Urlop macierzyński

Becikowe 2022 - Niezbędne dokumenty do wniosku - jak liczyć dochód?

13 listopada 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 20 głosów

20 głosów

15 komentarzy
Becikowe 2022 - Niezbędne dokumenty do wniosku - jak liczyć dochód?
Becikowe to jednorazowe świadczenie finansowe, o które mogą ubiegać się rodzice spełniający określone warunki. W niniejszym artykule tłumaczymy, kto i na jakich zasadach może otrzymać becikowe w 2021 roku.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - dla kogo przewidziano takie wsparcie?

Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, nie przysługuje wszystkim rodzicom. Dokładne wytyczne w tym zakresie określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Wskazuje ona, że jednorazowa zapomoga przysługuje matce bądź ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu bądź opiekunowi faktycznemu dziecku w sytuacji, gdy dochód danej rodziny w przeliczeniu na osobę nie jest wyższy niż 1922 złote netto.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop okolicznościowy urodzenie dziecka

Becikowe w tym roku – komu przysługuje?

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, becikowe przysługuje nie tylko rodzicom, ale również opiekunom prawnym i faktycznym (pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych). Kim jest opiekun faktyczny? Jest to osoba, która opiekuje się danym dzieckiem w praktyce, jednak nie jest jego rodzicem czy opiekunem prawnym. Opiekun prawny z kolei ma uprawnienia do sprawowania opieki nad dzieckiem na mocy wyroku sądowego zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Zadowoleni rodzice z dziecka przed wypłatą becikowego

Becikowe 2022 – jakie warunki trzeba spełnić, by dostać 1000 zł?

<b>Dla kogo becikowe?</b> <b>O becikowe można wnioskować, gdy:</b>

 • w danym roku kalendarzowym zostaliśmy rodzicami (w ustawie jest mowa o urodzeniu żywego dziecka),
 • dochód w rodzinie w przeliczeniu na jedną osobę jest mniejszy lub równy 1922 złote netto,
 • mama dziecka korzystała z opieki lekarskiej od 10. tygodnia ciąży do momentu rozwiązania.

Jak widać, wymagania do becikowego wbrew pozorom nie są mocno wygórowane. Jedyna trudność może występować, gdy okaże się, że przekroczymy próg dochodowy (wspomniane 1922 złote netto na osobę). Warto wiedzieć, że jeszcze do 2012 roku becikowe przysługiwało wszystkim rodzicom bez konieczności spełniania kryterium dochodowego. W tej chwili świadczenie to jest przyznawane wyłącznie ze względu na dochód.

Becikowego nie otrzymają osoby, które pobierają podobne świadczenia z tytułu urodzenia dziecka za granicą. Tej jednorazowej zapomogi finansowej nie otrzymają także samotni rodzice, którzy nie mają zasądzonych alimentów na dziecko. Jedyny wyjątek od tej zasady to sytuacja, w której jedno z rodziców nie żyje, a ojciec dziecka jest nieznany, zaś powództwo o ustalenie alimentów oddalono.

Video

Szukasz pracy?

Praca przy cebulkach tulipanów – od zaraz!

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Praca w Holandii przy kwiatach i cebulkach kwiatowych!

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana
Dodana

TOP OFERTA – Praca przy produkcji części samochodowych

GRUPA CONTRAIN

 • Niemcy
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Zbiór ogórków w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

O uzyskanie becikowego mogą także wnioskować cudzoziemcy (z krajów Unii Europejskiej oraz państw spoza Unii, które podpisały z Polską stosowne umowy międzynarodowe).

Obcokrajowcy muszą spełnić następujące warunki:

 • posiadanie obywatelstwa innego państwa należącego do Unii Europejskiej,
 • posiadanie obywatelstwa państwa nienależącego do Unii Europejskiej, ale mającego podpisaną z Polską umowę odnośnie zabezpieczenia społecznego,
 • posiadanie zezwolenia na pobyt stały,
 • posiadanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • posiadanie statusu uchodźcy,
 • posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • posiadanie karty pobytu ze stosową adnotacją.

