L4 i choroby zawodowe

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

13 sierpnia 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 15 głosów

15 głosów

25 komentarzy
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
Zasiłek chorobowy przysługuje osobom przebywającym na zwolnieniu lekarskim oraz podlegającym ubezpieczeniu zdrowotnemu. Można go pobierać także po rozwiązaniu umowy o pracę, jednak należy spełniać określone warunki. Kto i kiedy może otrzymywać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika w czasie jego urlopu zdrowotnego. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy data zakończenia stosunku pracy (i wygaśnięcia umowy) między pracodawcą a pracownikiem przypada w czasie, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu – czasami nawet pracodawca zmuszony jest zwolnić dyscyplinarnie podczas trwania L4. Chociaż okres zwolnienia przekroczył czas trwania umowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może być zobowiązany do kontynuacji wypłacania zasiłku chorobowego. By tak było, pracownik musi jednak spełniać określone warunki.

Ustawa o zasiłkach chorobowych

Zasiłek chorobowy jest wypłacany zgodnie z zasadami szczegółowo opisanymi w ustawie o zasiłkach chorobowych. Warto wymienić i omówić kilka najważniejszych kwestii zawartych w ustawie.

Zasiłek przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem, które wykazują niezdolność do pracy z powodu choroby lub innych przyczyn (dookreślonych w ustawie). Pracownik nie może przebywać na zwolnieniu dłużej niż przez 182 dni. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownica jest jednocześnie w ciąży – wtedy przysługuje jej 270 dni.

Warto wiedzieć!
Do jednego okresu zasiłkowego ZUS dodaje wszystkie pozostałe, poprzednie okresy, w których pracownik był niezdolny do pracy. Przyczyny niezdolności nie mają znaczenia – mogą być te same lub różne. 
 

Jeśli pracownik przekroczy maksymalną liczbę dni przebywania na zwolnieniu lekarskim, może zostać dyscyplinarnie zwolniony z powodu długiej nieobecności, czyli poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Kiedy ZUS wypłaca chorobowe?

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawowej pensji pracownika. Całkowita kwota podstawy przysługuje natomiast pracownicom, które są w ciąży, pracownikom, którzy ucierpieli w drodze do lub z pracy, a także w przypadkach, gdy choroba (lub niezdolność do pracy) jest wynikiem niezbędnych badań lekarskich dla dawców komórek, tkanek i narządów.

Kiedy jednak nie otrzyma się zasiłku? Istnieją sytuacje, w których nawet ubezpieczony pracownik nie otrzyma pieniędzy, np. ze względu na okoliczności powstania choroby. Zasiłek chorobowy nie przysługuje np. w okresach niezdolności do pracy, w których ubezpieczony nadal ma prawo do pobierania wynagrodzenia. Można także stracić prawo do zasiłku chorobowego wskutek zwolnienia dyscyplinarnego, jeśli ze strony zatrudnionego doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Pracownik nie może pobierać zasiłku również w czasie urlopu bezpłatnego lub wychowawczego, a także podczas tymczasowego aresztowania.

Szukasz pracy?
Dodana

Doradca sportowy - obsługa klienta / Bielany Wrocławskie

Work&Profit sp. z o.o.

  • Bielany Wrocławskie
Dodana

Pracownik dostaw w drogerii

Jobman Group Sp. z o.o.

  • Staszów
Dodana

Główna Księgowa / Główny Księgowy

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Jeśli ubezpieczony pracownik został odsunięty od pracy z powodu podejrzeń o chorobę zakaźną i nie podjął innej pracy proponowanej przez pracodawcę, odpowiedniej i niezabronionej dla takich osób, nie przysługuje mu zasiłek. Nie otrzymają go także osoby, których niezdolność do pracy wynika z umyślnego popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

Pracownikom, których niezdolność do pracy ma wyraźne powiązania z nadużywaniem alkoholu, zasiłek chorobowy nie zostanie wypłacony przez pierwsze 5 dni trwania niedyspozycji.

Osoby, które w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim jedynie symulują chorobę i/lub pracują w tym czasie w innym miejscu pracy, tracą prawo do całości otrzymanego zasiłku. Co więcej, pracodawca ma wtedy podstawy i prawo do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy.

Co jednak z zasiłkiem, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim i w czasie jego trwania, wygasa jego umowa i stosunek pracy zostaje zakończony? Czy po utracie zatrudnienia traci się także prawo do pobierania zasiłku?

Wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

Umowa wygasająca w czasie, gdy pracownik przebywa na urlopie chorobowym, nie ulega prawnemu przedłużeniu. Zakończenie stosunku pracy nie musi jednak skutkować utratą prawa do pobierania zasiłku. Kiedy tak się dzieje?

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje każdemu. Otrzymają go pracownicy, którzy są ubezpieczeni i spełniają dodatkowo ściśle określone warunki. Choroba lub niezdolność do wykonywania pracy uprawniająca do zasiłku mimo ustania zatrudnienia to taka, która trwa co najmniej miesiąc, oraz:

  • powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;
  • powstała nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego w przypadku choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Zasiłek z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy
Zasiłek za niezdolność trwającą krócej niż 30 dni można pobierać, jeśli ta zaczęła się w czasie trwania ubezpieczenia i nieprzerwanie trwała nadal po wygaśnięciu umowy.

Takie świadczenie może być wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych maksymalnie przez 30 dni. Pracodawca powinien dostarczyć do ZUS-u zwolnienie lekarskie pracownika, które stanowi dowód jego niedyspozycji wykraczającej terminem poza datę zakończenia stosunku pracy. Jeśli tego nie zrobi, pracownik nie otrzyma zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia.

W momencie, gdy lekarz wystawi pracownikowi kolejne zwolnienie, ten musi dopilnować dostarczenia go osobiście, ponieważ nie podlega już swojemu byłemu pracodawcy. Obecnie możliwe jest jedynie wystawienie elektronicznego zaświadczenia lekarskiego. Dobrze mieć tego świadomość, ponieważ ta zmiana została wprowadzona stosunkowo niedawno – elektroniczny dokument jest obowiązkowy od dnia 1 lipca 2018 roku.

Kto nie otrzyma zasiłku po wygaśnięciu umowy?

Nie wszystkim jednak przysługuje prawo do pobierania zasiłku. Oprócz osób wymienionych w poprzednim fragmencie istnieje jeszcze kilka grup pracowników, którzy nie uświadczą wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia.

Takimi pracownikami są:

  • osoby posiadające prawo do emerytury lub renty (w związku z chorobą lub inną niezdolnością do pracy),
  • osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, nauczycielski lub przedemerytalny,
  • osoby pobierające świadczenia kompensacyjne,
  • osoby, które nie nabyły do niego prawa ze względu na zbyt krótkie zatrudnienie – ustawowo jest to czas pracy, który trwał mniej niż 30 dni,
  • osoby, których ubezpieczenie wygasło po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku.

Wypłacenie przez ZUS zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia wiąże się oczywiście z dostarczeniem odpowiednich dokumentów. Najważniejsze są: zaświadczenie lekarskie (jedynie w formie elektronicznego dokumentu), stanowiące dowód i podstawę zwolnienia lekarskiego oraz specjalne oświadczenie – druk typu ZUS Z-10. By umożliwić obliczenie wysokości zasiłku, należy także dostarczyć odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy, dotyczące opłacanych składek.

Warto wiedzieć, że przebywanie na zasiłku po ustaniu zatrudnienia jest istotne przy rejestracji w Urzędzie Pracy – należy wówczas donieść stosowne dokumenty.

Video

Osoby, które były zatrudnione na umowę o pracę, potrzebują druku typu ZUS Z-3. Pozostali pracownicy muszą wypełnić wniosek ZUS Z-3a. Są to m.in.: osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług lub jako osoba współpracująca, odbywające służbę zastępczą, osoby zajmujące się opieką nad dziećmi, osoby pobierające stypendium w okresie odbywania stażu i wiele innych.

Jeśli w czasie trwania okresu wypłacania zasiłku chorobowego wypada data zakończenia stosunku pracy, pracownik spełniający określone warunki ma nadal prawo do pobierania pieniędzy przez 30 dni. Warto mieć więc świadomość, kiedy jest to możliwe, by dopilnować wszystkich formalności.

Najczęściej zadawane pytania

Czy po ustaniu zatrudnienia przysługuje zasiłek chorobowy?

Przebywanie na zwolnieniu chorobowym i otrzymywanie zasiłku z tego tytułu jest możliwe nawet po wygaśnięciu umowy o pracę, pod warunkiem, że osoba pracowała w danej firmie powyżej miesiąca, choroba/niezdolność do pracy trwała dłużej niż 30 dni i zaczęła się nie później niż 14 dni przed terminem wygaśnięcia umowy.

Komu nie przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia?

Nawet jeśli choroba była długotrwała i zasiłek zaczęto otrzymywać przed wygaśnięciem umowy, nie wszystkim przysługuje on nadal po zakończeniu stosunku pracy. Nie otrzymają go wówczas emeryci, renciści, osoby otrzymujące inne świadczenia kompensacyjne i osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych, nauczycielski czy przedemerytalny. Zasiłek nie przysługuje również osobom zwolnionym dyscyplinarnie, jeśli doszło do ciężkiego naruszenia przez pracownika jego podstawowych obowiązków.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

25 komentarzy

Arek

Arek

Dobrze, że jest w ustawie przepis o dyscyplinarnym zwolnieniu pracownika, który przebywa zbyt długo na zwolnieniu lekarskim. W końcu nie chodzi o to, aby pracownik wykorzystywał system i korzystał z zasiłku bez powodu.
Maria

Maria

Jestem w trakcie szukania pracy i nigdy nie myślałem, że istnieją takie zasady dla wypłaty zasiłków chorobowych. Ciekawe, czy pracodawcy wiedzą o tym?
Kermit

Kermit

To dobre, że jest taka ustawa o zasiłkach chorobowych, ale szkoda, że nie ma nic dla osób bezrobotnych, które też mogą zachorować.
Majka

Majka

Ciekawe informacje na temat zasiłków chorobowych. Teraz wiem, że muszę uważać, aby nie naruszyć swoich obowiązków pracowniczych i stracić prawo do zasiłku.
Andrzej

Andrzej

Dobry wieczór . Szanowni Państwo . Miałem mowę o pracę na czas określony do 31.12.2022r. W trakcie trwania umowy uległem wypadkowi przy pracy . Mój pracodawca nie przedłużył mi umowy , a jestem jeszcze na L4 do 22.01.2023r. Prawo zasiłku chorobowego mi przysługuje w związku z wypadkiem przy pracy , czy nie ? Dodam , że mam rentę na stałe przyznaną . Proszę o odp. Dziękuję z góry za nią . Pozdrawiam Andrzej
Ada

Ada

Mam takie pytanie od 16 września przebywam na L4 po operacji zostałam zwolniona dyscyplinarnie z dniem 25 października czy przysługuje mi zasiłek chorobowy z ZUS bo już teraz zwątpiłam i oczywiście już w się nie widnieje że jestem ubezpieczona przez była firmę co mam robić
Piotr

Piotr

A co dokładnie powinno się zrobić, po ustaniu zatrudnienia będąc na zwolnieniu lekarskim i dalszym leczeniu. ale po kolei, Pracodawca powinien wysłać jaki druk? Co powinienem zrobić?
Marcin

Marcin

Witam, mam pytanie mam zwolnienie lekarskie od ortopedy ktore trwa od 20/09/2021 do 04/10/2021 dodatkowo wygasa mi umowa 30/09/2021 oczywiście zarejestruje się do ZUS z ewentualnie kolejnym zwolnieniem. Moje pytanie brzmi czy po ustaniu zatrudnienia moge w zusie przedstawić zwolnienie od innego lekarza specjalisty ( np. Neurologa ) Czy będą mi nadal wypłacane świadczenia z tytułu choroby.
MiroSlavo

MiroSlavo

Każda sprawa jest inna. Dobrze, że jest opisany cały temat. W ten sposób można dopasować ja do siebie Warto pamiętać, gdzie takie porady są bo tutaj kolejny raz znajduję coś ciekawego.
Gram

Gram

Drodzy redaktorzy Aplikuj proszę nie wprowadzać czytelników w błąd, zwolniono mnie dyscyplinarnie i po ustaniu zatrudnieni poszedłem na zasiłek chorobowy, który został przyznany bez problemu. Zreszta na wnioskach o przyznanaoe zasiłku nie ma nawet zalazka pytania w jakim stopniu została rozwiązana umowa. Informacje wasze są nierzetelne i wprowadzając w błąd. Chcą pisać artykułu proszę się bardziej przygotować
Adam

Adam

Mam pytanie. Czy po dyscyplinarne przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia? W ustawie zasilkowej nic na ten temat nie pisze. A tu jest informacja że nie przysługuje.
zez

zez

Kończy mi się okres chorobowego 182 dni, a moje zatrudnienie wygasa z końcem maja.co mam zrobić aby otrzymać świadczenie z zus?
Helena

Helena

Dzień dobry, Proszę o informację pracownica została zwolniona w trybie dyscyplinarnym. Zatrudniona była do 15 września, umowa został rozwiązana z dniem 23 października i z tym dniem została wyrejestrowana z ZUS. 27 października ( po 4 dniach) wróciła ze zwolnieniem lekarskim- ciążowym. Czy były pracodawca ma jakieś obowiązki wobec tej pracownicy?
Justa

Justa

Witam mam pytanie zakończyłam leczenie złożyłam wniosek do ZUS o zasiłek chorobowy czekam na decyzje, czy ja jestem objęta ubezpieczeniem?
Redakcja

Redakcja

Pani Wando, dziękujemy za wskazanie błędu - informacja została poprawiona. Pozdrawiamy
Wanda Wąsowska

Wanda Wąsowska

Wpis jest mylący i może spowodować, że osoba go czytająca odstąpi od przysługujących jej uprawnień. Chodzi o zapis "Choroba lub inna niezdolność do wykonywania pracy musi trwać co najmniej 30 dni oraz zacząć się nie później niż 14 dni przed wygaśnięciem umowy (lub 3 miesiące, dla osób pracujących dłużej niż 6 miesięcy)", który jest błędny ponieważ Art. 7. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mówi: Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała: 1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego; 2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.
Ola

Ola

Mam pytanie.. Co się stanie gdy przy drugim zwolnieniu podało się nip zusu a nie byłego pracodawcy? Po ustaniu zatrudnienia logiczne było że teraz Twoim pracodawca jest zus i dlatego się podało nip zusu.
Hiena

Hiena

To jest akurat logiczne wtedy trzeba się samemu ubezpieczać lub uzyskiwać ubezpieczenie w urzędzie pracy.
Kacper

Kacper

Śmiechu warte są te zasiłki. Ja rozumiem jeszcze mieć taki zasiłek po prostu przez dłuższy okres, a nie w takich regułach jak to jest. Chociaż czasami są przypadki, że z weekendami jak piszecie da się wyjść lepiej.
Aida

Aida

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje każdemu - tego nie wiedziałam. Zgadzam się to co napisał Henryk.
Mania

Mania

Oczywiście, pytaj o zwolnienie z pracy jako nieodpłatny urlop osobisty, aby uzyskać odpoczynek i leczenie, którego potrzebujesz. W sumie dobrze się szczególnie dowiedzieć jak reagować.
Margaret

Margaret

Taka sytuacja jest oczywiście skomplikowana, dobrze jednak wiedzieć gdy zdarzy się taka sytuacja co i jak przysługuje. Wiele jest możliwości, łącznie z przejściem do up.
Hawrań

Hawrań

Zasiłek chorobowy to ważna rzecz. Właśnie dobrze wiedzieć gdy człowiek nagle traci pracę i nie jest przecież z automatu ubezpieczony gdzieś indziej. Regulacje są ważne.
DJ23

DJ23

Dobrze wiedzieć, gdyż każdy się może przecież znaleźć w podobnej sytuacji. A tak to wiadomo jak to według prawa wygląda i co człowiekowi przysługuje i się należy.
Henryk

Henryk

Przydatne informacje gdyż każdy może znaleźć się w takiej sytuacji. Nikt nie wie kiedy zachoruje i co wtedy może się zdarzyć w przypadku swojej umowy, firmy na rynku itp.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.