Koronawirus i tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa - jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych?

27 kwietnia 2020

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 7 głosów

7 głosów

7 komentarzy
Tarcza antykryzysowa - jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych?
W ramach kolejnych kroków dla zminimalizowania skutków gospodarczych kryzysu związanego z pandemią COVID-19, rząd podjął kilka ważnych decyzji, mających pomóc stratnym firmom. Jednym z rozwiązań dla przedsiębiorstw jest wsparcie w postaci dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych oraz czasowe zwolnienie z opłacania składek ZUS. Wyjaśniamy, na jakich warunkach można je otrzymać

Otrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych wymaga spełnienia określonych kryteriów i przedłożenia wniosku. Dopiero po pozytywnym jego rozpatrzeniu przedsiębiorca może liczyć na uzyskanie świadczenia. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych? Jakie dokumenty dołączyć i kiedy otrzymamy środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników od FGŚP

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy i o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. O takie świadczenie do wypłat zatrudnionych można się starać w dwóch przypadkach, a dokładnie:

 • pracowników objętym przestojem ekonomicznym
 • pracowników o obniżonym wymiarze czasu pracy

Warto wiedzieć, że wystąpienie o dofinansowanie do wynagrodzeń musi być dokonane po porozumieniu z pracownikami (związki zawodowe lub przedstawiciel pracowników). Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Dowiedz się także, jak w ramach pakietu antykryzysowego otrzymać Dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki przyznania dofinansowania do wynagrodzeń

Pomoc z FGŚP można otrzymać tylko, jeśli nie uzyskało się pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Głównym warunkiem jest wystąpienie spadku obrotów firmy. Co to oznacza w praktyce?

Kiedy można mówić o spadku obrotów?
Chodzi tu o spadek obrotów rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w dwóch wariantach:
 • nie mniej niż o 15 proc. Licząc łączne obroty w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego,
 • nie mniej niż o 25 proc.w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

Przy czym za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujące dni kalendarzowe. Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z zastojem gospodarczym nie obejmuje wszystkich wypłat. Dotyczy ono tylko osób, których wynagrodzenie jest oskładkowane, a więc zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, jeżeli z tego tytułu podlegają one obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

Dodatkowe wymogi do uzyskania świadczenia

Przedsiębiorca, aby otrzymać takie dofinansowanie, musi spełniać dwa dodatkowe kryteria. Po pierwsze, nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz lub Fundusz Pracy do końca trzeciego kwartału 2019 r. Drugi istotny wymóg to brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Ponadto, w zależności od tego, z jakiego tytułu przedsiębiorca stara się o dofinansowanie: postoju ekonomicznego czy obniżenia czasu pracy pracowników, obowiązują następujące zasady:

  Przestój ekonomiczny Obniżenie wymiaru czasu pracy
Uzasadnienie Obniżenie wynagrodzenia pracowników, ale o nie więcej niż 50%. Zarazem wypłata nie niższa niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Sztywno określone obniżenie wymiaru czasu pracy – tylko dokładnie o 20, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Poziom dofinansowania 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 50% wynagrodzenia jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Kiedy nie przysługuje Nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału – IV kw. 2019 5.196,00 zł. Nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału – IV kw. 2019 5.196,00 zł.
Szukasz pracy?

Psycholog dziecięcy

Centrum Wsparcia Psychologicznego

 • 100-120 zł / h
 • Wrocław
Dodana

Pracownik produkcji

JOBME S.A.

 • Tarnów
Dodana
Dodana

Edycja Opisów Produktów ALLEGRO dla STUDENTA

KOLOROWY ZESZYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • 4 500-5 500 zł / mc
 • Tychy
Dodana

Młodszy Inspektor - Psycholog

Straż Miejska m. st. Warszawy

 • Warszawa
Dodana

Przeczytaj również artykuł: Tarcza antykryzysowa. Zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Jak otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników?

Gdy pracodawca spełnia wyżej wymienione kryteria, może się starać o przyznanie świadczenia. Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wraz z niezbędnymi do zawarcia umowy o wypłatę świadczeń dokumentami i oświadczeniami przedsiębiorca składa do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę tego przedsiębiorcy.

Co należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń? Powinno się wraz z wnioskiem złożyć dokumenty: kopię układu zbiorowego pracy lub porozumienia, a także stosowne oświadczenia.

Oświadczenia do wniosku o dofinansowanie
Razem z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń przedsiębiorca ma obowiązek złożyć również oświadczenia o:
 • posiadaniu statusu przedsiębiorcy;
 • wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych;
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
 • niezaleganiu albo zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy;
 • liczbie zatrudnianych pracowników;
 • rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych.

Wniosek złożony. Kiedy otrzymam wypłatę świadczenia?

Wsparcie w postaci dofinansowania wynagrodzeń zostanie przyznane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd pracy. Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków.

Jak wygląda procedura przyznawania świadczeń o dofinansowaniu wynagrodzeń? W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku o przyznanie świadczeń marszałek województwa w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu wniosku wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Następnie marszałek województwa, gdy przedsiębiorca spełnia warunki, w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego wniosku o przyznanie świadczeń występuje do dysponenta Funduszu o przyznanie limitu wydatków na wypłatę świadczeń finansowanych na podstawie ustawy oraz w terminie kolejnych 7 dni roboczych od dnia uzyskania limitu zawiera z przedsiębiorcą umowę o wypłatę świadczeń.

Na podstawie umowy o wypłatę świadczeń oraz wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu, zwanego dalej „wykazem”, składanego przez przedsiębiorcę za okres od pierwszego dnia, za który świadczenie jest należne, do ostatniego dnia miesiąca, oraz co miesiąc do końca każdego miesiąca, za który świadczenie jest należne, marszałek województwa przekazuje na rachunek przedsiębiorcy miesięcznie z dołu środki na wypłatę świadczeń.

Na jaki okres przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników?
Świadczenia oraz środki przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku. Jednak w zależności od rozwoju sytuacji, okres ten może być przedłużony przez Radę Ministrów.

Czy można zwolnić pracownika, na którego jest dofinansowanie?

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na wypłatę świadczeń, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika:

 • w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń,
 • w okresie lub w okresach przypadających,
 • bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania.

Poznaj inne formy wsparcia w ramach pakietu antykryzysowego, które omówiliśmy w tym materiale: Tarcza antykryzysowa - pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, odroczenie zaliczek na podatek i świadczenie postojowe.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS przez Starostę

Przewidziano także innego rodzaju wsparcie dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, u których wystąpił odpowiedni spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinansowanie od starosty dotyczy wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

Warto wiedzieć!
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Kiedy można otrzymać dofinansowanie od starosty?

O takie wsparcie można się starać w przypadku spadku obrotów, który rozumiany jest tutaj następująco: Zmniejszenie sprzedaży w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Wysokość dofinansowania do kosztów wynagrodzeń i składek ZUS od starosty?

Wysokość ta uzależniona jest od spadku obrotów gospodarczych, tj.: w przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej 50% łącznych wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50% – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej 70% łącznych wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej 90% łącznych wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika

Jak otrzymać dofinanswowanie od starosty i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy

Oświadczenia do wniosku o dofinansowanie od starosty
We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca załącza oświadczenia o:
 • wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w odowiedniej wysokości w związku z COVID-19.
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych, Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
 • posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;
 • zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
 • wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
 • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Dofinansowanie od starosty a zwalnianie pracowników

Obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy okresowi dofinansowania.

Przez jaki okres można otrzymywać dofinansowanie?

Dofinansowanie od starosty przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. I w tym przypadku Rada Ministrów może przedłużyć okres w razie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz ze względu na skutki nimi wywołane.

Podsumowanie

Przygotowana przez Rząd tarcza kryzysowa mająca wesprzeć przesiębiorców w kryzysie obejmuje kilka możliwych form pomocy. Zarówno mikrofirmy, jak i średnie przedsiębiorstwa, mogą postarać się o ulgi, jednak muszą w tym celu złożyć wnioski i odpowiednie dokumenty. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i spełniasz wymogi uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych od FGŚP czy starosty, nie przegap okazji – zbierz dokumentację i ubiegaj się o pomoc, to wsparcie może zadecydować o przyszłości Twojej firmy.

Podsumowanie:
 • Przedsiębiorcy dotknięci spadkiem obrotów z powodu COVID-19 mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Dofinansowanie dotyczy pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub o obniżonym wymiarze czasu pracy.
 • Przedsiębiorca musi spełniać kryteria, takie jak brak zaległości w płaceniu podatków i składek oraz brak podstaw do ogłoszenia upadłości.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Specjalista ds. marketingu, redaktor, copywriter i dziennikarz. Ma ponad 10 lat doświadczenia. Poza pisaniem i korektą zajmuje się zarządzaniem i optymalizacją treści, a także planowaniem i realizacją kampanii marketingowych oraz projektów link outreach na potrzeby SEO.

7 komentarzy

Megan

Megan

Jestem zadowolony, że przedsiębiorcy mają możliwość pozyskania środków na wypłacenie wynagrodzeń w trudnym czasie pandemii. Oby decyzja rządu pozytywnie wpłynęła na ochronę miejsc pracy i uniknięcie wykonywania zwolnień. To ważne, abyśmy wszyscy pomogli sobie nawzajem w tym trudnym czasie.
Tomek

Tomek

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników stanowi dobrą opcję dla przedsiębiorców, którzy borykają się z trudnościami finansowymi w związku z COVID-19. Jednak ważne jest, aby wypełnić wszystkie wymagania i przedstawiać kompletną dokumentację, aby szybciej uzyskać przyznanie świadczenia.
Anna Krawiec

Anna Krawiec

Jestem pod wrażeniem, że rząd wychodzi naprzeciw potrzebom pracowników i przedsiębiorców. Jednak mam nadzieję, że osoby poszukujące pracy nie będą traktowane w sposób nieuczciwy, a dofinansowania te trafią tylko do tych pracowników, którzy rzeczywiście ich potrzebują.
quman

quman

Jako osoba bezrobotna, cieszę się z decyzji rządu o wprowadzeniu Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Wiadomo, że wiele firm boryka się z problemami finansowymi z powodu pandemii, ale dzięki temu programowi, może uda im się utrzymać pracowników i uniknąć zwolnień.
Janik Roman

Janik Roman

Bardzo miło słyszeć, że istnieje wsparcie dla pracowników objętych przestojem ekonomicznym i pracowników o obniżonym wymiarze czasu pracy. To dobry krok w walce z negatywnymi skutkami pandemii. Mam nadzieję, że większość pracodawców zdecyduje się na skorzystanie z tej możliwości.
Rednex

Rednex

Trzeba by się teraz zastanowić jak to obecnie wygląda gdyż skutki tego odczuwa się do dzisiaj.
Ann

Ann

Witam, czy w przypadku skorzystania ze zwolnienia z zus, mozna równiez skorzystać z innych form pomocy jak: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS przez Starostę lub Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników od FGŚP ?

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.