KRUS

KRUS świadczenia

7 stycznia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 8 głosów

8 głosów

16 komentarzy
KRUS świadczenia
Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, mają prawo do wielu świadczeń z tytułu ubezpieczeń ZUS czy też w związku z innymi, opłacanymi składkami. A jak wygląda kwestia rolników? Czy mogą oni otrzymać rentę z KRUS? Czy mogą skorzystać z opcji sanatorium KRUS albo dostać świadczenia z tytułu urodzenia dziecka albo zasiłek pogrzebowy? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości!

Renta z KRUS

Świadczenia KRUS to nie tylko emerytura, ale również renta z KRUS. Ta przyznawana jest dożywotnio, jeśli uzna się na podstawie stanu zdrowia i oceny komisji, że rolnik jest niezdolny do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Aby rolnik (a także współmałżonek czy domownik) otrzymał rentę z KRUS, musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • być trwale bądź okresowo całkowicie niezdolnym do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • całkowita niezdolność do pracy powstała w czasie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990 albo prowadził gospodarstwo rolne (lub pracował w nim po ukończeniu 16 roku życia) przed dniem 1 stycznia 1983 r. lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów;
 • podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres.

Okresy ubezpieczenia wymagane do otrzymania renty z KRUS:

 • 1 rok – gdy całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym nastąpiła w wieku do 20 lat;
 • 2 lata – gdy niezdolność ta nastąpiła w wieku od 20 do 22 lat;
 • 3 lata – gdy niezdolność ta nastąpiła w wieku od 22 do 25 lat;
 • 4 lata – gdy niezdolność ta nastąpiła  w wieku od 25 do 30 lat,
 • 5 lat – gdy niezdolność ta nastąpiła w wieku od 30 lat. Tutaj warto zaznaczyć, iż wymaganych 5 lat musi przypadać w okresie ostatnich 10 lat przed chwilą złożenia wniosku o przyznanie renty z KRUS.

Nieco inaczej wygląda sytuacja z rentą, jeśli niezdolność do pracy nastąpiła wskutek wypadku przy pracy rolniczej bądź też rolniczej choroby zawodowej. Wówczas wymagany jest jakikolwiek okres ubezpieczenia, obejmujący dzień wypadku albo dzień zachorowania na chorobę zawodową. Co więcej, niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym musi zaistnieć w okresie podlegania rolniczemu ubezpieczeniu albo maksymalnie w ciągu 18 miesięcy od ustania tego ubezpieczenia.

Warto wyjaśnić, kogo uważa się za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym. Zgodnie z definicją, jest to ubezpieczony, który z powodu naruszenia sprawności organizmu utracił zdolność do osobistego świadczenia pracy w rolnym gospodarstwie. Okres na jaki przyznawana jest renta, zależy od tego, czy stan zdrowotny ubezpieczonego rokuje do odzyskania przez niego zdolności do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym czy też nie. Jeśli nie – renta jest trwała, jeśli tak - całkowitą niezdolność do pracy uznaje się za okresową.

Orzecznikami w ustalaniu renty z KRUS są:

 • lekarz rzeczoznawca KRUS (I instancja) bądź
 • komisja lekarska KRUS (II instancja). Ta podejmuje działania, gdy rolnik odwoła się od orzeczenia I instancji bądź gdy wniesiony zostanie zarzut wadliwości orzecznictwa przez  regionalnego inspektora ds. orzecznictwa lekarskiego.

Renta rodzinna KRUS

Renta rodzinna KRUS to renta rolnicza, którą przewiduje się dla uprawnionych członków rodziny zmarłego, który w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury bądź renty rolniczej lub też miał przyznaną emeryturę lub rentę z KRUS.

Do renty rodzinnej KRUS są uprawnieni następujący członkowie rodziny zmarłego:

 • dzieci własne, dzieci małżonka i dzieci przysposobione;
 • przyjęte na wychowanie i do okresu pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci (nie dotyczy to dzieci przyjętych w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka);
 • małżonek (wdowa, wdowiec);
 • rodzice, w tym również ojczym i macocha oraz osoby przysposabiające.

Okresy na jakie przyznawana jest renta rodzinna KRUS są następujące:

 • Dzieci własne, dzieci małżonka i dzieci przysposobione będą otrzymywać ją do ukończenia 16 roku życia, a w przypadku kontynuacji nauki maksymalnie do 25 roku życia;
 • Bez względu na wiek renta rodzinna KRUS przysługują dzieciom zmarłego, całkowicie niezdolnym do pracy w gospodarstwie rolnym (niezdolność musi nastąpić do 16 roku życia lub do 25, jeśli kontynuowana jest nauka);
 • Wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie do osiągnięcia pełnoletności;
 • Wdowa ma prawo do renty rodzinnej wówczas, gdy w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat bądź też była całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym. Może ją też otrzymać, kiedy wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa, uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyło 16 lat (w przypadku kontynuacji nauki 18 lat), a także wtedy, kiedy sprawuje opiekę nad dzieckiem uznanym za całkowicie niezdolne do pracy, które jest uprawnione do renty rodzinnej KRUS;
 • Rodzice, aby otrzymać rentę rodzinną po zmarłym dziecku ubezpieczonym uprawnionym (rencista, emeryt), jeżeli bezpośrednio przed śmiercią przyczyniało się do ich utrzymania, a także w sytuacji, gdy spełniają odpowiednio warunki określone dla wdowy i wdowca.

Sanatorium KRUS

Osoby podlegające ubezpieczeniom KRUS mogą skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej. Niezbędne jest spełnienie wymagań, które warunkują rozpatrzenie wniosku o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą z KRUS

 • Po pierwsze, osoby, które chcą skorzystać z sanatorium KRUS, muszą spełniać jeden z trzech warunków:
 1. podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
 2. podlegać ubezpieczeniu powypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie, a ponadto nieprzerwanie przez czas minimum 18 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;
 3. posiadać ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, ale jednocześnie zachowywać możliwość samodzielnej egzystencji;
 4. prawo do skorzystania z sanatorium KRUS mają również osoby, które są zagrożone utratą całkowitej zdolności do pracy w gospodarstwie albo zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy okresowo i istnieje duża szansa, iż  zrealizowana rehabilitacja mogłaby przyczynić się do odzyskania zdolności do pracy.
 • Po drugie, niezbędne jest uzyskanie wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Takowe wystawia lekarz prowadzący leczenie pacjenta, jeśli istnieją takie wskazania. Do wniosku załączone powinny zostać niezbędne badania zlecone pacjentowi.
 • Prawidłowo wypełniony wniosek składa się we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS.

Video

Jeśli wszystkie formalności zostaną dopełnione, następuje weryfikacja pod względem merytorycznym i formalnym przez lekarza inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS. Gdy zostanie on rozpatrzony pozytywnie, przyszły kuracjusz otrzyma propozycję wyjazdu z podanym terminem oraz miejscem docelowym. Jeśli wyrazi zgodę, otrzyma skierowanie do sanatorium KRUS.

KRUS zasiłek pogrzebowy

Na mocy art. 35 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zasiłek pogrzebowy KRUS przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:

 • ubezpieczonego;
 • uprawnionego do emerytury lub renty z ubezpieczenia;
 • członka rodziny osoby ubezpieczonej lub uprawnionej do emerytury lub renty z KRUS. Dotyczy to następujących osób: małżonek, rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy KRUS otrzymuje członek rodziny, który poniósł koszty pogrzebu, ale mogą to być również osoby inne, niebędące spokrewnione ze zmarłym oraz instytucje, np. dom pomocy społecznej, gmina, powiat czy osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego.

Video

Dodatek pielęgnacyjny KRUS

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.), dodatek pielęgnacyjny KRUS przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, w sytuacji, gdy została ona uznana za całkowicie niezdolną do pracy, a ponadto niezdolną do samodzielnej egzystencji bądź też, gdy osoba ta ukończyła 75 rok życia.

Dodatek pielęgnacyjny KRUS nie jest przyznawany osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która przebywa w ponadgminnym domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 r., w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy osoba ta przebywa poza placówką ponad 2 tygodnie w miesiącu. Przysługuje on natomiast osobom, które zostały skierowane do takiego ośrodka po 31 grudnia 2003 r.

Warto pamiętać, iż dodatek pielęgnacyjny KRUS z tytułu ukończenia 75 roku życia nie jest wypłacany emerytom i rencistom KRUS, którzy kontynuują prowadzenie działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy.

Video

KRUS urodzenie dziecka

KRUS urodzenie dziecka to przede wszystkim kwestia zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje osobie uprawnionej od dnia porodu. Wynika to z art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczonemu przysługuje jednorazowy zasiłek macierzyński w wysokości 3,5- krotnej emerytury podstawowej, ustalonej na dany okres. W sytuacji, gdy ubezpieczeniu podlega oboje rodziców, zasiłek ten przysługuje im łącznie. Warto także wiedzieć, iż w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników nie zostały przewidziane żadne uprawnienia związane z urlopem czy też zwolnieniem od pracy z tytułu urodzenia dziecka. Co więcej, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński to 1.000 zł miesięcznie. Jeśli prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje za niepełny miesiąc, to wówczas kwota zasiłku ustalana jest poprzez podzielenie 1000 zł przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu, a następnie mnoży się ją przez liczbę dni kalendarzowych, za które przysługuje zasiłek.

Zasiłek macierzyński KRUS

Zasiłek macierzyński przysługuje osobom ubezpieczonym w KRUS, które opłacają składki na ubezpieczenie  emerytalno-rentowe z mocy ustawy bądź na wniosek. Nie otrzymają go natomiast osoby, które podlegają wyłącznie ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu.

Zasiłek macierzyński może otrzymywać również ojciec dziecka, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy dojdzie do skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka. Ta może takowy złożyć po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres minimum 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, a także w przypadku śmierci matki dziecka czy też porzucenia dziecka przez matkę.

Zasiłek macierzyński z KRUS

W razie śmierci ubezpieczonej bądź porzucenia, zasiłek macierzyński KRUS może też zostać udzielony innej osobie, która zalicza się do członków najbliższej rodziny (małżonek, rodzice, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo), pod warunkiem, że to oni będą sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem.

Odszkodowanie z KRUS

Odszkodowanie z KRUS to jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej, które przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi, pomocnikowi rolnika), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku przy pracy rolniczej albo rolniczej choroby zawodowej. Mogą je także otrzymać członkowie rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy wykonywaniu pracy na roli lub rolniczej choroby zawodowej.

Video

Istnieją jednak pewne wyłączenia. Odszkodowanie z KRUS nie należy się ubezpieczonemu, jeżeli spowodował wypadek umyślnie albo wydarzył się on na skutek rażącego niedbalstwa lub będąc w stanie nietrzeźwości ubezpieczonego (np. pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych czy też innych środków o podobnym działaniu).

Aby otrzymać odszkodowanie z KRUS, wypadek musiał mieć charakter wypadku przy pracy rolniczej. Jest to inaczej nagłe zdarzenie, spowodowane zewnętrznymi czynnikami, które wystąpiły podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Wypadek powinien spełniać jeden z następujących warunków:

 • wydarzyć się na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje;
 • mieć miejsce na terenie gospodarstwa domowego, związanego bezpośrednio z tym gospodarstwem rolnym;
 • nastąpić w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego lub w drodze powrotnej;
 • wystąpił podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego czynności mających ścisły związek z prowadzeniem działalności rolniczej.

Podsumowując, KRUS świadczenia to bardzo rozległa kwestia, która wymaga zagłębienia się w każde zagadnienie. Obejmują one m.in. zasiłek pogrzebowy KRUS, zasiłek macierzyński KRUS, a także odszkodowania z KRUS czy dodatek pielęgnacyjny i renty KRUS. Jeśli ubezpieczasz się w Kasie bądź rozważasz przejście z ZUS na KRUS – koniecznie poznaj wszelkie informacje na ten temat!

To może Cię również zainteresować

Emerytura z KRUS

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest KRUS?

KRUS to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Czy można uzyskać odszkodowanie z KRUS?

Z KRUS można otrzymać cały wachlarz świadczeń finansowych i jednym z nich jest odszkodowanie za wypadek.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

16 komentarzy

Tamara

Tamara

Wiedza na temat KRUS i rent rodzinnych jest bardzo przydatna dla naszych pracowników. Bardzo się cieszę, że mogę przekazać tę wiedzę dalej. Dziękuję za przydatne informacje w artykule.
Willy

Willy

Nie interesuje mnie to, że KRUS oferuje pomoc tylko dla rolników. Będę starał się znaleźć pracę w innym sektorze, ale cieszę się, że istnieją takie rozwiązania dla tej grupy zawodowej.
Komina2

Komina2

Ciekawe, że KRUS oferuje takie wsparcie dla rolników. Szkoda tylko, że nie ma podobnych systemów dla innych grup zawodowych. Mam nadzieję, że w przyszłości pojawią się równie korzystne programy dla innych pracowników.
Nidek

Nidek

Bardzo ważne informacje dla rolników. Dzięki temu mogą się zabezpieczyć na wypadek niezdolności do pracy w gospodarstwie. Miałem nadzieję, że w artykule pojawi się więcej szczegółów na temat wymagań dotyczących uzyskania renty, ale i tak jest ok.
Nina S.

Nina S.

Przydałoby się opisać jak sytuacja tego typu wygląda w obecnym roku.
Lunak

Lunak

Niestety tak jak piszesz tak jest w tym świecie więcej pracujesz na system niż potem pobierasz dla siebie.
Bazyl

Bazyl

Człowiek pracuje i płaci i potem albo nie dożyje albo nigdy nie wykorzysta tego co by sobie sam zachował w skarpecie.
Prawda

Prawda

Złodzieje i nic po za tym całe życie opłacam nie wiem po co wrzystkie składki a na dziecko nic mi się nie należy Pier... polityków i urzędników
Bercia

Bercia

Opłacam składki KRUS 20lat ,nie wzielam nawet złotówki ani chorobowego ani wypadkowego a teraz kiedy popatrzyłam wrzątkiem całe podudzie niosąc wodę żeby sparzyć kurę do sprzedania nie przyznali mi nawet grosza, żenada.
Kasia

Kasia

Czy istnieje możliwość otrzymania w KRUS jedno razowego świadczenia za Urodzenia dziecka
Łukasz

Łukasz

Z krusem ma do czynienia wielu kolegów z Podhala. Nie mają jednak oni wyjścia i tak jak z zusem starają się jak najkorzystniej działać w tym.
rolnik GY

rolnik GY

KRUS prowadzi ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe. Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego. na dzień 01.12.2019 r. emerytura i renta podstawowa. 938 zł 97 gr. najniższa emerytura, 1.100 zł 00 gr. Te dane podałem, bo nie każdy zainteresowany czyta dokładnie artykuł, a w artykule są bardzo przydatne informacje.
Bojdis

Bojdis

Ważne by nie zaniedbać tych spraw. W końcu rolnicy to bardzo istotna grupa w Polsce. Muszą mieć zapewnione pewne świadczenia tak jak ludzie pracujący w wielu innych sektorach rynku.
Staszek

Staszek

Jestem rolnikiem. Ubezpieczony w ZUS byłem. Skorzystałem z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej. Moja żona podobnie jak i ja, ubezpieczona była i z powodu wypadku przy pracy - aktualnie jest na rencie rolniczej.
Nucha

Nucha

Rolnicze ubezpieczenie zdrowotne krus to profesjonalne ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym nie wchodzi w zakres ogólnej opcji takiej jak zus. to jakby analogiczne podmioty?
Pancia

Pancia

Jasno i czytelnie opisane wszystko co ma związek z KRUS. Dzięki temu człowiek coraz więcej wie i może dostosować to w praktyce do stworzonej takiej prywatnie sytuacji.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.