To Cię powinno też zainteresować: Umowa zlecenie a ciąża

Zaświadczenie do becikowego co należy udokumentować?

Oświadczenie do becikowego to niezwykle istotny dokument, bez którego uzyskanie tego świadczenia finansowego będzie niemożliwe. Obowiązek dostarczenia zaświadczenia dotyczy wyłącznie mamy dziecka. Kobieta musi udowodnić, że począwszy od 10. tygodnia ciąży aż do porodu była pod opieką lekarską.

Kto wystawia zaświadczenie do becikowego? O wydanie takiego dokumentu można poprosić lekarza odbierającego poród, lekarza prowadzącego ciążę bądź położną. Co ważne, może on zostać wystawiony zarówno przez lekarza państwowego systemu ochrony zdrowia, jak i prowadzącego prywatną praktykę lekarską. Przepisy nie określają, jak dokładnie powinno wyglądać zaświadczenie do becikowego. Nie ma określonego, specjalnego druku, dlatego lekarz może przygotować je w dowolnej formie. Oświadczenie do becikowego powinno być wydawane bezpłatnie.

Dokuementy niezbędne do becikowego

Gminne becikowe — czy w Twojej miejscowości przewidziano samorządowe becikowe?

Gminne becikowe to dodatkowa forma zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, którą samodzielnie wprowadzają niektóre gminy w Polsce. Każda z nich samodzielnie decyduje o wprowadzeniu tego typu zasiłków. Aby sprawdzić, czy w naszej miejscowości obowiązuje dodatkowe, samorządowe becikowe, należy zadzwonić do urzędu gminy. Warunki uzyskania tej zapomogi mogą być także zróżnicowane w zależności od polityki prowadzonej przez konkretną jednostkę samorządu terytorialnego.

To Cię powinno też zainteresować: KRUS Świadczenia

Komu przysługiwać może podwójne becikowe?

Podwójne becikowe przysługuje rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. O dodatkową zapomogę mogą ubiegać się te rodziny, w których dochód jest mniejszy lub równy 539 złotych na osobę miesięcznie (623 złote w rodzinie, gdzie jest niepełnosprawne dziecko).

Becikowe 2021 ile pieniedzy? Podwójne becikowe

Wniosek o becikowe 2022 — jak i kiedy złożyć?

Czas na złożenie wniosku o becikowe wynosi 12 miesięcy od dnia porodu. Rodzice adopcyjni bądź opiekunowie prawni mogą ubiegać się o to świadczenie do 12 miesięcy od momentu, gdy przyznano im opiekę nad dzieckiem.

Wniosek w wersji tradycyjnej- papierowej, należy złożyć w urzędzie miasta, gminy bądź w ośrodku pomocy społecznej w dziale odpowiedzialnym za wypłatę świadczeń rodzinnych. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony we wskazanym powyżej terminie, świadczenie przepadnie.

Wniosek o becikowe online - skąd pobrać wniosek o becikowe online?

Wniosek o becikowe w 2021 roku można złożyć online bez wychodzenia z domu. Aby złożyć wniosek przez internet, należy skorzystać z rządowego portalu Emp@tia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tam znajduje się gotowy wniosek do pobrania. Należy pamiętać, że aby móc ubiegać się o jakiekolwiek świadczenie online, należy wcześniej założyć Profil Zaufany.

Becikowe: jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku o becikowe należy dołączyć dokumenty, które będą potwierdzały, że wnioskodawca ma prawo do ubiegania się o tę zapomogę finansową.

<b>Oto podstawowa lista dokumentów potrzebnych do wniosku o becikowe: </b>

 • oświadczenie lub zaświadczenie o uzyskanym dochodzie z urzędu skarbowego (osiągniętym w poprzednim roku rozliczeniowym) - do dochodu nie wlicza się m.in. świadczenie Rodzina 500+ czy alimenty,
 • zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę, odbierającego poród lub położnej potwierdzające, że kobieta od 10. tygodnia ciąży aż do porodu pozostawała pod opieką lekarską,
 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • ksero dowodu osobistego bądź paszportu (oryginał tylko do wglądu),
 • oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych, iż becikowe na dane dziecko nie zostało wcześniej pobrane.

Ile czeka się na wypłatę becikowego?

Jeżeli wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów został złożony do 10. dnia miesiąca, becikowe powinno zostać przelane na konto najpóźniej do końca tego miesiąca. Z kolei, gdy wszystkie dokumenty trafią do urzędu po 10. dniu miesiąca, wówczas wypłata może być zrealizowana nawet na koniec następnego miesiąca.

W większości przypadków wypłata becikowego następuje po maksymalnie 30 dniach. Wyłącznie w bardzo skomplikowanych przypadkach na wypłatę zapomogi trzeba czekać do 60 dni. Pieniądze można otrzymać na wskazany rachunek bankowy, wypłacić je w kasie urzędu bądź poprosić o przekaz pocztowy. Becikowe jest zwolnione z podatku dochodowego.

Noworodek na rękach ojca

Jak obliczyć dochód do becikowego?

Becikowe a dochody to wyjątkowo istotne powiązanie. Wnioskodawcy ubiegający się o becikowe muszą spełnić podstawowy warunek, a mianowicie kryterium dochodowe. Instytucje wydające decyzje w sprawie becikowego biorą pod uwagę dochód uzyskany przez wnioskodawców w poprzednim roku rozliczeniowym. Dzieli się go przez 12 miesięcy, a następnie przez liczbę członków rodziny (wraz z narodzonym dzieckiem).

Jeżeli sytuacja finansowa danej rodziny uległa sporym zmianom od poprzedniego roku (z powodu utraty pracy, choroby itd.), należy poinformować o tym urzędników. W takiej sytuacji becikowe przyznawane jest w oparciu o analizę aktualnej sytuacji materialnej wnioskodawców.

Podsumowanie:
 • Becikowe w Polsce przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym dziecka, którzy spełniają kryteria dochodowe.
 • Przypadki, w których świadczenie to nie jest przyznawane, to m.in. pobieranie podobnych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka za granicą oraz brak zasądzenia alimentów od ojca dziecka dla samotnych matek.
 • Aby uzyskać becikowe, wymagane jest zaświadczenie o ciąży, które może być wystawione przez lekarza państwowego lub prywatnego.
 • W niektórych gminach w Polsce wprowadzono również dodatkowe, samorządowe becikowe, jednak warunki uzyskania tej zapomogi mogą się różnić w zależności od polityki danej gminy.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest becikowe?

Becikowe to jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia dziecka przysługująca rodzicom lub opiekunom prawnym w trudnej sytuacji materialnej. Kwota świadczenia wynosi 1000 złotych. Wysokość świadczenia pozostaje niezmienna od 2006 roku, kiedy je wprowadzono.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać becikowe?

Oto warunki, które należy spełnić, by otrzymać 1000 złotych becikowego: • rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny musi być obywatelem Polski oraz zamieszkiwać na jej terytorium, • dochód na jedną osobę w rodzinie nie może być większy niż 1922 złote netto, • matka dziecka była pod opieką lekarza od 10. tygodnia ciąży aż do porodu.

Jak długo trzeba czekać na wypłatę becikowego?

Czas oczekiwania na wypłatę becikowego zależy od tego, kiedy został złożony wniosek. • Gdy wniosek złożono do 10. dnia miesiąca, środki zostaną wypłacone do końca tego samego miesiąca. • Gdy wniosek złożony po 10. dniu miesiąca, środki zostaną wypłacone najpóźniej na koniec kolejnego miesiąca.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

15 komentarzy

polka

polka

12 miesięcy na złożenie wniosku o becikowe to niezłe wyczekiwanie, zwłaszcza jeśli ktoś potrzebuje pilnie pieniędzy. Byłoby lepiej, gdyby termin był krótszy, na przykład 3 miesiące.
Dario

Dario

Dobrze, że cudzoziemcy również mogą ubiegać się o becikowe, jeśli spełniają odpowiednie kryteria. To pokazuje, że Polska nie dyskryminuje obcokrajowców, jeśli korzystają z naszych usług medycznych i płacą podatki.
były społeczny

były społeczny

Nie wiedziałem, że becikowe nie przysługuje samotnym rodzicom, którzy nie mają zasądzonych alimentów na dziecko. Tego typu osoby już i tak borykają się z wieloma trudnościami finansowymi, a teraz jeszcze tracą szansę na to świadczenie.
Ela

Ela

Ciekawe, że do 2012 roku becikowe przysługiwało wszystkim rodzicom, bez konieczności spełniania kryterium dochodowego. Szkoda, że teraz jest inaczej, zwłaszcza dla osób bezrobotnych, które nie mają żadnych dochodów.
Łukasz Dudkiewicz

Łukasz Dudkiewicz

Cieszę się, że becikowe przysługuje także opiekunom prawnym i faktycznym. To ważne, aby dzieci wychowywane przez osoby, które nie są ich biologicznymi rodzicami, również otrzymywały wsparcie finansowe.
Władek

Władek

Człowiek chodzi soboty do pracy zostaje nadgodziny i dochód przekroczony faktycznie lepiej leżeć w domu na kanapie i pić piwko a pieniążki same przyjdą.. Chory system uczy lenistwa i nierobstwa
Magda

Magda

A może ktoś z Was składał wniosek w ostatnim czasie? Dlaczego do becikowego chcą umowy o prace, świadectwa pracy ? Od stycznia przebywam na macierzyńskim i rodzicielskim GOPS chce ode mnie zaświadczenia z ZUS rozbite na miesiące z wypacanego mi macierzyńskiego za rok 2021 a przecież dochód ma być za rok ubiegły.
Zdenerwowana

Zdenerwowana

Gdy dwoje ludzi uczciwie pracuje, na umowie i ma faktycznie tyle ile zarabia a nie kombinuje i nie bierze pod stołem na lewo to nic się nie należy, a fizycznie pieniędzy nie ma się więcej niż Ci, którzy oszukują państwo na każdym kroku. Chory system... Najlepiej mają Ci którzy się nie uczą, mają już gromadkę dzieci, pracują za najniższą lub nie pracują wcale - takim poszkodowanym przez los (leniom) się należy najbardziej, a ty rób na to wszystko żeby inni mieli...
Ewa

Ewa

Mi się nie należy, bo trafiłam do lekarza w 11 tygodniu ciąży
Marek

Marek

Straszne - człowiek wydaje 80tys. na edukację, jednocześnie pracując, żeby potem jakokolwiek zarabiać. Zakłada rodzinę, zapierd*** w robo, odprowadza składki w tys., w trakcje ciąży wszystko prywatnie, bo nie ma czasu czekać w kolejkach (wizyty / badania ok. 6tys.), robi wyprawkę - kolejne tyle. I nawet becikowego nie dostanie... lepiej się zwolnić i żyć jak król, a nie robol.
Rumenige

Rumenige

Bez względu na to jak się ludzie zapatrują na socjal to przecież w każdym kraju on jest. Dlatego 500+ czy becikowe dobrze że są.
Magda

Magda

Jeżeli pracuje w naszym pięknym kraju za najniższa krajowa, to jestem patologia?
Seba

Seba

Jakiej patologii. Wiele ludzi zarabia mało w tym kraju i nie znaczy, że są patologią. Tak samo jak z dodatkową emeryturą takie środki im się przydadzą.
Ania

Ania

Dla jakiej patologii? Dwie osoby łącznie zarabiają 6000, rodzi im się 2 dziecko, dochód na członka rodziny wynosi 1500 i dostają becikowe. Są patologią?
Anecia ☺

Anecia ☺

Teraz becikowe należy się tylko dla patologii jak wszytko w tym kraju. Nie dla ludzi pracujących płacących podatki tragedia! !!

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka