L4 i choroby zawodowe

Kiedy ZUS wypłaca chorobowe, a kiedy pracodawca wypłaca chorobowe?

18 listopada 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 28 głosów

28 głosów

71 komentarzy
Kiedy ZUS wypłaca chorobowe, a kiedy pracodawca wypłaca chorobowe?
Prawo do zasiłku chorobowego ma spora grupa osób – nie tylko pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. Zasiłek chorobowy mają obowiązek wypłacać pracodawca lub ZUS. Przepisy w tej kwestii są bardzo precyzyjne i nie pozostawiają miejsca na domysły. Sprawdź, komu przysługuje zwolnienie chorobowe i kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy, a kiedy pracodawca.

O tym, kto płaci za zwolnienie lekarskie i jaka jest suma świadczenia chorobowego, decydują przepisy. W Polsce podstawą prawną wszystkich regulacji związanych ze zwolnieniem chorobowym jest Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 60 poz. 636).

Zwolnienie chorobowe

Zwolnienie chorobowe warunkuje czas, w jakim pracownik otrzymuje świadczenie. W każdym dokumencie L4 wydanym przez lekarza, zaznaczony zostaje powód otrzymania dokumentu, zgodnie z panującym systemem kodyfikacyjnym.

 • kod A – definiuje niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, która została spowodowana tą samą chorobą, która stanowiła przyczynę niezdolności do pracy przed przerwą;
 • kod B – oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;
 • kod C – definiuje niezdolność do pracy, będącą skutkiem nadużywania alkoholu;
 • kod D – oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą;
 • kod E – oznacza niezdolność do pracy, która jest spowodowana chorobą zakaźną.

Infografika przedstawiająca znaczenie kodów na zwolnieniach lekarskich

Kto płaci za zwolnienie lekarskie?

Zwolnienia lekarskiego nie należy się obawiać. Jeśli jesteś niezdolny do pracy z uwagi na swój stan zdrowia, lekarz wystawi Ci odpowiedni dokument, uprawniający Cię do otrzymania świadczenia za okres nieświadczenia pracy. W związku z tym, że zasiłek chorobowy może przysługiwać jedynie przez ściśle określony okres, zwany okresem zasiłkowym, prawnie został ustalony jego wymiar. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, kto płaci za zwolnienie lekarskie – czyli kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy, a kiedy pracodawca. Wracając do pracy, powinieneś pamiętać, aby upewnić się, że jesteś zdrowy i rzeczywiście nie musisz przebywać na zwolnieniu lekarskim. Będąc osłabionym, z pewnością nie będziesz pracował efektywnie, co działa zarówno na niekorzyść Twoją, jak i pracodawcy. Chcąc szybko wrócić do takiej sprawności umysłowej, jak przed chorobą, możesz popracować nad koncentracją.

Kiedy pracodawca wypłaca chorobowe

Pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi zasiłek chorobowy przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Niemniej, z punktu widzenia pracodawcy, znaczenie ma to, dla ilu pracodawców jego podwładny świadczył pracę. Inaczej mówiąc, licząc wspomniany okres 33 dni, konieczne jest wzięcie pod uwagę wszystkich okresów zatrudnienia pracownika. Wyjątek od powyższej zasady dotyczy pracowników, którzy ukończyli 50 lat. Im pracodawca będzie wypłacał zasiłek chorobowy jedynie przez 14 dni w roku kalendarzowym.

Szukasz pracy?
Dodana

Zatrudnię Instruktora nauki pływania

FUNDACJA "WSPÓLNYM KROKIEM"

 • Stęszew
 • 30-80 zł / h
Dodana

Operator wózków widłowych

Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o. o.

 • Strumień
Dodana
Dodana

Sortowanie paczek** TYGODNIÓWKI**24zł/h* WYRY

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Mikołów
 • 24-25 zł / h
Dodana

Warto również dodać, że w przepisach została przewidziana możliwość obniżenia wysokości zasiłku chorobowego. Może to nastąpić wtedy, gdy pracownik nie dostarczy zwolnienia lekarskiego pracodawcy w wymaganym terminie, czyli w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Za datę otrzymania zwolnienia chorobowego przyjmuje się datę jego wystawienia przez lekarza, a w sytuacji przekazywania zaświadczenia lekarskiego za pośrednictwem poczty przyjmuje się datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu skutkuje obniżeniem zasiłku chorobowego przez pracodawcę o 25%.

Rzeczywista wysokość wynagrodzenia chorobowego zależy od podstawy wynagrodzenia i stosownej wysokości zasiłku chorobowego. Jak dokładnie to obliczyć? Wskazówki krok po kroku dla pracodawców umieszczono na tym filmie:

Kiedy ZUS wypłaca chorobowe

Jeżeli zatrudniony choruje dłużej niż wskazane 33 dni, to obowiązek ten przechodzi na ZUS.  W przypadku osób po 50 roku życia, już od 15. dnia niezdolności do pracy obowiązek ten przejmie ZUS. Kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy, również może on ulec pomniejszeniu o 25%, gdy pracownik nie dopełni obowiązku dostarczenia zwolnienia L4 do pracodawcy w ciągu 7 dni. Ten ma obowiązek poinformować niezwłocznie ZUS.

Komu oprócz pracowników na umowie o pracę należy się rekompensata pieniężna za niemożność wykonywania pracy zawodowej przez czas choroby?

 • osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia,
 • osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osobom wykonującym pracę nakładczą.

Jeżeli zatem nie pracujesz na podstawie umowy o pracę, to wcale nie jest powiedziane, że nie możesz skorzystać z zasiłku chorobowego. Spełniając kryteria wskazane przez ZUS, możesz liczyć na wypłatę świadczenia.

Przez jaki okres można pobierać zasiłek chorobowy?

Zasadniczo, pracownikowi niezdolnemu do pracy zasiłek chorobowy przysługuje przez 182 dni w roku kalendarzowym. Wyjątek stanowią zatrudnieni, u których stwierdzono gruźlicę oraz kobiety w ciąży. Te dwie grupy pracowników mogą korzystać przez dłuższy okres z zasiłku chorobowego, a dokładniej przez 270 dni w roku kalendarzowym.

Warto tutaj zaznaczyć, że zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi przez okres niemożności wykonywania pracy. Oznacza to, że nie tylko osobie niezdolnej do pracy wypłacane jest świadczenie. Chorobowe ZUS należy się również osobie, która w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot nie może wykonywać swojej pracy. Takie sytuacje zdarzają się w oparciu o przepisy – m.in. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, czy też z powodu przebywania pracownika w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (alkoholowego, od środków odurzających lub substancji psychotropowych) albo wówczas, kiedy pracownik poddaje się niezbędnym badaniom lekarskim dla kandydatów dawców tkanek, narządów i komórek.

Jak liczyć dni chorobowego?
Często pracownicy zastanawiają się, czy do wspomnianych 182 dni wlicza się wszystkie okresy niezdolności do pracy, czy też wyłącznie mające wspólną przyczynę. Zgodnie z przepisami przyczyna nie ma znaczenia – w każdej sytuacji zlicza się wszystkie okresy niezdolności do pracy.

Do okresu niezdolności do pracy i niemożności jej wykonywania wlicza się zatem także te okresy, kiedy pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy. Jako przykłady takich sytuacji można wskazać 5 pierwszych dni niezdolności do pracy spowodowanej nadużyciem alkoholu, okres, za który ubezpieczony został pozbawiony praw do wynagrodzenia chorobowego w związku z wykonywaniem innych zajęć zarobkowych w czasie przebywania na zwolnieniu czy też okres niezdolności do pracy, który został spowodowany wskutek umyślnego przestępstwa lub wykroczenia spowodowanego przez pracownika. Do okresów zasiłkowych nie zalicza się natomiast okresów wyczekiwania na zasiłek chorobowy oraz okresów niezdolności do pracy, za które nie przysługuje świadczenie chorobowe, czyli w czasie trwania urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, tymczasowego aresztowania albo odbywania kary pozbawienia wolności.

Jeśli zastanawiasz się, co w sytuacji, gdy niezdolność do pracy trwa nadal, a okres zasiłkowy został wyczerpany, podpowiadamy – wówczas chory ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Takie świadczenie przysługuje mu przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Podobnie jak wynagrodzenie, zasiłek chorobowy jest wypłacany przez pracodawcę lub ZUS co miesiąc w czasie trwania zwolnienia chorobowego. Mimo że jest on rekompensatą za utracony zarobek, to jego kwota jest niższa niż suma wynagrodzenia. Wysokość pensji ma jednak znaczenie dla ustalenia wysokości zasiłku. Zgodnie z przepisami, zatrudnionemu przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości:

 • 100% podstawy wymiaru (np. w przypadku kobiet w ciąży przebywających w szpitalu),
 • 80% podstawy wymiaru – standardowa wysokość zasiłku chorobowego,
 • 80% podstawy wymiaru – wówczas, gdy pracownik przebywa w szpitalu.

Infografika przedstawiająca wysokość zasiłku chorobowego w zależności od okoliczności

Jako podstawę wymiaru rozumie się przychód, który stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe po potrąceniu przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne. W sytuacjach, gdy pracownik nie przepracował jednego, pełnego miesiąca kalendarzowego, wymiar stawki ustala się zgodnie z art. 37 ustawy o świadczeniach pieniężnych ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, czyli na podstawie:

 • wynagrodzenia miesięcznego, określonego w umowie o pracę lub w innym akcie określającym stosunek pracy, jeśli wynagrodzenie ma stałą, miesięczną wysokość;
 • wynagrodzenia miesięcznego, obliczonego w następujący sposób: podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które ubezpieczony był obowiązany przepracować w danym miesiącu, jeżeli świadczył pracę choćby 1 dzień;
 • obliczenia kwoty zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłaconej za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy, jeżeli ubezpieczony będący pracownikiem nie osiągnął żadnego wynagrodzenia.

Nie bez znaczenia na wysokość zasiłku chorobowego pozostaje wiek zatrudnionego i okoliczności towarzyszące zwolnieniu chorobowemu. Pracownik przed 50. rokiem życia, przebywający na zwolnieniu L4 otrzyma wynagrodzenie i zasiłek w wysokości 80% ustalonego, normalnego wynagrodzenia. Do 31.12.2021 mogło ono ulec obniżeniu do 70%, kiedy osoba ubezpieczona przebywa w szpitalu. Od 1 stycznia 2022 jednak zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu wynosi również 80%. Pełne świadczenie otrzymają jedynie ofiary wypadku przy pracy, chore kobiety w ciąży i osoby oddające komórki, tkanki bądź narządy. Po ukończeniu 50. roku życia pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% normalnego wynagrodzenia również za czas pobytu w szpitalu. Dopiero od 34. dnia przebywania w szpitalu świadczenie zostaje zmniejszone do 70% podstawy wymiaru.

Każdemu pracownikowi może przytrafić się okres, w którym z uwagi na stan zdrowia, nie będzie mógł świadczyć pracy. Wówczas warto wiedzieć, kiedy przysługuje zwolnienie chorobowe, kto płaci za L4 i kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy. Znajomość praw i obowiązków, jakie przysługują pracownikom, działa na Twoją korzyść!

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy pracodawca wypłaca chorobowe?

Pracodawca wypłaca chorobowe przez 33 dni lub 14 – jeśli pracownik ma powyżej 50 lat. Niedotrzymanie terminu doniesienia zwolnienia przez pracownika skutkuje wypłaceniem mu jedynie 25% miesięcznego wynagrodzenia.

Komu ZUS wypłaca chorobowe?

Rekompensata za zwolnienie chorobowe od ZUS-u należy się pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, którzy przebywali na zwolnieniu dłużej niż 14 lub 33 dni, zatrudnionym po podstawie umowy zlecenie, a także prowadzącym działalność gospodarczą lub wykonującym pracę nakładczą.

Ile wynosi zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży?

Kobiety w ciąży posiadają zwolnienie uzasadnione kodem B, który jest dla nich przeznaczony. Na jego podstawie za zwolnienie chorobowe otrzymują 100% miesięcznego wynagrodzenia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

71 komentarzy

Wegrzyn

Wegrzyn

Mam nadzieje że nigdy mi nie będzie trzeba korzystać z tych informacji, bo staram się o pracę w zdorawym środowisku, bez zawiazanych zdrowotnych problemów. Niemniej, to ważne informacje dla wszystkich pracownyjków, bo choroba nikt nie jest wstanie przewidzieć w 100%.
Ania

Ania

Witam. A jeśli syn przepracował tydzień czasu tylko i potem dostał zapalenia opon mózgowych leżał w szpitalu 3 tygodnie i potem jeszcze w domu z tydzień był. Pracodawca nie wypłacił mu nic bo stwierdził że niema przepracowanego miesiąca i nic mu się nie należy? Czy zeczywiscie to prawda ?
Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie

Jestem w ciąży 21 mają do 19 czerwca miałam zwolnienia lekarskie i pracodawca zapłacił mi za maj 100% a za drugi miesiąc też miałam zwolnienie od 20 czerwca do 18 sierpnia, i tylko za lipiec dostałam od pracodawcy tylko 1096 zł i tytaj mam pytanie dla czego nie 100% , kto wypłaca dalej czy pracodawca czy ZUS
Sebastian

Sebastian

Dobrze że chociaż są jakeś zasiłki dla osób chorych bo się chociaz można trochę zregenerować, kiedy ma sie świadomość, że sprawy finansowe nie będą straszne w trakcie choroby. Człowieku jest ogromnie już zdenerwowany swoją chorobą, więc tępota wsparcie finansowe jest sprawiedliwe.
Marek

Marek

Mi sie wydaje że ta stawka zwolnień dla osób po 50-cem roku życia jakieś niedopracowany pomysł. Powinno sie bardziej dostosować do konkretnego zawodów albo branż bo nie zawsze te starsze osoby mają takie złe zdrowie. Po za tym jestem ciekaw, ile jeszcze z umów zleceń bedą tu wymysłać różne skomplikowane jakieś warunki.
Łuk86

Łuk86

Wszystko fajnie i pięknie a co z osobami które są na L4 i defakto powinny otrzymać L4 od pracodawcy przez 33 dni a twierdzą że nie muszą tego po mimo że prawo inaczej mowi i odsyłają cię do ZUS że to on powinien wypłacić Ci taki zasiłek . Pip twierdzi że nie musi nic z tym robić i odsyła cię do Sądu pracy oczywiście nie z urzędu a z powództwa Cywilnego po prostu przepisy są do bani pracodawca. Się nie boi a ty człowieku 2 miesiące żyj. Kupuj leki z powietrza . Nie no super.....
Podatnik

Podatnik

Byłam na L4 26 dni po odejściu z pracy za sprawa mobbingu 5 lat pracowałam nie będąc ani jednego dnia na l4. ZUS odmówił mi wypłaty świadczeń ponieważ moje chorobowe nie trwało dłużej niż 30 dni zostałam bez świadczeń nie otrzymałam grosza w tym okresie an z Pup ani z ZUS a nawet z Mopsu po 26 dniach podjęłam inna prae. Zmienili przepisy tak żeby ludzią nie płacić za dużo kasy TO JEST SYSTEM TYLKO DLA NICH IM PŁACIĆ SKŁADKI ONI LUDZIA JUŻ NIE BO NA WYPŁATY PREZESÓW braknie.
Aneta

Aneta

Jeżeli pracowałam na umowie o pracę przez 8 miesięcy - umowa została rozwiązania , a potem na Umowę zlecenia u innego pracodawcy przez 4 miesiące wraz ze wszystkimi składkami łącznie z chorobowym. To jak będzie liczone chorobowe podczas ciąży? Tylko z umowy zlecenia czy za okres 12 miesięcy ?
andrzej kachnic

andrzej kachnic

dokont jest umowa jest chorobowe umowa sie koszy nic nie dostaniesz nawet bedziecz hory
Andrzej kachnic

Andrzej kachnic

miatem umowe 15 grudnia zachorowatem 18 listopada i chorowatem 3 miesiece chorobowe dostatem do 15 grudnia potem nic umowy niee ma
Wyszedlem z raka/na razie

Wyszedlem z raka/na razie

Polecam zalozyc portal zus pue,mialem cholerne opoznienia w wyplacie chorobowego pierwsze bo pani ksiegowa z zakładu pracy nie przeslala jakiegos druczka a drugie nie wiem czemu-pomogla skarga na zus. Zeby chorowac trzeba miec zdrowie!
JAcek

JAcek

Miałem umowę do 31 12 2021 na l4 poszlem 29 12 2021 dostałem zwolnienie do 31 01 2022 kto mi ma zapłacić Zus czy pracodawca?
IXI

IXI

To jest stary artykuł. W dobie elektronicznych zwolnień lekarskich już ich się nie dostarcza pracodawcy. Wystarczy poinformować w dowolnej formie. A zresztą, sam pracodawca ma obowiązek sprawdzania tego w odpowiedniej dostępnej mu bazie, więc nawet, gdyby pracownik nie powiadomił pracodawcy, też by się nic nie stało.
Wkur..... czlowiek

Wkur..... czlowiek

Proste pytanie bo tego nigdzie nie ma. KTO WPLACI PIENIADZE NA MOJE KONTO POWYZEJ 33 DNI ZWOLNIENIA pracodawca czy zus? Po co pisać tyle bzdur jak nie ma prosto i do rzeczy.
Alina

Alina

Czy jeśli nie przepracowałam miesiąca a umowe dostałam na trzy ,a w trakcie dowiedziałam się że jestem w ciąży to czy pracodawca może mnie zwolnić i czy należy mi się chorobowe
Nie kumam

Nie kumam

Czy 33 dni za które ma zapłacić pracodawca liczy się łącznie z weekendami czy tylko 33 dni pracujące tj.of poniedzialku do piątku ?
Bunia

Bunia

Witam czy bedac na umowie zleceniaajestem na 17 dniowej kwarantannieczy naleza mi sie jakies pieniazki
Ciekawy

Ciekawy

Chorowałem w miesiącu 2 tygodnie i 1tydzien przepracowałem dostałem wynagrodzenie tylko za ten 1 tydzień kiedy dostanę za chorobowe ?
Anonim

Anonim

Witam kto mi pomoże.. Od połowy miesiąca przeszedłem na ZUS bo miałem wypadek w pracy czyli w następnym połowy miesiąca powinienem dostać pieniążki po 30 dniach gdy ZUS mnie przejol?
Jatoja

Jatoja

Może ktoś podpowie. Mama wiele lat pracuje w szkole teraz niestety przeszła operacje na sprawy kobiece i nie może pracować. Pierwsze 2 tyg zwolnienia dostała ze szpitala co wypłaciła jej szkoła. Od 6 września do 6 października kolejne zwolnienie które wypłacać będzie ZUS. Mamy 7 i mama nie dostała żadnych pieniędzy z ZUS. Wytłumaczy mi ktoś kiedy ZUS wyplaca i jak? Bo nigdy nie miałam z tym styczności
Lidia

Lidia

Ciekawy temat i jak widać wiele komentarzy. Warto sprawdzać jak się u nich mechanizmy zmieniają by nie zostać zdziwionym.
artur mikuszewski

artur mikuszewski

ZUS po tym miesiącu kontroluje sytuację i wtedy on płaci Dobrze jednak zagłębić się w temat bo wiele sytuacji jest nowych. Nowelizacja zawsze jest i będzie.
W szoku

W szoku

Witam, moze ktos madrzejszy sie znajdzie bo ja szukam i juz nic nie rozumiem. Piszac wprost: Żona umowa zlecenie co 7 dni, pracujac od ponad miesiaca. Okazalo sie dzis ze jest w ciazy. Co teraz? Pracodawca grubo ponad 20 pracownikow. Skladka chorobowa placona. I teraz pytanie.. Czy idac na L4 z racji ciazy bo zawod specyficzny - dzwiganie profili aluminiowych w niektorych momentach - dostanie cokolwiek do porodu na miesiac? Od pracodawcy, ZUSu?
Jola

Jola

Mąż od 23 lutego do dnia dzisiejszego zwolnienie ma jeszcze do 30 kwietnia najpierw był na kwarantannie potem izolacji z powodu covid19 bardzo ciężko przeszedł teraz jest na rekonwalescencja i w trakcie różnych badań kto i w jakich kwotach będzie mu płacił zasilek
Iwa

Iwa

Zus nie chce wypłacić chorobowego poniewarz nie przepracowałam 30 dni wzakladzie pracy .w praktyce to było tak podjęłam pracę 4 października a 12 zostałam skierowana do lekarza ponieważ miałam straszny kaszel i bano się za mam covid rano dzwoniłam do lekarza z prośbą o zrobienie testu test negatywny i l4 na 10 dni po 8 dniu dowiedziałam się że wnuki miały robiony test bo w przedszkolu byl covid więc informowałam zakład pracy o całym zdarzeniu i pracodawcą kazał mi przedłużyć l4 dzwoniłam do lekarza i przedstawiłam sytulacje no i dalej dostałam l4 cały czas miałam grypę ale chciałam już wrucic do pracy po całym tym zamieszaniu z covidem niestety złapała mie rwabarkoworamienna i niestety byłam u lekarza (tak byłam lekarz mie przyjol ) i to on stwierdził rwę i cały czas jestem na l4 więc chorobowego miałam wypłacane do końca grudnia bo tak miałam umowę a od stycznia miałam mi płacić zus ale niechce co mam wtej sytuacji zrobić sprawdzali czy legalnie zostałam zatrudniona wszystko opisałam na pismnie przedstawiłam wcześniejsze świadectwa pracy a oprócz tego przed zatrudnieniu byłam na zasiłku dla bezrobotnych do końca lipca miałam później beż zasiłku do października bo podjęłam pracę
Robert

Robert

ZUS odmówił mi wypłaty zasiłku za pierwsze 3 dni L4 ( byłem wtedy w szpitalu ), a wyraził zgodę na wypłacenie za pozostałe dni zwolnienia. Jaka jest podstawa prawna ?
Asia

Asia

Witam czy otrzymam zasiłek chorobowy jeśli zaczęłam pracę 3.03.2021
Beti

Beti

zaczęłam pracę 4 stycznia 2021, 3 lutego poszłam na L 4 czy otrzymam pieniążki za czas choroby?
Czytelniczka

Czytelniczka

Ludzie czytajcie że zrozumieniem! To jest banalne to zatrybienia a prościej się nie da. Pracodawca zatrudniający do 20 osób płaci tylko 33 dni a powyżej tych 33 dni zaczyna Zus. W tymprzypadku Pracodawca zgłasza niemożność do pracy w Zusie i od tej decyzji zus ma miesiąc na decyzję w sprawie wypłatyk(przy covidzie mogą decyzję wydłużyć) , pracodawca zatrudniający powyżej 20 osób płaci co miesiąc pracownikowi na podstawie pensji a potem załatwia sobie papierkową robotę z zusem. Co do kodów jest to logiczne. Każda inna choroba która nie została wymieniona jest opłacana w 80% chyba ze jest leczona w szpitalu to 70%. Napisane jest też w art na koncu komu Zus wypłaca chorobowe.
Marcin

Marcin

Jestem od 1 listopada na l4 do grudnia płacił mi pracodawca a teraz ZUS? I do kiedy powinien mi wypłacić?
Gosia

Gosia

kto płaci za zwolnienie lekarskie kiedy firma zatrudnia poniżej 20 osób pracodawca czy ZUS
Robert

Robert

Jak horowalem miesiąc i po horobowym poszedłem do pracy po dwuch dniach znów jestem na L4. Kto teraz mi powinien zapłacić horobowe.
Paulina

Paulina

Przez ostanie 5lat nie pracowałam w październiku podjęłam pracę na um. o pracę. Zaczęło się chorowanie wpierw dzieci byłam na zwolnieniu a później sama zachorowała i jestem na zwolnieniu do 29.11. Księgowa mówi że za L4 mi nie zapłacą ani zus bo nie ma ciągłości składki chorobowej czy tak naprawdę jest?
Mirek

Mirek

5 listopada miałem wypadek w pracy jestem na zwolnieniu lekarskim kto zapłaci za pierwszy miesiąc zwolnienia pracodawca czy ZUS umowa o prace czas nieokreslony
dddfgdfg

dddfgdfg

sdfadsf
test

test

alert(1)
jan

jan

brak odpowiedzi na przedstawione problemy
Wiola

Wiola

Byłam cztery dni na L4 ZUS mi odmawia wypłaty chorobowego szef też co mam zrobić pracowałam na umowę zlecenie
Rad

Rad

Jak wyplaca zus zasilek chorobowy.jakie terminy.pierwszy wziolem 10.07 2020r i jak na razie nic jestem na zwolnieniu od kwietnia caly czas
...

...

.... Kkkkkkk
pablo7

pablo7

a co zrobic jak pracodawca niechce wyplacic zasilku chorobowego za pierwsze 33dni dodam ze dalej kontynuje zwolnienie i wiem ze po 33 dniach bedzie placil zus tylko co zobic jak pracodawca nie placi za 33dni pierwszego zwolnienia
Karol

Karol

Dzień Dobry. mam pytanie. Pracuję w firmie, która zatrudnia powyżej 30 osób. Czy pracodawca na podstawie swojego wewnętrznego regulaminu wynagrodzenia może zmniejszyć wartość zasiłku chorobowego, który mi przysługuje do np. podstawowego wynagrodzenia ?
Magda

Magda

a ja chciałabym się zapytać.. gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób czy pracownik który jest na zwolnieniu chorobowym pieniadze wypłaca od 1 dni zus czy firma?
...

...

Ktoś w ogóle odpowiada na pytania?
Olga

Olga

Zostałam zwolniona dyscyplinarnie jestem na L4 czy ZUS wypłaci mi zasiłek chorobowy do końca trwania zwolnienia?
B . Marczak

B . Marczak

Czy pracodawca płaci za kilka różnych zwolnień w roku które razem dają sumę 33 ?
Kinga

Kinga

Czy jeśli w ciągu roku, jestem drugi raz na l4 więcej niż 33 dni to czy ten drugi raz za te 33 płaci pracodawca czy zus?
MaciejHW

MaciejHW

UWAGA nieaktualne info w tym artykule. Powinno być: Od 1 grudnia 2018 roku nie ma konieczności, by chory pracownik musiał dostarczyć do zakładu pracy zwolnienie lekarskie. Lekarze wystawiają bowiem elektroniczne zwolnienia lekarskie (L4) zwane e-ZLA." Warto dodać do artykułu datę ostatniej aktualizacji.
Gość

Gość

Witam,jestem emerytem pracującym na 1/2etatu ,na zwolnieniu jestem drugi miesiąc i dostałem za kwiecień 25 zł wypłaty,o co chodzi,kto płaci ZUS czy pracodawca?
Dag

Dag

Poszłam na L4 w czasie wypowiedzenia do tej pory mam kontynuację zwolnienia wypowiedzenie miałam do 28 marca od 25 jestem na zwolnieniu, kiedy dostanę pieniądze z zusu
Kamil

Kamil

Witam. Potrzebuję pomocy od grudnia byłem na zwolnieniu lekarskim a od lutego nie mam pieniędzy pracodawca twierdzi że nie jest w stanie mi zapłacić i że złożył wniosek do ZUS i że ZUS ma mi wypłacić byłem w zusie nic nie wiedzą kobieta dała mi numer na który nie można się dodzwonić dodam że firma zatrudnia ponad 100 osób, proszę o pomoc co robić gdzie się zgłosić
Tomek

Tomek

Witam wypłatę miałem zawsze 10 dni z każdego miesiąca za pierwszy miesiąc zwolnienia też tak otrzymałem czy za drugi miesiąc który płaci już ZUS też otrzymam wynagrodzenie 10 ??
Wioletta

Wioletta

Czy po 50 roku płaci pracodawca czy ZUS
EJot

EJot

Czy pracownikowi zatrudnionemu na umowę zlecenie w jednostce budżetowej za zwolnienie płaci zleceniodawca czy ZUS ?
Mieczysław

Mieczysław

Pracodawca nie płaci zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy płaci ZUS po 33 dniu zwolnienia a do tego czasu pracodawca płaci wynagrodzenie chorobowe.
przybyl3@onet.eu

przybyl3@onet.eu

Witam, mam takie pytanie, pracodawca nie chce mi zapłacić za L4, twierdzi że nie ma pieniędzy. Czy Zus w takim przypadku pokrywa te koszty? Pozdrawiam
Aga

Aga

Witam czy ktoś może mi wytłumaczyć bo już nic nie rozumiem Maz miał l4 15 dni w między czasie przyszła wypłata już mniejsza nie taka jak co miesiąc bo ma wypłatę stałą skoro do 33 dni zasiłek za l4 wypłaca pracodawca to ile ma na to dni ? Czy Maz Wogole dostanie jeszcze jakieś pieniądze? Bardzo dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam
Sonia

Sonia

Nie kapuję tych kodów a jak będę miała anginę to jaki kod wpisze lekarz?
Ela

Ela

Może ktoś mi pomóc zwolnienie 33 dni za pracownika mija 31 grudnia czy to prawda że za styczeń będę płaciła za kolejne dni 33 bo w roku 2019 powinien przejąć mnie ZUS ale dni zabrakło więc liczy się od nowa.
Robert

Robert

Kwestia długości czasu. W sumie dobre rozwiązanie bo pracownika nie ma w pracy i by np. pół roku ktoś go opłacał? a składki przecież idą.
Marianna

Marianna

Wiele ludzi swoją drogą potrafiło kiedyś na tych kwotach kombinować przez roczne składki większe i szło na l4. Ciekawe czy teraz wszystkie wyplenianie luk jak w przypadku vat takie praktyki ukróci u niektórych.
Siwa

Siwa

Mam pytanie jestem na l4z powodu ciąży od 8pazdziernika.. Pracodawca wypłacił mi zwolnienie lekarskie za 30dni i ma dopłacić za te 3 jeszcze.. Ale nie złożył w zusie jeszcze wniosku z3. Proszę powiedzieć czy ma na to jeszcze czas? Jak to wyglada
Zuzia

Zuzia

A co w przypadku gdy pracodawca nie chce wypłacić l4? Szefowa twierdzi,ze ZUS ma wypłacić mimo tego ze nie minely jeszcze te 33 dni? Twierdzi dokładnie,ze firma nie ma do tego prawa
Lewandowska

Lewandowska

Jak długo trzeba czekać na na pieniądze za l4
Mirosława Szymala

Mirosława Szymala

Fabian- też nie wiedziałam wielu rzeczy ujętych w artykule. Co mnie interesowało, znalazłam i na szczęście wiem.
Rus

Rus

Obowiązujące okresy dobrze sprawdzić jeżeli się przedłuża choroba. Zakład ubezpieczeń dzisiaj nagminnie chodzi z kontrolami więc wszystkoz ostanie sprawdzone dość dobrze.
Olek 89

Olek 89

Chociaż płatne dni chorobowe są ogólnie postrzegane jako świadczenia pracownicze, są one również korzystne dla pracodawców. ZUS jednak płaci chyba gdy dłużej jest niż 30 dni.
Monika Socha

Monika Socha

Jak jest dłuższa choroba od przewidzianych dni to zus i to potwierdzam. Chodzą i nawet jakby sie miało nogę urwaną to przyjdą sprawdzić. Niby ok ale w innych sprawach niech będą tacy dokładni.
Szycha

Szycha

To raczej zależy od długości wolnego. Wtedy kontrole lekarskie jak płaci zus są u lekarzy od ZUSu i oni także są w stanie chodzić po domu i sprawdzać czy pacjent np. leży.
Kora

Kora

Czy uczęszczanie na terapię na oddziale psychiatrycznym dziennym jest liczone jak pobyt w szpitalu i wysokość zasiłku chorobowego zmniejsza się do 70%?
Fabian

Fabian

Nie wiedziałem takich szczegółów. W sumie z pozycji zatrudnionego nieważne jest kto to wypłaca tylko ważne, by na czas wypłacano to bez względu czy z zusu czy inaczej.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka