Zwolnienie z pracy

Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi komu i kiedy przysługuje?

3 stycznia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 16 głosów

16 głosów

12 komentarzy
Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi komu i kiedy przysługuje?
Nagła choroba, która uniemożliwia wykonywanie obowiązków zawodowych może przydarzyć się każdemu. Nigdy nie możemy być pewni tego, kiedy to nastąpi, dlatego warto zawczasu zadbać o takie kwestie jak odpowiednie ubezpieczenie, które zapewni nam możliwość pobierania różnego typu wsparcia ze strony państwa. Jedną z form pomocowych jest w tym przypadku świadczenie rehabilitacyjne. Kto może je otrzymać i w jakiej wysokości? Zachęcamy do lektury naszego artykułu!

Choroba niejedno ma imię i może dotknąć każdego z nas. W wielu przypadkach traci się wówczas możliwość wykonywania zadań w ramach stosunku pracy. W tego typu okolicznościach pracownikowi przysługują pewne uprawnienia, w tym możliwość otrzymywania zasiłku chorobowego czy wreszcie wspomnianego już świadczenia rehabilitacyjnego.

Co to są świadczenia rehabilitacyjne?

Co to jest świadczenie rehabilitacyjne? Zanim dokładnie omówimy tę kwestię, warto zaznaczyć, że poprzedza je tzw. zasiłek chorobowy. Zgodnie z przepisami, prawo do zasiłku chorobowego ubezpieczony pracownik nabywa, gdy niezdolność do pracy trwa ponad 33 dni lub więcej niż 14 dni, jeśli mowa o osobie powyżej 50. roku życia. Świadczenie chorobowe wypłacane jest nie dłużej niż przez 182 dni, a w sytuacji, gdy ubezpieczony choruje na gruźlicę, lub niezdolność do pracy następuje w okresie ciąży, mówimy nawet o 270 dniach. Wysokość zasiłku chorobowego wynosi co do zasady 80% podstawy wymiaru. Renta czy świadczenie rehabilitacyjne po 182 dniach zwolnienia? Kiedy ZUS wypłaca świadczenie rehabilitacyjne. O świadczeniu rehabilitacyjnym możemy mówić wówczas, gdy niezdolność do pracy jest o wiele dłuższa i ubezpieczony wymaga przed powrotem do pracy rekonwalescencji lub rehabilitacji.

Kiedy pracownikowi nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne a zwolnienie lekarskie - czy jest konieczne? Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest po spełnieniu szeregu wymienionych w przepisach warunków, w tym uzyskaniu stosownego zwolnienia lekarskiego. W gronie uprawnionych są osoby, które obejmuje ubezpieczenie chorobowe albo wypadkowe. Świadczenie rehabilitacyjne a renta? Jak się okazuje, istnieje grupa podmiotów, które nie otrzymają tego wsparcia. Mowa przede wszystkim o emerytach, osobach pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub zasiłek dla bezrobotnych. Kolejną relacją wartą rozważenia jest świadczenie rehabilitacyjne a urlop wypoczynkowy albo świadczenie rehabilitacyjne a urlop bezpłatny i wychowawczy. W pierwszym przypadku nie ma problemu z uzyskaniem świadczenia, w dwóch kolejnych pomoc niestety się nie należy.

Video

Szukasz pracy?

Poszukujemy kelnerek

WAPO sp. z o.o.

  • Warszawa
  • 4 500-7 500 zł / mc
Dodana
Aplikuj bez CV
Dodana

Inżynier Produktu

Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o.

  • Lublin
Dodana

Operator /-ka pobierania próbek

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Niepołomice
Dodana

Sortowanie paczek - Wałbrzych **OD ZARAZ!**

TWG Polska Sp. z o.o.

  • Wałbrzych
  • 28-30 zł / h
Dodana
Aplikuj bez CV

Ile wynosi jego wysokość?

Świadczenie rehabilitacyjne kto wypłaca? Świadczenie rehabilitacyjne kwota - ile wynosi? W pierwszych trzech miesiącach na konto płatnika trafia nawet 90% wynagrodzenia wypłacanego w okresie, gdy pobierał zasiłek chorobowy. W kolejnych miesiącach kwota ta spada do 75% podstawowego wynagrodzenia. Kobiety w ciąży, a także osoby niezdolne do pracy z powodu wypadku w miejscu pracy otrzymują natomiast 100% tej podstawy.

Ile trwa świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne jak długo można je pobierać? Zgodnie z przepisami przysługuje ono przez czas niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, który w każdym przypadku jest kwestią indywidualną. Maksymalny okres pobierania świadczenia wynosi jednak 12 miesięcy. Świadczenie rehabilitacyjne na depresje - nawet w tym przypadku nie ma możliwości wydłużenia okresu pobierania środków.

Świadczenie rehabilitacyjne niezbędne dokumenty

Jakie dokumenty są wymagane?

Kto składa wniosek o świadczenie rehabilitacyjne pracownik czy pracodawca? Jakie dokumenty są potrzebne do świadczenia rehabilitacyjnego? Jakich obowiązków należy dopełnić  związku ze świadczeniem rehabilitacyjnym? To jedne z kluczowych pytań związanych z tym tematem. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, odpowiednie druki musi wypełnić zarówno pracownik, jak i płatnik składek, czyli pracodawca. To jeden z ważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników, chyba że dana osoba stara się świadczenie rehabilitacyjne po rozwiązaniu umowy o pracę. Konieczne będzie dostarczenie także zaświadczenia o stanie zdrowia, które wypełnia lekarz, a także wywiadu zawodowego z miejsca pracy sporządzonego przez pracodawcę.

Video

Czy jest możliwa praca na świadczeniu rehabilitacyjnym?

Osoby zatrudnione na umowie o pracę mają szereg korzyści wynikających z tego faktu, w tym bardzo często dodatkową pensję jak na przykład tzw. trzynastkę. Jak już wiemy, tylko ten rodzaj umowy skutkuje prawem do świadczenia rehabilitacyjnego. Pojawia się jednak pytanie, czy podczas pobierania tego świadczenia można pracować? Z racji tego, że jest ono przyznawane tylko w sytuacji, gdy pracownik jest długotrwale niezdolny do pracy, wykonywanie służbowych zadań w tym okresie nie jest możliwe.

Czy świadczenie rehabilitacyjne jest opodatkowane?

Wiele świadczeń przysługujących pracownikom jest zwolnionych z podatku dochodowego. Czy tak samo sprawa wygląda w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego? Zasiłek ten zgodnie z prawem jest zaliczany do źródeł dochodu zwolnionych z podatku i nie trzeba wykazywać go w zeznaniach rocznych.

Ochrona pracownika pobierającego świadczenie

Wiele osób zastanawia się na pewno, kto wypłaca świadczenie rehabilitacyjne po zwolnieniu z pracy? Kiedy jest ono przekazywane przez ZUS, a kiedy przez pracodawcę? Świadczenie rehabilitacyjne a zwolnienie z pracy to kwestia rozpalająca emocje. Komisja ZUS świadczenie rehabilitacyjne - to od decyzji tego organu zależy, kto będzie zobligowany do wypłaty świadczenia. W większości przypadków do czasu trwania stosunku pracy świadczenie wypłaca pracodawca, a po upływie trzech miesięcy od rozwiązania umowy zaczyna wypłacać je ZUS. Odrębną kwestią pozostaje oczywiście pytanie o to, czy można zwolnić pracownika przebywającego na chorobowym. Co do zasady, ustawodawca chroni prawa pracownicze i po zwolnieniu dana osoba może skierować sprawę do sądu.

Świadczenie rehabilitacyjne i odbycie badań oraz samej rehabilitacji

Przyznanie świadczenia podczas pandemii

Wiemy już, kto wypłaca świadczenie rehabilitacyjne, warto jeszcze zastanowić się nad tym, czy można przerwać świadczenie rehabilitacyjne? Przepisy nie przewidują takiej możliwości, nawet jeśli pobierający świadczenie uzyska stosowną opinię lekarza medycyny pracy. Jeszcze jednym istotnym zagadnieniem w obecnych czasach jest to, na ile pandemia zmieniła procedurę przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego. Ustawodawca przede wszystkim wydłużył ważność orzeczeń lekarskich. ZUS informuje, że ważność orzeczenia o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydłuża się, jeżeli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został/zostanie złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Jakie dokumenty należy dostarczyć do wniosku o świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne druki - jakie trzeba dołączyć wraz z wnioskiem? Oprócz samego wniosku konieczne będzie dostarczenie zaświadczenia o stanie zdrowia wypełnionego przez lekarza orzecznika, a w niektórych przypadkach wywiadu zawodowego z miejsca pracy. Świadczenie rehabilitacyjne z powodu depresji, świadczenie rehabilitacyjne a wyjazd do sanatorium - w takich przypadkach wystarczy dokument wystawiony przez odpowiedniego lekarza.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Wniosek o zasiłek rehabilitacyjny

Jak podaje sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ubiegając się o pieniądze należy dostarczyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne ZUS n-9. Nie jest ono bowiem przyznawane z urzędu. Często potrzebne jest także zaświadczenie o opłacie wszystkich składek. Sam wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne dane płatnika składek, a także informacje o pobieranych już świadczeniach. Jeśli osoba uległa wypadkowi w zakładzie pracy, ma obowiązek dołączenia do dokumentacji karty wypadku oraz protokołu.

Świadczenie rehabilitacyjne wniosek o przedłużenie - czy można złożyć i w jakiej formie? Przyjrzyjmy się temu bliżej!

Jakie są terminy?

Co istotne, zaświadczenie płatnika składek nie jest wymagane, jeżeli było złożone do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i nie uległy zmianie okoliczności, które mają wpływ na prawo, wysokość i podstawę wymiaru świadczenia. Świadczenie rehabilitacyjne kiedy składać wniosek? Należy to zrobić co najmniej 6 tygodni przed końcem okresu, przez który dana osoba ma prawo pobierania zasiłku chorobowego. Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne złożony po terminie niestety nie zostanie rozpoznany i pracownik straci możliwość uzyskania pieniędzy.

Video

Świadczenie rehabilitacyjne przedłużenie - czy jest możliwe?

Kończy mi się świadczenie rehabilitacyjne co dalej? Jak przedłużyć świadczenie rehabilitacyjne? Dokumenty powinno się złożyć jeszcze przed upływem okresu pobierania świadczenia.

Podsumowanie:
  • Świadczenia rehabilitacyjne są przyznawane osobom długotrwale niezdolnym do pracy, które wymagają przed powrotem do pracy rekonwalescencji lub rehabilitacji.
  • W ciągu pierwszych trzech miesięcy wypłacane jest nawet 90% wynagrodzenia, a później kwota ta spada do 75% podstawowego wynagrodzenia.
  • Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez czas niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, ale maksymalny okres pobierania wynosi 12 miesięcy.
  • Konieczne dokumenty do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego to m.in. wypełnienie odpowiednich druków przez pracownika i pracodawcę, zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy sporządzony przez pracodawcę.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne to forma wsparcia pracownika, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego nadal nie jest w stanie wrócić do pracy i musi kontynuować leczenie lub poddać się rehabilitacji.

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje każdej osobie, która ma opłacane ubezpieczenie chorobowe. W gronie osób, które są uprawnione do tego typu wsparcia znajdziemy więc pracowników etatowych, wykonujących pracę nakładczą, członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych.

Ile wynosi i jak długo przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Maksymalny okres otrzymywania świadczenia ustalono na 12 miesięcy. Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest przez pierwsze trzy miesiące w wysokości 90% dotychczasowego wynagrodzenia (100% w przypadku ciąży lub wypadku w pracy albo choroby zawodowej), w innych okolicznościach wysokość wynosi 75%.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

12 komentarzy

agnieszka

agnieszka

po przyznaniu mi świadczenia rehabilitacyjnego z powodu długotrwałej depresji za drugim razem odmówiono mi prawa do świadczenia a po odwołaniu dlaczego napisało 2 chirurgów i1 też nie psychiatra że odmowa jest w mocy bo: po pierwsze osoba czyli ja posiadam wyższe wykształcenie po drugie jestem całkowicie zdolna do pracy[po prawie 26 latach pracy w swoim własnym sklepia za ladą i rodząc 2 dzieci bez zwolnień chorobowych na różne mnie lub bardziej poważne stany chorobowe. lepiej byłoby żeby napisali nie bo nie lub wykształcony ćwoku radż sobie sam. okropny system
Artur

Artur

Stare nieaktualne wiadomości!
Kosek

Kosek

Bardzo przydatne informacje, długo się zastanawiałem, czy mam prawo do świadczenia rehabilitacyjnego po długim zwolnieniu lekarskim. Bardzo ważne, żeby wiedzieć, jakie dokumenty trzeba złożyć i jakie wymagania trzeba spełnić. Cieszę się, że takie wsparcie istnieje dla osób, które potrzebują pomocy w powrocie do pracy.
Bartosz

Bartosz

Bardzo interesujący artykuł, wiele się dowiedziałem o świadczeniu rehabilitacyjnym. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na fakt, że dla wielu osób z umową o pracę, które chcą wrócić do pracy po chorobie lub wypadku, takie wsparcie jest bardzo ważne. Cieszę się, że istnieje taka forma pomocy, która pomaga ludziom wrócić do życia zawodowego.
Jack78

Jack78

Nie wiedziałem, że świadczenie rehabilitacyjne jest przysługujące tylko osobom z umową o pracę. Jestem bezrobotny od kilku miesięcy i teraz już wiem, że na takie świadczenie nie mogę liczyć. Trochę szkoda, ale co zrobić.
Robert

Robert

Bardzo ciekawy artykuł, wiele dowiedziałem się na temat świadczenia rehabilitacyjnego. Ważne, żeby wiedzieć, jakie obowiązki należy dopełnić dotyczące dokumentów i wniosków. Zastanawiałem się też, czy świadczenie jest opodatkowane, a teraz wiem, że nie. Dzięki!
Katarzyna

Katarzyna

Witam pracuje w biedronce i pobieram rente rodzinną. Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim i wiem że się przedłuży czy w obecnej sytuacji mogę przejść na zasiłek rechabilitacyjny bez utraty renty
Magda

Magda

Cyt Danka 27.02.2022 Jestem po operacji stawu biodrowego do tego doszło do urazu kręgosłupa i przesunięciu miednicy A zasilek 30 zł Jak to 30? Nie rozumiem
Danka

Danka

Jestem po operacji stawu biodrowego do tego doszło do urazu kręgosłupa i przesunięciu miednicy A zasilek 30 zł
Danka

Danka

Zenada,ja mam przyznane 30 zł zasilku rehabilitacyjnego,Co za pomoc,płakać się chcę Co mam zrobić?
Zenon

Zenon

I tak jest za mało ale dzięki wam możliwe jest dokładne sprawdzenia jak się tego domagać w praktyce.
Klaudiusz

Klaudiusz

Dużo jest niuansów w tym. Świadczenie rehabilitacyjne dla wielu to ważna rzecz i często jest i tak za małe. Dobrze, że dzięki takim informacjom można się dowiedzieć jak się dobrać do tego co nam się należy.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.