Kiedy ZUS wypłaca chorobowe, a kiedy pracodawca wypłaca chorobowe?

Kiedy ZUS wypłaca chorobowe, a kiedy pracodawca wypłaca chorobowe?
Prawo do zasiłku chorobowego ma spora grupa osób – nie tylko pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. Zasiłek chorobowy mają obowiązek wypłacać pracodawca lub ZUS. Przepisy w tej kwestii są bardzo precyzyjne i nie pozostawiają miejsca na domysły. Sprawdź, komu przysługuje zwolnienie chorobowe i kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy, a kiedy pracodawca.

O tym kto płaci za zwolnienie lekarskie i jaka jest suma świadczenia chorobowego decydują przepisy. W Polsce podstawą prawną wszystkich regulacji związanych ze zwolnieniem chorobowym jest Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 60 poz. 636).

Zwolnienie chorobowe

Zwolnienie chorobowe warunkuje czas, w jakim pracownik otrzymuje świadczenie. W każdym dokumencie L4, wydanym przez lekarza, zaznaczony zostaje powód otrzymania dokumentu, zgodnie z panującym systemem kodyfikacyjnym.

 • kod A – definiuje niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, która została spowodowana tą samą chorobą, która stanowiła przyczynę niezdolności do pracy przed przerwą;
 • kod B – oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;
 • kod C – definiuje niezdolność do pracy, będącą skutkiem nadużywania alkoholu;
 • kod D – oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą;
 • kod E – oznacza niezdolność do pracy, która jest spowodowana chorobą zakaźną.

Infografika przedstawiająca znaczenie kodów na zwolnieniach lekarskich

Kto płaci za zwolnienie lekarskie?

Zwolnienia lekarskiego nie należy się obawiać. Jeśli jesteś niezdolny do pracy z uwagi na swój stan zdrowia, lekarz wystawi Ci odpowiedni dokument, uprawniający Cię do otrzymania świadczenia za okres nieświadczenia pracy. W związku z tym, że zasiłek chorobowy może przysługiwać jedynie przez ściśle określony okres, zwany okresem zasiłkowym, prawnie został ustalony jego wymiar. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, kto płaci za zwolnienie lekarskie – czyli kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy, a kiedy pracodawca. Wracając do pracy, powinieneś pamiętać, aby upewnić się, że jesteś zdrowy i rzeczywiście nie musisz przebywać na zwolnieniu lekarskim. Będąc osłabionym, z pewnością nie będziesz pracował efektywnie, co działa zarówno na niekorzyść Twoją, jak i pracodawcy. Chcąc szybko wrócić do takiej sprawności umysłowej, jak przed chorobą, możesz popracować nad koncentracją.

Kiedy pracodawca wypłaca chorobowe

Pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi zasiłek chorobowy przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Niemniej, z punktu widzenia pracodawcy, znaczenie ma to, dla ilu pracodawców jego podwładny świadczył pracę. Inaczej mówiąc, licząc wspomniany okres 33 dni, konieczne jest wzięcie pod uwagę wszystkich okresów zatrudnienia pracownika. Wyjątek od powyższej zasady dotyczy pracowników, którzy ukończyli 50 lat. Im pracodawca będzie wypłacał zasiłek chorobowy jedynie przez 14 dni w roku kalendarzowym.

Warto również dodać, że w przepisach została przewidziana możliwość obniżenia wysokości zasiłku chorobowego. Może to nastąpić wtedy, gdy pracownik nie dostarczy zwolnienia lekarskiego pracodawcy w wymaganym terminie, czyli w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Za datę otrzymania zwolnienia chorobowego przyjmuje się datę jego wystawienia przez lekarza, a w sytuacji przekazywania zaświadczenia lekarskiego za pośrednictwem poczty przyjmuje się datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu skutkuje obniżeniem zasiłku chorobowego przez pracodawcę o 25%.

Rzeczywista wysokość wynagrodzenia chorobowego zależy od podstawy wynagrodzenia i stosownej wysokości zasiłku chorobowego. Jak dokładnie to obliczyć? Wskazówki krok po kroku dla pracodawców umieszczono na tym filmie:

Kiedy ZUS wypłaca chorobowe

Jeżeli zatrudniony choruje dłużej niż wskazane 33 dni, to obowiązek ten przechodzi na ZUS.  W przypadku osób po 50 roku życia, już od 15. dnia niezdolności do pracy obowiązek ten przejmie ZUS. Kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy, również może on ulec pomniejszeniu o 25%, gdy pracownik nie dopełni obowiązku dostarczenia zwolnienia L4 do pracodawcy w ciągu 7 dni. Ten ma obowiązek poinformować niezwłocznie ZUS.

Komu oprócz pracowników na umowie o pracę należy się rekompensata pieniężna za niemożność wykonywania pracy zawodowej przez czas choroby?

 • osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia,
 • osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osobom wykonującym pracę nakładczą.

Jeżeli zatem nie pracujesz na podstawie umowy o pracę, to wcale nie jest powiedziane, że nie możesz skorzystać z zasiłku chorobowego. Spełniając kryteria wskazane przez ZUS, możesz liczyć na wypłatę świadczenia.

Przez jaki okres można pobierać zasiłek chorobowy?

Zasadniczo, pracownikowi niezdolnemu do pracy zasiłek chorobowy przysługuje przez 182 dni w roku kalendarzowym. Wyjątek stanowią zatrudnieni, u których stwierdzono gruźlicę oraz kobiety w ciąży. Te dwie grupy pracowników mogą korzystać przez dłuższy okres z zasiłku chorobowego, a dokładniej przez 270 dni w roku kalendarzowym.

Warto tutaj zaznaczyć, że zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi przez okres niemożności wykonywania pracy. Oznacza to, że nie tylko osobie niezdolnej do pracy wypłacane jest świadczenie. Chorobowe ZUS należy się również osobie, która w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot nie może wykonywać swojej pracy. Takie sytuacje zdarzają się w oparciu o przepisy – m.in. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, czy też z powodu przebywania pracownika w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (alkoholowego, od środków odurzających lub substancji psychotropowych) albo wówczas, kiedy pracownik poddaje się niezbędnym badaniom lekarskim dla kandydatów dawców tkanek, narządów i komórek.

Jak liczyć dni chorobowego?Często pracownicy zastanawiają się, czy do wspomnianych 182 dni wlicza się wszystkie okresy niezdolności do pracy czy też wyłącznie mające wspólną przyczynę. Zgodnie z przepisami przyczyna nie ma znaczenia – w każdej sytuacji zlicza się wszystkie okresy niezdolności do pracy.

Do okresu niezdolności do pracy i niemożności jej wykonywania wlicza się zatem także te okresy, kiedy pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy. Jako przykłady takich sytuacji można wskazać 5 pierwszych dni niezdolności do pracy spowodowanej nadużyciem alkoholu, okres, za który ubezpieczony został pozbawiony praw do wynagrodzenia chorobowego w związku z wykonywaniem innych zajęć zarobkowych w czasie przebywania na zwolnieniu czy też okres niezdolności do pracy, który został spowodowany wskutek umyślnego przestępstwa lub wykroczenia spowodowanego przez pracownika. Do okresów zasiłkowych nie zalicza się natomiast okresów wyczekiwania na zasiłek chorobowy oraz okresów niezdolności do pracy, za które nie przysługuje świadczenie chorobowe, czyli w czasie trwania urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, tymczasowego aresztowania albo odbywania kary pozbawienia wolności.

Jeśli zastanawiasz się, co w sytuacji, gdy niezdolność do pracy trwa nadal, a okres zasiłkowy został wyczerpany, podpowiadamy – wówczas chory ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Takie świadczenie przysługuje mu przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Podobnie jak wynagrodzenie, zasiłek chorobowy jest wypłacany przez pracodawcę lub ZUS co miesiąc w czasie trwania zwolnienia chorobowego. Mimo że jest on rekompensatą za utracony zarobek, to jego kwota jest niższa niż suma wynagrodzenia. Wysokość pensji ma jednak znaczenie dla ustalenia wysokości zasiłku. Zgodnie z przepisami, zatrudnionemu przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości:

 • 100% podstawy wymiaru (np. w przypadku kobiet w ciąży przebywających w szpitalu),
 • 80% podstawy wymiaru – standardowa wysokość zasiłku chorobowego,
 • 70% podstawy wymiaru – wówczas, gdy pracownik przebywa w szpitalu.

Infografika przedstawiająca wysokość zasiłku chorobowego w zależności od okoliczności

Jako podstawę wymiaru rozumie się przychód, który stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe po potrąceniu przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne. W sytuacjach, gdy pracownik nie przepracował jednego, pełnego miesiąca kalendarzowego, wymiar stawki ustala się zgodnie z art. 37 ustawy o świadczeniach pieniężnych ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, czyli na podstawie:

 • wynagrodzenia miesięcznego, określonego w umowie o pracę lub w innym akcie określającym stosunek pracy, jeśli wynagrodzenie ma stałą, miesięczną wysokość;
 • wynagrodzenia miesięcznego, obliczonego w następujący sposób: podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które ubezpieczony był obowiązany przepracować w danym miesiącu, jeżeli świadczył pracę choćby 1 dzień;
 • obliczenia kwoty zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłaconej za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy, jeżeli ubezpieczony będący pracownikiem nie osiągnął żadnego wynagrodzenia.

Nie bez znaczenia na wysokość zasiłku chorobowego pozostaje wiek zatrudnionego i okoliczności towarzyszące zwolnieniu chorobowemu. Pracownik przed 50. rokiem życia przebywający na zwolnieniu L4 otrzyma wynagrodzenie i zasiłek w wysokości 80% ustalonego, normalnego wynagrodzenia. Może ono ulec obniżeniu do 70%, kiedy osoba ubezpieczona przebywa w szpitalu. Pełne świadczenie otrzymają jedynie ofiary wypadku przy pracy, chore kobiety w i osoby oddające komórki, tkanki bądź narządy. Po ukończeniu 50. roku życia pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% normalnego wynagrodzenia również za czas pobytu w szpitalu. Dopiero od 34. dnia przebywania w szpitalu świadczenie zostaje zmniejszone do 70% podstawy wymiaru.

Każdemu pracownikowi może przytrafić się okres, w którym z uwagi na stan zdrowia, nie będzie mógł świadczyć pracy. Wówczas warto wiedzieć, kiedy przysługuje zwolnienie chorobowe, kto płaci za L4 i kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy. Znajomość praw i obowiązków, jakie przysługują pracownikom, działa na Twoją korzyść!

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy pracodawca wypłaca chorobowe?

Pracodawca wypłaca chorobowe przez 33 dni lub 14 – jeśli pracownik ma powyżej 50 lat. Niedotrzymanie terminu doniesienia zwolnienia przez pracownika skutkuje wypłaceniem mu jedynie 25% miesięcznego wynagrodzenia.

Komu ZUS wypłaca chorobowe?

Rekompensata za zwolnienie chorobowe od ZUS-u należy się pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, którzy przebywali na zwolnieniu dłużej niż 14 lub 33 dni, zatrudnionym po podstawie umowy zlecenie, a także prowadzącym działalność gospodarczą lub wykonującym pracę nakładczą.

Ile wynosi zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży?

Kobiety w ciąży posiadają zwolnienie uzasadnione kodem B, który jest dla nich przeznaczony. Na jego podstawie za zwolnienie chorobowe otrzymują 100% miesięcznego wynagrodzenia.
Oceń ten wpis
Kiedy ZUS wypłaca chorobowe, a kiedy pracodawca wypłaca chorobowe?
Ocena: 4, liczba głosów: 109

Opinie

Ciekawy
2021-10-17, 18:12
Chorowałem w miesiącu 2 tygodnie i 1tydzien przepracowałem dostałem wynagrodzenie tylko za ten 1 tydzień kiedy dostanę za chorobowe ?
Anonim
2021-10-15, 09:27
Witam kto mi pomoże.. Od połowy miesiąca przeszedłem na ZUS bo miałem wypadek w pracy czyli w następnym połowy miesiąca powinienem dostać pieniążki po 30 dniach gdy ZUS mnie przejol?
Jatoja
2021-10-07, 20:32
Może ktoś podpowie. Mama wiele lat pracuje w szkole teraz niestety przeszła operacje na sprawy kobiece i nie może pracować. Pierwsze 2 tyg zwolnienia dostała ze szpitala co wypłaciła jej szkoła. Od 6 września do 6 października kolejne zwolnienie które wypłacać będzie ZUS. Mamy 7 i mama nie dostała żadnych pieniędzy z ZUS. Wytłumaczy mi ktoś kiedy ZUS wyplaca i jak? Bo nigdy nie miałam z tym styczności
Lidia
2021-09-30, 14:30
Ciekawy temat i jak widać wiele komentarzy. Warto sprawdzać jak się u nich mechanizmy zmieniają by nie zostać zdziwionym.
Iwa
2021-09-30, 05:37
Witam, z przyjemnością podzielę się z Wami o JAMESON FINANCE. To dobra i rzetelna firma pożyczkowa, w zeszłym tygodniu dostałam pożyczkę 27 000 zł i jestem naprawdę bardzo. Potrzebujesz pożyczki? możesz się z nimi skontaktować poprzez e-mail: theodorejamesonfinance@gmail.com
artur mikuszewski
2021-09-16, 09:54
ZUS po tym miesiącu kontroluje sytuację i wtedy on płaci Dobrze jednak zagłębić się w temat bo wiele sytuacji jest nowych. Nowelizacja zawsze jest i będzie.
W szoku
2021-05-04, 16:14
Witam, moze ktos madrzejszy sie znajdzie bo ja szukam i juz nic nie rozumiem. Piszac wprost: Żona umowa zlecenie co 7 dni, pracujac od ponad miesiaca. Okazalo sie dzis ze jest w ciazy. Co teraz? Pracodawca grubo ponad 20 pracownikow. Skladka chorobowa placona. I teraz pytanie.. Czy idac na L4 z racji ciazy bo zawod specyficzny - dzwiganie profili aluminiowych w niektorych momentach - dostanie cokolwiek do porodu na miesiac? Od pracodawcy, ZUSu?
Jola
2021-04-07, 10:29
Mąż od 23 lutego do dnia dzisiejszego zwolnienie ma jeszcze do 30 kwietnia najpierw był na kwarantannie potem izolacji z powodu covid19 bardzo ciężko przeszedł teraz jest na rekonwalescencja i w trakcie różnych badań kto i w jakich kwotach będzie mu płacił zasilek
Iwa
2021-04-06, 17:09
Zus nie chce wypłacić chorobowego poniewarz nie przepracowałam 30 dni wzakladzie pracy .w praktyce to było tak podjęłam pracę 4 października a 12 zostałam skierowana do lekarza ponieważ miałam straszny kaszel i bano się za mam covid rano dzwoniłam do lekarza z prośbą o zrobienie testu test negatywny i l4 na 10 dni po 8 dniu dowiedziałam się że wnuki miały robiony test bo w przedszkolu byl covid więc informowałam zakład pracy o całym zdarzeniu i pracodawcą kazał mi przedłużyć l4 dzwoniłam do lekarza i przedstawiłam sytulacje no i dalej dostałam l4 cały czas miałam grypę ale chciałam już wrucic do pracy po całym tym zamieszaniu z covidem niestety złapała mie rwabarkoworamienna i niestety byłam u lekarza (tak byłam lekarz mie przyjol ) i to on stwierdził rwę i cały czas jestem na l4 więc chorobowego miałam wypłacane do końca grudnia bo tak miałam umowę a od stycznia miałam mi płacić zus ale niechce co mam wtej sytuacji zrobić sprawdzali czy legalnie zostałam zatrudniona wszystko opisałam na pismnie przedstawiłam wcześniejsze świadectwa pracy a oprócz tego przed zatrudnieniu byłam na zasiłku dla bezrobotnych do końca lipca miałam później beż zasiłku do października bo podjęłam pracę
Robert
2021-03-29, 13:59
ZUS odmówił mi wypłaty zasiłku za pierwsze 3 dni L4 ( byłem wtedy w szpitalu ), a wyraził zgodę na wypłacenie za pozostałe dni zwolnienia. Jaka jest podstawa prawna ?
Asia
2021-03-27, 09:15
Witam czy otrzymam zasiłek chorobowy jeśli zaczęłam pracę 3.03.2021
Beti
2021-02-19, 19:09
zaczęłam pracę 4 stycznia 2021, 3 lutego poszłam na L 4 czy otrzymam pieniążki za czas choroby?
Czytelniczka
2021-01-17, 23:42
Ludzie czytajcie że zrozumieniem! To jest banalne to zatrybienia a prościej się nie da.
Pracodawca zatrudniający do 20 osób płaci tylko 33 dni a powyżej tych 33 dni zaczyna Zus. W tymprzypadku Pracodawca zgłasza niemożność do pracy w Zusie i od tej decyzji zus ma miesiąc na decyzję w sprawie wypłatyk(przy covidzie mogą decyzję wydłużyć) , pracodawca zatrudniający powyżej 20 osób płaci co miesiąc pracownikowi na podstawie pensji a potem załatwia sobie papierkową robotę z zusem. Co do kodów jest to logiczne. Każda inna choroba która nie została wymieniona jest opłacana w 80% chyba ze jest leczona w szpitalu to 70%. Napisane jest też w art na koncu komu Zus wypłaca chorobowe.
Marcin
2021-01-08, 18:29
Jestem od 1 listopada na l4 do grudnia płacił mi pracodawca a teraz ZUS? I do kiedy powinien mi wypłacić?
Gosia
2020-12-24, 14:20
kto płaci za zwolnienie lekarskie kiedy firma zatrudnia poniżej 20 osób pracodawca czy ZUS
Robert
2020-12-16, 10:42
Jak horowalem miesiąc i po horobowym poszedłem do pracy po dwuch dniach znów jestem na L4. Kto teraz mi powinien zapłacić horobowe.
Paulina
2020-11-25, 12:53
Przez ostanie 5lat nie pracowałam w październiku podjęłam pracę na um. o pracę. Zaczęło się chorowanie wpierw dzieci byłam na zwolnieniu a później sama zachorowała i jestem na zwolnieniu do 29.11. Księgowa mówi że za L4 mi nie zapłacą ani zus bo nie ma ciągłości składki chorobowej czy tak naprawdę jest?
Mirek
2020-11-17, 11:53
5 listopada miałem wypadek w pracy jestem na zwolnieniu lekarskim kto zapłaci za pierwszy miesiąc zwolnienia pracodawca czy ZUS umowa o prace czas nieokreslony
dddfgdfg
2020-11-09, 20:04
sdfadsf
test
2020-11-09, 20:04
alert(1)
jan
2020-10-27, 21:08
brak odpowiedzi na przedstawione problemy
Wiola
2020-09-16, 17:20
Byłam cztery dni na L4 ZUS mi odmawia wypłaty chorobowego szef też co mam zrobić pracowałam na umowę zlecenie
Rad
2020-08-24, 15:31
Jak wyplaca zus zasilek chorobowy.jakie terminy.pierwszy wziolem 10.07 2020r i jak na razie nic jestem na zwolnieniu od kwietnia caly czas
...
2020-08-05, 13:18
....

Kkkkkkk
pablo7
2020-07-23, 05:44
a co zrobic jak pracodawca niechce wyplacic zasilku chorobowego za pierwsze 33dni dodam ze dalej kontynuje zwolnienie i wiem ze po 33 dniach bedzie placil zus tylko co zobic jak pracodawca nie placi za 33dni pierwszego zwolnienia
Karol
2020-07-06, 16:18
Dzień Dobry.

mam pytanie. Pracuję w firmie, która zatrudnia powyżej 30 osób. Czy pracodawca na podstawie swojego wewnętrznego regulaminu wynagrodzenia może zmniejszyć wartość zasiłku chorobowego, który mi przysługuje do np. podstawowego wynagrodzenia ?
Magda
2020-06-26, 14:04
a ja chciałabym się zapytać.. gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób czy pracownik który jest na zwolnieniu chorobowym pieniadze wypłaca od 1 dni zus czy firma?
...
2020-06-14, 06:02
Ktoś w ogóle odpowiada na pytania?
Olga
2020-06-14, 06:01
Zostałam zwolniona dyscyplinarnie jestem na L4 czy ZUS wypłaci mi zasiłek chorobowy do końca trwania zwolnienia?
B . Marczak
2020-06-10, 22:40
Czy pracodawca płaci za kilka różnych zwolnień w roku które razem dają sumę 33 ?
Kinga
2020-06-09, 17:47
Czy jeśli w ciągu roku, jestem drugi raz na l4 więcej niż 33 dni to czy ten drugi raz za te 33 płaci pracodawca czy zus?
MaciejHW
2020-05-14, 09:22
UWAGA nieaktualne info w tym artykule. Powinno być:
Od 1 grudnia 2018 roku nie ma konieczności, by chory pracownik musiał dostarczyć do zakładu pracy zwolnienie lekarskie. Lekarze wystawiają bowiem elektroniczne zwolnienia lekarskie (L4) zwane e-ZLA."
Warto dodać do artykułu datę ostatniej aktualizacji.
Gość
2020-05-13, 23:31
Witam,jestem emerytem pracującym na 1/2etatu ,na zwolnieniu jestem drugi miesiąc i dostałem za kwiecień 25 zł wypłaty,o co chodzi,kto płaci ZUS czy pracodawca?
Dag
2020-05-11, 15:53
Poszłam na L4 w czasie wypowiedzenia do tej pory mam kontynuację zwolnienia wypowiedzenie miałam do 28 marca od 25 jestem na zwolnieniu, kiedy dostanę pieniądze z zusu
Kamil
2020-05-06, 17:07
Witam. Potrzebuję pomocy od grudnia byłem na zwolnieniu lekarskim a od lutego nie mam pieniędzy pracodawca twierdzi że nie jest w stanie mi zapłacić i że złożył wniosek do ZUS i że ZUS ma mi wypłacić byłem w zusie nic nie wiedzą kobieta dała mi numer na który nie można się dodzwonić dodam że firma zatrudnia ponad 100 osób, proszę o pomoc co robić gdzie się zgłosić
Tomek
2020-05-04, 14:26
Witam wypłatę miałem zawsze 10 dni z każdego miesiąca za pierwszy miesiąc zwolnienia też tak otrzymałem czy za drugi miesiąc który płaci już ZUS też otrzymam wynagrodzenie 10 ??
Wioletta
2020-04-30, 19:30
Czy po 50 roku płaci pracodawca czy ZUS
EJot
2020-04-16, 21:29
Czy pracownikowi zatrudnionemu na umowę zlecenie w jednostce budżetowej za zwolnienie płaci zleceniodawca czy ZUS ?
Mieczysław
2020-03-30, 19:12
Pracodawca nie płaci zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy płaci ZUS po 33 dniu zwolnienia a do tego czasu pracodawca płaci wynagrodzenie chorobowe.
przybyl3@onet.eu
2020-03-18, 14:00
Witam, mam takie pytanie, pracodawca nie chce mi zapłacić za L4, twierdzi że nie ma pieniędzy. Czy Zus w takim przypadku pokrywa te koszty? Pozdrawiam
Aga
2020-02-12, 23:41
Witam czy ktoś może mi wytłumaczyć bo już nic nie rozumiem Maz miał l4 15 dni w między czasie przyszła wypłata już mniejsza nie taka jak co miesiąc bo ma wypłatę stałą skoro do 33 dni zasiłek za l4 wypłaca pracodawca to ile ma na to dni ? Czy Maz Wogole dostanie jeszcze jakieś pieniądze? Bardzo dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam
Sonia
2020-01-15, 22:44
Nie kapuję tych kodów a jak będę miała anginę to jaki kod wpisze lekarz?
Ela
2020-01-10, 15:39
Może ktoś mi pomóc zwolnienie 33 dni za pracownika mija 31 grudnia czy to prawda że za styczeń będę płaciła za kolejne dni 33 bo w roku 2019 powinien przejąć mnie ZUS ale dni zabrakło więc liczy się od nowa.
Robert
2019-12-17, 13:06
Kwestia długości czasu. W sumie dobre rozwiązanie bo pracownika nie ma w pracy i by np. pół roku ktoś go opłacał? a składki przecież idą.
Marianna
2019-12-03, 10:37
Wiele ludzi swoją drogą potrafiło kiedyś na tych kwotach kombinować przez roczne składki większe i szło na l4. Ciekawe czy teraz wszystkie wyplenianie luk jak w przypadku vat takie praktyki ukróci u niektórych.
Siwa
2019-11-20, 15:54
Mam pytanie jestem na l4z powodu ciąży od 8pazdziernika.. Pracodawca wypłacił mi zwolnienie lekarskie za 30dni i ma dopłacić za te 3 jeszcze.. Ale nie złożył w zusie jeszcze wniosku z3. Proszę powiedzieć czy ma na to jeszcze czas? Jak to wyglada
Zuzia
2019-07-29, 22:30
A co w przypadku gdy pracodawca nie chce wypłacić l4? Szefowa twierdzi,ze ZUS ma wypłacić mimo tego ze nie minely jeszcze te 33 dni? Twierdzi dokładnie,ze firma nie ma do tego prawa
Lewandowska
2019-05-17, 09:01
Jak długo trzeba czekać na na pieniądze za l4
Mirosława Szymala
2019-05-15, 12:42
Fabian- też nie wiedziałam wielu rzeczy ujętych w artykule. Co mnie interesowało, znalazłam i na szczęście wiem.
Rus
2019-05-08, 15:06
Obowiązujące okresy dobrze sprawdzić jeżeli się przedłuża choroba. Zakład ubezpieczeń dzisiaj nagminnie chodzi z kontrolami więc wszystkoz ostanie sprawdzone dość dobrze.
Olek 89
2019-05-02, 09:48
Chociaż płatne dni chorobowe są ogólnie postrzegane jako świadczenia pracownicze, są one również korzystne dla pracodawców. ZUS jednak płaci chyba gdy dłużej jest niż 30 dni.
Monika Socha
2019-04-16, 10:19
Jak jest dłuższa choroba od przewidzianych dni to zus i to potwierdzam. Chodzą i nawet jakby sie miało nogę urwaną to przyjdą sprawdzić. Niby ok ale w innych sprawach niech będą tacy dokładni.
Szycha
2019-04-09, 17:27
To raczej zależy od długości wolnego. Wtedy kontrole lekarskie jak płaci zus są u lekarzy od ZUSu i oni także są w stanie chodzić po domu i sprawdzać czy pacjent np. leży.
Kora
2019-04-04, 13:25
Czy uczęszczanie na terapię na oddziale psychiatrycznym dziennym jest liczone jak pobyt w szpitalu i wysokość zasiłku chorobowego zmniejsza się do 70%?
Fabian
2019-04-01, 10:30
Nie wiedziałem takich szczegółów. W sumie z pozycji zatrudnionego nieważne jest kto to wypłaca tylko ważne, by na czas wypłacano to bez względu czy z zusu czy inaczej.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.