Koronawirus i tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa - pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, odroczenie zaliczek na podatek i świadczenie postojowe

20 kwietnia 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 11 głosów

11 głosów

6 komentarzy
Tarcza antykryzysowa - pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, odroczenie zaliczek na podatek i świadczenie postojowe
Pandemia daje się we znaki polskiej gospodarce. Tarcza antykryzysowa wobec sytuacji związanej z epidemią koronawirusa daje firmom kilka możliwości wsparcia finansowego. Jak uzyskać świadczenie postojowe? Kto może przesunąć termin zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń? Na jakich zasadach mikroprzedsiębiorcy otrzymają pożyczki? Wyjaśniamy zasady.

W związku z zagrożeniem epidemicznym wirusem COVID-19 i zamknięciem wielu lokali, centrów handlowych oraz punktów usługowych wiele firm od połowy marca mierzą się z ogromnymi stratami. Rząd przygotował pakiet pomocy dla samozatrudnionych, a także mikro- i średnich przedsiębiorstw. W kolejnym artykule serii omawiamy 3 rozwiązania: odroczenie zaliczek na podatek od wynagrodzeń, pożyczki dla mikroprzesiębiorców oraz opcję świadczenia postojowego. 

Odroczenie płatności zaliczek na podatek od wynagrodzeń

W marcu i w kwietniu bieżącego roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości przesunięcia terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń. 

Ulga ta przysługuje płatnikom zaliczek na podatek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Odroczenie jest możliwe pod warunkiem, że ponieśli oni negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Których zaliczek dotyczy przesunięcie terminu?
Zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń, które można odroczyć, to te pobierane w marcu i kwietniu 2020 r.

Zobacz także: Tarcza antykryzysowa: zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Takie pożyczki będą mogli wziąć mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Mikroprzedsiębiorca to taki, który co najmiej w jednym roku z dwóch ostatnich lat spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
 • osiągnął roczny przychód poniżej 2 miliony euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Termin mikroprzedsiębiorcy odnosi się do każdej jednoosobowej działalności gospodarczej, nawet tej, która nie zatrudnia pracowników. Jednorazowa pożyczka przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w związku z trudną sytuacją na skutek zagrożenia epidemiologicznego. Aby ją otrzymać, trzeba dopełnić stosownych formalności w urzędzie pracy. 

Jakie jest zabezpieczenie pożyczki dla mikroprzesiębiorców?
Formą zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki jest weksel własny in blanco lub inna forma zabezpieczenia ustalona przez strony umowy.

Jak otrzymać pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. W takim wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Oprocentowanie i wysokość pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Pożyczka może być udzielona do wysokości maksymalnie 5 000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (Obecnie 1,05%).

Okres spłaty pożyczki dla mikroprzesiębiorcy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Szukasz pracy?
Dodana

Operator Wózka Widłowego UDT

Human & Hunter Sp. Z O.O.

 • Katowice
 • 6 100-6 205 zł / mc
Dodana

Pracownik produkcji sałatek - stabilna praca - do €15,82 brutto/h

Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o.

 • Holandia
Dodana

Pracownik produkcji

Hutchinson Polska

 • Żywiec
Dodana

MYSŁOWICE - Kompletacja zamówień 30.00 zł/br. Spożywka

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Jaworzno
 • 30-31 zł / h
Dodana

Video

Czy taka pożyczka może zostać umorzona?

Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka podlega umorzeniu, pod warunkiem, że ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia.

Przeczytaj również: Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie do prowadzenia działalności

Świadczenie postojowe

Ostatnim z omawianych sposobów wsparcia w związku z kryzysową sytuacją gospodarczą jest możliwość skorzystania z tzw. świadczenia postojowego. Może się o nie ubiegać osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej "umową cywilnoprawną".

Zapamiętaj!
Pomoc w formie świadczenia postojowego można otrzymać tylko wówczas, gdy nie podlega się ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Świadczenie postojowe przysługuje osobom spełniającym określone wymogi. Należy się ono osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

 • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej 
 • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii
 • Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy i na jak długo można otrzymać świadczenie postojowe?

Świadczenie ma charakter jednorazowy, ale Rada Ministrów może przyznać ponowną wypłatę świadczeń z tego instrumentu, jeżeli sytuacja będzie wymagała zastosowania takich rozwiązań. Pomoc ta dotyczy sytuacji, gdy doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Dodatkowe kryteria uzyskania świadczenia postojowego

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

 1. Nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;
 2. Zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Video

Z kolei osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:

 1. Umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;
 2. Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Wysokość świadczenia postojowego

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony
wniosek o świadczenie postojowe, wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., wtedy świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

Warto wiedzieć
Może się zdarzyć, że jednej osobie przysługuje świadczenie z dwóch tytułów. Nie mogą się one jednak łączyć – w przypadku zbiegu praw można otrzymać tylko jedno świadczenie postojowe.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o uzyskanie świadczenia postojowego?

Wniosek o otrzymanie świadczenia postojowego składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego. Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

Należy złożyć wniosek o uzyskanie świadczenia postojowego najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o otrzymanie świadczenia postojowego, o którym mowa w ust. 1, ma zawierać:

 • dane osoby uprawnionej: imię i nazwisko, numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu, numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru, numery PESEL i REGON, adres do korespondencji, nazwę skróconą płatnika składek, wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej,
 • dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego, za pośrednictwem którego składany jest wniosek:
  •  imię i nazwisko, nazwę skróconą,
  • numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numery PESEL i REGON,
  • adres do korespondencji;
 • oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające:
  • uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe przychodu nie wyższego od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
  • przestój w prowadzeniu działalności,
  • uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego;
 • podpis wnioskodawcy.

Oprócz tego pisma należy przedłożyć stosowne dokumenty. Odpowiednio zleceniodawca lub zamawiający załącza do wniosku o uzyskanie świadczenia postojowego oświadczenie.

Oświadczenie do wniosku ma potwierdzać:

 • niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności,
 • datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej,
 • uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Podsumowanie

Świadczenie postojowe, odroczenie zaliczek oraz możliwość wzięcia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców to tylko kilka możliwych form uzyskania pomocy od Państwa w tym trudnym dla całej gospodarki okresie. Warto śledzić informacje o wszelkich programach wsparcia przedsiębiorców i dopełniać wszelkich formalności, to może być jedyny sposób na wyjście z sytuacji obronną ręką w biznesie.

Jesteś pracodawcą? Dowiedz się także, Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych w związku z pandemią.

 

Podsumowanie:
 • W marcu i kwietniu przedsiębiorcy mają możliwość odroczenia płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń, jeśli ponieśli negatywne skutki ekonomiczne z powodu COVID-19.
 • Mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność przed 1 marca 2020 roku mogą otrzymać jednorazową pożyczkę do 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.
 • Świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, wykonującym umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, posiadającym prawo pobytu lub stałego pobytu na terenie Polski lub legalnie przebywającym na terenie Polski.
 • Świadczenie postojowe ma charakter jednorazowy, ale może zostać przyznane ponownie przez Radę Ministrów, jeśli sytuacja będzie tego wymagała.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

6 komentarzy

Tymon

Tymon

Niektóre z tych przepisów są dla mnie trudne do zrozumienia, ale cieszę się, że rząd działa i stara się pomóc przedsiębiorcom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą.
Leon B

Leon B

Te rozwiązania na pewno pomogą wielu firmom przetrwać ten trudny czas. Jednakże mam nadzieję, że rząd będzie uzupełniał te środki wsparcia w zależności od potrzeb biznesu.
Remedium

Remedium

Taka pomoc dla przedsiębiorców jest naprawdę ważna, ale mam nadzieję, że rząd nie zapomni również o osobach, które straciły pracę w związku z pandemią.
Seba

Seba

Cieszę się, że rząd wprowadził takie rozwiązania. To daje nadzieję, że ludzie nie stracą pracy, a przedsiębiorcy nie zamkną swoich firm.
Dagmara

Dagmara

To dobra wiadomość dla przedsiębiorców w tym trudnym czasie. Odroczenie płatności zaliczek na podatek i pożyczki dla mikroprzedsiębiorców to świetne sposoby na przetrwanie w trudnej sytuacji.
Tezeusz

Tezeusz

Jak zawsze to za mała kwota jednak z drugiej strony skądś te pieniądze trzeba brać i zawsze ktoś będzie niezadowolony.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.