, które nie są kosztem uzyskania przychodu. Jednocześnie ustawodawca nie wyłączył całkowicie wydatków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Interpretację na temat możliwości odliczania wydatków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników sporządził Dyrektor Izby Skarbowej w 2015 roku.

Czytamy w niej:

 

 

"Do stwierdzenia, czy poniesione wydatki na dokształcenie zawodowe pracowników poprzez wysłanie ich na studia mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej istotne jest ustalenie:

 • czy wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne na stanowisku pracy zajmowanym przez pracownika,
 • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z zajmowanym przez pracownika stanowiskiem i wykonywaną przez niego pracą.

Jako uzasadnione i racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie pracownika, które pozwolą nabyć mu umiejętności i wiedzę niezbędną w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków".

Oznacza to, że w przypadku gdy podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest uzasadnione i racjonalnie i gospodarczo, a wiedza i umiejętności zdobyte przez pracownika są potrzebne na zajmowanym przez niego stanowisku, wówczas odliczenie takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu jak najbardziej będzie możliwe.

Dofinansowanie do studiów

Dotacje z urzędu pracy – kto i w jaki sposób może skorzystać?

Urząd pracy może sfinansować nawet 100% kosztów studiów podyplomowych, maksymalnie 300% przeciętnego wynagrodzenia. Student otrzyma również za okres uczestnictwa w zajęciach stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

O uzyskanie dotacji z urzędu pracy na studia mogą ubiegać się następujące osoby zarejestrowane w urzędzie pracy:

 • bezrobotni,
 • osoby szukające pracy, m.in. będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z winy pracodawcy, pracujące u pracodawcy w stanie upadłości bądź likwidacji, będące żołnierzami rezerwy, biorące udział w programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej, pobierające rentę szkoleniową,
 • pracujące w wieku minimum 45 lat.
Podsumowanie:
 • Studia podyplomowe mogą być dofinansowane zarówno przez pracodawcę, jak i z urzędu pracy.
 • Uzyskanie dofinansowania pozwala na zwiększenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, co może pomóc w zdobyciu lepszej pracy lub podwyżce.
 • Pracodawcy mają obowiązek ułatwiania podnoszenia kwalifikacji pracownikom, jednak dofinansowanie studiów jest tylko dodatkowym przywilejem.
 • Finansowanie nauki przez pracodawcę może być uznane za przychód pracownika ze stosunku pracy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Najczęściej zadawane pytania

Skąd można otrzymać dofinansowanie do studiów?

Dofinansowanie do studiów można otrzymać zarówno od pracodawcy jak i z urzędu pracy. Lista warunków do spełnienia przy ubieganiu się o dofinansowanie jest w każdym miejscu zupełnie inna.

Co trzeba zrobić, by otrzymać dofinansowanie do studiów od pracodawcy?

Dofinansowanie studiów to wyłącznie uprawnienie, a nie obowiązek pracodawcy. Aby przekonać pracodawcę do przyznania dofinansowania, warto uświadomić mu, jak ważne jest dla nas poszerzanie zawodowych kompetencji oraz cennej branżowej wiedzy.

Kto może otrzymać dofinansowanie do studiów z urzędu pracy?

O dofinansowanie do studiów z urzędu pracy mogą starać się osoby bezrobotne, osoby szukające pracy a także osoby pracujące w wieku minimum 45 lat.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

7 komentarzy

Adam Zalewski

Adam Zalewski

Rozumiem, że dofinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę jest dodatkowym uprawnieniem, ale jako pracodawca zawsze staram się pomóc w rozwijaniu się swoich pracowników.
Nina

Nina

W ubieganiu się o dofinansowanie studiów podyplomowych w urzędzie pracy trzeba pamiętać, że trzeba być osobą bezrobotną, ale jeśli spełnia się ten wymóg, to warto się o to ubiegać.
Eliza

Eliza

Mam wrażenie, że coraz więcej pracodawców docenia znaczenie podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników, co jest bardzo pozytywnym trendem.
Radca prawny

Radca prawny

Bardzo dobrze, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych w urzędzie pracy, bo to może znacznie pomóc w znalezieniu pracy.
wolont. Hania

wolont. Hania

Sfinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę to dobry sposób na inwestowanie w swoich pracowników i pomaganie im w zebraniu cennych kwalifikacji.
Samar

Samar

Naprawdę warto brać udział w programach dofinansowania studiów podyplomowych, bo dzięki temu zwiększamy swoje szanse na rynku pracy.
Iga4567

Iga4567

Sprawa o jakiej wszyscy słyszeli a mało kto widział w praktyce. Wiele firm z pewnością tak robi ale powiedzmy sobie szczerze dotyczy to bardzo małego procenta.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka