Koronawirus i tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa - pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, odroczenie zaliczek na podatek i świadczenie postojowe

20 kwietnia 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 11 głosów

11 głosów

1 komentarz

Tarcza antykryzysowa - pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, odroczenie zaliczek na podatek i świadczenie postojowe
Pandemia daje się we znaki polskiej gospodarce. Tarcza antykryzysowa wobec sytuacji związanej z epidemią koronawirusa daje firmom kilka możliwości wsparcia finansowego. Jak uzyskać świadczenie postojowe? Kto może przesunąć termin zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń? Na jakich zasadach mikroprzedsiębiorcy otrzymają pożyczki? Wyjaśniamy zasady.

W związku z zagrożeniem epidemicznym wirusem COVID-19 i zamknięciem wielu lokali, centrów handlowych oraz punktów usługowych wiele firm od połowy marca mierzą się z ogromnymi stratami. Rząd przygotował pakiet pomocy dla samozatrudnionych, a także mikro- i średnich przedsiębiorstw. W kolejnym artykule serii omawiamy 3 rozwiązania: odroczenie zaliczek na podatek od wynagrodzeń, pożyczki dla mikroprzesiębiorców oraz opcję świadczenia postojowego. 

Odroczenie płatności zaliczek na podatek od wynagrodzeń

W marcu i w kwietniu bieżącego roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości przesunięcia terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń. 

Ulga ta przysługuje płatnikom zaliczek na podatek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Odroczenie jest możliwe pod warunkiem, że ponieśli oni negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Których zaliczek dotyczy przesunięcie terminu?
Zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń, które można odroczyć, to te pobierane w marcu i kwietniu 2020 r.

Zobacz także: Tarcza antykryzysowa: zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Takie pożyczki będą mogli wziąć mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Mikroprzedsiębiorca to taki, który co najmiej w jednym roku z dwóch ostatnich lat spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
 • osiągnął roczny przychód poniżej 2 miliony euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Termin mikroprzedsiębiorcy odnosi się do każdej jednoosobowej działalności gospodarczej, nawet tej, która nie zatrudnia pracowników. Jednorazowa pożyczka przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w związku z trudną sytuacją na skutek zagrożenia epidemiologicznego. Aby ją otrzymać, trzeba dopełnić stosownych formalności w urzędzie pracy. 

Jakie jest zabezpieczenie pożyczki dla mikroprzesiębiorców?
Formą zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki jest weksel własny in blanco lub inna forma zabezpieczenia ustalona przez strony umowy.

Jak otrzymać pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. W takim wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Oprocentowanie i wysokość pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Pożyczka może być udzielona do wysokości maksymalnie 5 000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (Obecnie 1,05%).

Okres spłaty pożyczki dla mikroprzesiębiorcy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Szukasz pracy?

Technik Farmaceutyczny - Łódź

Dr.Max Sp. z o. o.

 • Łódź
Dodana

Mechanik przemysłowy/ Slusarz maszynowy

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

 • Niemcy
Dodana

MIELARZ (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Kostrzyn nad Odrą
Dodana

Technik Farmaceutyczny - Poznań

Dr.Max Sp. z o. o.

 • Poznań
Dodana

SUSZARNIOWY (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Kostrzyn nad Odrą
Dodana

Video

Czy taka pożyczka może zostać umorzona?

Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka podlega umorzeniu, pod warunkiem, że ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia.

Przeczytaj również: Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie do prowadzenia działalności

Świadczenie postojowe

Ostatnim z omawianych sposobów wsparcia w związku z kryzysową sytuacją gospodarczą jest możliwość skorzystania z tzw. świadczenia postojowego. Może się o nie ubiegać osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej "umową cywilnoprawną".

Zapamiętaj!
Pomoc w formie świadczenia postojowego można otrzymać tylko wówczas, gdy nie podlega się ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Świadczenie postojowe przysługuje osobom spełniającym określone wymogi. Należy się ono osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

 • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej 
 • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii
 • Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy i na jak długo można otrzymać świadczenie postojowe?

Świadczenie ma charakter jednorazowy, ale Rada Ministrów może przyznać ponowną wypłatę świadczeń z tego instrumentu, jeżeli sytuacja będzie wymagała zastosowania takich rozwiązań. Pomoc ta dotyczy sytuacji, gdy doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Dodatkowe kryteria uzyskania świadczenia postojowego

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

 1. Nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;
 2. Zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Video

Z kolei osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:

 1. Umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;
 2. Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Wysokość świadczenia postojowego

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony
wniosek o świadczenie postojowe, wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., wtedy świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

Warto wiedzieć
Może się zdarzyć, że jednej osobie przysługuje świadczenie z dwóch tytułów. Nie mogą się one jednak łączyć – w przypadku zbiegu praw można otrzymać tylko jedno świadczenie postojowe.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o uzyskanie świadczenia postojowego?

Wniosek o otrzymanie świadczenia postojowego składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego. Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

Należy złożyć wniosek o uzyskanie świadczenia postojowego najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o otrzymanie świadczenia postojowego, o którym mowa w ust. 1, ma zawierać:

 • dane osoby uprawnionej: imię i nazwisko, numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu, numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru, numery PESEL i REGON, adres do korespondencji, nazwę skróconą płatnika składek, wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej,
 • dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego, za pośrednictwem którego składany jest wniosek:
  •  imię i nazwisko, nazwę skróconą,
  • numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numery PESEL i REGON,
  • adres do korespondencji;
 • oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające:
  • uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe przychodu nie wyższego od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
  • przestój w prowadzeniu działalności,
  • uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego;
 • podpis wnioskodawcy.

Oprócz tego pisma należy przedłożyć stosowne dokumenty. Odpowiednio zleceniodawca lub zamawiający załącza do wniosku o uzyskanie świadczenia postojowego oświadczenie.

Oświadczenie do wniosku ma potwierdzać:

 • niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności,
 • datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej,
 • uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Podsumowanie

Świadczenie postojowe, odroczenie zaliczek oraz możliwość wzięcia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców to tylko kilka możliwych form uzyskania pomocy od Państwa w tym trudnym dla całej gospodarki okresie. Warto śledzić informacje o wszelkich programach wsparcia przedsiębiorców i dopełniać wszelkich formalności, to może być jedyny sposób na wyjście z sytuacji obronną ręką w biznesie.

Jesteś pracodawcą? Dowiedz się także, Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych w związku z pandemią.

 

Podziel się

1 komentarz

Tezeusz

Tezeusz

Jak zawsze to za mała kwota jednak z drugiej strony skądś te pieniądze trzeba brać i zawsze ktoś będzie niezadowolony.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka