Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Trzynastka - kto może na nią liczyć?

12 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 3 głosy

3 głosy

14 komentarzy
Trzynastka - kto może na nią liczyć?
Trzynasta pensja to inaczej dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przysługuje tym pracownikom, dla których przewidują to przepisy prawa lub wewnętrzne regulacje zakładowe. Sprawdź, kiedy możesz otrzymać trzynastą pensję.

Trzynasta pensja - kto ją dostaje?

Na początku zaznaczmy, że „trzynastka” nie ma charakteru powszechnego, a zatem nie każdy pracownik dostanie dodatkową pensję. Uprawnienie do tego świadczenia wynika z ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2217 ze zm.) - dalej u.d.w.r.. Bywają przedsiębiorstwa prywatne, gdzie dodatkowe wynagrodzenie roczne jest wypłacane na podstawie wewnętrznych regulacji,  takich jak regulaminy wynagradzania, regulaminy premiowania i nagradzania lub też w układach zbiorowych pracy.

Trzynastka w budżetówce

Jak wynika z wyżej przytoczonej u.d.w.r., trzynastka przysługuje pracownikom sfery budżetowej. Co oznacza, że na trzynastą pensję mogą liczyć między innymi nauczyciele, pracownicy urzędów państwowych, samorządowych, a także zatrudnieni w biurach poselskich i senatorskich - o ile są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, tj.  umowie o pracę, poprzez mianowanie, powołanie lub wybór.

Uprawnienie do trzynastki przysługuje bez względu na czas trwania zawartej z pracownikiem umowy o pracę (umowa terminowa czy bezterminowa), a także uprawnienie to przysługuje w przypadku umów o zastępstwo. Znaczenia nie ma też wymiar etatu osoby zatrudnionej – prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego mogą nabyć osoby zatrudnione zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Trzynastka za 4 miesiące pracy - czy to możliwe?

Taka dodatkowa wypłata to przywilej, na który trzeba sobie zasłużyć określonym stażem pracy w danej firmie/instytucji. Ile więc trzeba przepracować, by otrzymać trzynastą pensję? Zgodnie z obowiązującym prawem, w pełnej wysokości przysługuje ona grupom zatrudnionych, którzy przepracowali u danego pracodawcy pełen rok kalendarzowy. Okres pracy w dwóch różnych jednostkach sfery budżetowej nie sumuje się. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Gdy okres pracy był krótszy niż rok, dodatkowa pensja jest wyliczana proporcjonalnie do przepracowanego okresu.

Czy wiesz, że...
Niektórzy pracownicy nie muszą przepracować min. sześciu miesięcy, by dostać trzynaste pensje. Otrzymają je niezależnie od tego, ile czasu pracowali w zeszłym roku. Takie prawo przysługuje m.in.:
  • nauczycielom i nauczycielom akademickim,
  • pracownikom czynnej służby wojskowej,
  • rencistom z tytułu niezdolności do pracy lub na świadczenie rehabilitacyjne.

Ustawa u.d.w.r. rozszerza jeszcze katalog uprawnionych do „trzynastki”, pomimo nieprzepracowania pełnych 6 miesięcy, o osoby, które korzystały z urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu dla poratowania zdrowia przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego, urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego i wreszcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Szukasz pracy?

Rehabilitant/ Pracownik sklepu medycznego

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

KASJER W DROGERII KOSMETYCZNEJ - SANOK

Work&Profit sp. z o.o.

  • Sanok
Dodana

Inżynier procesu w dziale baterii

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Jawor
Dodana

Inżynier procesu w dziale baterii

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Legnica
Dodana

Trzynastej pensji możemy się w pozbawić – jest to możliwe na przykład wtedy, jeśli w ciągu roku przyjdziemy do pracy nietrzeźwi, nie pojawimy się bez usprawiedliwienia w pracy przez dłużej niż dwa dni albo zostaniemy zwolnieni dyscyplinarnie lub bez wypowiedzenia z naszej winy. Nie dostaniemy jej także, jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Ponadto, zgodnie z indywidualnymi regulaminami obowiązującymi w zakładach pracy, trzynastą pensję mogą otrzymać także pracownicy spoza jednostek sfery budżetowej. Obecnie prawa do nagrody rocznej nie regulują żadne przepisy powszechne. W związku z tym, przyznanie „trzynastki” jest dobrowolne dla szefostwa i mimo braku odniesień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Kodeksie Pracydaje, jest jak najbardziej możliwe zaliczenie jej do dodatkowych składników wynagrodzenia za pracę. Obecnie brak jest unormowań w prawie powszechnym co do zasad wypłacania dodatkowej nagrody rocznej dla ogółu społeczeństwa. Wobec tego przyznanie „trzynastki” na podstawie regulacji wewnątrzzakładowych daje pewną swobodę przedsiębiorcom.

Trzynastka dla emerytów - program Emerytura Plus

Warto wiedzieć, że trzynastka to dziś nie tylko wypłata dla aktywnych pracowników. W roku 2019 wszedł w życie program rządowy Emerytura Plus, który zgodnie z zapowiedziami polityków, ma być kontynuowany w kolejnych latach. Taka trzynastka to jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla emerytów i rencistów, które przysługuje w wysokości najniższej emerytury, czyli ok. 1100 zł brutto. Pieniądze z tego tytułu wypłacano „z urzędu”, a nie na składany wcześniej przez świadczeniobiorcę wniosek. W maju ubiegłego roku w ramach programu Emerytura Plus trzynastkę otrzymało ponad 9 milionów osób.

Video

Wysokość  wypłaty - jak liczyć trzynastkę w budżetówce?

Zgodnie z przepisami, wysokość trzynastki to 8,5 proc. rocznego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenia pracowników jednostek sfery budżetowej często są wyższe niż średnia krajowa. Dzieje się tak z uwagi na dodatki do płacy zasadniczej, np. trzynaste pensje, czy ołówkowe lub wczasy pod gruszą.

Do ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego wlicza się oprócz zasadniczego wynagrodzenia także wszystkie dodatki, nagrody, a także ekwiwalent i wynagrodzenie urlopowe. Nie bierze się natomiast pod uwagę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, otrzymywanych w związku z niezdolnością do pracy, nagród uznaniowych, wynagrodzenia za dwa dni opieki nad dzieckiem do 14 lat, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych lub rentowych.

W przypadku zatrudnienia w „budżetówce” poniżej 12 miesięcy wysokość świadczenia jest ustalana proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. W trakcie dokonywania obliczeń, uwzględniane są wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, brane pod uwagę przy obliczaniu wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Dokładne zasady znajdują się w: Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 8 stycznia 1997r., w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Ile wynosi trzynastka w sektorze prywatnym?
Kwestia wysokości trzynastej pensji w prywatnych przedsiębiorstwach jest umowna. Przepisy prawa pracy dają bowiem zatrudniającemu swobodę w regulowaniu całej sfery płacowej, również dodatków. Jedyne, co ją ogranicza, to dwa podstawowe warunki:
  • regulacje płacowe nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa pracy,
  • wewnętrzne zakładowe regulacje nie mogą być mniej korzystne dla zatrudnionych niż przepisy powszechnie obowiązujące.

Termin wypłaty trzynastej pensji

Każdy pracodawca z jednostek strefy budżetowej jest zobowiązany do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie później niż w ciągu pierwszych 3 miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Oznacza to, że pracodawca musi to wykonać najpóźniej do 31 marca.

Wyjątkiem jest wypłata „trzynastki” pracownikowi, z którym stosunek pracy został rozwiązany wskutek likwidacji stanowiska lub przedsiębiorstwa. Wtedy dodatkowe wynagrodzenie roczne należy wypłacić wcześniej, tj. zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej – w dniu rozwiązania stosunku pracy.

W przypadku pracodawców, którzy nieobligatoryjnie wypłacają „trzynastki”, w wewnętrznych przepisach płacowych mają dowolność w ustaleniu terminu ich wypłaty. W związku z tym nie musi to być termin przypadający przed 31 marca. Ustawa u.d.w.r, określająca ostateczny termin, w którym trzynasta pensja powinna być pracownikom wypłacona, nie przewiduje sankcji za jego niedotrzymanie. Sankcje takie wynikają jednak m.in. z kodeksu pracy.

Kara za niewypłaconą trzynastkę
Zgodnie z art. 282 § 1 k.p., kto wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi, a także wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Czemu służą trzynastki?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne ma charakter świadczenia obligatoryjnego – musi zostać przyznane i wypłacone każdemu pracownikowi, który nabył do niego prawo. Jako rodzaj świadczenia ze stosunku pracy trzynastki są traktowane jako premie, a nie nagrody. Sam fakt nazwania tego świadczenia nagrodą nie wpływa na ich roszczeniowy charakter, tak jak premie regulaminowe. Decydujące znaczenie ma jednak nie nazwa, lecz faktyczny charakter prawny „trzynastki”, wynikający z Ustawy o u.d.w.r. czy też wewnętrznie obowiązujących u danego pracodawcy. Jeżeli pracodawca nie wypłaci uprawnionemu pracownikowi trzynastki – może być ona skutecznie dochodzona przez pracownika przed sądem.

Trudno powiedzieć, by ta dodatkowa pensja miała charakter motywacyjny. Niezależnie od naszych osiągnięć i zaangażowania w pracę jest ona przyznawana. Wystarczy, by przepracować w „budżetówce” określony wymiar czasu albo mieć zapis w umowie, że nam się należy. Nie mniej jednak istnieją przesłanki, które mogą nam te dodatkowe pieniążki odebrać, zatem poniekąd musimy być zdeterminowani, by się na taką ewentualność nie narazić. Ponadto „trzynastki” to rozwiązanie bardzo korzystne dla osób, które mają zbyt niskie dochody by oszczędzać i odkładać część dochodów z pensji. Te pieniądze zazwyczaj nie są uwzględniane w miesięcznych domowych budżetach, a zatem można je przeznaczyć na dodatkowe potrzeby czy też nieprzewidziane wydatki, np. wakacje, remont. 

Znajdziemy wielu przeciwników tej formy wynagrodzenia. Według niektórych specjalistów od zarządzania, system wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej wskazuje na zasadność wzmocnienia jego motywacyjnej roli przy jednoczesnym uproszczeniu i zwiększeniu elastyczności jego kształtowania. Bardziej zasadne wydaje się być powiązanie systemu wynagradzania z oceną pracy. Jednak dopóki taka będzie regulacja prawna, dopóty pracownicy jednostek budżetowych będą taką nagrodę za pracę otrzymywać. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodatkowe wynagrodzenie roczne stało się powszechne również w prywatnych przedsiębiorstwach.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może otrzymać trzynastkę?

Do otrzymywania trzynastej pensji uprawnieni są zatrudnieni na umowie o pracę pracownicy jednostek sektora budżetowego. Jeżeli taka jest wola pracodawcy, może on udzielić takiego świadczenia również w prywatnym przedsiębiorstwie.

Jaka jest wysokość trzynastej pensji?

Według przepisów trzynastka wynosi 8,5 proc. rocznego wynagrodzenia za pracę. Może być proporcjonalnie mniejsza w przypadku pracowników otrzymujących ją za okres pracy krótszy niż rok.

Kiedy wypłaca się trzynastki?

Według prawa w budżetówce trzynasta pensja za dany rok powinna być wypłacona do trzech miesięcy po rozpoczęciu kolejnego roku kalendarzowego, a więc najpóźniej do 31 marca. Ta zasada nie obejmuje trzynastek wydawanych przez pracodawców sektora prywatnego, którzy mogą takiej premii udzielać w innym wybranym terminie.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Specjalista ds. marketingu, redaktor, copywriter i dziennikarz. Ma ponad 10 lat doświadczenia. Poza pisaniem i korektą zajmuje się zarządzaniem i optymalizacją treści, a także planowaniem i realizacją kampanii marketingowych oraz projektów link outreach na potrzeby SEO.

14 komentarzy

Raul

Raul

Cieszy mnie fakt, że trzynastej pensji nie trzeba pracować w jednej firmie przez cały rok, a nawet jest możliwa dla osób z urlopem macierzyńskim czy wychowawczym. To daje większe szanse na dodatkowe wynagrodzenie osobom, które czasowo przerywają pracę.
Prac.  OP

Prac. OP

Trzynasta pensja to dla nas pracodawców dodatkowe obciążenie finansowe, ale dobrze, że jest to przepis dla służb budżetowych, bo trzeba docenić ich pracę. W przypadku pozostałych pracowników, to już zależy od indywidualnych ustaleń z pracownikami i ich wyników.
Magnus

Magnus

Dla mnie jako osoby poszukującej pracy ciekawe jest, że trzynastej pensji nie ma w przepisach powszechnych, a jest je dobrowolna. Może to zachęcić pracodawców do zatrudnienia, jeśli będą chcieli dodatkowo nagrodzić swoich pracowników.
Krystyna Orzechowska

Krystyna Orzechowska

Zarobki w służbie budżetowej są zawsze wyższe niż w sektorze prywatnym, a do tego jeszcze trzynasta pensja... Przydałaby się mi taka praca, a nie bezrobocie.
Helena

Helena

Super, że jest przepis zabezpieczający trzynastkę dla pracowników służb budżetowych. To dla naszej grupy zawodowej naprawdę ważny i od dawna oczekiwany dodatek.
Emerytka

Emerytka

Czy należy się trzynastka za ekwiwalent zaurlop z chwilą przejścia na emeryture
sylwia

sylwia

pracownik pracował u danego pracodawcy 17 miesięcy ale w roku 2021 pracował 5 miesięcy nalezy mu sie 13 a drugi pracownik pracował 15 lat u danego pracodawcy a w roku pracował 2 miesiące czy 13 mu sie nalezy?? chodzi o budzetówke
Paweł

Paweł

Czy należy się 13 ensja, jak pracownik przez 219 dni był na chorobowym w wyniku ciąży, a resztę dni w roku był na macierzyńskim/rodzicielskim?
emeryt Anio

emeryt Anio

Też jestem emerytem i liczę na to, że każdego roku będzie dla emerytów wypłacana 13-ka. prezes Kaczyński mówił, że od 2021 roku będą 2 razy wypłacane 13-ki. OBY!!!!!!!!!! Moja córka pracuje w szkole i ma płaconą 13-kę zawsze.
emeryt

emeryt

Liczę na to, że rok rocznie będzie w maju wypłacana 13-ka dla emerytów.
nauczyciel

nauczyciel

Na trzynastkę może liczyć zawsze budżetówka.Nie tylko budżetówka ją dostaje. Dostają ją też m.in. górnicy...
Jopez

Jopez

Wiele zawodów i teraz emeryci. Najwięcej górnicy i służba mundurowa. Szczerze mówiąc te regulacje nie są powszechnie w pracy sprawiedliwe dla wszystkich grup zawodowych.
siwek

siwek

Wszyscy co posiadają trzynastą pensję są w dobrej sytuacji. Nie każdy tak ma. Chyba budżetówka to podstawa obok innych kwestii związana z wynagrodzeniami itp.
Fortuna

Fortuna

Nauczyciele na przykład mają trzynastą pensję. Górnicy chyba 14 ich maja plus barbórka. A osoby, które np. mają jednoosobową działalność ie mogą strajkować i na nic liczyć.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.